Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 je povinný podať každý daňovník, ktorý používal motorové vozidlo na podnikanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť. Do kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 a ako ho vyplniť?

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 je povinný podať každý daňovník, ktorý v tomto roku užíval motorové vozidlo evidované v Slovenskej republike na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť.

Viac informácií o tom, kto je povinný platiť daň z motorových vozidiel a kto je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel si môžete prečítať v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2019 a zmeny v dani z motorových vozidiel od 1.1.2020

V akej lehote a ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019 nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019.

Aká je lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2018?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia.

Väčšinou je zdaňovacím obdobím kalendárny rok, to znamená, že termín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2018 je do 31. januára 2019.

V prípade, ak lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel pripadne na deň pracovného pokoja (sobota, nedeľa, sviatok), termín na podanie daňového priznania je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Prečítajte si tiež

V § 9 ods. 3 až 6 zákona č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z motorových vozidiel) je osobitne upravené zdaňovacie obdobie, ako aj lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre tento typ daňovníkov:

 • daňovník, ktorý ukončil podnikanie: tento daňovník je povinný podať daňové priznanie do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník ukončil svoje podnikanie,
 • daňovník, ktorý sa zrušuje bez likvidácie: v tomto prípade je daňové priznanie povinný podať právny nástupca, a to do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie,
 • daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou: v uvedenom prípade daňové priznanie podáva likvidátor, a to do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie tu končí posledným dňom mesiaca vstupu daňovníka do likvidácie. Ďalšie zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa daňovník zrušuje s likvidáciou a končí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom sa zrušuje s likvidáciou,
 • daňovník, na ktorého bol vyhlásený konkurz: u tohto daňovníka podáva daňové priznanie správca v konkurznom konaní, a to do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacie obdobie v tomto prípade končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz. Ďalšie zdaňovacie obdobie daňovníka, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol vyhlásený konkurz,
 • daňovník, ktorý zomrie v priebehu zdaňovacieho obdobia: v tomto prípade daňové priznanie podáva dedič, a to do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel. Ak nastane situácia, že je viac dedičov, daňové priznanie podáva ten, komu to vyplýva z dohody dedičov. Zdaňovacie obdobie tu končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zomrel.

Príklady na termín podania daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2018 (pre daňovníkov, u ktorých je osobitne upravené zdaňovacie obdobie)

Príklad č. 1: Spoločnosť ABCX, s.r.o. zanikla dňa 2.10.2018 bez likvidácie. Kto a kedy je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018?

V prípade spoločnosti, ktorá zanikla bez likvidácie dňa 2.10.2018 končí zdaňovacie obdobie 31.10.2018. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za obdobie od 1.1.2018 do 31.10.2018 je povinný podať právny nástupca, a to do 30.11.2018.

Príklad č. 2: Živnostník Peter ukončil svoju podnikateľskú činnosť dňa 15.9.2018. V akom termíne je povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018?

Zdaňovacie obdobie u tohto živnostníka končí dňom 30.9.2018. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 je povinný podať do 31.10.2018.

Ako podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 je povinný podať elektronicky tento typ daňovníkov:

 • platiteľ DPH,
 • právnická osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • fyzická osoba – podnikateľ (registrovaná pre daň z príjmov podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).

Elektronické podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2018 môže daňovník uskutočniť pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu alebo na základe dohody o elektronickom doručovaní.

Iný typ daňovníkov (napr. občianske združenie, neziskové organizácie a pod.) môže daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 odoslať poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade.

Kedy podať opravné a dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018?

Opravné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 podáva daňovník, ak zistí, že daň má byť vyššia ako v podanom daňovom priznaní, a to pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, t.j. pred 31. januárom 2019.

Dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018 je povinný podať daňovník, ak zistí, že daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená, a to po uplynutí termínu na podanie daňového priznania.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018?

Na vzore daňového priznania k dani z motorových vozidiel si popíšeme postup, ako vyplniť daňové priznanie krok po kroku:

Daňovník na prvej strane daňového priznania vyplní svoje identifikačné údaje, a to nasledovne: vyznačí „x“ v kolónke, či ide o fyzickú, právnickú alebo zahraničnú osobu, ktorá nemá pridelené DIČ, následne v riadku č. 1 vyplní daňovník DIČ resp. rodné číslo (ak ho nemá pridelené; ak nemá pridelené DIČ právnická osoba, tento údaj nevypĺňa), riadok č. 2 – dátum narodenia, vypĺňa len fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Prečítajte si tiež

Je potrebné upozorniť daňovníkov, ktorí podávajú daňové priznanie v listinnej podobe, aby nezabudli na každej strane daňového priznania vyplniť DIČ v hornej časti.

V ďalšej časti daňovník vyznačí „x“ druh priznania, a to či ide o daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie a vyplní zdaňovacie obdobie od – do. V prípade, že daňovník podáva dodatočné daňové priznanie, je potrebné aby vyplnil aj dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania.

V I. oddieleúdaje o daňovníkovi, vyplní daňovník – fyzická osoba svoje identifikačné údaje, na riadkoch 03 až 06, a to priezvisko (riadok 03), meno (riadok 04), titul pred menom/za priezviskom (riadok 05), dodatok obchodného mena (riadok 06). Právnická osoba uvedie názov alebo obchodné meno na riadku 07. Fyzická, ako aj právnická osoba ďalej uvedie adresu trvalého pobytu alebo sídlo na riadkoch 08 až 14.

Riadky č. 15 až 20 vyplňuje zahraničná osoba, ktorá má organizačnú zložku zapísanú v obchodnom registri umiestnenú na území Slovenskej republiky.

II. oddiel – údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie

V tomto oddiele sa vypĺňajú údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie za daňovníka, napr. štatutárny zástupca za právnickú osobu. Tento oddiel nevypĺňa daňovník, ktorý podáva sám za seba ako daňovníka daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (napr. živnostník).

III. oddiel – výpočet dane

Tento oddiel sa týka samotného výpočtu dane a môže mať aj viacero strán, v závislosti od počtu motorových vozidiel, ktoré sú predmetom dane.

O vozidlách, ktoré sa uvádzajú v daňovom priznaní, t.j. ktoré sú predmetom dane, ale aj tie, ktoré predmetom dane nie sú alebo sú od dane oslobodené, si prečítajte v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2018.

Na riadku č. 1 – dátum prvej evidencie vozidla: uvedie daňovník dátum prvej evidencie vozidla, ktorý je uvedené v riadku B osvedčenia o evidencii časť II.

Riadok č. 2 – dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti: ak bolo vozidlo predmetom dane počas celého zdaňovacieho obdobia (napr. počas celého roka 2018 sa používalo na podnikanie vozidlo, ktoré sa už používalo aj v roku 2017), daňovník tento riadok nevypĺňa. Tento riadok nevypĺňa ani zamestnávateľ, ktorý vyplatil zamestnancovi cestovné náhrady za použitie súkromného motorového vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie. Ak došlo v priebehu zdaňovacieho obdobia k vzniku alebo zániku daňovej povinnosti opakovane, daňovník nevypĺňa tieto dátumy, ale uvedie ich v oddieli VII. – Poznámky.

Na riadku č. 03 sa uvedie kategória vozidla, ktoré poznáme:

 • L – motorové vozidlo s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky,
 • M – motorové vozidlo najmenej so štyrmi kolesami určené na dopravu osôb,
 • N – motorové vozidlo najmenej so štyrmi kolesami určené na dopravu nákladov,
 • O – prípojné nemotorové vozidlo.

Na riadku č. 04 sa uvedie druh vozidla (bližšia špecifikácia). Ide o druh vozidla L1e až L7e, M1 až M3, N1 až N3 a O1 až O4.

Riadok č. 05 obsahuje evidenčné číslo motorového vozidla (podľa dokladov o vozidle).

Na riadku č. 06 sa uvedie zdvihový objem valcov motora v cm3. Tento riadok sa vypĺňa v prípade, ak predmetom dane sú osobné vozidlá, t.j. kategórie L a M1. Údaje nájde daňovník taktiež v dokladoch vozidla.

V prípade, ak je predmetom dane vozidlo, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina, uvedie daňovník na riadku č. 07 výkon motora v kW. Ak je výkon motora celé číslo s desatinnými číslami, v priznaní daňovník uvedie iba celé číslo bez zaokrúhlenia.

Riadok č. 08 – hmotnosť vozidla v tonách vypĺňa daňovník, ktorého predmetom dane sú úžitkové vozidlá (kategórie M2 až M3, N1 až N3, O1 až O4. V prípade, ak je dokladom vozidla osvedčenia o evidencii časť II vyplní daňovník najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť, ale ak je dokladom vozidla technický preukaz, daňovník vyplní celkovú hmotnosť vozidla. Ak predmetom dane je autobus alebo úžitkové vozidlo, daňovník uvedie na riadku č. 09 počet náprav podľa dokladu o vozidle.

Na riadku č. 10 – daňovník podľa § 3 zákona je potrebné, aby daňovník vyplnil písmeno (a až e) z § 3 zákona o dani z motorových vozidiel, podľa toho, do akej skupiny daňovníkov patrí, napríklad písm. a) patrí daňovníkovi, ktorý je ako držiteľ vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo písm. e) patrí daňovníkovi, ktorý je zamestnávateľ a vyplatil cestovné náhrady zamestnancovi za použitie súkromného motorového vozidla.

V prípade, ak je vozidlo oslobodené od dane podľa § 4 ods. 1 písm. b) až písm. d), daňovník vyplní riadok č. 11 – oslobodenie od dane a uvedie písmeno, podľa ktorého je vozidlo oslobodené od dane a ďalej už nepokračuje vo vypĺňaní daňového priznania (daňovú povinnosť si takto splnil a daň neplatí).

Na riadku č. 12 – ročná sadzba dane podľa prílohy č. 1 zákona uvedie daňovník ročnú sadzbu dane, prípadne vyznačí, že vozidlo je zaradené do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane pri vozidle, ktoré tvorí jednu návesovú jazdnú súpravu. Daňovník na riadkoch 13 až 18 následne upraví ročnú sadzbu dane.

To, ako správne vybrať ročnú sadzbu dane, či o zaradení vozidla do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane a o úprave ročnej sadzby dane, sa dozviete v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019.

Ak daňovník nepoužíval vozidlo na podnikanie celé zdaňovacie obdobie, je potrebné aby vyplnil riadok č. 19a), kde uvedie počet mesiacov, v ktorých vozidlo podliehalo dani z motorových vozidiel . Ak sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme, uvedie sa počet dní počas ktorých toto vozidlo podliehalo dani, a to na riadku č. 19b).

Na riadku č. 20 sa uvedie daň z riadku 18 (ak vozidlo bolo používané počas celého zdaňovacieho obdobia) alebo výpočet pomernej časti dane. Viac informácií o výpočte pomernej časti dane si môžete prečítať v článku Výpočet predpokladanej dane a pomernej časti dane z motorových vozidiel – príklady.

Riadok č. 21 patrí výslednej dani z motorových vozidiel za dané vozidlo. Tento riadok sa vyplní buď výslednou daňou z riadku č. 20 alebo súčtom pomerných častí dane podľa sadzby 1 a sadzby 2.

Riadky č. 22 až 23 patria rozdielom z dodatočného daňového priznania, to znamená, že tieto riadky sa vypĺňajú len v prípade, ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie.

IV. oddiel – sumarizácia dane za všetky vozidlá z daňového priznania

V tomto oddiele sa uvádzajú zosumarizované údaje z vyplneného daňového priznania, a to:

 • riadok č. 35 – celkový počet vozidiel v daňovom priznaní alebo predchádzajúcom dodatočnom daňovom priznaní,
 • riadok č. 36 – celková daň za všetky vozidlá z daňového priznania alebo predchádzajúceho dodatočného daňového priznania,
 • riadok č. 37 – zaplatené preddavky na daň, ktoré daňovník zaplatil počas zdaňovacieho obdobia,
 • riadok č. 38 – daň na úhradu, v prípade ak je celková daň z motorových vozidiel vyššia ako zaplatené preddavky na daň,
 • riadok č. 39 – daňový preplatok, v prípade ak je celková daň z motorových vozidiel nižšia ako zaplatené preddavky na daň,
 • riadok č. 40 – predpokladaná daň – viac informácií o vyplnení tohto riadku nájdete v článku Výpočet predpokladanej dane a pomernej časti dane z motorových vozidiel – príklady,
 • riadok č. 41 – počet strán III. oddielu.

V prípade, ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie, vypĺňa aj riadky č. 42 až 45.

Ak je na riadku č. 39 vyčíslený daňový preplatok, daňovník vyznačí „x“ v VI. Oddieli – žiadosť o vrátanie daňového preplatku, kde môže vyznačiť „x“, či žiada o vrátenie preplatku poštovou poukážkou alebo na účet. V prípade, ak na účet je potrebné, aby vyplnil číslo účtu, kód banky ako aj IBAN. Je potrebné, aby vyplnil aj dátum, prípadne podpis.

VII. oddiel – poznámky: slúži pre daňovníka, v prípade ak došlo v priebehu zdaňovacieho obdobia k opakovanému vzniku a zániku daňovej povinnosti pri jednom a tom istom vozidle. Rovnako sa tu uvádzajú aj adresy organizačných zložiek zahraničných osôb, ak je ich viac ako jedna.

Na záver daňového priznania nesmie daňovník zabudnúť vyplniť aj dátum a v prípade podania daňového priznania v listinnej podobe aj na podpis daňovníka (zástupcu).

Ako zaplatiť výslednú daň z motorových vozidiel za rok 2018?

Daňovník je povinný v lehote na podanie daňového priznania aj daň zaplatiť. Je potrebné, aby daňovník uhradil daň na nasledovné číslo účtu, ktoré sa skladá z:

 • predčíslia bankového účtu: 501163,
 • základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt (OÚD),
 • kód štátnej pokladnice: 8180.

Následne je potrebné, aby toto číslo daňovník pretransformoval do čísla účtu v tvare IBAN.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povinnosti podnikateľa v januári 2021

Podnikatelia sú v januári 2021 povinní splniť viacero povinností, týkajúcich sa napr. dane z nehnuteľností, autorských honorárov či sociálneho fondu. Prinášame ich prehľad.

Daň z nehnuteľností a priznanie na rok 2021

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021? A aká je lehota na splatnosť dane? Prinášame všetky podstatné informácie.

Povinnosti podnikateľa v januári 2020

Prehľad povinností podnikateľov, ktoré sú povinní splniť do 31. januára 2020, napríklad podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, platby mesačných preddavkov na daň a ďalšie.

Daň z nehnuteľností na rok 2020

Kto musí podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020 a do kedy treba daňové priznanie podať či zaplatiť daň z nehnuteľností?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky