Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2018

Úpravou sadzieb dane z motorových vozidiel v roku 2018 sa vypočíta daň z motorových vozidiel za rok 2017, ako aj predpokladaná daň z motorových vozidiel na rok 2018.

Daň z motorových vozidiel vypočíta daňovník nasledovným postupom:

 • zistí základ dane,
 • podľa základu dane sa vyhľadá v Prílohe č.1 - ROČNÉ SADZBY DANE k zákonu č. 361/2017 Z.z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o dani z motorových vozidiel”) príslušnú ročnú sadzbu dane,
 • upraví sa ročná sadzba dane podľa veku vozidla (od prvej evidencie vozidla),
 • zníži sa ročná sadzba dane o 50 % v prípade vozidiel na “alternatívny pohon”,
 • zníži sa ročná sadzba dane o 50 %, ak bolo vozidlo v zdaňovacom období využívané v kombinovanej doprave,
 • upraví sa ročná sadzba dane podľa počtu mesiacov (počtu dní), počas ktorých sa vozidlo využívalo na podnikanie.

Aktuálne sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019 nájdete v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019.

Ročná sadzba dane z motorových vozidiel v roku 2018

Ročná sadzba dane z motorových vozidiel v roku 2018 sa určí v závislosti od základu dane z motorových vozidiel.

V súlade s § 5 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel je základom dane výkon motora v kW pri vozidle kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina. Ročná sadzba dane vyššie uvedených vozidiel je 0 eur.

Medzi osobné vozidlá podľa Prílohy č. 1 - ROČNÉ SADZBY DANE patria vozidlá kategórie L (motocykle, trojkolky, štvorkolky) a M1 (osobné automobily). Základom dane osobných vozidiel kategórie L a M 1 je zdvihový objem valcov motora v cm3. V závislosti o objemu valcov motora môže byť ročná sadzba dane z motorových vozidiel v rozmedzí od 50 eur do 218 eur za zdaňovacie obdobie.

Podľa § 5 ods. 3 je základom dane pri úžitkovom vozidle kategórie N 1 až N3 a O1 až O4 a pri autobuse kategórie M2 a M3:

 • najväčšia prípustná celková hmotnosť alebo celková hmotnosť v tonách a
 • počet náprav.

Ročná sadzba dane z motorových vozidiel stanovená pre úžitkové vozidlá a autobusy je rozdelená podľa počtu náprav na 3 skupiny. V každej skupine je stanovených niekoľko ročných sadzieb podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti v tonách:

 • vozidlá s 1 alebo 2 nápravami - ročná sadzba dane je v rozmedzí od 74 eur do 2 480 eur,
 • vozidlá s 3 nápravami - ročná sadzba dane je v rozmedzí od 566 eur do 2 790 eur,
 • vozidlá s minimálne 4 nápravami - ročná sadzba dane je v rozmedzí od 721 eur do 2 375 eur.

V súlade s § 6 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel zaradí daňovník v daňovom priznaní ťahač a osobitne náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by patrili podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade, ako jednu návesovú jazdnú súpravu iba raz, ak sa aj použili počas zdaňovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných súpravách; na zmeny počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.

Príklad na určenie ročnej sadzby dane pri ťahači a návese

Michal Serentov je živnostník, ktorý počas celého zdaňovacieho obdobia roku 2017 vlastnil ťahač s 2 nápravami a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou hmotnosťou 7,5 tony. Do júna 2017 vlastnil aj náves, ktorý 13.6.2017 predal. Náves mal najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť 32 ton a 3 nápravy. Ťahač aj náves boli evidované v Slovenskej republike od r. 2015.

Prečítajte si tiež

Podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel sa na zmeny počas zdaňovacieho obdobia neprihliada. Znamená to, že Michal Serentov môže ťahač s návesom zaradiť do jednej návesovej jazdnej súpravy, aj keď bol náves predaný v polovici roka 2017. Ročná sadzba dane pre ťahač je v sume 417 eur. Najbližšia nižšia ročná sadzba dane pre ťahač je v sume 312 eur. Ročná sadzba dane pre náves je v sume 1 964 eur. Najbližšia nižšia ročná sadzba dane pre náves je v sume 1 755 eur. Po úpravách sadzby dane z motorových vozidiel sa daň za ťahač bude platiť za celé zdaňovacie obdobie. Za náves bude Michal Serentov po úpravách platiť daň za obdobie od januára do júna 2017.

Úpravy (zníženie a zvýšenie) sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2018

Podľa času, ktorý ubehol od prvej evidencie vozidla (roku výroby) uvedenom v Osvedčení o evidencii časť II, sa ročná sadzba dane upraví nasledovne:

 • počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla sa zníži o 25 %, tzn. 1-36 mesiacov - zníženie o 25 %,
 • počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov sa zníži o 20 %, tzn. 37-72 mesiacov - zníženie o 20 %,
 • počas ďalších 36 kalendárnych mesiacov sa zníži o 15 %, tzn. 73-108 mesiacov - zníženie o 15 %,
 • počas ďalších 36 kalendárnych mesiacov sa ročná sadzba dane neupravuje, tzn. 109-144 mesiacov - použije sa neupravená ročná sadzba dane,
 • počas ďalších 12 mesiacov sa zvýši o 10 %, tzn. 145-156 mesiacov - zvýšenie o 10 %,
 • zvýši sa o 20 % pre vozidlá, ktoré majú 157 (vrátane) a viac mesiacov od mesiaca prvej evidencie.

V súlade s § 7 ods. 4 zákona o dani z motorových vozidiel sa upravená ročná sadzba dane z motorových vozidiel zníži o 50 % pre:

 • hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo,
 • vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG),
 • vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.

V prípade, že sa vozidlo použilo najmenej 60-krát v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy, upravená ročná sadzba dane sa zníži ešte o 50 %.

Keď dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene percentuálnej sadzby zníženia ročnej sadzby dane, napr. z 25 % na 20 %, použije sa 25 % zníženie ročnej sadzby dane na prislúchajúci počet mesiacov k 25 % zníženiu a 20 % zníženie ročnej sadzby dane sa použije na prislúchajúci počet mesiacov k 20 % zníženiu ročnej sadzby dane.

Poznámka: Podľa § 12 zákona o dani z motorových vozidiel sa daň, pomerná časť dane, preddavky na daň a ročná sadzba dane znížená alebo zvýšená v závislosti od uplynutia času od prvej evidencie vozidla zaokrúhľuje na eurocenty nadol.

Podľa § 10 ods. 7 je daňovník povinný zaplatiť pomernú časť dane, ak počas zdaňovacieho obdobia vznikla alebo zanikla daňová povinnosť pri vozidle. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin 1/12 ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych mesiacov, v ktorých sa vozidlo používalo na podnikanie. Ak sa napríklad vozidlo predalo v máji 2017 a jeho upravená ročná sadzba dane je 84,80 eur, pomerná časť dane sa vypočíta ako 84,80/12*5 = 35,33 eur.

V prípade, že sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme, pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin 1/365 (v priestupnom roku 1/366) ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na úpravu sadzby dane pri hybridnom motorovom vozidle použitom v rámci kombinovanej dopravy

Michal Serentov využíva na podnikanie nákladný automobil kategórie N 1 evidovaný v SR. Dátum prvej evidencie (rok výroby) je podľa osvedčenia o evidencii 6.6.2014. Vozidlo má 2 nápravy a najväčšia prípustná celková hmotnosť 2,4 ton. Ide o hybridné motorové vozidlo, ktoré v roku 2017 použil v rámci kombinovanej dopravy 74-krát. Vozidlo využíval Michal Serentov celý rok 2017 na podnikanie.

Prečítajte si tiež

Ročná sadzba dane pre vozidlo kategórie N1 s 2 nápravami a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou v 2,4 ton je 212 eur. Do decembra 2017 (vrátane) uplynulo od dátumu prvej evidencie vozidla 43 mesiacov. Do konca mája 2017 uplynulo 36 mesiacov od prvej evidencie vozidla. Na prvých 5 mesiacov v roku 2017 sa uplatní 25 % zníženie ročnej sadzby dane. Na zvyšných 7 mesiacov sa uplatní 20 % zníženie ročnej sadzby dane. Keďže ide o hybridné motorové vozidlo, zníži sa upravená ročná sadzba dane o 50 %. V roku 2017 bolo vozidlo využívané v rámci kombinovanej dopravy 74-krát, takže sa môže upravená ročná sadzba dane znížiť ešte o 50 %.

Podľa daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2017 sa daň z motorových vozidiel za nákladné auto Michala Serentova vypočíta tak, že sa najprv vypočítajú všetky zníženia a až následne sa upravená ročná sadzba dane rozpočíta na jednotlivé mesiace.

Ročná sadzba dane 212 eur
Zníženie ročnej sadzby dane 25 % 20 %
Upravená ročná sadzba dane 212-212*0,25 = 159 eur 212-212*0,2 = 169,60 eur
Zníženie sadzby - hybridné motorové vozidlo o 50 % 159-159*0,5 = 79,50 eur 169,6-169,60*0,5 = 84,80 eur
Zníženie sadzby - kombinovaná doprava viac ako 60-krát ročne 79,5-79,50*0,5 = 39,75 eur 84,8-84,80*0,5 = 42,40 eur
Počet mesiacov v roku s ustanoveným %-nym znížením 5 7
Sadzba dane 39,75/12*5 = 16,56 eur 42,40/12*7 = 24,73 eur
Sadzba dane za rok 2017 pre vozidlo 16,56+24,73 = 41,29 eur

V akej lehote a ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019 nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019.

Výpočet predpokladanej dane z motorových vozidiel na rok 2018

Predpokladaná daň z motorových vozidiel na rok 2018 sa vypočíta v niekoľkých krokoch:

 • zistí sa, či je vozidlo predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia - predpokladaná daň sa počíta na rok 2018, tzn. vozidlo musí byť predmetom dane k 1.1.2018,
 • určí sa ročná sadzba dane v závislosti od základu dane vozidla,
 • upraví sa ročná sadzba dane v závislosti od času, ktorý uplynul od prvej evidencie vozidla do konca januára 2018 (vrátane),
 • zníži sa ročná sadzba dane o 50 % pre hybridné motorové vozidlo, hybridné elektrické vozidlo, vozidlo kategórie L,M a N s pohonom na CNG, LNG alebo na vodíkový pohon,
 • spočítajú sa všetky predpokladané dane na každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1.1.2018.

Pri zisťovaní výšky predpokladanej dane nie je možné uplatniť zníženie sadzby dane za použitie vozidla v kombinovanej doprave (aj v prípade, ak sa vozidlo bude v kombinovanej doprave používať a budú splnené podmienky pre zníženie sadzby dane) a nie je možné zaradiť jednotlivé vozidlá návesovej jazdnej súpravy do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane.

Príklad na výpočet predpokladanej dane z motorových vozidiel na rok 2018

Michal Serentov využíva na podnikanie nákladný automobil kategórie N 1 evidovaný v SR. Dátum prvej evidencie (rok výroby) je podľa osvedčenia o evidencii 6.6.2014. Vozidlo má 2 nápravy a najväčšia prípustná celková hmotnosť 2,4 ton. Ide o hybridné motorové vozidlo, ktoré v roku 2017 použil v rámci kombinovanej dopravy 74-krát. Vozidlo využíval Michal Serentov celý rok 2017 na podnikanie. Vozidlo je predmetom dane k 1.1.2018.

Ročná sadzba dane pre vozidlo kategórie N1 s 2 nápravami a s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou v 2,4 ton je 212 eur. Do januára 2018 (vrátane) uplynulo od dátumu prvej evidencie vozidla 44 mesiacov. Uplatní sa sa uplatní 20 % zníženie ročnej sadzby dane = 212-212*0,2 = 169,60 eur. Keďže ide o hybridné motorové vozidlo, zníži sa upravená ročná sadzba dane o 50 % = 169,60-169,60*0,5 = 84,80 eur. Výška predpokladanej dane na rok 2018 je v sume 84,80 eur.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Predĺžené úradné hodiny na daňových úradoch a posilnené call centrum

Finančná správa počas posledných januárových dní predlžuje pre podávanie daňových priznaní k dani z motorových vozidiel úradné hodiny na daňových úradoch a zároveň posilňuje služby call centra.

Predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2017

Finančná správa spustila novinku a približne 130 000 daňovníkom doručila predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2017.

Najčastejšie chyby pri vypĺňaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel

Už len necelé dva týždne zostávajú na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel a zaplatenie tejto dane. Finančná správa upozorňuje na najčastejšie chyby, s ktorými sa pri podávaní tohto druhu daňových priznaní stretáva. Zároveň predpokladá, že vďaka predvyplneným daňovým priznaniam sa chybovosť zníži.

Daň z motorových vozidiel za rok 2017

Daň z motorových vozidiel za rok 2017 sa týka právnických aj fyzických osôb, ktoré v roku 2017 využili na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky