Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016

Do kedy je nutné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016 a ako vyplniť daňové priznanie.

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019 sa dočítate v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva miestne príslušnému daňovému úradu podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo podľa sídla právnickej osoby. U zahraničnej osoby je miestne príslušný daňový úrad podľa umiestnenia organizačnej zložky.

V prípade, že nie je možné určiť príslušnosť ku konkrétnemu daňovému úradu, miestne príslušným daňovým úradom je úrad podľa miesta, v ktorom osoba vykonáva prevažnú časť svojej činnosti. Miestne príslušným daňovým úradom je Daňový úrad Bratislava, ak nie je možné určiť miestnu príslušnosť podľa vyššie uvedených kritérií.

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016

Lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je vo väčšine prípadov do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok. V lehote na podanie daňového priznania je splatná daň z motorových vozidiel. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016 sa podáva do 31.1.2017.

Lehota na podanie daňového priznania je do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom došlo k:

  • zániku daňovníka bez likvidácie - daňové priznanie podáva právny nástupca za zdaňovacie obdobie od začiatku kalendárneho roka po posledný deň mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie,
  • vyhláseniu konkurzu na majetok daňovníka - daňové priznanie podáva správca v konkurznom konaní za zdaňovacie obdobie od začiatku kalendárneho roka po posledný deň mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz,
  • vstupu daňovníka do likvidácie - daňové priznanie podáva likvidátor za zdaňovacie obdobie od začiatku kalendárneho roka po posledný deň mesiaca vstupu do likvidácie,
  • ukončeniu podnikania - daňové priznanie podáva daňovník za zdaňovacie obdobie od začiatku kalendárneho roka po posledný deň mesiaca, v ktorom daňovník ukončil podnikanie.

Príklad na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016

Michal Serentov ukončil podnikanie k 15.5.2016. V rámci podnikania využíval osobné vozidlo. Michal má povinnosť podať daňové priznanie do 30.6.2016 za zdaňovacie obdobie od 1.1.2016 do 31.5.2016. V rovnakej lehote je povinný zaplatiť daň z motorových vozidiel.

V prípade smrti daňovníka podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel dedič do 3 mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel. Dedič môže požiadať daňový úrad o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za zomrelého daňovníka najneskôr 15 dní pred skončením lehoty na podanie daňového priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016

V nasledujúcej časti sa budeme bližšie zaoberať vypĺňaním daňového priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie kalendárny rok.

Daňovník v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel určí , či je fyzická osoba, právnická osoba alebo zahraničná osoba. Vyplní svoje DIČ alebo rodné číslo (ak DIČ nemá pridelené). Ak fyzická osoba nemá trvalý pobyt v SR, vyplní dátum narodenia.

Prečítajte si tiež

V daňovom priznaní uvedie, či podáva daňové priznanie (riadne), opravné alebo dodatočné daňové priznanie. Zároveň uvedie, za aké zdaňovacie obdobie podáva daňové priznanie. V štandardných prípadoch vyplní dátumy od 01.01.2016 do 31.12.2016. Ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie, vyplní aj dátum zistenia skutočnosti, ktoré majú za následok podávanie dodatočného daňového priznania.

Na prvej strane vyplní daňovník svoje identifikačné údaje a adresu. Na riadku 13 daňového priznania uvedie svoje telefónne číslo a na riadku 14 daňového priznania svoju e-mailovú adresu alebo faxové číslo.

V prípade, že daňové priznanie podáva zahraničná osoba, uvádza adresu svojej organizačnej zložky umiestnenej na území SR aj s telefónnym číslom a e-mailovou adresou/faxovým číslom organizačnej zložky umiestnenej na území SR. Ak má zahraničná osoba na území SR viac organizačných zložiek, ich adresy uvádza v VII. ODDIELE - Poznámky.

Daňovník - fyzická osoba napr. živnostník, ktorý podáva daňové priznanie za seba, nevypĺňa II. ODDIEL - Údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie.

II. ODDIEL vypĺňajú osoby, ktoré podávajú daňové priznanie za:

  • iné fyzické osoby (napr. dedič za zomrelého daňovníka),
  • právnické osoby,
  • zahraničné osoby.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel môže podávať napr. štatutárny zástupca s.r.o., ktorý v II. ODDIELE uvedie svoje identifikačné údaje, svoju adresu a že je štatutárnym zástupcom (PO).

Článok pokračuje pod reklamou

V III. ODDIELE - Výpočet dane sa doplnia údaje jednotlivých vozidiel. III. ODDIEL môže mať rôzny počet strán v závislosti od počtu vozidiel, ktoré sa v daňovom priznaní uvedú. V III. ODDIELE sa vyplnia údaje za každé vozidlo samostatne.

V riadku 01 sa uvedie dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby) z riadku B Osvedčenia o evidencii časť II. Dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti sa vypĺňa v prípade, ak daňová povinnosť vznikla alebo zanikla v priebehu zdaňovacieho obdobia. V prípade, že vozidlo bolo predmetom dane celé zdaňovacie obdobie, daňovník nevypisuje riadok 02.

Viac o tom, kedy vzniká a kedy zaniká daňová povinnosť za rok 2016 sa dozviete v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2016 a za rok 2017 v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2017.

Ak daňová povinnosť vznikla a zanikla opakovane v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník nevyplní riadok 02, ale opakované dátumy vzniku a zániku daňovej povinnosti uvedie v VII. ODDIELE - Poznámky. Typickým prípadom opakovaného vzniku a zániku daňovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je situácia, keď zamestnávateľ vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla pri pracovnej ceste.

V riadku 03 a 04 uvedie daňovník kategóriu a druh vozidla, ktorú zistí z riadku J Osvedčenia o evidencii časť II. Daňovník uvedie evidenčné číslo vozidla. V závislosti od kategórie, druhu vozidla a pohonu vypĺňa daňovník buď riadok 06 - Zdvihový objem valcov motora v cm3, riadok 07 - výkon motora v kW alebo riadky 08 - Hmotnosť vozidla v tonách a 09 - Počet náprav. Nikdy nevypĺňa naraz všetky 4 riadky pri jednom vozidle.

V riadku 10 sa uvedie, podľa akého písmena § 3 zákona o dani z motorových vozidiel je daňovníkom.

Vozidlá oslobodené od dane z motorových vozidiel sa uvádzajú v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel. Oslobodenie vozidla sa uvedie v riadku 11. Ak je tento riadok vyplnený, ďalšie riadky v III. ODDIELE sa pri danom vozidle nevypĺňajú.

Výpočet dane alebo pomernej časti dane sa uvádza na riadkoch 12 až 21 daňového priznania k dani z motorových vozidiel. V riadku 12 sa uvedie ročná sadzba dane podľa prílohy č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Ročná sadzba dane sa následne upravuje podľa veku vozidla. Daňovník, ktorý má nárok na zníženie ročnej sadzby dane, napr. z dôvodu, že používa hybridné motorové vozidlo, uvedie zníženie ročnej sadzby dane na riadku 15. V článku Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2017 sa dozviete, ako upraviť ročnú sadzbu dane a ako vypočítať daň z motorových vozidiel.

Ako upraviť ročnú sadzbu dane a vypočítať daň z motorových vozidiel za rok 2017 sa dozviete v článku Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2018.

Riadky 22 až 24 sa vypĺňajú jedine pri podávaní dodatočného daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Príklad: Spoločnosť s ručením obmedzeným vyslala vo februári 2016 zamestnanca na pracovnú cestu, pričom došlo k dohode, že zamestnanec použije na pracovnú cestu svoje osobné auto. Pracovná cesta trvala 12 dní. Zamestnanec predložil zamestnávateľovi kópiu technického preukazu, v ktorom bol uvedený dátum prvej evidencie 19.2.2001, kategória M1 a zdvihový objem valcov motora 2 435 cm3. V nasledujúcom videu nájdete postup, ako s.r.o. vyplní III. oddiel daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016. 

Vo IV. ODDIELE - Sumarizácia dane za všetky vozidlá z daňového priznania sa uvádzajú údaje súhrnne za všetky vozidlá uvedené v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel. Do riadku 36 sa vypíše suma dane za všetky vozidlá vypočítaná v daňovom priznaní. Vypočítaná daň za rok 2016 sa zníži o preddavky zaplatené v roku 2016. Daňovníkovi po odpočítaní zaplatených preddavkov vznikne buď daň na úhradu alebo daňový preplatok. V prípade, že daňovníkovi vznikne daň na úhradu, je povinný ju zaplatiť do lehoty na podanie daňového priznania.

Na základe výšky predpokladanej dane uvedenej na riadku 40 daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016 môže vzniknúť daňovníkovi povinnosť platiť preddavky na daň z motorových vozidiel v roku 2017

Kde a ako zaplatiť daň z motorových vozidiel a preddavky na daň sa dozviete v článku Platenie dane z motorových vozidiel za rok 2016 a preddavkov na daň z motorových vozidiel v rok 2017.

V. ODDIEL sa vypĺňa len pri podávaní dodatočného daňového priznania.

V prípade, že daňovníkovi vyšiel v daňovom priznaní daňový preplatok, môže o jeho vrátenie požiadať priamo v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel, a to v VI. ODDIELE - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku . Daňovník nesmie zabudnúť uviesť v žiadosti dátum a svoj podpis.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel musí obsahovať aj dátum a podpis daňovníka, ktorý sa vypĺňa na konci poslednej strany daňového priznania pod VII. ODDIELOM - Poznámky.

Pozrite si aj Vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023

Jednou z prvých povinností daňovníkov na začiatku roka 2024 bude podanie daňového priznania a zaplatenie vypočítanej dane z motorových vozidiel za rok 2023. Ako správne postupovať pri vyplnení a podaní daňového priznania?

Daň z motorových vozidiel za rok 2023

Podrobné informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2023 – čo je predmetom dane, kedy vzniká či zaniká daňová povinnosť, kedy platiť preddavky na daň aj aké sú výnimky z platenia dane v roku 2023.

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2023

Aké sadzby dane z motorových vozidiel platia pre rok 2023? Čo ovplyvňuje úpravu ročnej sadzby dane pri jednotlivých vozidlách a aký je postup pri zmene režimu určenia ročnej sadzby dane?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky