Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023
Zdroj: Pexels.com

Jednou z prvých povinností daňovníkov na začiatku roka 2024 bude podanie daňového priznania a zaplatenie vypočítanej dane z motorových vozidiel za rok 2023. Ako správne postupovať pri vyplnení a podaní daňového priznania?

Podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“) vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplatiť daň tomu daňovníkovi, ktorý v roku 2023 používal motorové vozidlo (kategórie M, N, L, O), ktoré je evidované v Slovenskej republike na podnikanie podľa Obchodného zákonníka alebo na výkon inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Základné informácie o dani z motorových vozidiel nájdete v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2023.

V tomto článku sa budeme venovať podrobnejšie tomu, ako správne vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, dokedy je potrebné daňové priznanie doručiť daňovému úradu a akou formou.

Vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2023

Daňové priznanie podáva daňovník (definovaný v § 3 zákona o dani z motorových vozidiel) vecne príslušnému správcovi dane, ktorý sa určuje podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, resp. podľa sídla právnickej osoby.

Na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2023 použije daňovník rovnaký vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel, ktorý bol určený oznámením Ministerstva financií SR č. MF/017527/2020-726 v roku 2020. V porovnaní s rokom 2022 sa tlačivo daňového priznania nemení, čo znamená, že daňovníci môžu začať podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel hneď od začiatku roka 2024.

Daňové priznanie k dani z motorových je rozdelené do siedmych oddielov:

 1. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI,
 2. ODDIEL – ÚDAJE O OSOBE, KTORÁ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE,
 3. ODDIEL – VÝPOČET DANE,
 4. ODDIEL – SUMARIZÁCIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLÁ Z DAŇOVÉHO PRIZNANIA,
 5. ODDIEL – SUMARIZÁCIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLÁ Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA,
 6. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU,
 7. ODDIEL – POZNÁMKY.

Ako vyplniť hlavičku daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2023?

Údaje v daňovom priznaní vypĺňa daňovník podľa predtlače, nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Podľa predtlače sa v hlavičke priznania vyznačí, či ide o fyzickú osobu (FO), právnickú osobu (PO) alebo zahraničnú osobu, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo (DIČ).

Daňovník, alebo osoba, ktorá daňové priznanie podáva, uvádza DIČ alebo rodné číslo daňovníka (riadok 01), resp. dátum narodenia, ak daňovník nemá trvalý pobyt v SR (riadok 02). Ak by právnická osoba nemala pridelené DIČ, údaj na riadku 01 nevyplní. Následne sa DIČ/rodné číslo/dátum narodenia daňovníka vyplní aj hornej časti každej ďalšej strany daňového priznania.

V tejto časti sa ďalej uvádzajú informácie:

 • druh daňového priznania – daňovník vyberá či ide o riadne daňové priznanie, opravné daňové priznanie alebo dodatočné daňové priznanie; bližší popis jednotlivých druhov daňových priznaní, resp. kedy sa jednotlivé druhy daňových priznaní podávajú, uvádzame v tabuľke:
Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh daňového priznania Popis
riadne daňové priznanie podáva sa do termínu na podanie daňového priznania, spravidla do 31. januára 2024
opravné daňové priznanie daňovník podáva opravné daňové priznanie vtedy, ak do termínu na podanie daňového priznania zistil chybu v riadnom daňovom priznaní, na riadne daňové priznanie sa v tomto prípade už nebude prihliadať
dodatočné daňové priznanie daňovník podáva dodatočné daňové priznanie po termíne na podanie riadneho, resp. opravného daňového priznania
 • zdaňovacie obdobie  - predstavuje začiatok a koniec príslušného zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie, je potrebné uviesť aj dátum zistenia skutočností na podanie dodatočného daňového priznania. Následne daňovník vyznačí príslušný údaj „X“ pre zdaňovacie obdobie podľa § 9 ods. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Vyznačenie závisí od toho, či daňovník podáva daňové priznanie za ročné zdaňovacie obdobie – vyznačí kolónku s označením „1“, alebo za iné ročné zdaňovacie obdobie, podľa toho či ide o daňovníka:
  • ktorý sa zrušuje bez likvidácie – označí kolónku s označením „3“,
  • na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz – označí kolónku s označením „4“,
  • ktorý sa zrušuje s likvidáciou – označí kolónku s označením „5“,
  • ktorý ukončil alebo prerušil podnikanie – označí kolónku s označením „6“,
  • ktorý zomrel – označí kolónku z označením „7“.

Vyplnenie I. ODDIELU – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

V I. oddiele vyplní daňovník (fyzická aj právnická osoba) svoje identifikačné údaje. V tejto časti netreba zabúdať vyplniť aj kontaktné údaje. Telefónne číslo, prípadne emailovú adresu/faxové číslo je vhodné vyplniť najmä pre prípady, kedy by správca dane potreboval s daňovníkom komunikovať ohľadne doplnenia, korekcie či iných otázok súvisiacich s daňovým priznaním. Vyplnené kontaktné údaje uľahčujú a zefektívňujú komunikáciu daňovníka a správcu dane.

Riadky 15 až 20 vypĺňa zahraničná osoba, ktorá má organizačnú zložku umiestnenú na území SR, ktorá je zapísaná v obchodnom registri. Ak má zahraničná osoba umiestnených na území SR viac organizačných zložiek, údaje o nich vyplní v VII. ODDIELE – POZNÁMKY.

Vyplnenie II. ODDIELU – ÚDAJE O OSOBE, KTORÁ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

Obsahom II. oddielu sú údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie, ak touto osobou nie je priamo daňovník. Informáciu o tom, či ide o zástupcu, dediča, správcu v konkurznom konaní, likvidátora, štatutárneho zástupcu (pri právnickej osobe) alebo o právneho nástupcu označí osoba vypĺňajúca daňové priznanie hneď v úvodnej časti oddielu, označením „X“. Následne na riadkoch 21 až 34 vyplní svoje základné údaje, adresu trvalého pobytu alebo sídlo, vrátane kontaktných údajov.

Vyplnenie III. ODDIELU – VÝPOČET DANE

III. oddiel obsahuje všetky potrebné informácie na správne vyčíslenie dane z motorových vozidiel za všetky vozidlá, za ktoré sa priznanie podáva:

 • riadok 01 – uvedie sa dátum prvej evidencie vozidla podľa osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II (ďalej len „doklad“) vozidla, pričom údaj o prvej evidencii vozidla nájdeme v riadku B osvedčenia o evidencii časť II;
 • riadok 02 – uvádzajú sa dátumy vzniku a zániku daňovej povinnosti. Ak daňová povinnosť k príslušnému vozidlu trvá z predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia, riadok 02 sa nevyplní. Daňovník vyplní vznik a/alebo zánik daňovej povinnosti iba vtedy, ak pri tomto vozidle vznikla a/alebo zanikla daňová povinnosť v príslušnom zdaňovacom období iba raz (napr. ak sa vozidlo kúpilo v roku 2023 alebo ak sa vozidlo v roku 2023 predalo). Ak pri vozidle v priebehu zdaňovacieho obdobia opakovane vznikla a zanikla daňové povinnosť, daňovník tieto riadky nevypĺňa a konkrétne dátumy uvedie v oddiele VII – POZNÁMKY (napr. ak zamestnanec pre svojho zamestnávateľa opakovane počas roka jazdil na pracovné cesty svojim súkromným vozidlom);
 • riadok 03 – na tomto riadku daňovník uvedie kategóriu vozidla, ktorá je označená v technickom preukaze vozidla. Môže ísť o tieto kategórie: L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4;
 • riadok 04 – vyznačí sa, ak ide o ťahač alebo náves;
 • riadok 05 – uvedie sa evidenčné číslo vozidla (ŠPZ) podľa údajov v dokladoch vozidla;
 • riadky 06 až 09 sa povinne vyplnia z dôvodu určenia príslušnej ročnej sadzby dane nasledovne:
  • riadok 06 – pre osobné vozidlo kategórie L a M1 sa uvedie zdvihový objem motora v cm3 podľa údajov v dokladoch vozidla;
  • riadok 07 – pre vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (tzv. elektromobil) sa uvedie výkon motora v kW;
  • riadok 08 – pre úžitkové vozidlo a autobus kategórie M2, M3, N1 až N3 a O1 až O4 sa uvedie hmotnosť vozidla v tonách podľa údajov v dokladoch vozidla, pričom ak je dokladom vozidla osvedčenie o evidencii časť II, ide o najväčšiu technicky prípustnú celkovú hmotnosť a ak je dokladom vozidla technický preukaz ide o celkovú hmotnosť vozidla;
  • riadok 09 – pre úžitkové vozidlo a autobus sa uvedie počet náprav podľa údajov v dokladoch vozidla;
 • riadok 10 – daňovník vypĺňa informáciu o vzťahu ku vykazovanému vozidlu nasledovne:
Zdroj: Vlastné spracovanie
Daňovník označí možnosť: Kedy?
a) ak je ako držiteľ vozidla zapísaný v dokladoch vozidla
b) ak má v doklade ako držiteľa zapísanú organizačnú zložku
c) ak používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, bola zrušená alebo zanikla
d) ak používa vozidlo, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie
e) ak je zamestnávateľom, ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie
 • riadok 11 – daňovník uvádza písmeno b), c) alebo d) v závislosti od toho, či je vykazované vozidlo podľa zákona o dani z motorových vozidiel oslobodené od dane:
Zdroj: Vlastné spracovanie
Daňovník označí možnosť: Kedy?
b) ak ide o vozidlo záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany
c) ak ide o osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme
d) ak ide o vozidlo používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe
 • riadok 12 – na tomto riadku sa uvádza ročná sadzba dane, ktorá závisí od kategórie vozidla a od dátumu prvej evidencie vozidla. Ak vypĺňate elektronický formulár daňového priznania priamo na stránke Finančnej správy, je tento formulár nastavený tak, aby sa sadzba dane určila automaticky podľa parametrov vozidla; pre elektromobily je ročná sadzba dane nulová;
 • riadok 13 – daňovník na tomto riadku vyznačuje percento zníženia alebo zvýšenia ročnej sadzby dane:
  • ak sa ročná sadzba dane počas zdaňovacieho obdobia v závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla neupravuje, použije sa sadzba dane z riadku 12 a v riadku 13 sa nevyznačí žiadne z percent znížení alebo zvýšení ročnej sadzby dane, a to ani v stĺpci sadzba 1 a ani v stĺpci sadzba 2;
  • ak sa v zdaňovacom období uplatní na časť zdaňovacieho obdobia ročná sadzba dane z riadku 12 a na časť zdaňovacieho obdobia ročná sadzba dane zvýšená alebo znížená v závislosti od prvej evidencie vozidla, v stĺpci sadzba 1 riadku 13 sa nevyznačí žiadne z percent znížení alebo zvýšení ročnej sadzby dane a stĺpci sadzba 2 riadku 13 sa vyznačí príslušné percento zníženia alebo zvýšenia ročnej sadzby dane alebo v stĺpci sadzba 1 sa uvedie ročná sadzba dane, ktorá sa uplatnila v zdaňovacom období ako prvá a stĺpci sadzba 2 sa uvedie ročná sadzba dane, ktorá sa uplatnila následne;
  • ak sa v zdaňovacom období uplatnia na časť zdaňovacieho obdobia súčasne dve zvýšenia ročnej sadzby dane alebo dve zníženia ročnej sadzby dane, uvedú sa osobitne vyznačením príslušného percenta v stĺpci sadzba 1 a sadzba 2 riadku 13.

Podrobnejšie informácie o sadzbách dane z motorových vozidiel, ich úpravách v závislosti od veku vozidla, vrátane užitočných príkladov sa dočítate v článku Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2023.

 • v riadku 14 sa uvádza výška ročnej sadzby dane z riadku 12 – nezmenená alebo upravená o percentá zvýšenia alebo zníženia z riadku 13, vypočítaná sadzba dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol;
 • v riadku 15 uvádza daňovník možnosť uplatnenia zníženia ročnej sadzby dane o 50 %, ktoré si môže uplatniť pri:
  • hybridných motorových vozidlách,
  • motorových vozidlách s pohonom na stlačený (CNG) alebo skvapalnený (LNG) plyn alebo
  • motorových vozidlách na vodíkový pohon;
 • riadok 16 – uvedie sa ročná sadzba dane z riadku 14 upravená po znížení podľa riadku 15, ak sa sadzba neupravuje, uvedie sa rovnaká sadzba ako v riadku 14, vypočítaná sadzba dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol;
 • riadok 17 – na tomto riadku sa vyznačuje možnosť zníženia ročnej sadzby dane o 50 %, ak bolo vykazované vozidlo používané počas zdaňovacieho obdobia v rámci kombinovanej dopravy;
 • riadok 18 – uvedie sa ročná sadzba dane upravená po znížení z riadku 17, ak sa sadzba neupravuje, uvedie sa rovnaká sadzba ako na riadku 16, vypočítaná sadzba dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol;
 • na riadku 19 sa uvedie počet mesiacov, počas ktorých vozidlo v zdaňovacom období podliehalo dani, alebo sa tu uvedie počet dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme (počet dní sa uvádza iba pri vozidle – autobuse v r. 19b);
 • v riadku 20 vypočíta daňovník daň alebo pomernú časť dane z údajov vyplnených na riadkoch 18 a 19 osobitne pre sadzbu 1 a sadzbu 2. V rámci výpočtu sa zohľadňuje počet mesiacov, počas ktorých bolo vozidlo používané na podnikanie. Ak tlačivo daňového priznania daňovník vypĺňa priamo cez elektronický formulár na stránke Finančnej správy, výpočet sa vykoná automaticky, dvojklikom na riadku 20. Vypočítaná daň alebo jej pomerná časť sa zaokrúhli na eurocenty nadol;
 • v riadku 21 sa uvedie daň alebo výsledná pomerná časť dane za vykazované vozidlo. Výslednou daňou bude buď daň z riadku 20 alebo súčet pomerných častí dane podľa sadzby 1 a sadzby 2 v riadku 20.

Ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, vypĺňa riadky 22 až 24 v časti Rozdiely z dodatočného daňového priznania:

 • riadok 22 – na tomto riadku sa uvedie daň podľa riadku 21 z riadneho alebo predchádzajúceho dodatočného daňového priznania;
 • v riadku 23 sa uvedie daň vypočítaná na riadku 21 dodatočného daňového priznania a
 • v riadku 24 sa uvedie kladný alebo záporný rozdiel riadkov 23 a 22, t. j. vypočíta sa daň na úhradu v prípade kladného rozdielu alebo daňový preplatok v prípade záporného rozdielu.

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie za viac vozidiel, musí v oddiele III. uviesť údaje pre každé motorové vozidlo samostatne. Novú sekciu pre každé ďalšie motorové vozidlo si pridáva v spodnej časti III. elektronického formulára.

Článok pokračuje pod reklamou

Vyplnenie IV. ODDIELU – SUMARIZÁCIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLÁ Z DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Ako už z názvu oddielu vyplýva, bude slúžiť na sumarizáciu dane za všetky vozidlá uvedené v daňovom priznaní v III. oddiele:

 • v riadku 35 uvedie daňovník celkový počet vozidiel, ktoré uviedol v priznaní, resp. v podanom predchádzajúcom dodatočnom daňovom priznaní;
 • riadku 36 sa uvedie súčet riadkov 21, t. j. celková daň za všetky vozidlá v priznaní, resp. v podanom predchádzajúcom dodatočnom daňovom priznaní;
 • riadky 37 až 39 vyplní daňovník za predpokladu, že v zdaňovacom období platiť preddavky na daň:
  • v riadku 37 uvedie celkovú sumu zaplatených preddavkov na daň, alebo sumu 0, ak preddavky neplatil,
  • riadok 38 sa vyplní v prípade kladného rozdielu medzi celkovou daňou za všetky vozidlá (z riadku 36) a zaplatenými preddavkami na daň (z riadku 37),
  • riadok 39 sa vyplní v prípade záporného rozdielu medzi celkovou daňou za všetky vozidlá (z riadku 36) a zaplatenými preddavkami na daň (z riadku 37).

Viac informácii o tom, kedy daňovník povinne platí preddavky na daň z motorových vozidiel, v akých intervaloch a na aké číslo účtu nájdete v našom článku Daň z motorových vozidiel za rok 2023.

Prečítajte si tiež

riadku 40 uvádza daňovník výšku predpokladanej dane. Tá predstavuje súčet ročnej sadzby dane za všetky motorové vozidlá, ktoré sú predmetom dane k 1. januáru bežného zdaňovacieho obdobia s prihliadnutím na § 7 zákona o dani z motorových vozidiel a nie sú oslobodené od dane. Tento údaj je východiskovým údajom pri posudzovaní nutnosti platenia preddavkov na daň podľa § 10 zákona o dani z motorových vozidiel.

Upozornenie: V prípade, že daňovník podáva dodatočné daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, uvádza sa na riadku 40 rovnaká suma, ako bola uvedená v riadnom daňovom priznaní. Uvedené sa nevzťahuje na podané dodatočné priznanie, ktoré opravuje nesprávny údaj na tomto riadku.

Na záver, v riadku 41 uvádza daňovník počet strán III. oddielu, ktoré sa predkladajú s daňovým priznaním.

Vyplnenie V. ODDIELU  - SUMARIZÁCIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLÁ Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Ak daňovník podáva dodatočné daňové priznanie, sumarizuje v V. oddiele daň za všetky vozidlá uvedené v tomto daňovom priznaní. Riadky 42 až 45 sa teda vyplnia iba v prípade podania dodatočného daňového priznania, nasledovne:

 • riadok 42 – daňovník uvedie počet všetkých vozidiel, ktoré sú predmetom dodatočného daňového priznania,
 • riadku 43 uvedie celkovú daň za všetky vozidlá z dodatočného daňového priznania,
 • riadku 44 uvedie kladný alebo záporný rozdiel medzi celkovou daňou z dodatočného priznania (z riadku 43) a celkovou daňou z priznania (z riadku 36) a
 • riadku 45 uvedie počet strán III. oddielu, ktoré sa predkladajú v dodatočnom daňovom priznaní.

Vyplnenie VI. ODDIELU – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU

Daňovník vypĺňa VI. oddiel vtedy, ak mu vznikne preplatok na dani z motorových vozidiel z dôvodu uhradených vyšších preddavkov na daň ako je vypočítaná daň na úhradu v podávanom daňovom priznaní. Pomocou VI. oddielu tak daňovník požiada o vrátenie tohto preplatku prostredníctvom poštovej poukážky alebo na bankový účet, ktorý v tvare IBAN uvádza v VII. oddiele.

Vyplnenie VII. ODDIELU – POZNÁMKY

V poslednom oddiele, v poznámkach daňovník uvádza údaje týkajúce sa:

 • dátumov opakovaného vzniku a zániku daňovej povinnosti alebo oslobodenia pri jednom a tom istom vozidle v zdaňovacom období,
 • uvedenia adresy organizačných zložiek zahraničných osôb, ak je viac ako jedna s vyplnenými údajmi podľa riadkov 15 až 20 I. oddielu,
 • iné údaje podľa pokynu správcu dane.

Dokedy sa podáva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023?

Lehota na podanie daňového priznania a zároveň aj na zaplatenie dane je spravidla do 31. januára po uplynutí príslušného zdaňovacieho obdobia, t. j. za rok 2023 to bude do 31. januára 2024.

V špecifických prípadoch je lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel rozdielna:

 • ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie – daňové priznanie za takého daňovníka podáva jeho právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie,
 • ak je na majetok daňovníka vyhlásený konkurz – daňové priznanie sa podáva do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom bol vyhlásený konkurz,
 • ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou – daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré a končí posledným dňom mesiaca jeho vstupu do likvidácie, podáva likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia,
 • ak daňovník, ktorý zomrie počas zdaňovacieho obdobia alebo v lehote na podanie daňového priznania – daňové priznanie je povinný podať dedič do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel,
 • ak daňovník ukončil alebo prerušil podnikanie – daňové priznanie je povinný podať do jedného mesiaca po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ktoré sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom ukončil alebo prerušil podnikanie.

Ako môže daňovník vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2023?

Ak je daňovník povinný komunikovať s daňovým úradom elektronicky, vypĺňa tlačivo vo svojom počítači, kde ho zároveň podpisuje/autorizuje pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP) alebo uznaným spôsobom autorizácie podľa osobitného predpisu alebo ho podáva na základe dohody o elektronickom doručovaní. Povinnosť komunikovať elektronicky majú napr. právnické osoby zapísané v obchodnom registri, fyzické osoby podnikatelia (živnostníci) a pod. Tlačivo vyplní daňovník priamo na portáli Finančnej správy, po prihlásení sa do svojej osobnej internetovej zóny. Tlačivo je daňovníkovi k dispozícii v Katalógu formulárov na tejto ceste:

Katalóg elektronických formulárov > Daň z motorových vozidiel > Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel > tlačivo označené ako DMVv20 „Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie od 2020 (platné od 1.12.2020)”

Prečítajte si tiež

Ak daňovník nemá povinnosť elektronickej komunikácie s daňovým úradom, môže vyplnené daňové priznanie odovzdať na podateľni alebo zaslať poštou na adresu miestne príslušného daňového úradu, v papierovej forme.

Tak ako tomu bolo aj v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2024 bude Finančná správa SR zasielať predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2023, začiatkom januára 2024. Predvyplnené daňové priznanie si v elektronickej schránke nájdu tí daňovníci, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli Finančnej správy a zároveň ktorí za rok 2022 podali daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Predvyplnené tlačivo obsahuje údaje z posledného platného daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie a daňovník bude mať ku nemu prístup vo svojej osobnej internetovej zóne v časti História komunikácie – Prijaté dokumenty.

Podanie oznámenia o zániku daňovej povinnosti v roku 2023

Ak daňovník počas celého roka 2023 nepoužíval vozidlo na podnikanie, t. j.:

 • o vozidle nebolo účtované,
 • vozidlo nebolo evidované v daňovej evidencii alebo
 • neboli uplatňované výdavky spojené s použitím vozidla,

daňová povinnosť k takémuto vozidlu zaniká k 31.12.2022. Uvedenú skutočnosť pritom daňovník neuvádza priamo do daňového priznania k dani z motorových vozidiel, ale je povinný daňovému úradu doručiť oznámenie o zániku daňovej povinnosti (§ 8 ods. 7 zákona o dani z motorových vozidiel).Daňovník je povinný oznámiť túto skutočnosť v lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 31. januára 2024 na samostatnom tlačive, ktorého vzor určilo Finančné riaditeľstvo SR. Tlačivo je k dispozícii na stránke Finančnej správy SR www.financnasprava.sk, v sekcii: Formuláre > Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ > Iné vzory tlačív.

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podáva tiež dedič, ak daňovník v lehote na podanie daňového priznania zomrel a daňová povinnosť mu zanikla k 31.12.2022, pretože v celom zdaňovacom období 2023 nepoužíval vozidlo na podnikanie. Dedič je povinný túto skutočnosť oznámiť do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel na vyššie uvedenom tlačive.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Jana Vašičková
Jana Vašičková

Účtovníctvo je mojou srdcovkou už odmalička. Po jeho štúdiu sa účtovníckej profesii venujem naplno už viac ako 10 rokov. Skúsenosti som získala v korporáte, vyskúšala som aj outsourcingovú formu vedenia účtovníctva a práca s vlastnou klientelou si ma získala natoľko, že v súčasnosti v tejto oblasti podnikám.


KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Daň z motorových vozidiel za rok 2023

Podrobné informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2023 – čo je predmetom dane, kedy vzniká či zaniká daňová povinnosť, kedy platiť preddavky na daň aj aké sú výnimky z platenia dane v roku 2023.

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2023

Aké sadzby dane z motorových vozidiel platia pre rok 2023? Čo ovplyvňuje úpravu ročnej sadzby dane pri jednotlivých vozidlách a aký je postup pri zmene režimu určenia ročnej sadzby dane?

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022

Ak máte povinnosť podať za rok 2022 daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, v článku sa dozviete, ako ho správne vyplniť a do kedy ho podať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky