Platenie dane z motorových vozidiel za rok 2016 a preddavkov na daň z motorových vozidiel v roku 2017

Neviete, ako zaplatiť daň z motorových vozidiel za rok 2016? V nasledujúcom článku sa dozviete lehoty na zaplatenie, na aký účet zaplatiť, ako označiť platbu dane z motorových vozidiel za rok 2016 a preddavkov na daň z motorových vozidiel v roku 2017.

Daň z motorových vozidiel je nutné zaplatiť do lehoty na podanie daňového priznania. Vo väčšine prípadov je lehotou na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane z motorových vozidiel 31. január nasledujúceho roka. Daň z motorových vozidiel za rok 2016 je nutné zaplatiť do 31.1.2017, ak nejde o špeciálny prípad, kedy je lehota na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane z motorových vozidiel iná, napr. v prípade skončenia podnikania.

Poznámka: Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, lehota sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň.

Viac o podávaní daňových priznaní z motorových vozidiel a o platení dane v špeciálnych prípadoch sa dozviete v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2016.

Daňovník, ktorému vznikla alebo zanikla daňová povinnosť počas roka 2016 je povinný zaplatiť pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania za rok 2016. Napríklad ak spoločnosť predá počas roka 2016 všetky vozidlá, ktoré používala na podnikanie, je povinná zaplatiť pomernú časť dane do 31.1.2017.

Výška pomernej časti dane závisí od počtu mesiacov, počas ktorých daňovník využíval vozidlo na podnikanie a od upravenej ročnej sadzby dane z motorových vozidiel. Daňovník, ktorý využíval automobil na podnikanie napr. 5 mesiacov zaplatí pomernú časť dane vo výške 5/12 z upravenej ročnej sadzby dane.

Daň z motorových vozidiel za rok 2016 sa platí na konkrétny účet správcu dane. Správcom dane z motorových vozidiel je miestne príslušný daňový úrad. Daň z motorových vozidiel za rok 2016 je nutné zaplatiť:

 • v správnej výške,
 • v lehote na podanie daňového priznania,
 • na správny účet,
 • so správnym variabilným symbolom.

Sumu dane z motorových vozidiel za rok 2016 zistí daňovník z daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2016 ako súčet dane za všetky vozidlá uvedené v daňovom priznaní. Daňovníkovi môže v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2016 vzniknúť:

 • daň na úhradu alebo
 • daňový preplatok,

odpočítaním sumy preddavkov platených počas roka 2016 od celkovej výšky dane vypočítanej v daňovom priznaní za rok 2016. V prípade, že daňovníkovi vznikne daň na úhradu, je povinný jej sumu zaplatiť do lehoty na podanie daňového priznania. Ak daňovníkovi vznikne daňový preplatok, tento preplatok sa použije v súlade s § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňového poriadku) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Daň z motorových vozidiel sa platí na účet, ktorý sa skladá z predčíslia účtu 501163, z osobného účtu daňovníka (OÚD) prideleného daňovým úradom a z kódu štátnej pokladnice 8180, teda na účet 501163-OÚD/8180. Účet na zaplatenie dane z motorových vozidiel musí byť vo formáte IBAN. Na prekonvertovanie “starého” formátu účtu na formát IBAN slúži generátor na stránke Štátnej pokladnice.

Poznámka: Daňovník si môže zistiť svoj osobný účet daňovníka na stránke Finančnej správy Slovenskej republiky zadaním DIČ alebo rodného čísla (ak nemá DIČ pridelené).

Platba dane z motorových vozidiel za rok 2016 musí byť označená variabilným symbolom 1700992016.

Platenie preddavkov na daň z motorových vozidiel v roku 2017

Povinnosť platiť preddavky vzniká v závislosti od výšky predpokladanej dane na rok 2017 vypočítanej v daňovom priznaní za rok 2016.

V súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o dani z motorových vozidiel”) je predpokladaná daň súčtom ročnej sadzby dane upravenej v závislosti od veku vozidla za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Všetkým vozidlám, ktoré sú predmetom dane z motorových vozidiel k 1.1.2017 sa vypočíta predpokladaná daň na rok 2017. Výška predpokladanej dane na rok 2017 sa uvedie v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2016 na riadku 40.

Príklad na výpočet predpokladanej dane na rok 2017

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. vlastní osobný automobil Škoda Fabia, pri ktorom predpokladá, že ho bude využívať na podnikanie aj v roku 2017. Objem motora je 1198 cm³. Dátum prvej evidencie vozidla Škoda Fabia je 15.7.2012.

Ročná sadzba dane podľa prílohy č. 1 k zákonu o dani z motorových vozidiel je 80 eur. Vozidlo je predmetom dane k 1.1.2017. V januári 2017 ubehlo od dátumu prvej evidencie 55 mesiacov, takže ročná sadzba dane sa zníži o 20 % = 80 - 80*0,2 = 64 eur. Predpokladaná daň na rok 2017 za vozidlo Škoda Fabia je 64 eur.

Viac o ročnej sadzby dane a o jej úpravách sa dozviete v článku Sadzby dane z motorových vozidiel v roku 2017.

Článok pokračuje pod reklamou

Podľa § 10 ods. 3 zákona o dani z motorových vozidiel platí daňovník štvrťročné preddavky na daň na zdaňovacie obdobie, ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eur. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka. Každý preddavok je vo výške ¼ predpokladanej dane na rok 2017 vypočítanej v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za rok 2016.

V prípade, že predpokladaná daň u jedného správcu dane presiahne sumu 8 300 eur, daňovník platí mesačné preddavky vo výške 1/12 predpokladanej dane do konca každého kalendárneho mesiaca.

Preddavky na daň sa platia v sume vypočítanej podľa výšky predpokladanej dane na rok 2017 vypočítanej v daňovom priznaní za rok 2016. V súlade s § 10 ods. 9 zákona o dani z motorových vozidiel nemá na platenie preddavkov na daň v roku 2017 vplyv zmena predmetu dane, vznik/zánik oslobodenia od dane, zníženie/zvýšenie ročnej sadzby dane počas roka 2017 a podanie dodatočného daňového priznania .

Poznámka: Daň, pomerná časť dane, preddavky na daň a upravená ročná sadzba dane sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.

Ak sa počas roka 2017 zmenia skutočnosti, na základe ktorých bola predpokladaná daň vypočítaná, môže správca dane určiť platenie preddavkov na daň inak. Platenie preddavkov na daň inak môže určiť aj na základe žiadosti daňovníka.

Napríklad ak daňovník má počas zdaňovacieho obdobia 2017 platiť preddavky v určitej výške a počas roka predá niekoľko automobilov, môže požiadať správcu dane o platenie preddavkov na daň inak. Správca dane vydá rozhodnutie, na základe ktorého môže, ale aj nemusí určiť daňovníkovi platenie preddavkov na daň inak.

Preddavky na daň v roku 2017 sa platia na ten istý účet, na ktorý sa platí daň z motorových vozidiel za rok 2016 , teda na účet 501163-OÚD/8180 v tvare IBAN. Preddavky na daň v roku 2017 musia byť označené variabilným symbolom prislúchajúcim danému mesiacu alebo štvrťroku. Variabilný symbol pre:

 • štvrťročné preddavky sa skladá z 1100QQRRRR, kde QQ predstavuje štvrťrok a RRRR predstavuje rok, za ktorý sa preddavok platí. Preddavok na prvý štvrťrok 2017 je označený variabilným symbolom 1100412017.
 • mesačné preddavky sa skladá z 1100MMRRRR, kde MM predstavuje mesiac a RRRR rok, za ktorý sa preddavok platí. Preddavok na marec 2017 je označený variabilným symbolom 1100032017.

Existuje možnosť zadať trvalý príkaz na úhradu preddavkov na daň. V trvalom príkaze na úhradu mesačných alebo štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel 2017 sa uvádza jednotný variabilný symbol 1100002017.

Preddavky na daň na zdaňovacie obdobie neplatí daňovník:

 • ktorého predpokladaná daň u jedného správcu dane nepresiahne 700 eur,
 • ktorému vznikne daňová povinnosť počas zdaňovacieho obdobia.

Daňovník nemusí platiť ani tie preddavky na daň, ktoré sú splatné po dni, v ktorom došlo k:

 • zrušeniu daňovníka bez likvidácie,
 • vyhláseniu konkurzu na majetok daňovníka,
 • vstupu daňovníka do likvidácie,
 • ukončeniu podnikania,
 • smrti daňovníka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky