Daň z motorových vozidiel za rok 2016

Daň z motorových vozidiel možno v jednoduchosti charakterizovať ako daň, ktorú platia fyzické alebo právnické osoby za vozidlá využívané na podnikanie. V nasledujúcom článku sa dozviete, čo je predmetom dane, kto platí daň, ako vypočítať daň z motorových vozidiel a ďalšie informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2016.

Na aké vozidlá sa vzťahuje daň z motorových vozidiel za rok 2016

V súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o dani z motorových vozidiel”) je predmetom dane vozidlo, ktoré:

 • je evidované v Slovenskej republike a
 • používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.

Daň z motorových vozidiel sa platí za motorové vozidlá a prípojné vozidlá kategórie L, M, N a O . Do 31.12.2014 neboli predmetom dane vozidlá kategórie L - napr. motocykle, trojkolky.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016 sa nepodáva a daň sa neplatí za vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane. Ide o vozidlá:

 • používané na skúšobné jazdy s prideleným zvláštnym evidenčným číslom,
 • určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie sú určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I (a časť II) sú označené ako špeciálne vozidlá. Špeciálnym vozidlom je napr. žeriav, autorýpadlo, zdvíhacia plošina a pod.

Vozidlá oslobodené od dane sa v porovnaní s vozidlami, ktoré predmetom dane z motorových vozidiel nie sú, uvádzajú v daňovom priznaní, ale daň sa za ne neplatí (je nulová).

Podľa § 4 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel je od dane oslobodené vozidlo:

a) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,

b) záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,

c) osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme (napr. pravidelné autobusové linky zabezpečujúce prepravu cestujúcich z okresného mesta do okolitých obcí a naopak),

d) používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

V prípade, že sa vozidlo používalo aj na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme, nie je od dane oslobodené v plnom rozsahu. Daňovník musí v tom prípade vypočítať pomernú časť dane ako súčin 1/365 resp. 1/366 ročnej sadzby dane (resp. upravenej ročnej sadzby dane v závislosti od veku vozidla) a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme.

Prečítajte si tiež

Daňovníci majú často problém rozlíšiť, či sa vozidlo používa výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe alebo nie. Pre daňovníkov, ktorí nevedia posúdiť, či sa vozidlo používalo výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe a či sa na dané vozidlo vzťahuje oslobodenie, vydala Finančná správa Slovenskej republiky metodický pokyn. Metodický pokyn je možné nájsť na stránke www.financnasprava.sk, v časti Daňoví a colný špecialisti, medzi metodickými pokynmi k dani z motorových vozidiel.

Kto platí daň z motorových vozidiel za rok 2016

Daň z motorových vozidiel platí a daňové priznanie podáva osoba, ktorá je daňovníkom podľa zákona o dani z motorových vozidiel. Podľa § 3 zákona o dani z motorových vozidiel je daňovníkom fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II,

b) má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,

c) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,

d) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo

e) je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Nie v každom prípade je držiteľ vozidla a vlastník vozidla tá istá osoba. Pri finančnom prenájme (lízingu) je vlastníkom vozidla lízingová spoločnosť a držiteľom vozidla je osoba, ktorá si vozidlo obstarala prostredníctvom finančného prenájmu. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016 podáva držiteľ vozidla, teda osoba, ktorá obstarala vozidlo prostredníctvom finančného prenájmu.

Kto bude platiť daň z motorových vozidiel za rok 2019 sa dočítate v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2019 a zmeny v dani z motorových vozidiel od 1.1.2020.

Kedy daňovníkovi vzniká a zaniká daňová povinnosť pri dani z motorových vozidiel za rok 2016

Daňovníkovi vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené nasledovné podmienky :

 • vozidlo je evidované v SR,
 • používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.
Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel za rok 2016

Michal Serentov kúpil nové vozidlo 27.5.2016. Do dvoch týždňov registroval vozidlo na dopravnom inšpektoráte. V Osvedčení o evidencii časť II je uvedený dátum prvej evidencie vozidla v SR 8.6.2016. Michal Serentov používal vozidlo v rámci svojej živnosti odo dňa kúpy automobilu.

Michalovi vznikla daňová povinnosť 1.6.2016, pretože až v júni splnil obidve podmienky na to, aby kúpené vozidlo bolo predmetom dane z motorových vozidiel za rok 2016. V daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel uvedie dátum vzniku daňovej povinnosti 1.6.2016.

Nie v každom prípade vzniká daňová povinnosť v prvom dni mesiaca, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane u daného daňovníka. Existujú dve výnimky, kedy daňovníkovi vzniká daňová povinnosť až prvým dňom nasledujúceho mesiaca, po splnení vyššie uvedených podmienok:

a) ak je daňovníkom právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie,

b) ak dôjde k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane počas toho istého mesiaca - novému daňovníkovi vzniká daňová povinnosť prvým dňom nasledujúceho mesiaca.

V prípade, že daňovník predá inému daňovníkovi vozidlo, ktoré bolo u neho predmetom dane a u nového daňovníka bude tiež predmetom dane, predávajúcemu zaniká daňová povinnosť posledným dňom mesiaca, v ktorom nastal prevod držiteľa vozidla. Aby sa zamedzilo dvojitému zdaneniu, kupujúcemu vzniká daňová povinnosť až prvého dňa nasledujúceho mesiaca po zmene držiteľa vozidla.

Príklad na vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel za rok 2016

Michal Serentov (živnostník) kúpil vozidlo od spoločnosti Podnikajte.sk, s.r.o., ktorá vozidlo využívala na podnikanie. K zmene držiteľa vozidla došlo dňa 15.10.2016.

Spoločnosti Podnikajte.sk, s.r.o. zaniká daňová povinnosť 31.10.2016. Michalovi Serentovi vzniká daňová povinnosť 1.11.2016.

Ak by však Michal Serentov kúpil vozidlo od fyzickej osoby - nepodnikateľa, vznikla by mu daňová povinnosť 1.10.2016. Vyplýva to z toho, že vozidlo nebolo do dňa prevodu predmetom dane z motorových vozidiel u iného daňovníka. Už v októbri 2016 boli splnené obidve podmienky na to, aby vozidlo bolo predmetom dane z motorových vozidiel.

V súlade s § 8 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel zaniká daňová povinnosť posledným dňom mesiaca , v ktorom došlo k:

a) vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,

b) ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,

c) zániku daňovníka bez likvidácie,

d) zmene držiteľa vozidla,

e) ukončeniu použitia vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,

f) ukončeniu použitia vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo

g) ukončeniu použitia vozidla v prípade zamestnávateľa, ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Pri vzniku ani pri zániku daňovej povinnosti nemá daňovník oznamovaciu povinnosť okrem prípadu, keď:

 • vozidlo v celom roku 2016 nespĺňalo podmienky na to, aby bolo predmetom dane a zároveň,
 • nebolo v celom roku 2016 o vozidle účtované/evidované v daňovej evidencii alebo
 • neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla.

V tom prípade zaniká daňová povinnosť 31.12.2015. Daňovník vozidlo neuvádza v daňovom priznaní za rok 2016, ale má povinnosť oznámiť správcovi dane túto skutočnosť do 31.1.2017.

Výpočet dane z motorových vozidiel za rok 2016

Daň z motorových vozidiel za rok 2016 sa vypočíta ako súčet daní z motorových vozidiel za každé vozidlo, za ktoré má daňovník daň zaplatiť.

Prečítajte si tiež

Daň z motorových vozidiel za rok 2016 za konkrétne vozidlo sa vypočíta v niekoľkých krokoch:

a) určí sa základ dane vozidla - výkon motora v kW pri elektromobiloch alebo objem valcov motora v cm³ pri osobných vozidlách (t. j. kategória M 1 a L), alebo počet náprav a celková hmotnosť/najväčšia prípustná celková hmotnosť pri úžitkových vozidlách a autobusoch,

b) určí sa ročná sadzba dane podľa prílohy č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel,

c) upraví sa ročná sadzba dane v závislosti od veku vozidla,

d) uplatnia sa jednotlivé zníženia ročnej sadby dane, ak sú splnené podmienky na zníženie ročnej sadzby dane.

Viac o úprave ročnej sadzby dane pre rok 2020 sa dozviete v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podáva štandardne daňovník do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia. Za rok 2016 sa daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podáva do 31.1.2017.

Vo výnimočných prípadoch je stanovená iná lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Viac o podávaní daňového priznania sa dozviete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019.

Platenie dane z motorových vozidiel za rok 2016 a preddavkov na daň z motorových vozidiel v roku 2017

Daňovník má povinnosť zaplatiť daň z motorových vozidiel do lehoty na podanie daňového priznania. Ak je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016 do 31.1.2017, v tejto lehote musí zaplatiť aj daň z motorových vozidiel vypočítanú v daňovom priznaní zníženú o preddavky, ak boli v roku 2016 platené.

V daňovom priznaní za rok 2016 sa vypočíta aj predpokladaná daň na rok 2017 . V závislosti od výšky predpokladanej dane vypočítanej v daňovom priznaní za rok 2016 môže daňovníkovi vzniknúť povinnosť platiť preddavky na daň v roku 2017. V prípade, že predpokladaná daň na rok 2017 u jedného správcu dane je:

 • maximálne 700 eur, daňovník v roku 2017 neplatí preddavky na daň z motorových vozidiel,
 • viac ako 700 eur ale maximálne 8 300 eur, daňovník platí v roku 2017 štvrťročné preddavky na daň z motorových vozidiel,
 • viac ako 8 300 eur, daňovník platí v roku 2017 mesačné preddavky na daň z motorových vozidiel.

Viac o platení dane z motorových vozidiel a preddavkov na daň sa dozviete v článku Platenie dane z motorových vozidiel za rok 2016 a preddavkov na daň z motorových vozidiel v roku 2017.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Elektromobilita na Slovensku: v rozvoji nestíhame priemeru EÚ

Ako sa vyvíja počet registrácií automobilov na SR a koľko z nich tvoria vozidlá na elektrický pohon? Porovnanie s vývojom v krajinách EÚ či informácie o podporných opatreniach štátu.

Koľko stojí nabitie elektromobilu doma?

Aké sú náklady pri nabíjaní elektrického auta zo zásuvky v garáži či z domáceho wallboxu? Porovnanie s nabíjaním na verejných nabíjačkách aj s nákladmi na pohonné hmoty pri „spaľovákoch“.

Prihlásenie nového vozidla: podstatné informácie v kocke

Ako postupovať pri prihlásení nového auta, v čom sa líši postup, možnosti zastúpenia či dokumenty v prípade kúpy firemného vozidla a s akými poplatkami rátať?

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky