Daň z motorových vozidiel za rok 2016

Daň z motorových vozidiel možno v jednoduchosti charakterizovať ako daň, ktorú platia fyzické alebo právnické osoby za vozidlá využívané na podnikanie. V nasledujúcom článku sa dozviete, čo je predmetom dane, kto platí daň, ako vypočítať daň z motorových vozidiel a ďalšie informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2016.

Na aké vozidlá sa vzťahuje daň z motorových vozidiel za rok 2016

V súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o dani z motorových vozidiel”) je predmetom dane vozidlo, ktoré:

 • je evidované v Slovenskej republike a
 • používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.

Daň z motorových vozidiel sa platí za motorové vozidlá a prípojné vozidlá kategórie L, M, N a O . Do 31.12.2014 neboli predmetom dane vozidlá kategórie L - napr. motocykle, trojkolky.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016 sa nepodáva a daň sa neplatí za vozidlá, ktoré nie sú predmetom dane. Ide o vozidlá:

 • používané na skúšobné jazdy s prideleným zvláštnym evidenčným číslom,
 • určené na vykonávanie špeciálnych činností, ktoré nie sú určené na prepravu a v osvedčení o evidencii časť I (a časť II) sú označené ako špeciálne vozidlá. Špeciálnym vozidlom je napr. žeriav, autorýpadlo, zdvíhacia plošina a pod.

Vozidlá oslobodené od dane sa v porovnaní s vozidlami, ktoré predmetom dane z motorových vozidiel nie sú, uvádzajú v daňovom priznaní, ale daň sa za ne neplatí (je nulová).

Podľa § 4 ods. 1 zákona o dani z motorových vozidiel je od dane oslobodené vozidlo:

a) diplomatických misií a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,

b) záchrannej zdravotnej služby, vozidlo banskej záchrannej služby, vozidlo horskej záchrannej služby, vozidlo leteckej záchrannej služby a vozidlo požiarnej ochrany,

c) osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúce prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme (napr. pravidelné autobusové linky zabezpečujúce prepravu cestujúcich z okresného mesta do okolitých obcí a naopak),

d) používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe.

V prípade, že sa vozidlo používalo aj na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme, nie je od dane oslobodené v plnom rozsahu. Daňovník musí v tom prípade vypočítať pomernú časť dane ako súčin 1/365 resp. 1/366 ročnej sadzby dane (resp. upravenej ročnej sadzby dane v závislosti od veku vozidla) a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme.

Prečítajte si tiež

Daňovníci majú často problém rozlíšiť, či sa vozidlo používa výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe alebo nie. Pre daňovníkov, ktorí nevedia posúdiť, či sa vozidlo používalo výhradne v poľnohospodárskej výrobe a v lesnej výrobe a či sa na dané vozidlo vzťahuje oslobodenie, vydala Finančná správa Slovenskej republiky metodický pokyn. Metodický pokyn je možné nájsť na stránke www.financnasprava.sk, v časti Daňoví a colný špecialisti, medzi metodickými pokynmi k dani z motorových vozidiel.

Kto platí daň z motorových vozidiel za rok 2016

Daň z motorových vozidiel platí a daňové priznanie podáva osoba, ktorá je daňovníkom podľa zákona o dani z motorových vozidiel. Podľa § 3 zákona o dani z motorových vozidiel je daňovníkom fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II,

b) má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,

c) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,

d) používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo

e) je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Nie v každom prípade je držiteľ vozidla a vlastník vozidla tá istá osoba. Pri finančnom prenájme (lízingu) je vlastníkom vozidla lízingová spoločnosť a držiteľom vozidla je osoba, ktorá si vozidlo obstarala prostredníctvom finančného prenájmu. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016 podáva držiteľ vozidla, teda osoba, ktorá obstarala vozidlo prostredníctvom finančného prenájmu.

Kto bude platiť daň z motorových vozidiel za rok 2019 sa dočítate v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2019 a zmeny v dani z motorových vozidiel od 1.1.2020.

Kedy daňovníkovi vzniká a zaniká daňová povinnosť pri dani z motorových vozidiel za rok 2016

Daňovníkovi vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené nasledovné podmienky :

 • vozidlo je evidované v SR,
 • používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v zdaňovacom období.
Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel za rok 2016

Michal Serentov kúpil nové vozidlo 27.5.2016. Do dvoch týždňov registroval vozidlo na dopravnom inšpektoráte. V Osvedčení o evidencii časť II je uvedený dátum prvej evidencie vozidla v SR 8.6.2016. Michal Serentov používal vozidlo v rámci svojej živnosti odo dňa kúpy automobilu.

Michalovi vznikla daňová povinnosť 1.6.2016, pretože až v júni splnil obidve podmienky na to, aby kúpené vozidlo bolo predmetom dane z motorových vozidiel za rok 2016. V daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel uvedie dátum vzniku daňovej povinnosti 1.6.2016.

Nie v každom prípade vzniká daňová povinnosť v prvom dni mesiaca, v ktorom sa vozidlo stalo predmetom dane u daného daňovníka. Existujú dve výnimky, kedy daňovníkovi vzniká daňová povinnosť až prvým dňom nasledujúceho mesiaca, po splnení vyššie uvedených podmienok:

a) ak je daňovníkom právny nástupca daňovníka zrušeného bez likvidácie,

b) ak dôjde k zmene v osobe daňovníka pri tom istom predmete dane počas toho istého mesiaca - novému daňovníkovi vzniká daňová povinnosť prvým dňom nasledujúceho mesiaca.

V prípade, že daňovník predá inému daňovníkovi vozidlo, ktoré bolo u neho predmetom dane a u nového daňovníka bude tiež predmetom dane, predávajúcemu zaniká daňová povinnosť posledným dňom mesiaca, v ktorom nastal prevod držiteľa vozidla. Aby sa zamedzilo dvojitému zdaneniu, kupujúcemu vzniká daňová povinnosť až prvého dňa nasledujúceho mesiaca po zmene držiteľa vozidla.

Príklad na vznik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel za rok 2016

Michal Serentov (živnostník) kúpil vozidlo od spoločnosti Podnikajte.sk, s.r.o., ktorá vozidlo využívala na podnikanie. K zmene držiteľa vozidla došlo dňa 15.10.2016.

Spoločnosti Podnikajte.sk, s.r.o. zaniká daňová povinnosť 31.10.2016. Michalovi Serentovi vzniká daňová povinnosť 1.11.2016.

Ak by však Michal Serentov kúpil vozidlo od fyzickej osoby - nepodnikateľa, vznikla by mu daňová povinnosť 1.10.2016. Vyplýva to z toho, že vozidlo nebolo do dňa prevodu predmetom dane z motorových vozidiel u iného daňovníka. Už v októbri 2016 boli splnené obidve podmienky na to, aby vozidlo bolo predmetom dane z motorových vozidiel.

V súlade s § 8 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel zaniká daňová povinnosť posledným dňom mesiaca , v ktorom došlo k:

a) vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,

b) ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,

c) zániku daňovníka bez likvidácie,

d) zmene držiteľa vozidla,

e) ukončeniu použitia vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,

f) ukončeniu použitia vozidla, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo

g) ukončeniu použitia vozidla v prípade zamestnávateľa, ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Pri vzniku ani pri zániku daňovej povinnosti nemá daňovník oznamovaciu povinnosť okrem prípadu, keď:

 • vozidlo v celom roku 2016 nespĺňalo podmienky na to, aby bolo predmetom dane a zároveň,
 • nebolo v celom roku 2016 o vozidle účtované/evidované v daňovej evidencii alebo
 • neboli uplatňované výdavky spojené s používaním vozidla.

V tom prípade zaniká daňová povinnosť 31.12.2015. Daňovník vozidlo neuvádza v daňovom priznaní za rok 2016, ale má povinnosť oznámiť správcovi dane túto skutočnosť do 31.1.2017.

Výpočet dane z motorových vozidiel za rok 2016

Daň z motorových vozidiel za rok 2016 sa vypočíta ako súčet daní z motorových vozidiel za každé vozidlo, za ktoré má daňovník daň zaplatiť.

Prečítajte si tiež

Daň z motorových vozidiel za rok 2016 za konkrétne vozidlo sa vypočíta v niekoľkých krokoch:

a) určí sa základ dane vozidla - výkon motora v kW pri elektromobiloch alebo objem valcov motora v cm³ pri osobných vozidlách (t. j. kategória M 1 a L), alebo počet náprav a celková hmotnosť/najväčšia prípustná celková hmotnosť pri úžitkových vozidlách a autobusoch,

b) určí sa ročná sadzba dane podľa prílohy č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel,

c) upraví sa ročná sadzba dane v závislosti od veku vozidla,

d) uplatnia sa jednotlivé zníženia ročnej sadby dane, ak sú splnené podmienky na zníženie ročnej sadzby dane.

Viac o úprave ročnej sadzby dane pre rok 2020 sa dozviete v článku Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2019.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podáva štandardne daňovník do 31. januára po skončení zdaňovacieho obdobia. Za rok 2016 sa daňové priznanie k dani z motorových vozidiel podáva do 31.1.2017.

Vo výnimočných prípadoch je stanovená iná lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Viac o podávaní daňového priznania sa dozviete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2019.

Platenie dane z motorových vozidiel za rok 2016 a preddavkov na daň z motorových vozidiel v roku 2017

Daňovník má povinnosť zaplatiť daň z motorových vozidiel do lehoty na podanie daňového priznania. Ak je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016 do 31.1.2017, v tejto lehote musí zaplatiť aj daň z motorových vozidiel vypočítanú v daňovom priznaní zníženú o preddavky, ak boli v roku 2016 platené.

V daňovom priznaní za rok 2016 sa vypočíta aj predpokladaná daň na rok 2017 . V závislosti od výšky predpokladanej dane vypočítanej v daňovom priznaní za rok 2016 môže daňovníkovi vzniknúť povinnosť platiť preddavky na daň v roku 2017. V prípade, že predpokladaná daň na rok 2017 u jedného správcu dane je:

 • maximálne 700 eur, daňovník v roku 2017 neplatí preddavky na daň z motorových vozidiel,
 • viac ako 700 eur ale maximálne 8 300 eur, daňovník platí v roku 2017 štvrťročné preddavky na daň z motorových vozidiel,
 • viac ako 8 300 eur, daňovník platí v roku 2017 mesačné preddavky na daň z motorových vozidiel.

Viac o platení dane z motorových vozidiel a preddavkov na daň sa dozviete v článku Platenie dane z motorových vozidiel za rok 2016 a preddavkov na daň z motorových vozidiel v roku 2017.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registračný poplatok za zápis vozidla: zmeny od 1.7.2023

Parlament schválil ďalšiu úpravu zákona o správnych poplatkoch, tá z februára ešte ani nevstúpila do platnosti. Ako sa od júla 2023 vypočíta registračný poplatok?

Potrebujete auto na podnikanie? Viac sa ho oplatí prenajať ako kúpiť

Aké sú mesačné náklady pri prenájme vozidla v porovnaní s finančným lízingom či kúpou auta za „vlastné peniaze“? Aké ďalšie výhody prináša operatívny lízing?

Registračný poplatok za zápis vozidla: zmeny od 1.4.2023

Poplatok za zápis držiteľa vozidla od apríla 2023 už nebude ovplyvňovať vek auta, ale jeho ekologický koeficient. Priplatia si aj majitelia elektromobilov.

Prepis vozidla od 1. 1. 2023: jednoduchší proces a menej poplatkov

Dvojkrokovému prepisu auta „odzvonilo“, nebude treba meniť ani EČV a vlastníci vozidiel tak ušetria na správnych poplatkoch. Čo ďalšie platí od roku 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky