Slovenská živnosť a poskytovanie služieb (práca) v zahraničí

Ako môže podnikateľ so slovenskou živnosťou dočasne poskytovať väčšinu služieb aj v iných krajinách EÚ.

Právna úprava dočasného poskytovania služieb so slovenskou živnosťou v zahraničí

Režim cezhraničného poskytovania služieb je v členských krajinách Európskej únie upravený Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu. Cieľom tejto smernice je odstrániť prekážky v prístupe k podnikaniu pre domácich a zahraničných podnikateľov z členských štátov a po administratívnej stránke zjednodušiť prístup k realizácii služieb. Pre zahraničných záujemcov o cezhraničné poskytovanie služieb na Slovensku je kľúčovým predpisom zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov. Službou na účely cezhraničného poskytovania služieb sa rozumie akákoľvek zárobková hospodárska činnosť, teda aj činnosť priemyselnej, výrobnej, obchodnej alebo remeselnej povahy alebo činnosť v oblasti slobodných povolaní poskytovaná príjemcovi služby za odplatu.

Cezhraničné poskytovanie služieb znamená, že poskytovateľ služieb má na základe oprávnenia, ktoré mu bolo vydané v jeho členskom štáte, právo dočasne poskytovať služby aj v ktoromkoľvek inom členskom štáte, a to za rovnakých podmienok ako majú domáci poskytovatelia služieb tohto iného členského štátu. Dôležité je, že formou cezhraničného poskytovania služieb je možné podnikať v inom členskom štáte len dočasne. Pri posudzovaní dočasného charakteru poskytovania služieb sa pristupuje individuálne, ale malo by sa prihliadať nielen na trvanie služby, ale aj na jej pravidelnosť a súvislosť.

Článok pokračuje pod reklamou

Cezhraničné poskytovanie služieb (podnikanie so slovenskou živnosťou v zahraničí) sa nevzťahuje na akékoľvek služby

Výnimkou z uplatňovania režimu cezhraničného poskytovania služieb sú napríklad finančné služby, elektronické komunikačné služby, služby agentúr dočasného zamestnávania, zdravotná starostlivosť, audiovizuálne služby, prevádzkovanie hazardných hier, sociálne služby, súkromné bezpečnostné služby, činnosť notárov a súdnych exekútorov, služby v oblasti dopravy.

Podmienky cezhraničného poskytovania služieb (podnikania so slovenskou živnosťou v zahraničí)

Pre cezhraničné poskytovanie služieb sa vyžaduje splnenie podmienok, ktoré sa môžu v závislosti od krajiny určenia a predmetu poskytovaných služieb mierne líšiť. Pred podnikaním v zahraničí na základe slovenského osvedčenia o živnostenskom oprávnení vám preto odporúčame sa vopred o konkrétnych podmienkach cezhraničného poskytovania služieb informovať v krajine určenia. V každom členskom štáte Európskej únie sú na tento účel zriadené jednotné kontaktné miesta, na ktorých môžu poskytovatelia služieb vykonať všetky postupy a formálne náležitosti potrebné na získanie prístupu k poskytovaniu služieb, najmä všetky vyhlásenia, oznámenia alebo žiadosti potrebné pre udelenie povolenia príslušným štátom.

Obvyklé podmienky cezhraničného poskytovania služieb:

  • Pri cezhraničnom poskytovaní služieb by ste mali mať so sebou dokument, ktorý preukazuje, že existuje práca, ktorá sa má v zahraničí dočasne vykonávať. Môže ísť napríklad o objednávku alebo obchodnú zmluvu uzatvorenú so zahraničným subjektom, ktorá jednoznačne identifikuje miesto výkonu práce, obsah a jej trvanie;
  • V zahraničí je potrebné disponovať aj osvedčením o živnostenskom oprávnení vydanom na Slovensku s jeho úradne potvrdeným prekladom do jazyka krajiny určenia, prípadne môže byť akceptovaný aj preklad do anglického jazyka. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení by malo deklarovať vykonávanie činnosti na Slovensku aspoň dva mesiace pred jej výkonom v zahraničí;
  • Pred výkonom činnosti v zahraničí je veľmi dôležité zistiť, či činnosť, ktorá sa plánuje vykonávať, nepatrí v krajine určenia medzi regulované povolania, na ktoré sa vzťahujú osobitné podmienky a preukazovanie odbornej spôsobilosti . Môže sa stať, že slovenské osvedčenie o živnostenskom oprávnení sa vzťahuje na voľnú živnosť, ktorá však v krajine určenia patrí medzi regulované profesie (viazané alebo remeselné živnosti) alebo aj to, že požiadavky na kvalifikáciu sú v rôznych členských štátoch odlišné. Pri dočasnom poskytovaní služieb však väčšinou stačí predložiť príslušnému orgánu krajiny určenia vyhlásenie, že príslušné povolanie ste vykonávali aspoň dva roky za posledných desať rokov. V niektorých prípadoch je však potrebné aj pri dočasnom poskytovaní služieb požiadať o úradné uznanie odbornej kvalifikácie (vzdelanie a odborná prax) v krajine určenia;
  • Samostatne zárobkovo činná osoba by určite nemala zabudnúť na formulár PD A1 z dôvodu vyslania samostatne zárobkovo činnej osoby na územie iného členského štátu Európskej únie. Formulárom PD A1 sa preukazuje skutočnosť, že osoba, ktorá cezhranične poskytuje služby v zahraničí, je naďalej súčasťou systému sociálneho poistenia jej domovskej krajiny. Na základe neho nemusí v krajine určenia odvádzať príspevky do sociálneho zabezpečenia. Formulár PD A1 je väčšinou potrebné mať preložený aj do úradného jazyka krajiny určenia. Žiadateľovi ho vystavuje príslušná pobočka Sociálnej poisťovne v lehote najneskôr do 45 dní odo dňa doručenia žiadosti a odošle mu ho doporučene poštou;
  • Z hľadiska zdravotného poistenia je samostatne zárobkovo činná osoba naďalej poistená v Slovenskej republike. Aby vám v zahraničí bolo poskytnuté potrebné ošetrenie v prípade náhleho ochorenia, úrazu alebo zhoršenia zdravotného stavu, je potrebné mať so sebou európsky zdravotný preukaz, ktorý vám vystaví vaša zdravotná poisťovňa. Na základe neho nemusia byť hradené úplne všetky náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou a preto vám odporúčame uzatvoriť aj cestovné poistenie, ktoré kryje liečebné náklady.
Článok pokračuje pod reklamou

Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb v príslušnej krajine určenia

Štandardnou podmienkou pre cezhraničné poskytovanie služieb je oznámenie cezhraničného poskytovania služieb v krajine určenia, t. j. v krajine, v ktorej sa má vykonávať podnikanie. V niektorých krajinách sa táto oznamovacia povinnosť vzťahuje len pri výkone regulovaných povolaní, v iných aj pri voľných živnostiach. Oznámenie sa podáva osobne alebo prostredníctvom elektronického formuláru na úrade danej krajiny, ktorými sú väčšinou jednotné kontaktné miesta, colné úrady alebo ministerstvá. Oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb sa spravidla podáva ešte pred začatím výkonu činnosti.

K oznámeniu je pritom väčšinou potrebné priložiť aj niekoľko dokladov, ktorými sú najmä:

  • dokumenty, ktoré preukazujú oprávnenie podnikať . Dôležité je, že tieto doklady by mali byť preložené do štátneho jazyka príslušnej krajiny, niekedy sa vyžaduje, aby kópie boli aj úradne overené. Týmito dokladmi sú najčastejšie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a v prípade právnických osôb výpisy z obchodného registra;
  • doklad o odbornej spôsobilosti, ak ide o regulované povolanie . Vyžaduje sa od osoby, ktorá bude činnosť vykonávať, v prípade právnickej osoby od zodpovedného zástupcu;
  • úradne overená kópia dokladu o vykonaní aspoň dvojročnej odbornej praxe počas posledných desiatich rokov . V prípade neregulovaných povolaní v krajine určenia sa preukázanie odbornej praxe väčšinou nevyžaduje. Potrebné je aj to, aby tento doklad bol preložený do úradného jazyka krajiny určenia;
  • kópia dokladu totožnosti (občianskeho preukazu) fyzickej osoby, ktorá bude činnosť vykonávať alebo u právnickej osoby ňou ustanovenej zodpovednej osoby;
  • kópia objednávky, obchodnej zmluvy alebo zmluvy o dielo , ktorá sa viaže k činnosti, ktorá sa má v inom členskom štáte vykonávať.

Poznámka: V článku uvádzame bežné podmienky cezhraničného poskytovania služieb a postup jeho oznámenia, ktoré sa môžu v závislosti od jednotlivých krajín mierne odlišovať. Konkrétne požiadavky a postup je potrebné zistiť na internetových stránkach príslušných úradov v krajine určenia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Výber prepravy v medzinárodnom obchode: čo zvažovať?

Aký typ prepravy zvoliť pri dovoze tovaru z iných krajín či vývoze do zahraničia a na čo dať pozor, aby sa export/import zbytočne nepredražil?

Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Nekalé praktiky a podvody pri obchodovaní s ázijskými firmami

Na čo si dať pozor pri obchodných partneroch a výrobcoch z Ázie, ako spoznať podvodného dodávateľa a neprísť o financie, čas aj nervy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky