Register partnerov verejného sektora

Čo je Register partnerov verejného sektora? Pre koho je tento register určený? Ako prebieha registrácia do Registra partnerov verejného sektora?

Register partnerov verejného sektora bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z., ktorého účelom bolo upraviť požiadavky na subjekty, ktoré obchodujú so štátom, podmienky obchodovania so štátom, ako aj postup s tým súvisiaci.

Čo je Register partnerov verejného sektora?

Od 1.2.2017 bol zriadený Register partnerov verejného sektora. Je to informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o tzv. partneroch verejného sektora. Partnerom verejného sektora sú osoby, ktoré prijímajú peniaze od štátu, resp. verejných inštitúcií, uzatvárajú so štátom zmluvy, majú pohľadávku voči štátu alebo verejným inštitúciám. Ďalej sú to aj subdodávatelia a zdravotné poisťovne.

Ak chcú partneri verejného sektora obchodovať so štátom, zúčastňovať sa verejných obstarávaní, tak sa musia registrovať do Registra partnerov verejného sektora. Bez registrácie v Registri partnerov verejného sektora nie je možné žiadať prostriedky z verejného rozpočtu alebo sa zúčastňovať verejných obstarávaní.

Dôvody zriadenia Registra partnerov verejného sektora a odlišnosti od pôvodného Registra konečných užívateľov výhod

Kým nebol zriadený Register partnerov verejného sektora, fungoval tzv. Register konečných užívateľov výhod. Register partnerov verejného sektora nahradil pôvodný Register konečných užívateľov výhod. Dôvod bol ten, že Register konečných užívateľov výhod bol limitovaný len na verejné obstarávanie. Verejné prostriedky v rámci verejného obstarávania však predstavujú približne len 20% celkových verejných výdavkov. Naproti tomu, Register partnerov verejného sektora má plošný charakter z hľadiska prístupu k verejným financiám. Nie je limitovaný len na procesy spojené s verejným obstarávaním.

Ďalším dôvodom pre zavedenie Registra partnerov verejného sektora bol ten, že v Registri konečných užívateľov výhod stačilo predložiť čestné vyhlásenie o konečných užívateľov výhod (osobu, ktorá má konečný úžitok z obchodovania so štátom). To sa ukázalo ako nedostatočný spôsob identifikácie tohto konečného užívateľa. Register partnerov verejného sektora zaviedol sprísnený spôsob overenia konečného užívateľa výhod.

Osoby, ktoré boli registrované v Registri konečných užívateľov výhod, sa automaticky považovali za zapísané v Registri partnerov verejného sektora. Ako sme však uviedli, nový register kladie vyššie nároky na identifikáciu konečného užívateľa výhod. Preto aj osoby, ktoré boli automaticky zapísané v Registri partnerov verejného sektora (z dôvodu registrácie v Registri konečných užívateľ výhod) sa museli do 31.7.2017 preregistrovať a identifikovať konečného užívateľa výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.. V opačnom prípade boli vymazané z Registra partnerov verejného sektora.

Prečítajte si tiež

Príklad: Osoba A bola v roku 2016 zapísaná do Registra konečných užívateľov výhod. Od 1.2.2017 tak bola automaticky zaradená do Registra partnerov verejného sektora. Do 31.7.2017 si však nesplnila povinnosť oznámiť konečných užívateľov výhod v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.. Bola tak automaticky vymazaná z Registra partnerov verejného sektora. Ak chce znova obchodovať so štátom, musí sa nanovo registrovať do Registra partnerov verejného sektora.

Kto má povinnosť registrovať sa v Registri partnerov verejného sektora?

Do Registra partnerov verejného sektora sa musí zaregistrovať tzv. partner verejného sektora, ktorým je ten, kto:

 1. prijme finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, rozpočtu VÚC alebo obce, štrukturálnych alebo investičných fondov, štátneho orgánu, právnickej osoby, ktorá je riadená štátom, VÚC alebo obcou,
 2. prijme majetok zo štátneho rozpočtu, rozpočtu VÚC alebo obce, štrukturálnych alebo investičných fondov, štátneho orgánu, právnickej osoby, ktorá je riadená štátom, VÚC alebo obcou,
 3. uzatvorí zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní,
 4. má pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, obci alebo VÚC,
 5. dodáva štátu, štátnym inštitúciám, obci, VÚC, tovary alebo služby (rovnako aj subdodávatelia sa musia registrovať),
 6. v neposlednom rade aj zdravotné poisťovne a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
Prečítajte si tiež

Zákon však stanovuje finančný limit príjmu z verejných zdrojov, ktorý ak určitá osoba neprekročí, nepovažuje sa za partnera verejného sektora a teda nemusí sa registrovať.

 • Pri nadobudnutí peňažných prostriedkov z verejného rozpočtu je tento limit 100 000 Eur pri jednorazovom plnení a 250 000 Eur v úhrne za celý kalendárny rok.
 • Pri nadobudnutí majetku je limit vo výške 100 000 Eur v úhrne za celý kalendárny rok. Ak teda tieto osoby získajú menej ako 100 000 Eur (resp. 250 000 Eur v úhrne pri peniazoch), nemusia sa registrovať do Registra partnerov verejného sektora.

Okrem týchto osôb sa do Registra partnerov verejného sektora môžu zapísať aj iné fyzické a právnické osoby na báze dobrovoľnosti, čo môžu využiť napr. v rámci svojich B2B obchodných vzťahov.

Prehľad partnerov verejného sektora

Povinná registrácia do Registra partnerov verejného sektora Ten, kto: prijme finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, rozpočtu VÚC alebo obce, štrukturálnych alebo investičných fondov, štátneho orgánu, právnickej osoby, ktorá je riadená štátom, VÚC alebo obcou nad 100 000 Eur jednorazovo alebo 250 000 Eur v úhrne za kalendárny rok, uzatvorí zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní, má pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, obci alebo VÚC, dodáva štátu, štátnym inštitúciám, obci, VÚC, tovary alebo služby (rovnako aj subdodávatelia sa musia registrovať), zdravotné poisťovne a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
Dobrovoľná registrácia do Registra partnerov verejného sektora ten, kto príjme financie z verejného rozpočtu menej ako 100 000 Eur jednorazovo alebo menej ako 250 000 Eur úhrne za celý rok, ten, kto príjme majetok z verejného rozpočtu menej ako 100 000 Eur úhrne za celý rok, každá fyzická alebo právnická osoba

Ako postupovať pri registrácii do Registra partnerov verejného sektora?

Registrácia prebieha prostredníctvom tzv. oprávnenej osoby. Oprávnenou osobou je advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca. Len tieto osoby môžu podať návrh na registráciu za partnera verejného sektora. Oprávnená osoba musí byť nestranná vo vzťahu k partnerovi verejného sektora. Oprávnená osoba zároveň zodpovedá za správnosť údajov. Z tohto dôvodu je registrácia do registra partnerov verejného sektora spoplatnená. Cena za registráciu závisí od vlastníckej štruktúry spoločnosti, pričom sa pohybuje od tých 400 Eur vyššie (v tých jednoduchších prípadoch).

Návrh na registráciu sa podáva na Okresný súd Žilina výlučne v elektronickej podobe. K návrhu je potrebné pripojiť:

 1. vyhlásenie, že oprávnená osoba (ten, kto registruje) nemá žiaden vzťah k partnerovi verejného sektora,
 2. tzv. verifikačný dokument - ten obsahuje: a) vlastnícku štruktúru spoločnosti, b) zoznam verejných funkcionárov, ktorí pôsobia v spoločnosti, c) odôvodnenie, na základe akých informácii bol identifikovaný konečný užívateľ výhod, d) vyhlásenie, že zistené skutočnosti zodpovedajú reálnemu stavu.
 3. dohoda, na základe ktorej môže oprávnená osoba podať návrh za partnera verejného sektora.
Prečítajte si tiež

Okresný súd následne preskúma, či je návrh úplný, či sú k nemu pripojené prílohy a či verifikačný dokument obsahuje všetko čo má. Ak je všetko v poriadku, súd zapíše partnera verejného sektora do piatich pracovných dní od doručenia návrhu. V prípade chýb odmietne registráciu. V takom prípade možno podať do 15 dní námietky proti odmietnutiu registrácie za účelom odstránenia chýb a následného zaregistrovania.

Je potrebné uviesť, že konečného užívateľa výhod je potrebné identifikovať vždy:

 1. pri prvom zápise do registra partnerov verejného sektora,
 2. v súvislosti so zmenou konečného užívateľa výhod,
 3. k 31.12. kalendárneho roka,
 4. v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou s verejnou inštitúciou, a to nie skôr ako 5 dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmeny (to neplatí, ak konečný užívateľ bol identifikovaný v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením zmluvy),
 5. v súvislosti s plnením zmluvy, ak hodnota plnenia prevyšuje v úhrne 1 000 000 Eur za 30 dní, a to nie skôr ako 5 dní pred plnením zo zmluvy to neplatí, ak konečný užívateľ bol identifikovaný v posledných šiestich mesiacoch pred plnením zo zmluvy).
Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na identifikáciu konečného užívateľa výhod: Osoba A, s.r.o. bola zapísaná do registra 1.3.2017. Po roku došlo aj k zmene konečného užívateľa výhod. Identifikácia konečného užívateľa výhod) musela byť vykonaná 31.12.2017 (koniec kalendárneho roka), ale aj 1.3.2018 (zmena konečného užívateľa výhod). Následne sa A, s.r.o., zúčastnila verejného obstarávania, v ktorom bola úspešná. K podpise zmluvy má dôjsť dňa 1.11.2018. Keďže v tom čase uplynie viac ako 6 mesiacov od poslednej identifikácie, znova je potrebné identifikovať konečného užívateľa výhod.

Detailný postup, ako postupovať pri registrácii, zmene údajov, nájdete v Používateľskej príručke.

Zároveň je potrebné dodať, že register môže kedykoľvek vymazať partnera verejného sektora, ak sa preukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod nie sú pravdivé a úplné. Môže tak urobiť z vlastnej činnosti, ale aj na podnet ktorejkoľvek osoby.

Ktoré údaje sa zapisujú do Registra partnerov verejného sektora

Partner verejného sektora bude musieť do registra zapísať nasledovné údaje:

 1. identifikačné údaje: ak ide o fyzickú osobu - meno, priezvisko, bydlisko/miesto podnikania, IČO/dátum narodenia, ak ide o právnickú osobu tak obchodné meno, sídlo, právnu formu, IČO.
 2. zoznam konečných užívateľov výhod - meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátnu príslušnosť a či konečný užívateľ výhod je verejný funkcionár.
 3. údaje o oprávnenej osobe - teda údaje o osobe, ktorá podala návrh na zápis do registra,
 4. právnické osoby musia zapísať aj všetky osoby, ktorí sú verejnými funkcionármi a vykonávajú funkciu v tejto spoločnosti - teda verejných funkcionárov, ktorí sú zároveň konateľmi/členmi predstavenstva, spoločníkmi/akcionármi, členmi dozornej rady.

Sankcie v prípade opomenutia registrácie v Registri partnerov verejného sektora

To, že obchodovanie so štátom je citlivá téma a preto treba problematike Registra partnerov verejného sektora prikladať náležitú pozornosť, dokazuje aj výška sankcií v prípade porušenia zákona.

Prečítajte si tiež

Za uvedenie nepravdivých informácií o konečnom užívateľovi výhod alebo neoznámenie zmeny o konečnom užívateľovi výhod do 60 dní hrozí pokuta do 1 000 000 Eur. Okrem spoločnosti možno uložiť pokutu za porušenie týchto povinností aj priamo štatutárovi a to až do výšky 100 000 Eur. Zároveň za zaplatenie pokuty uloženej štatutárovi ručí oprávnená osoba (advokát, notár a pod). Nezaplatenie pokuty navyše môže vyústiť až do výmazu partnera verejného sektora z registra.

Ďalšou sankciou za uvedenie nepravdivých údajov o konečnom užívateľovi výhod je rozhodnutie o vylúčení, ktoré má za následok to, že určitá osoba bude vymazaná zo všetkých spoločností, v ktorých je štatutárom a alebo členom dozornej rady. Doba, po ktorú bude takáto osoba vylúčená, je tri roky.

V neposlednom rade, v prípade uloženia pokuty môže verejná inštitúcia odstúpiť od uzatvorenej zmluvy a žiadať vrátenia poskytnutých finančných prostriedkov, resp. majetku.


Potrebujete pomôcť so zápisom do RPVS? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Verejné obstarávanie od 1. júla 2024 - pripravované zmeny

Verejné obstarávanie čakajú zásadné zmeny, väčšina s navrhovanou účinnosťou od 1. 7. 2024. Ako sa dotknú podnikateľského prostredia?

Zápis do RPVS: vydavatelia publikácií a prevádzkovatelia webov

Vydavatelia periodických publikácií a prevádzkovatelia spravodajských webov sa musia zapísať do Registra partnerov verejného sektora. Koho sa to (ne)týka a ako postupovať?

Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?

Zoznam hospodárskych subjektov: informácie v kocke

Aký je účel zoznamu hospodárskych subjektov a aké výhody zapísaným prináša? Kto a aké informácie v ňom môže nájsť a aké sankcie hrozia, ak sa subjekt do zoznamu nezapíše?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky