Register partnerov verejného sektora (RPVS)

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS), ako v ňom vyhľadávať a aké informácie v ňom možno nájsť?

Zriadenie registra partnerov verejného sektora (RPVS) v roku 2017 malo byť ďalším krokom k zvýšeniu transparentnosti právnych vzťahov, do ktorých vstupuje verejný sektor a to tým, že má pomáhať odkrývať vlastnícke a riadiace štruktúry subjektov (fyzických a právnických osôb) obchodujúcich so štátom, samosprávou či s inými verejnými inštitúciami.

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS)?

Register partnerov verejného sektora (RVPS) bol vo februári 2017 zriadený osobitným zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o RPVS“), ktorý upravuje:

 • údaje zapisované do tohto registra,
 • postup pri ich zápise, zápise zmeny už zapísaných údajov či ich výmaze, tiež pri overovaní údajov zapisovaných do registra a
 • sankcie za porušenie povinností.

RPVS predstavuje informačný systém verejnej správy, vedený iba v elektronickej forme, ktorý obsahuje údaje ustanovené zákonom o RPVS, konkrétne sú to údaje o:

 • partneroch verejného sektora,
 • ich konečných užívateľoch výhod a 
 • oprávnených osobách, ktoré vykonali samotný zápis do registra.

Jeho správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti SR. Dostupný je na jeho webovom sídle. Registrujúcim orgánom (orgánom vykonávajúcim zápis/registráciu) je Okresný súd Žilina.

RPVS je zároveň súčasťou Centrálneho informačného systému súdnictva a údaje v ňom zapísané sa sprístupňujú v podobe výpisu z registra a v podobe štruktúrovaných údajov, ktoré umožňujú vyhľadávanie a ich ďalšie automatické spracovanie.

Za jeho hlavnú funkciu možno považovať identifikáciu konečného užívateľa výhod, ktorým je fyzická osoba skutočne vykonávajúca kontrolu nad partnerom verejného sektora, v prospech ktorej sa transakcia alebo činnosť vykonáva.

Aké údaje možno nájsť v registri partnerov verejného sektora (RPVS)?

Zákon o RPVS uvádza, že do RPVS sa zapisuje:

 1. partner verejného sektora (na základe povinného zápisu)
 2. osoba, ktorá nie je partnerom verejného sektora, ak o to požiada (na základe dobrovoľného zápisu).
Prečítajte si tiež

V obidvoch prípadoch môže ísť o fyzické osoby (podnikateľov alebo nepodnikateľov) alebo o právnické osoby (obchodné spoločnosti). O povinnom a dobrovoľnom zápise do RPVS si prečítajte v článku Kedy je zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS) povinný?

Partnerom verejného sektora sú napríklad osoby, ktoré uzatvárajú zmluvné vzťahy so subjektmi verejnej správy (napr. so štátom, samosprávou) alebo prijímajú od nich plnenia.

Článok pokračuje pod reklamou

V prípade zapísaného partnera verejného sektora (v závislosti od toho či ide o fyzickú alebo právnickú osobu) je v RPVS možné nájsť údaje o tomto subjekte (ktoré sú verejne dostupné)  v rozsahu:

 • meno a priezvisko/názov/obchodné meno,
 • bydlisko/miesto podnikania/sídlo,
 • dátum narodenia/IČO,
 • zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu: meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, štátna príslušnosť a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v SR,
 • údaje o oprávnenej osobe v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie (ak ide o fyzickú osobu), názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie (ak ide o právnickú osobu).
Prečítajte si tiež

Upozornenie: Partner verejného sektora nie je povinný preukazovať orgánom verejnej moci alebo svojím obchodným partnerom skutočnosť, že je zapísaný do RPVS, pretože ten, kto to potrebuje, si túto informáciu môže zistiť sám, nahliadnutím do registra, ktorý, ako sme už uvádzali vyššie, je dostupný on-line na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR. 

Ako hľadať údaje v registri partnerov verejného sektora (RPVS)?

Register partnerov verejného sektora umožňuje rýchle vyhľadávanie podľa priezviska, obchodného mena alebo IČO. To znamená, že hneď po zobrazení stránky registra je možné v ňom podľa uvedených údajov (napr. po zadaní IČO) vyhľadať, či je daný subjekt partnerom verejného sektora.

K dispozícii je aj rozšírené vyhľadávanie rozčlenené na vyhľadávanie partnera verejného sektora, konečného užívateľa výhod alebo oprávnenej osoby, kde treba zadať napríklad obchodné meno/priezvisko, IČO alebo číslo vložky.

Prečítajte si tiež

Po vyhľadaní konkrétneho subjektu (napr. firmy ABC s.r.o. ako partnera verejného sektora) sa najprv zobrazia jeho základné údaje: názov, IČO, právna forma, sídlo, dátum zápisu, meno oprávnenej osoby a stav zápisu (platný alebo neplatný). Po kliknutí na názov subjektu sa zobrazia jeho aktuálne údaje (ako uvedené vyššie) vrátane údajov týkajúcich sa oprávnenej osoby, konečných užívateľov výhod spolu s verifikačným dokumentom a oznámením o ich overení.

Z registra je tiež možné zistiť, či boli danému subjektu uložené nejaké pokuty za porušenie jeho povinností. Okrem toho sú dostupné aj historické údaje o subjekte a možnosť stiahnutia výpisu.


Potrebujete pomôcť so zápisom do RPVS? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny vo verejnom obstarávaní od 1. 8. 2024

Verejné obstarávanie prešlo dvoma novelami. Tie prinášajú nové výnimky, úpravy limitov či zmenu pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním. Prinášame prehľad dôležitých zmien najmä od 1. 8. 2024.

Verejné obstarávanie od 1. júla 2024 – pripravované zmeny

Verejné obstarávanie čakajú zásadné zmeny, väčšina s navrhovanou účinnosťou od 1. 7. 2024. Ako sa dotknú podnikateľského prostredia?

Zápis do RPVS: vydavatelia publikácií a prevádzkovatelia webov

Vydavatelia periodických publikácií a prevádzkovatelia spravodajských webov sa musia zapísať do Registra partnerov verejného sektora. Koho sa to (ne)týka a ako postupovať?

Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky