Zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS) s pomocou profesionála

Čo je register partnerov verejného sektora (RPVS) a v čom spočíva zápis do RPVS?

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je verejne prístupný register fyzických osôb a firiem, ktorý obsahuje podrobné informácie o tzv. konečných užívateľoch výhod, teda o skutočných majiteľoch. 

Do RPVS sa na Slovensku povinne zapisujú niektoré tuzemské i zahraničné fyzické alebo právnické osoby, najmä pri verejnom obstarávaní (v postavení dodávateľa či subdodávateľa), čerpaní dotácií alebo kúpe majetku vo vlastníctve subjektov verejného sektora. 

Partnerom verejného sektora teda môže byť firma, živnostník aj občianske združenie.

Okrem toho sa do RPVS zapisujú tiež osoby, ktoré majú z rôznych dôvodov záujem o dobrovoľnú registráciu.

Ako sa zapísať do RPVS?

Svojpomocný zápis do RPVS je vylúčený. Registráciu do RPVS môže vykonať len advokát, notár, audítor, daňový poradca alebo banka ako tzv. oprávnená osoba. 

Oprávnená osoba so zapisovanou osobou povinne uzatvára zmluvu o spolupráci a vypracúva ďalšiu dokumentáciu, na základe ktorej zaistí plne elektronický zápis do RPVS.

Ako prebieha, koľko stojí a ako dlho trvá zápis do RPVS?

Oprávnená osoba v rámci zápisu do RPVS overuje vlastnícku a riadiacu štruktúru zapisovanej osoby na základe písomných podkladov akými sú aktuálne zoznamy spoločníkov či akcionárov, čestné prehlásenia a výpisy zo slovenského alebo zahraničných obchodných registrov.

To, aké podklady sú pre zápis do RPVS potrebné, oprávnená osoba upresňuje vždy individuálne v závislosti od zložitosti vlastníckej a riadiacej štruktúry, ktorá ovplyvňujúce tiež výslednú cenu zápisu. 

Tá sa štandardne pohybuje na úrovni okolo 200 EUR pri zápise živnostníkov a na úrovni niekoľko sto euro pri zápise právnických osôb. Zatiaľ čo s.r.o. s jednoduchou vlastníckou štruktúrou môže za zápis zaplatiť priemerne 400 EUR, cena zápisu akciovej spoločnosti, ktorá je súčasťou nadnárodnej koncernovej štruktúry, môže byť omnoho vyššia.

Od dodania podkladov zo strany zapisovanej osoby je samotný zápis do RPVS dokončený obvykle do 1 týždňa.

Aké služby zaisťuje naša advokátska kancelária?

Sme moderná a dynamicky sa rozvíjajúca advokátska kancelária so sídlom v Bratislave a Prahe.

Náš tím má bohaté skúsenosti nielen zo zápismi do RPVS, ale v celom spektre právnych oblastí s bezprostredným významom pre podnikateľský sektor, najmä v oblasti obchodného a občianskeho práva, práva nehnuteľností, duševného vlastníctva vrátane ochranných známok a licencií, regulácie podnikania a pracovného práva. 

Neváhajte preto využiť naše služby, v rámci ktorých Vám radi pomôžeme zápisom do RPVS, ako aj so splnením súvisiacich povinností a obchodno-právnou agendou.

Cenová ponuka za zápis do RPVS je vždy prispôsobená zložitosti vlastníckej a riadiacej štruktúry osoby zapisovanej do RPVS.

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára nižšie

Potrebujete pomôcť so zápisom do RPVS? Kontaktujte nás.

  Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.  

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  Zápis do registra partnerov verejného sektora - časté otázky

1. Čo je Register partnerov verejného sektora (RPVS)? 

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je verejný register obsahujúci údaje o osobách čerpajúcich finančné prostriedky z verejných zdrojov (napr. ako dodávatelia či subdodávatelia v rámci verejných zákaziek) alebo nadobúdajúcich verejný majetok, vrátane údajov o ich skutočných majiteľoch – konečných užívateľoch výhod (tzv. beneficial owners).

2. Aké predpisy súvisia s Registrom partnerov verejného sektora RPVS?

Základná úprava týkajúca sa RPVS je obsiahnutá v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorým súvisí tiež zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prvý zákon upravuje otázky týkajúce sa RPVS, druhý zákon upravuje otázky týkajúce sa identifikácie konečných užívateľov výhod.

3. Kto je správcom Registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Správcom RPVS je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Orgánom, ktorému sú adresované návrhy na zápisy, zmeny či výmazy z RPVS, je však Okresný súd Žilina.

4. Kto sa zapisuje do Registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Do Registra partnerov sa zapisujú fyzické aj právnické osoby, ktoré sa podieľajú na čerpaní verejných prostriedkov v zákonom stanovených limitoch, a sú teda považované za partnerov verejného sektora. Do Registra partnerov verejného sektora sa zapisujú tuzemskí aj zahraničné osoby, vrátane konečných užívateľov výhod v týchto osobách.

5. Kto je partnerom verejného sektora?

Partnerom verejného sektora je vo všeobecnosti každá fyzická či právnická osoba čerpajúca verejné prostriedky alebo nadobúdajúca verejný majetok. Partnerom verejného sektora nemusí byť len osoba, ktorá uzatvára zmluvu so subjektom verejného sektora, ale aj osoba v postavení subdodávateľa, pri ktorej sú naplnené rovnaké finančné limity.

6. Kedy je zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) povinný?

Zápis do RPVS je povinný v prípade uzavretia zmluvy s verejným sektorom (prípadne s osobou, ktorá takúto zmluvu uzatvára ako hlavný dodávateľ), ktorej hodnota je viac ako 100 000 EUR pri jednorazovom plnení alebo 250 000 EUR pri postupnom plnení v rámci jednej zmluvy. Hodnota DPH sa do týchto limitov nezapočítava.

7. Ako sa posudzuje hodnota plnenia zo zmluvy pri zápise do RPVS?

Pri zápise do RPVS sa posudzuje hodnota peňažných prostriedkov zo štátnych zákaziek a dotácií či z eurofondov, ako aj hodnota majetku nadobúdaného od štátu (napr. hodnota nehnuteľnosti).

8. Sčítava sa hodnota viacerých zmlúv?

Platí, že z pohľadu povinnosti zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora sa každá zmluva posudzuje samostatne. Ak teda hodnota plnenia vyplývajúceho zo zmluvy A dosahuje 90 000 EUR a hodnota plnenia vyplývajúceho zo zmluvy B dosahuje 50 000 EUR, tieto hodnoty sa nesčítajú a povinnosť zápisu do RPVS nevzniká. Ak sa však uzavrie dodatok k zmluve A, ktorým sa hodnota plnenia navyšuje o ďalších 10 000 EUR, povinnosť zápisu do RPVS v takomto prípade vznikne.

9. Ako sa dá zapísať do Registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

V zmysle zákona platí, že zápis do RPVS a s tým spojené úkony môže vykonať len tzv. oprávnená osoba, ktorá partnera verejného sektora zastupuje na základe zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby. Oprávnená osoba zároveň vykonáva identifikáciu a verifikáciu konečných užívateľov výhod. Svojpomocný zápis do RPVS nie je možný.

10. Kto môže byť oprávnenou osobou a zaistiť zápis do RPVS?

Oprávnenou osobou, ktorá môže podávať návrhy na zápis, zmenu či výmaz údajov z RPVS, je iba advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor alebo daňový poradca s miestom podnikania alebo sídlom na území Slovenskej republiky.

11. Existuje zoznam oprávnených osôb a ako oprávnenú osobu vyhľadať?

Oficiálny zoznam oprávnených osôb, ktoré zabezpečujú služby súvisiace s RPVS, neexistuje, nakoľko ide o komerčnú službu. Záujemca o zápis do Registra partnerov verejného sektora sa môže napríklad pokúsiť vyhľadať advokáta, ktorý takúto službu zabezpečuje.

12. Koľko stojí zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Cena za zápis do RPVS býva rôzna, najmä v závislosti od zložitosti vlastníckej a riadiacej štruktúry, ktorú musí oprávnená osoba posúdiť, od zaisťovania dokumentov zo zahraničia a pod. Pri väčšine firiem s jednoduchou štruktúrou vlastníkov sa cena za zápis štandardne pohybuje na úrovni niekoľko sto eur za prvozápis a následne za každoročné plnenie povinností oprávnenej osoby.

13. Čo je potrebné k zápisu do Registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

K zápisu do RPVS sa v prvom rade vyžaduje uzavretie zmluvy o plnení povinností oprávnenej osoby medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou, napr. advokátom. V rámci zmluvnej spolupráce oprávnená osoba následne upresňuje, aké podklady pre zápis od partnera verejného sektora potrebuje – napr. prehlásenia, zakladateľské dokumenty, informácie o vlastníckej štruktúre a pod.

14. Kedy najneskôr musí byť zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) dokončený?

Zápis do Registra partnerov verejného sektora musí byť dokončený ešte pred uzavretím zmluvy, kvôli ktorej sa partner verejného sektora do RPVS zapisuje. Ak ide o zmluvu na dobu neurčitú, pri ktorej sa hodnota plnenia nedá vopred odhadnúť, zápis do RPVS musí byť dokončený pred prijatím plnenia v spomínaných limitoch, teda môže byť vykonaný aj po uzavretí zmluvy.

 15. Ako dlho trvá zápis do Registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Zápis do Registra partnerov verejného sektora štandardne trvá niekoľko dní.

16. Ako dlho musí byť partner verejného sektora zapísaný v RPVS?

Zápis v RPVS je viazaný na dobu trvania zmluvy, kvôli ktorej sa partner verejného sektora do RPVS zapisoval.

17. Kde môžem získať potvrdenie o zápise v RPVS?

Výpis z Registra partnerov verejného sektora je možné získať priamo na stránkach Registra partnerov verejného sektora. Výpis sa vyhotovuje len v elektronickej podobe.

18. Musí sa s oprávnenou osobou uzavrieť zmluva?

Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby je pri zápise partnera verejného sektora do RPVS povinná. Ide tiež o jednu z príloh návrhu na zápis do RPVS, bez ktorej tento zápis nie je možný.

19. Akí koneční užívatelia výhod sa zapisujú do Registra partnerov verejného sektora?

Do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) sa zapisujú koneční užívatelia výhod v zmysle slovenskej legislatívy, ktorá transponuje európske smernice, najmä tzv. AML smernicu. V zmysle týchto právnych predpisov sa za konečného užívateľa výhod vo všeobecnosti považuje buď osoba s rozhodujúcim vplyvom na riadenie partnera verejného sektora (napr. členovia vrcholového manažmentu) alebo osoba, ktorej z činnosti partnera verejného sektora prináleží majetkový prospech.

20. V čom spočíva povinnosť overiť konečných užívateľov výhod k 31.12.?

Oprávnená osoba musí v zmysle zákona vždy k 31.12. overiť, či údaje, ktoré sú v RPVS zapísané, sú stále aktuálne, a či nedošlo k zmene konečných užívateľov výhod. Ak sú údaje aktuálne, oprávnená osoba potvrdí správnosť zapísaných údajov.

21. Aká sú sankcie za nezapísanie sa do Registra parterov verejného sektora (RPVS), za zápis nesprávnych údajov a za neaktualizovanie zapísaných údajov?

Zákon o RPVS upravuje rôzne sankcie spojené s vyššie uvedenými situáciami. Sankcie za porušenie zákonných povinností môžu viesť jednak k odstúpeniu od zmluvy s partnerom verejného sektora, a môžu viesť taktiež k udeleniu pokuty (do 1 000 000 EUR), k zrušeniu verejnej licencie či dokonca k vyvodeniu trestnoprávnej zodpovednosti. Výsledkom týchto sankcií môže byť jednak nemožnosť uchádzať sa o ďalšie prostriedky z verejných zdrojov, tzv. diskvalifikácia štatutára, ktorý v dôsledku diskvalifikácie nemôže ďalej zastávať funkciu štatutára, ani v iných spoločnostiach.

22. Aká je pokuta za uvedenie nepravdivých údajov o konečných užívateľoch výhod?

Uvedenie nepravdivých údajov o konečnom užívateľovi výhod má za následok uloženie pokuty vo výške od 10 000 EUR do 1 000 000 EUR voči partnerovi verejného sektora (napr. spoločnosť) a vo výške od 10 000 EUR do 100 000 EUR voči štatutárnemu orgánu. Rozhodnutie o uložení pokuty má za následok tzv. diskvalifikáciu štatutára, teda nemožnosť takejto osoby pôsobiť naďalej ako štatutár v akejkoľvek obchodnej spoločnosti.

23. Môže byť konečným užívateľom výhod aj verejný funkcionár?

Konečným užívateľom výhod môže byť aj verejný funkcionár, napr. starosta či poslanec. Táto skutočnosť sa vyznačí pri zápise do Registra partnerov verejného sektora.

24. Čo je to verifikačný dokument?

Verifikačný dokument je doklad o tom, že oprávnená osoba overila totožnosť konečných užívateľov výhod, vychádzajúc s oboznámením sa s vlastníckou a riadiacou štruktúrou partnera verejného sektora. Všetky informácie o tejto štruktúre a konečných užívateľoch výhod sú v tomto dokumente uvedené a verifikačný dokument je následne zverejnený na stránkach RPVS.

25. Ako je to so zápisom do Registra partnerov verejného sektora v súvislosti s čerpaním príspevkov z Prvej pomoci?

Od januára 2022 dochádza k úprave podmienok čerpania Prvej pomoci, ktorá sa bude poskytovať už len do februára 2022. Od marca ju nahradí tzv. kurzarbeit. Novela zavádza pre zamestnávateľov – žiadateľov o podporu z projektu Prvá pomoc povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora.

Povinnosť budú musieť splniť tí, ktorí požiadajú o vyplatenie pomoci za mesiace január a február 2022 alebo za uvedené mesiace samostatne, ak v príslušnom mesiaci poskytnutá finančná pomoc prevýši sumu 100 000 eur, ale aj tí žiadatelia, ktorým má byť za mesiace január a február 2022 poskytnutá súhrnná finančná pomoc prevyšujúca 250 000 eur. To znamená, že žiadatelia nebudú musieť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora, ak výška pomoci za január alebo február neprekročí 100 000 eur alebo súčet pomoci za január a február neprekročí 250 000 eur.

U tých zamestnávateľov, ktorým sa poskytuje príspevok v rámci projektov Prvej pomoci za oprávnené obdobie trvajúce do 31. decembra 2021, sa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú.

U ostatných zamestnávateľov, ktorých sa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v roku 2022 vzťahuje, musí byť zápis do registra dokončený v momente podania žiadosti o príspevok, t. j. návrh na zápis prostredníctvom oprávnenej osoby musí byť podaný ešte s dostatočným predstihom pred podaním žiadosti o príspevok.

26. Ako je to so zápisom do Registra partnerov verejného sektora v súvislosti s kurzarbeitom?

Zamestnávatelia, ktorí od 1.3.2022 využijú pomoc v rámci kurzarbeitu, sa musia do registra partnerov verejného sektora zapísať taktiež v prípade prekročenia spomínaných finančných limitov, t. j. pri jednorazovom čerpaní pomoci vo výške viac ako 100 000 eur alebo pri vyčerpaní viac ako 250 000 eur behom celého kalendárneho roka. Nakoľko zamestnávatelia v týchto prípadoch nevedia, či a kedy limity prekročia, pre zápis do RPVS je v tejto súvislosti rozhodujúci moment pripísania prostriedkov na účte zamestnávateľa – najneskôr vtedy musí byť zamestnávateľ zapísaný v RPVS.  


Súvisiace služby

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky