Verejné obstarávanie od 1. júla 2024 - pripravované zmeny

Verejné obstarávanie čakajú zásadné zmeny, väčšina s navrhovanou účinnosťou od 1. 7. 2024. Ako sa dotknú podnikateľského prostredia?

Do medzirezortného pripomienkového konania bol dňa 8. 2. 2024 predložený návrh novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI“), ktorý so sebou prináša možnosť početných zmien. Dotýka sa nielen samotného procesu verejného obstarávania, limitov, ale aj výkonu kontroly nad verejným obstarávaním a následných sankcií v prípade porušenia zákona o verejnom obstarávaní. V prípade schválenia budú tieto zmeny účinné od 1. 7. 2024.

Okrem novely sa zákona o verejnom obstarávaní, ku ktorej aktuálne prebieha medzirezortné pripomienkové konanie, sa zákona o verejnom obstarávaní dotýka aj návrh z dielne Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorý medzičasom schválila vláda Slovenskej republiky a čaká na doručenie do Národnej rady SR. Zmeny verejného obstarávania sú zahrnuté do návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície (ďalej len ako „novela z dielne MD SR“).

Navrhované zmeny limitov vo verejnom obstarávaní od 1. 7. 2024

Limity vo verejnom obstarávaní určujú verejným obstarávateľom a obstarávateľom, aký postup je potrebné použiť na zabezpečenie toho ktorého predmetu zákazky, či už tovaru, služby, stavebných prác alebo potravín,. Sú upravené v zákone o verejnom obstarávaní a v prípade nadlimitných zákaziek vo vyhláške Úradu pre verejné obstarávanie č. 481/2023. Všeobecne možno uviesť, že zákon rozoznáva 4 druhy zákaziek z hľadiska limitov, a to:

1. zákazka malého rozsahu

 • do 10 tisíc eur – zákazka, ktorá predstavuje výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní, a teda nevyžaduje vôbec uplatniť postup podľa zákona o verejnom obstarávaní

2. zákazka s nízkou hodnotou

 • 10 000 eur až 99 999,99 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby (okrem služieb podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní) zadávaná Slovenskou republikou zastúpenou svojimi orgánmi,
 • 10 000 eur až 179 999,99 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služieb (okrem služieb podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní) zadávanú iným verejným obstarávateľom ako Slovenskou republikou zastúpenou svojimi orgánmi (napríklad obce, kraje a pod.),
 • 10 000 eur až 399 999,99 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služieb podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní,
 • 10 000 eur až 299 999,99 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

3. podlimitná zákazka

 • 100 000 eur až 142 999,99 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby (okrem služieb podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní) zadávaná Slovenskou republikou zastúpenou svojimi orgánmi,
 • 180 000 eur až 220 999,99 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služieb (okrem služieb podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní) zadávanú iným verejným obstarávateľom ako SR zastúpenou svojimi orgánmi,
 • 400 000 eur až 749 999,99 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služieb podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní,
 • 300 000 eur až 5 537 999,99 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

4. nadlimitná zákazka

 • od 143 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služieb (okrem služieb podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní) zadávaná Slovenskou republikou zastúpenou svojimi orgánmi,
 • od 221 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služieb (okrem služieb podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní) zadávanú iným verejným obstarávateľom ako SR zastúpenou svojimi orgánmi,
 • od 750 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenú v prílohe č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní,
 • od 5 538 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní plánuje druhy zákaziek podľa limitov redukovať a v súčasnosti platné limity navýšiť. Podľa nej by mali existovať len tri druhy zákaziek, a to zákazka malého rozsahu, podlimitná zákazka a nadlimitná zákazka. Navrhovaná novela zákona o verejnom obstarávaní tak úplne vylúčila zákazku s nízkou hodnotou a tým aj odstraňuje postupy, ktoré pre tento druh zákazky zákon v súčasnosti upravuje (v ust. § 117).

Zdroj: Vlastné spracovanie
Druh zákazky Druh verejného obstarávateľa Predmet zákazky Platný finančný limit Navrhovaná zmena od 1. 7. 2024
Zákazka malého rozsahu Všetci verejní obstarávatelia a obstarávatelia Všetko Do 10 000 eur Do 50 000 eur
Zákazka s nízkou hodnotou Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby (okrem služieb podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní) 10 000 eur až 99 999,99 eur Ruší sa
Iný verejný obstarávateľ ako uvedený vyššie na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služieb (okrem služieb podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní) 10 000 eur až 179 999,99 eur Ruší sa
Všetci verejní obstarávatelia na poskytnutie služieb podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní 10 000 eur až 399 999,99 eur Ruší sa
Všetci verejní obstarávatelia na uskutočnenie stavebných prác 10 000 eur až 299 999,99 eur Ruší sa
Podlimitná zákazka Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby (okrem služieb podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní) 100 000 eur až 142 999,99 eur 50 000 eur až 142 999,99 eur
Iný verejný obstarávateľ ako uvedený vyššie na dodanie tovaru, okrem potravín a zákazku na poskytnutie služieb (okrem služieb podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní) 180 000 eur až 220 999,99 eur 50 000 eur až 220 999,99 eur
Všetci verejní obstarávatelia na poskytnutie služieb podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní 400 000 eur až 749 999,99 eur 50 000 eur až 749 999,99 eur
Všetci verejní obstarávatelia na uskutočnenie stavebných prác 300 000 eur až 5 537 999,99 eur 50 000 eur až 5 537 999,99 eur
Nadlimitná zákazka Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služieb (okrem služieb podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní) od 143 000 eur od 143 000 eur
Iný verejný obstarávateľ ako uvedený vyššie na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služieb (okrem služieb podľa prílohy č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní) od 221 000 eur od 221 000 eur
Všetci verejní obstarávatelia na poskytnutie služby uvedenú v prílohe č. 1 k zákonu o verejnom obstarávaní od 750 000 eur od 750 000 eur
Všetci verejní obstarávatelia Na uskutočnenie stavebných prác od 5 538 000 eur od 5 538 000 eur

Bežná dostupnosť - pripravované zmeny od 1. 7. 2024

Návrh novely sa zameriava aj na úpravu pojmu „bežná dostupnosť“, ktorý zohráva významnú rolu pri možnosti použitia dynamického nákupného systému na obstaranie tovarov a služieb. Ide totiž o elektronický proces určený práve na obstaranie tovarov, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu. Súčasne pre obstarávanie bežne dostupných tovarov a služieb zákon v ust. § 109 upravuje tzv. zjednodušený postup, t. j. postup prostredníctvom elektronickej platformy.

Naplnenie charakteru bežnej dostupnosti je základnou podmienkou možnosti využitia uvedených procesov. Pripravované zmeny sa dotýkajú ust. § 2 ods. 5 písm. o) zákona o verejnom obstarávaní. Dnes platná definícia bežnej dostupnosti by sa tak mala rozšíriť.

Pod bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu dnes rozumieme také  tovary, stavebné práce a služby, ktoré sú na trhu ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav aj dodané a spravidla sa v tejto podobe dodávajú aj spotrebiteľom a iným osobám na trhu. Ide tak napríklad o bežné spotrebiče, upratovacie a čistiace práce a pod.

Od 1. 7. 2024 by sa tento okruh mal rozšíriť. Pripravované zmeny navrhujú, aby sa za bežne dostupné tovary, stavebné práce a služby považovali také, ktoré:

 • možno, vrátane spôsobu alebo podoby ich dodania, uskutočnenia alebo poskytovania, opísať spôsobom, ktorým ich hospodárske subjekty bežne ponúkajú pre iné osoby na trhu, alebo ktorým ich opisujú pri nadobúdaní pre vlastné potreby a
 • ak majú byť v konkrétnom prípade upravené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ide o úpravy, ktoré sú pre obdobný prípad bežne ponúkané alebo vykonávané aj pre iné osoby na trhu.

V čom možno vidieť rozšírenie chápania pojmu bežnej dostupnosti vyplýva aj z odôvodnenia upraveného v dôvodovej správe k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní. Podľa nej by mala takáto nová definícia bežnej dostupnosti umožniť zahrnúť do tejto skupiny napríklad aj intelektuálne plnenie alebo plnenie, ktoré je individualizované pre potreby verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, pokiaľ tieto činnosti alebo produkty budú napĺňať podmienky novej definície § 2 ods. 5 písm. o) zákona o verejnom obstarávaní. Pod tým si treba predstaviť napríklad niektoré služby v oblasti IT, organizáciu podujatí či zabezpečenie tvorby marketingovej kampane. Práve na uvedené príklady dôvodová správa poukazuje.

Vyhotovovanie referencií - pripravované zmeny od 1. 7. 2024

Zákon o verejnom obstarávaní ukladá verejným obstarávateľom a obstarávateľom povinnosť vyhotovovať referencie. Ide o elektronický dokument, ktorý obsahuje potvrdenie o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služieb. Referencia tak poskytuje aj informáciu o hodnotení plnenia a jeho kvalite, t. j. informáciu o spokojnosti verejného obstarávateľa či obstarávateľa s tým, v akej kvalite mu dodávateľ dodal predmet plnenia, prípadne, či nedošlo k odstúpeniu od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy zo strany dodávateľa.

Podľa ust. § 12 ods. 3 zákona má verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súčasnosti povinnosť vyhotoviť takúto referenciu do:

  1. 30 dní odo dňa skončenia plnenia podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo jej časti, ktorá spĺňa požiadavku funkčného celku,
  2. 10 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak
 1. ide o zákazku s nízkou hodnotou,
 2. ide o zákazku, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon, alebo
 3. ide o opakované plnenie a ak nebola vyhotovená referencia podľa písm. a).

Z platnej právnej úpravy tak verejný obstarávateľ referenciu v prípade zákazky s nízkou hodnotou, resp. aj zákazky malého rozsahu vyhotoví len vtedy, ak o to požiada sám dodávateľ. Sám automaticky túto povinnosť nemá.

Návrh novely zákona úpravou limitov vo verejnom obstarávaní, konkrétne zrušením zákazky s nízkou hodnotou, zasahuje aj do povinností, ktoré sa na tieto zákazky v súčasnosti vzťahujú. Ide práve aj o uvedenú povinnosť zverejňovať referencie. Kým v súčasnosti napríklad ministerstvo, ak nakúpi tovary za 100 000 eur, musí vyhotoviť referenciu automaticky, pretože ide o podlimitnú zákazku, v prípade prijatia novely by mu takáto povinnosť vznikla až pri zákazke na kúpu tovaru za 143 000 eur a viac.

Novoupravené podlimitné zákazky, pri ktorých nemožno podať námietky, tak nahrádzajú z hľadiska referencií kategóriu zákaziek s nízkou hodnotou. Ak dodávateľ bude chcieť vystaviť referenciu, bude o ňu pri týchto typoch zákaziek musieť sám požiadať.

Bližšie k podlimitným zákazkám, pri ktorých nemožno podať námietky, sa dočítate ďalej v článku.

Článok pokračuje pod reklamou

Nedoplatky ako podmienka účasti pripravované zmeny od 1. 7. 2024

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti. Jednou z týchto podmienok je aj absencia daňových nedoplatkov, nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie a pohľadávok zdravotnej poisťovne po splatnosti.

K vzniku nedoplatkov však môže dôjsť aj v priebehu verejného obstarávania. Ak by taká situácia nastala a voči uchádzačovi by boli evidované nedoplatky na dani, ide o dôvod vylúčenia z verejného obstarávania. Súčasný zákon je teda postavený na princípe nulovej tolerancie.

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní uvedené zjemňuje. Konkrétne navrhuje takú právnu úpravu, podľa ktorej by sa verejného obstarávania mohol účinne a bez hrozby vylúčenia zúčastniť aj taký podnikateľ, ktorý síce má daňové nedoplatky alebo nedoplatky na sociálnom poistení či evidované pohľadávky zdravotnej poisťovne po splatnosti, avšak tieto už zaplatil, resp. mu bolo povolené ich splácať, a to bez ohľadu na to, kedy tento nedoplatok vznikol, alebo ide o nedoplatok maximálne vo výške 200 eur.

Čiže v prípade schválenia navrhovanej zmeny by uchádzačovi mohol vzniknúť nedoplatok aj v priebehu verejného obstarávania, pričom pokiaľ by tento bol nižší ako 200 eur, resp. ak by bolo uchádzačovi povolené aj vyšší nedoplatok ako 200 eur splácať v splátkach, nebolo by možné ho napr. z verejnej súťaže vylúčiť.

Zadávanie podlimitných zákaziek pripravované zmeny od 1. 7. 2024

Ako už bolo načrtnuté, plánované zmeny v limitoch sa nevyhnutne odrážajú na viacerých miestach predloženého návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní. Zrušenie zákazky s nízkou hodnotou automaticky prináša aj zrušenie postupu podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý umožňuje, v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, aj priame zadanie niektorých zákaziek oslovenému dodávateľovi. Pri zákazkách určitého finančného limitu (napr. tovary nad 70 000 eur) vyžaduje uverejnenie výzvy na predkladanie ponúk funkcionalitou elektronickej platformy.

Do 50 000 eur bez verejného obstarávania.

Pripravovaná novela rozlišuje medzi podlimitnou zákazkou, pri ktorej možno podať námietku (§ 109) a podlimitnou zákazkou, pri ktorej nemožno podať námietky (108). Aj v prípade podlimitnej zákazky, pri ktorej nemožno podať námietky, však návrh novely zákona vyžaduje oslovenie aspoň troch hospodárskych subjektov na predloženie ponuky. V praxi by to znamenalo, že napr. už pri zákazke na kúpu tovaru za 50 000 eur bude verejný obstarávateľ povinný osloviť minimálne tri subjekty, t. j. takúto zákazku nebude možné zadať nejakému hospodárskemu subjektu napriamo. Súčasne však v prípade schválenia zmien limitov by až do sumy 50 000 eur verejný obstarávateľ nemusel vôbec aplikovať postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Na druhej strane, pripravovaná novela v prípade podlimitných zákaziek, pri ktorých možno podať námietky, vyžaduje použitie výzvy na predkladanie ponúk prostredníctvom na to určeného elektronického nástroja.

Námietky vo verejnom obstarávaní – pripravované zmeny od 1. 7. 2024

Inštitút námietok predstavuje základný nástroj ochrany práv a právom chránených záujmov subjektov zúčastňujúcich sa procesu verejného obstarávania (napr. uchádzači) pred nezákonným postupom verejného obstarávateľa. Námietky však nie je možné podať pri akejkoľvek zákazke.

Podľa platnej právnej úpravy nemožno podať námietky pri:

 • zadávaní zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia ako 800 000 eur,
 • zadávaní podlimitných zákaziek verejným obstarávateľom na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb,
 • zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou,
 • zostupe zadávania podlimitnej koncesie,
 • zadávaní zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb v oblasti obrany a bezpečnosti, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovná alebo nižšia ako 300 000 eur.

V súčasnosti tak pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou či podlimitných zákaziek na tovary a služby je podanie námietok úplne vylúčené. Rovnako tak nemožno podať námietky v prípade podlimitnej zákazky na stavebné práce, ak jej predpokladaná hodnota nedosahuje aspoň 800 000 eur.

Do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh novely zákona o verejnom obstarávaní z dielne MIRRI takúto úpravu mení. Konkrétne z neho vyplýva, že námietky by po novom nemalo byť možné podať:

 • pri podlimitnej zákazke na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, alebo podlimitnej koncesii,
 • pri podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotou rovnou alebo nižšou ako 1 500 000 eur za predpokladu, že pôjde o zákazku, pri ktorej nebude splnená podmienka existencie cezhraničného záujmu podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Dôvodová správa bližšie predložený návrh zmeny neobjasňuje. Je však zrejmé, že zvyšuje hranicu podlimitných zákaziek na stavebné práce, pri ktorých by nebolo možné námietky podávať.

Zrušenie žiadosti o nápravu - návrh

Okrem návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní z dielne MIRRI súčasne vláda Slovenskej republiky schválila na rokovaní dňa 14. 2. 2024 aj ďalší návrh novely zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne z dielne Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorého ustanovenia sa taktiež môžu dotknúť činnosti hospodárskych subjektov.

Okrem iného je predmetom návrhu novely aj zrušenie inštitútu žiadosti o nápravu, ktorého cieľom je zrýchlenie a zjednodušenie revíznych postupov. V súčasnosti môže napríklad uchádzač podať proti oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu, podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, o vyhlásení súťaže návrhov a výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke, resp. proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, žiadosti o účasť alebo návrhu doručiť verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi či osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní (tzv. dotované subjekty) žiadosť o nápravu. Žiadosť o nápravu pritom musí vždy predchádzať podaniu námietok. O žiadosti o nápravu rozhoduje priamo verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade schválenia uvedeného návrhu, ktorého účinnosť sa navrhuje už dňom vyhlásenia, by zanikla možnosť podať žiadosť o nápravu a z hľadiska revíznych postupov by bolo možné uplatniť už len priamo námietky, o ktorých rozhoduje Úrad pre verejné obstarávanie.

Ďalšie pripravované zmeny vo verejnom obstarávaní od 1. 7. 2024

Pripravované zmeny sa dotýkajú nielen vlastného procesu verejného obstarávania, ale i výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade ich schválenia by napríklad Úrad pre verejné obstarávanie mohol realizovať preskúmanie pred uzatvorením zmluvy len na základe doručených námietok alebo na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly. V súčasnosti môže úrad pristúpiť k tejto kontrole aj na základe vlastného podnetu úradu.

Predložený návrh novely mení aj celkový spôsob rozhodovania úradu, kedy nahrádza rozhodnutia z konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného protokolmi resp. záznamom o zastavení konania, voči ktorým nemožno podať správnu žalobu.

Návrh taktiež upravuje zníženie pokuty za nedoručenie dokumentácie verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom úradu, a to zo súčasnej sadzby do 5% zmluvnej ceny v prípade konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy na 500 eur až 30 000 eur podľa závažnosti konania.

Rovnako sa návrh dotýka aj výšky sadzieb pokút za správne delikty upravené v ust. § 182 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Podľa platnej právnej úpravy hrozí za úplné obídenie zákona o verejnom obstarávaní pokuta vo fixnej výške 5 % zmluvnej ceny. Návrh novely zákona však prichádza so stanovením rozpätia od 0,1 % do 5 % zmluvnej ceny. Pri takto ukladanej pokute bude potrebné zohľadniť osobitné okolnosti toho – ktorého prejednávaného prípadu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Paulína Vargicová
Paulína Vargicová

Absolventka Právnickej fakulty UK s dlhoročnou advokátskou praxou najmä v oblasti civilného práva a vymáhania pohľadávok, autorka monografie Zodpovednosť za vady, ktorá pravidelne publikuje aj odborné články. V súčasnosti pôsobí v oblasti verejného obstarávania.


Zoznam hospodárskych subjektov: informácie v kocke

Aký je účel zoznamu hospodárskych subjektov a aké výhody zapísaným prináša? Kto a aké informácie v ňom môže nájsť a aké sankcie hrozia, ak sa subjekt do zoznamu nezapíše?

Elektronická platforma a jej povinné používanie od 1.2.2023

Kto a za akých podmienok má povinnosť realizovať verejné obstarávania cez elektronickú platformu a ktoré systémy možno použiť?

Významné zmeny vo verejnom obstarávaní od 31.3.2022

Novela, ktorá má zrýchliť proces verejného obstarávania, bola schválená. Prináša zmenu limitov pre zákazky aj novinky pri stavebných prácach. Čo dôležité sa mení?

Zákon o registri partnerov verejného sektora (RPVS) – sumár kľúčových informácií

Kedy podnikateľom vzniká povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a čo všetko treba o registri vedieť? Prehľad dôležitých informácií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky