Zoznam hospodárskych subjektov

Zjednodušiť verejné obstarávanie pomôže zápis do zoznamu hospodárskych subjektov. Ako o zápis požiadať a čo tento zápis pre firmu znamená?

Čo je zoznam hospodárskych subjektov?

Zjednodušeniu postupov v rámci verejného obstarávania môže pomôcť registrácia do zoznamu hospodárskych subjektov. Ide o zoznam, ktorý vedie na svojom webovom sídle (www.uvo.gov.sk) Úrad pre verejné obstarávanie, pričom je verejne prístupným. Obsahuje informácie potrebné na vyhodnotenie splnenia podmienok osobného postavenia. Výhodou zápisu subjektu do zoznamu hospodárskych subjektov je, že údaje v ňom uvedené už nebude potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Každý verejný obstarávateľ a obstarávateľ podľa § 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia len overia zapísanie hospodárskeho subjektu, t. j. podnikateľa či už vo forme obchodnej spoločnosti alebo živnostníka, o predmetného zoznamu, čím sa postup zrýchľuje tak pre uchádzača ako aj verejného obstarávateľa.

Zákon zoznam hospodárskych subjektov predstavuje ako zoznam tých subjektov, ktoré preukázali splnenie podmienok osobného postavenia a o zápis do tohto zoznamu požiadali. Z uvedeného vyplýva, že hospodársky subjekt má právo rozhodnúť sa, či bude alebo nebude v zozname vedenom Úradom pre verejné obstarávanie zapísaný.

Zoznam hospodárskych subjektov obsahuje nasledovné údaje:

  1. obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,
  2. adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,
  3. predmet činnosti,
  4. identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
  5. registračné číslo,
  6. zoznam dokladov preukazujúci splnenie podmienok osobného postavenia,
  7. zoznam osôb oprávnených konať za hospodársky subjekt a spôsob ich konania.

Podmienky osobného postavenia

Základom pre zápis subjektu do zoznamu hospodárskych subjektov je preukázanie splnenia podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní. Ide o také vlastnosti hospodárskeho subjektu, nedisponovanie ktorými by malo za následok vylúčenie ponuky z verejného obstarávania. Podľa zákona o verejnom obstarávaní je tak pre účasť vo verejnom obstarávaní nevyhnutné, aby subjekty splnili všetky tieto podmienky osobnej účasti, ktorými sú:

  1. subjekt, jeho štatutárny orgán či člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu alebo prokurista neboli právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe; splnenie tejto podmienky sa preukazuje predložením výpisu z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace,
  2. subjekt nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu; splnenie tejto podmienky sa preukazuje predložením potvrdenia Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršieho, ako 3 mesiace,
  3. subjekt nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu; splnenie tejto podmienky sa preukazuje predložením potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršieho ako tri mesiace
  4. na majetok subjektu nebol vyhlásený konkurz, subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; preukázanie splnenia tejto podmienky sa realizuje doložením potvrdenia príslušného súdu nie staršieho ako 3 mesiace,
  5. subjekt je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, čo preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby zodpovedajúce predmetu zákazky, napr. živnostenským listom,
  6. subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, k čomu predloží čestné vyhlásenie.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov nie je realizovaný automaticky, subjekt oň musí požiadať. Formulár žiadosti je dostupný na stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk. Žiadosť je možné predložiť v:

 1. písomnej alebo
 2. elektronickej podobe.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa vykonáva s platnosťou na 3 roky.

Je potrebné venovať náležitú pozornosť všetkým jej náležitostiam a prílohám, predloženie úplnej žiadosti zrýchli proces zápisu hospodárskeho subjektu do tohto zoznamu. V opačnom prípade Úrad pre verejné obstarávanie vyzve subjekt na doplnenie žiadosti a určí lehotu, ktorej nesplnenie bude automaticky znamenať zastavenie konania a vrátenie žiadosti.

Každá žiadosť o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov musí obsahovať nasledovné informácie:

 1. obchodné meno alebo názov hospodárskeho subjektu,
 2. adresu sídla, miesto podnikania alebo adresu pobytu hospodárskeho subjektu,
 3. predmet činnosti,
 4. právnu formu hospodárskeho subjektu,
 5. identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
 6. meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, obchodné meno alebo názov a sídlo, ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je prokuristom, meno, priezvisko a adresu pobytu fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu,
 7. kontaktné údaje na účely elektronickej komunikácie,
 8. ak má hospodársky subjekt záujem o registráciu na elektronickom trhovisku, súhlas s registráciou na elektronickom trhovisku a súhlas s obchodnými podmienkami elektronického trhoviska,
 9. pri fyzickej osobe údaje fyzickej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
  a pri právnickej osobe údaje štatutárneho orgánu alebo jeho členov, členov dozorného orgánu, prokuristu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 10. dátum a kvalifikovaný elektronický podpis alebo vlastnoručný podpis osoby, oprávnenej konať v mene hospodárskeho subjektu.
Článok pokračuje pod reklamou

Prílohami k žiadosti sú potvrdenia preukazujúce splnenie podmienok osobného postavenia, avšak vzhľadom na súčasnú legislatívu, ktorá má snahu zjednodušiť administratívnu záťaž využívaním informačných systémov verejnej správy, Úrad pre verejné obstarávanie nežiada priloženie:

  1. výpisu z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu od hospodárskeho subjektu, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb,
  2. výpis/y z registra trestov hospodárskeho subjektu so sídlom v Slovenskej republike; člena/ov štatutárneho orgánu; člena/ov dozorného orgánu alebo prokuristu/ov od hospodárskeho subjektu, ktorý poskytne úradu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
  3. potvrdenie Sociálnej poisťovne o skutočnosti, že hospodársky subjekt nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie,
  4. potvrdenia zdravotných poisťovní o skutočnosti, že zdravotná poisťovňa neeviduje voči hospodárskemu subjektu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov,
  5. potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu o skutočnosti, že hospodársky subjektu nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu.

Z uvedeného tak vyplýva, že nevyhnutnou súčasťou žiadosti o zápis do zoznamu hospodárskych subjektov budú:

 1. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 2. čestné prehlásenie o tom, že subjektu nebol konečným rozhodnutím uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a
 3. potvrdenie súdu k otázke konkurzu, reštrukturalizácie či likvidácie.

Správny poplatok za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov

Za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je potrebné uhradiť aj správny poplatok vo výške 66,00 eur. Nakoľko je možné žiadosť podať tak listinne ako aj elektronicky, každý môže svojím rozhodnutím ovplyvniť výšku nákladov na zápis v podobe výšky správneho poplatku. Podobne, ako napríklad pri podaniach do Obchodného registra, aj v tomto prípade využitie elektronickej formy podania, t. j. cez formulár žiadosti podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom s prílohami v originálnej elektronickej podobe resp. zaručene konvertovanými z listinnej do elektronickej podoby, môže ušetriť 50% z ceny správneho poplatku, t. j. 33,00 eur.

Rovnaká výška správneho poplatku, t. j. 66 eur resp. 33 eur sa uhrádza aj v prípade žiadosti o predĺženie platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov. Za oznámenie zmeny bude subjekt povinný uhradiť 16,50 eur, resp. 8,00 eur, ak zvolí elektronickú formu oznámenia.

Elektronickým podaním žiadosti možno ušetriť až 50% správneho poplatku.

Hospodársky subjekt môže pristúpiť k úhrade správneho poplatku ešte pred podaním svojej žiadosti napr. prostredníctvom tzv. eKolku, čím skráti a zjednoduší proces vybavenia jeho podania. Ak tak však neurobí, nemusí sa obávať odmietnutia. Platobný predpis mu bude poskytnutý buď osobne na podateľni, ak svoju žiadosť doručí v písomnej podobe, alebo elektronicky spolu s výzvou na jeho úhradu, ak sa rozhodne ušetriť 50% poplatku a podanie doručí do elektronickej schránky Úradu pre verejné obstarávanie.

Ak bude žiadosť kompletná a správny poplatok uhradený, Úrad pre verejné obstarávanie subjekt zapíše v lehote 15 dní do zoznamu hospodárskych subjektov, a to s platnosťou na 3 roky. Aby bol zápis predĺžený, bude potrebné najneskôr 30 dní pred koncom platnosti pôvodného zápisu podať novú, kompletnú žiadosť. Subjekty si musia súčasne sledovať aj aktuálnosť údajov zapísaných v zozname hospodárskych subjektov, to znamená, že každú zmenu sú povinné najneskôr do 30 dní oznamovať Úradu pre verejné obstarávanie. Porušenie danej povinnosti môže pre hospodársky subjekt znamenať uloženie pokuty až do výšky 500 eur.

Zoznam hospodárskych subjektov a Register partnerov verejného sektora sú dva odlišné registre

Zákon o verejnom obstarávaní vo svojich ustanoveniach spomína aj o ďalší „zoznam“, a to register partnerov verejného sektora. Tento register je upravený samostatným zákonom. Zákon o verejnom obstarávaní cezeň obmedzuje verejných obstarávateľov a obstarávateľov pri uzatváraní zmlúv ako výsledku verejného obstarávania v tom zmysle, že im zakazuje uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a zapísaný nie je. Tento zákaz platí aj v prípade, pokiaľ do registra nie sú zapísaní jeho subdodávatelia.

Register partnerov verejného sektora je však odlišným od zoznamu hospodárskych subjektov a slúži na iný účel, netreba si ich preto mýliť. Register partnerov verejného sektora vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, zápis do tohto registra je v prípade splnenia podmienok daných zákonom povinný.

Prečítajte si tiež

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora  peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit. Do registra sa povinne zapisujú, a to pri zohľadňovaní finančných limitov, aj tie osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, osoba na ktorú je postúpená alebo inak prevedená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného sektora, ako aj subdodávatelia. Partnerom verejného sektora sú aj zdravotné poisťovne.

Na rozdiel od zoznamu hospodárskych subjektov, partner verejného sektora sa nezapisuje do registra sám. Na tento účel si musí zabezpečiť oprávnenú osobu (advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR), s ktorou má povinnosť uzatvoriť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Následne oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa registra, teda nielen prvozápis, ale aj zmenu či výmaz zapísaných údajov.

Viac informácií o registri partnerov verejného sektora nájdete v našom článku Register partnerov verejného sektora.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Paulína Vargicová
Paulína Vargicová

Absolventka Právnickej fakulty UK s dlhoročnou advokátskou praxou najmä v oblasti civilného práva a vymáhania pohľadávok, autorka monografie Zodpovednosť za vady, ktorá pravidelne publikuje aj odborné články. V súčasnosti pôsobí v oblasti verejného obstarávania.


Verejné obstarávanie od 1. júla 2024 - pripravované zmeny

Verejné obstarávanie čakajú zásadné zmeny, väčšina s navrhovanou účinnosťou od 1. 7. 2024. Ako sa dotknú podnikateľského prostredia?

Zoznam hospodárskych subjektov: informácie v kocke

Aký je účel zoznamu hospodárskych subjektov a aké výhody zapísaným prináša? Kto a aké informácie v ňom môže nájsť a aké sankcie hrozia, ak sa subjekt do zoznamu nezapíše?

Elektronická platforma a jej povinné používanie od 1.2.2023

Kto a za akých podmienok má povinnosť realizovať verejné obstarávania cez elektronickú platformu a ktoré systémy možno použiť?

Významné zmeny vo verejnom obstarávaní od 31.3.2022

Novela, ktorá má zrýchliť proces verejného obstarávania, bola schválená. Prináša zmenu limitov pre zákazky aj novinky pri stavebných prácach. Čo dôležité sa mení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky