Zmeny vo verejnom obstarávaní od 1. 8. 2024

Verejné obstarávanie prešlo dvoma novelami. Tie prinášajú nové výnimky, úpravy limitov či zmenu pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním. Prinášame prehľad dôležitých zmien najmä od 1. 8. 2024.

Jún 2024 bol na zmeny vo verejnom obstarávaní bohatý. V parlamente boli schválené hneď dve novely zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, jedna s účinnosťou od 27. 6. 2024 a druhá od 1. 8. 2024. Obe prinášajú výrazné zmeny tak pre obstarávateľov, ako aj pre podnikateľov, ktorí majú záujem uchádzať sa o verejné zákazky.  

Schválené zmeny sa dotknú hneď niekoľkých oblastí, od zavedenia nových výnimiek po úpravu výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním, vrátane pravidiel verejného obstarávania, jeho postupov a limitov.

Nové výnimky z verejného obstarávania od 1. 8. 2024

Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní upravujú situácie, v ktorých nie je potrebné aplikovať postupy verejného obstarávania. Zákazku tak možno zadať priamo vybranému hospodárskemu subjektu, podnikateľovi, bez realizácie súťaže.

Výnimky sú upravené v ust. § 1 zákona o verejnom obstarávaní. Novelou účinnou od 1. 8. 2024 bude možné napriamo zadať aj podlimitnú zákazku na:

 • vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti, ktorej výsledkom je audiovizuálne dielo,
 • dodanie potravín, ktorých odberateľom je zariadenie školského stravovania alebo účelové zariadenie vysokej školy, ktoré poskytuje stravovanie, potravín určených na stravovanie v rámci poskytovanej sociálnej služby, ktorú zadáva vyšší územný celok, obec alebo poskytovateľ sociálnej služby,
 • tvorbu a vydanie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov alebo nákup učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, ktorú zadáva škola.

Nové limity vo verejnom obstarávaní od 1. 8. 2024

Zmena limitov určujúcich postupy verejného obstarávania má priniesť výrazné celkové zjednodušenie verejného obstarávania. V súvislosti so zmenou limitov totiž prichádza aj zmena v postupoch aplikovaných na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác.

1. Nový limit zákazky malého rozsahu

Zásadnou zmenou je zvýšenie tzv. limitu pre zákazku malého rozsahu. Ide o výnimku z postupov verejného obstarávania, teda o sumu, do ktorej verejný obstarávateľ nemusí vôbec aplikovať zákon o verejnom obstarávaní. Jednoducho povedané, ide o hodnotu zákazky, do ktorej sa môže verejný obstarávateľ rozhodnúť pre konkrétneho dodávateľa.

Do 50 000 eur bez zákona o verejnom obstarávaní

Doposiaľ platí pre zákazku malého rozsahu limit na predpokladanú hodnotu zákazky do 10-tisíc eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. Tento limit sa od 1. 8. 2024 zvýši na 50 000 eur.

To znamená, že pokiaľ by verejný obstarávateľ obstarával napr. upratovaciu službu na 1 rok v predpokladanej hodnote zákazky 40 000 eur, bude môcť po novom zadať zákazku priamo konkrétnemu dodávateľovi, kým do júla 2024 musel takúto službu obstarávať, resp. bol povinný aplikovať postup podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

Hoci tento postup podľa § 117 ods. 1 umožňuje aj dnes priame zadanie (v prípade uvedeného limitu na služby 40 000 eur na rok), avšak vyžaduje splnenie iných povinností podľa zákona o verejnom obstarávaní, ako napr. preukázanie hospodárnosti, evidenciu dokladov minimálne 10 rokov a podobne. Všetky tieto povinnosti dané zákonom o verejnom obstarávaní vzhľadom na zvýšenie limitu pre zákazku malého rozsahu do 50 000 eur nebude potrebné dodržiavať, teda zákon o verejnom obstarávaní sa pri zákazke do 50 000 eur bez ohľadu na predmet zákazky nebude vôbec aplikovať.

Tým však nie sú dotknuté povinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami dané inými právnymi predpismi.

2. Podlimitné zákazky od 1. 8. 2024

V súčasnosti zákon rozlišuje medzi zákazkou s nízkou hodnotou, podlimitnou zákazkou a nadlimitnou zákazkou. Aj v rámci zákazky s nízkou hodnotou ďalej rozlišuje medzi možnosťou priameho zadania za splnenia ďalších povinností podľa zákona o verejnom obstarávaní, zákazkou realizovanou oslovením viacerých subjektov cez funkcionalitu elektronickej platformy bez zverejnenia alebo zákazku celú zverejnenú na elektronickej platforme. Platná právna úprava teda upravuje niekoľko rôznych postupov, ktoré je potrebné podľa predpokladanej hodnoty zákazky dodržať.

Zákazka s nízkou hodnotou od 1. 8. 2024 zrušená

Novela od 1. 8. 2024 znížila celkový počet postupov a úplne zrušila zákazku s nízkou hodnotou. Tento pojem tak viac v zákone o verejnom obstarávaní nenájdeme. Od 1. 8. 2024 zákon rozlišuje medzi zákazkou podlimitnou a nadlimitnou.

V rámci podlimitnej zákazky budú po novom platiť 2 základné postupy, a to so zverejnením a bez zverejnenia.

Tovary a služby bude možné obstarať bez zverejnenia v rámci hodnoty celej podlimitnej zákazky oslovením aspoň 3 hospodárskych subjektov za účelom predloženia ponuky, za dodržania pravidla, že vynaložené náklady musia byť hospodárne. Následne bude potrebné do 10 dní od zverejnenia uzatvorenej zmluvy v centrálnom registri zmlúv zverejniť správu o zákazke. Dobrovoľne sa verejný obstarávateľ bude môcť rozhodnúť aj takúto zákazku zadať postupom so zverejnením.

V prípade obstarania stavebných prác je situácia iná. Do predpokladanej hodnoty zákazky 800 000 eur bude možné postupovať už uvedeným spôsobom, t. j. oslovením aspoň 3 subjektov za účelom predloženia ponuky (postup bez zverejnenia). V prípade, ak pôjde o obstarávanie stavebných prác s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 800 000 eur, bude povinnosťou zverejniť výzvu odoslaním výzvy na predloženie ponúk funkcionalitou elektronickej platformy (postup so zverejnením).

Bez ohľadu na to, či zverejnenie bude voľbou alebo povinnosťou, zákon upravuje minimálne obsahové náležitosti výzvy, t. j. čo najmä by mala obsahovať (možno si teda stanoviť aj ďalšie náležitosti nad rámec uvedeného), a to:

 • predpokladanú hodnotu zákazky, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo služieb,
 • opis predmetu zákazky, ktorý vypracuje podľa § 42,
 • lehotu na predkladanie ponúk,
 • informácie o vyžadovaných podmienkach účasti a doklady, ktorými ich možno preukázať,
 • informácie potrebné na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy,
 • výhradu, ak sa uplatňuje,
 • kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu, ak sa uplatňuje,
 • informácie o elektronickej aukcii, ak sa použije,
 • informácie týkajúce sa častí, ak je zákazka rozdelená na časti,
 • výšku zábezpeky, ak sa vyžaduje,
 • odkaz na webové sídlo, na ktorom sú súťažné podklady dostupné,
 • dátum a čas otvárania ponúk, ak je otváranie ponúk verejné,
 • dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk.

Postup so zverejnením vyžaduje aj dodržanie minimálnych lehôt na predkladanie ponúk. To znamená, že vo výzve na predloženie ponúk bude potrebné stanoviť lehotu na predloženie ponuky aspoň, teda nikdy nie menej, než:

 • 9 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby,
 • 14 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Je však potrebné spomenúť, že aj naďalej, t. j. aj od augusta 2024, zostáva zachovaná možnosť obstarávať podlimitné zákazky prostredníctvom elektronickej platformy, tzv. zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby, a to buď formou predbežnej akceptácie ponuky s najnižšou cenou alebo zapojením sa do súťaže cez elektronickú platformu. Ide o postup v minulosti označovaný ako obstarávanie cez elektronické trhovisko.

Zmeny v postupoch od 1. 8. 2024 

Zdroj: Vlastné spracovanie
Názov postupu Finančný limit Povinnosť zverejnenia Možnosť zadať kedykoľvek priamo
Zákazka malého rozsahu Do 50 000 eur NIE ÁNO
Podlimitná zákazka
Tovary a služby


Stavebné práce

50 000 - 142 999,99 eur/220 999,99 eur

50 000 – 799 999,99 eur
NIE NIE
Podlimitná zákazka
Stavebné práce

800 000 – 5 537 999,99 eur
ÁNO NIE
Nadlimitná zákazka
Tovary a služby

Stavebné práce

Od 143 000/221 000 eur

Od 5 538 000 eur
ÁNO NIE

Viac o aktuálne platných limitoch vo verejnom obstarávaní nájdete v prehľadnom súhrne Úradu pre verejné obstarávanie Základné kroky a postupy vo verejnom obstarávaní – finančné limity

Článok pokračuje pod reklamou

Žiadosť o nápravu od 27. 6. 2024

Zrýchlenie procesov verejného obstarávania má docieliť zrušenie inštitútu žiadosti o nápravu. Žiadosť o nápravu bola doručovaná verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi a patrila medzi jeden z inštitútov tzv. revíznych postupov. Prostredníctvom žiadosti o nápravu mohol verejný obstarávateľ zabezpečiť opravu, resp. nápravu zistenej nesprávnosti v podkladoch verejného obstarávania (v podmienkach uvedených v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, v oznámení o zámere uzavrieť zmluvu a pod.).

Verejný obstarávateľ mal dve možnosti, buď žiadosti o nápravu vyhovieť a podmienky upraviť, alebo nevyhovieť a žiadosť zamietnuť s odôvodnením. Žiadosť o nápravu vždy predchádzala podaniu námietok.

Zrušením žiadosti o nápravu od 27. 6. 2024 síce zaniká tento druh možnosti zabezpečenia nápravy vo verejnom obstarávaní, avšak aj naďalej je možné podať námietky či dožadovať sa vysvetlenia.

Podaniu námietok však už nepredchádza žiadosť o nápravu, čím sa proces verejného obstarávania má zrýchliť.

Žiadosť o vysvetlenie od 1. 8. 2024

Ako už bolo uvedené, zákon o verejnom obstarávaní umožňuje domáhať sa istej formy nápravy prostredníctvom žiadosti o vysvetlenie. To znamená, že po tom, ako bolo vyhlásené verejné obstarávanie, majú záujemcovia možnosť žiadať verejného obstarávateľa/obstarávateľa o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky. Pritom platí, že pokiaľ jeden subjekt požiada o vysvetlenie, bude odpoveď verejného obstarávateľa/obstarávateľa adresovaná všetkým známym záujemcom. Cieľom je umožniť všetkým rovnaké podmienky na uplatnenie svojej ponuky v súťaži, t. j. aby všetci disponovali rovnakými informáciami.

Doručenie takejto vysvetľujúcej informácie ale môže ovplyvniť prípravu ponuky záujemcu, preto musí verejný obstarávateľ reagovať obratom, najneskôr do 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, ak žiadosť prišla dostatočne včas. Môže sa totiž stať, že táto je doručená aj len deň – dva pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. To môže viesť k predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk.

A práve predĺženia lehoty na predkladanie ponúk sa dotýka aj novela účinná od 1. 8. 2024. Kým doteraz zákon o verejnom obstarávaní hovorí o primeranom predĺžení, od 1. 8. 2024 bude verejný obstarávateľ povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk o celú jej pôvodnú dĺžku, ak pri vysvetľovaní vykoná podstatné zmeny v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti.

Okrem toho zostáva zachovaná aj povinnosť primerane predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, ak verejný obstarávateľ napriek dostatočne včas doručenej žiadosti o vysvetlenie nestihne v lehote 6 dní pred koncom lehoty na predkladanie ponúk poskytnúť na túto žiadosť odpoveď.

Podávanie námietok od 1. 8. 2024

Ďalšou možnosťou, ako dosiahnuť v prebiehajúcom verejnom obstarávaní nápravu, je podanie námietok. Ide o inštitút, ktorý vyplýva priamo zo smerníc o verejnom obstarávaní. Zákon o verejnom obstarávaní limituje, pre aké zákazky, aké subjekty a v akom čase je námietky možné predkladať.

1. Limity na podávanie námietok od 1. 8. 2024

Námietky ani v súčasnosti nie je možné podať v prípade akejkoľvek zákazky. Podľa platnej právnej úpravy nemožno podať námietky pri:

 • zadávaní zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia ako 800 000 eur,
 • zadávaní podlimitných zákaziek verejným obstarávateľom na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb,
 • zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou,
 • zostupe zadávania podlimitnej koncesie,
 • zadávaní zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb v oblasti obrany a bezpečnosti, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovná alebo nižšia ako 300 000 eur.

Od 1. 8. 2024 sa uvedený okruh zákaziek zmení. Námietky viac nebude možné podať pri:

 • zadávaní podlimitnej zákazky na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, alebo postupe zadávania podlimitnej koncesii,
 • zadávaní podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ak je predpokladaná hodnota zákazky rovná alebo nižšia ako 1 500 000 eur,
 • zadávaní zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti, ak je predpokladaná hodnota zákazky nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. 300 000 eur pri zákazke na tovary a služby a 800 000 eur pri uskutočnení stavebných prác.

Námietky na stavebné práce od 1 500 000 eur

Najvýraznejšou zmenou je tak zvýšenie limitu pre zákazky na stavebné práce, až od akej hodnoty zákazky bude možné po novom podávať námietky, t. j. až od 1 500 000 eur.

2. Lehota na podávanie námietok od 27. 6. 2024

Námietky sa doručujú Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) a verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi ako kontrolovanému.

Lehota podľa § 170 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní sa s účinnosťou od 27. 6. 2024 zmenila. Uvedená zmena súvisí aj so zrušením žiadosti o nápravu. Aktuálne tak majú napr. uchádzači, účastníci a záujemcovia kratší čas na to, aby v prípade identifikovaného nedostatku podali relevantnú námietku.

Podľa novej právnej úpravy totiž platí lehota na podanie námietok do 10 dní:

 • odo dňa uverejnenia oznámenia o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov v európskom vestníku alebo do 10 dní od uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke vo vestníku,
 • od poskytnutia dokumentov potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých kontrolovaným,
 • od doručenia oznámenia o vylúčení, ak námietky smerujú proti vylúčeniu,
 • od doručenia oznámenia o nezaradení do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému, ak námietky smerujú proti nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému,
 • od doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov, ak námietky smerujú proti vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
 • od vykonania úkonu kontrolovaného, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného iného, ako uvedeného v § 170 ods. 3 písm. a) – f) (napr. už uvedené vylúčenie, vyhodnotenie ponúk, nezaradenie do dynamického nákupného systému a pod.).

3. Oprávnené osoby na podanie námietok od 1. 8. 2024

Od 1. 8. 2024 dochádza nielen k zmene výšky limitu, pri ktorom možno podávať námietky, ale aj k zúženiu počtu subjektov oprávnených na podanie námietok. Podľa novej právnej úpravy viac nebudú môcť námietky podávať osoby, ktorých práva a právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného a ani orgány štátnej správy, ktoré osvedčia právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie.

Od 1. 8. 2024 môžu námietky podať:

 • uchádzač,
 • záujemca, ktorého práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného,
 • účastník.

Zmeny pri podmienkach účasti od 1. 8. 2024

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti. Najmä nesmie ísť o subjekt, u ktorého je pochybnosť o bezúhonnosti. Podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa môže verejného obstarávania zúčastniť len ten, kto sám, či jeho štatutárny, dozorný orgán, ich členovia alebo prokurista nebol právoplatne odsúdený za niektorý z menovaných trestných činov (korupcie, legalizácie príjmu z trestnej činnosti, obchodovania s ľuďmi, terorizmu a pod.).

Prečítajte si tiež

Novela zákona o verejnom obstarávaní precizovala, že túto podmienku musí spĺňať aj iná osoba, t. j. nielen štatutár, prokurista či člen dozornej rady, ale aj osoba s právom za nich konať, resp. osoba, ktorá má práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. Bude preto potrebné skúmať, či napríklad aj top manažér podniku, riaditeľ spoločnosti, ktorý nie je jej konateľom a pod. nebol právoplatne v minulosti odsúdený za niektorý v zákone menovaných trestných činov.

Splnenie tejto podmienky účasti sa bude preukazovať predložením čestného vyhlásenia a neovplyvní údaje zapisované do zoznamu hospodárskych subjektov, o ktorom sa viac dočítate v článku Zoznam hospodárskych subjektov: informácie v kocke.

Ďalšou z podmienok účasti je absencia nedoplatkov na poistnom na sociálne poistenie, pohľadávok zdravotnej poisťovne po splatnosti a daňových nedoplatkov. Keďže prax ukázala, že k vzniku nedoplatkov môže dôjsť aj v priebehu verejného obstarávania, resp. hospodársky subjekt môže existenciu nedoplatkov zistiť v priebehu verejného obstarávania, pričom existencia nedoplatkov je dôvodom na vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania, novela od 1. 8. 2024 upravila znenie § 40 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní. Tým zjemnila prihliadanie na potenciálne nedoplatky v prípade, ak sú nižšie ako 200 eur bez ohľadu na to, kedy vznikli.

Tieto nedoplatky sa budú posudzovať kumulatívne, t. j. spolu všetky nedoplatky uchádzača nesmú prekročiť 200 eur.

To znamená, že ak u uchádzača alebo záujemcu budú kumulatívne zistené nedoplatky na daniach, sociálnom poistení alebo zdravotnom poistení do 200 eur, nebude možné ho z verejného obstarávania vylúčiť. Rovnako tak nemožno vylúčiť ani uchádzača, ktorý nedoplatky, bez ohľadom na to, kedy vznikli, zaplatil alebo mu bolo nedoplatky povolené platiť v splátkach.

Zmena ponuky od 1. 8. 2024

Ďalšou zo zaujímavých zmien, ktoré prináša novela zákona o verejnom obstarávaní od 1. 8. 2024, je zavedenie výkladu odstránenia chýb v položkovom rozpočte predloženej ponuky. Vychádzajúc z praxe, najmä pri rozsiahlych položkových rozpočtoch, nastali situácie, kde bežnou chybou v písaní a počítaní nebola niektorá položka správne vyplnená. Takáto, v podstate formálna chyba, ale mohla viesť až k vylúčeniu uchádzača.

Nastavená prísnosť sa zjemnila doplnením § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Po novom sa na zmenu položkového rozpočtu nebude hľadieť ako na zmenu ponuky, a to za predpokladu, že celková cena zostane zachovaná a oprava nebude mať vplyv na iné kritérium vyhodnotenia ponúk.

Zmeny pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním od 1. 8. 2024

Výraznými zmenami prešli aj procesy výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním. Čo možno poteší, je spojenie výkonu kontroly s konaním o správnom delikte. Kontrolovaných by tak už nemalo prekvapiť nové konanie o správnom delikte po tom, ako im bolo doručené rozhodnutie o preskúmaní úkonov kontrolovaného po uzatvorení zmluvy s konštatovaním porušenia zákona o verejnom obstarávaní s možným vplyvom na výsledok verejného obstarávania.

Ak úrad začne preskúmanie úkonov kontrolovaného, jeho súčasťou už bude aj rozhodovanie o uložení pokuty v prípade, ak porušenie naplní skutkovú podstatu niektorého správneho deliktu podľa § 182 zákona o verejnom obstarávaní. Súčasťou tohto rozhodnutia bude aj možnosť odvolať sa, t. j. podať rozklad voči výroku o uložení pokuty. Kontrolovaný by sa tým pádom mal skôr dostať k právoplatnému rozhodnutiu úradu s jasnou možnosťou preskúmateľnosti takéhoto rozhodnutia o uložení pokuty súdom.

V rámci uvedených zmien je pozitívne aj zavedenie rozpätia pri ukladaní pokút za správne delikty podľa § 182 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Platná právna úprava ukladá fixnú sadzbu 5 % zmluvnej ceny za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu pri obídení zákona o verejnom obstarávaní, nedovolenom rozdelení zákazky, nedodržaní kritérií na vyhodnotenie ponúk (pokiaľ to malo vplyv na výsledok verejného obstarávania), uzavretí zmluvy s uchádzačom, ktorý nebol zapísaný v registri partnerov verejného sektora, hoci mal byť, či pri zmene zmluvy, ak zmluvnú cenu možno určiť.

Od 1. 8. 2024 bude za tieto delikty úrad ukladať pokutu v rozpätí 0,1 – 5 % zmluvnej ceny, čo znamená, že pri jej uložení zohľadní poľahčujúce i priťažujúce okolnosti. Napríklad bude môcť zohľadniť aj takú skutočnosť, či medzičasom pristúpil verejný obstarávateľ k určitej náprave. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Verejné obstarávanie od 1. júla 2024 – pripravované zmeny

Verejné obstarávanie čakajú zásadné zmeny, väčšina s navrhovanou účinnosťou od 1. 7. 2024. Ako sa dotknú podnikateľského prostredia?

Zoznam hospodárskych subjektov: informácie v kocke

Aký je účel zoznamu hospodárskych subjektov a aké výhody zapísaným prináša? Kto a aké informácie v ňom môže nájsť a aké sankcie hrozia, ak sa subjekt do zoznamu nezapíše?

Elektronická platforma a jej povinné používanie od 1.2.2023

Kto a za akých podmienok má povinnosť realizovať verejné obstarávania cez elektronickú platformu a ktoré systémy možno použiť?

Významné zmeny vo verejnom obstarávaní od 31.3.2022

Novela, ktorá má zrýchliť proces verejného obstarávania, bola schválená. Prináša zmenu limitov pre zákazky aj novinky pri stavebných prácach. Čo dôležité sa mení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky