Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní zamestnancov

Povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní zamestnancov
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Podnikateľa, ktorý sa stane aj zamestnávateľovom, čaká mnoho povinností vyplývajúcich z legislatívy. Prehľad tých základných nájdete v tomto článku.

Podnikateľ, ktorý je zároveň aj zamestnávateľom, si musí plniť rôzne registračné a oznamovacie povinnosti voči úradom a inštitúciám, ale zároveň mu z právnych predpisov vyplývajú povinnosti aj voči svojim zamestnancom. Ucelene ich neupravuje jeden právny predpis, ale zamestnávateľ musí sledovať množstvo zákonov, vyhlášok, nariadení a podobne.

Aké povinnosti má zamestnávateľ pri prijatí prvého zamestnanca nájdete v článku Povinnosti zamestnávateľa pri prijatí prvého zamestnanca alebo 5 faktov o zamestnávaní prvého zamestnanca + infografika

Povinnosti zamestnávateľa podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

Podnikateľ ako zamestnávateľ má určité predzmluvné povinnosti ešte pred uzatvorením pracovného pomeru. Následne mu so vznikom pracovného pomeru pribúdajú ďalšie povinnosti voči zamestnancom, ktorým poskytol prácu. Musí zabezpečiť vhodné pracovné podmienky, vyplácať mzdu, poskytovať dovolenku alebo prispievať na stravovanie. Podrobnejšie informácie o povinnostiach vyplývajúcich zamestnávateľovi zo zákonníka práce, nájdete v nasledovnom článku.

Povinnosti zamestnávateľa podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ak sa podnikateľ stane zamestnávateľom, pribudnú mu aj povinnosti súvisiace s platením odvodov do zdravotných poisťovní. V Slovenskej republike pôsobia v súčasnosti tri zdravotné poisťovne. V závislosti od počtu zamestnancov a toho, v ktorej zdravotnej poisťovni sú poistení, musí zamestnávateľ prihlásiť svojich zamestnancov do príslušnej zdravotnej poisťovne a oznámiť, že sa stal ako zamestnávateľ platiteľom poistného. Všetky povinnosti musí stihnúť v zákonnej lehote. Podrobnejšie sa o nich dočítate v nasledovnom článku.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosti zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

So zvýšením administratívnych povinností je potrebné počítať aj vo vzťahu k sociálnemu poisteniu. Voči Sociálnej poisťovni má zamestnávateľ rovnako registračné povinnosti (či už za seba ako zamestnávateľa, alebo za zamestnancov) a následne musí každý mesiac odvádzať poistné a posielať príslušné výkazy. Viac o povinnostiach zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni si prečítajte tu.

Povinnosti zamestnávateľa podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Daňovému úradu musí zamestnávateľ oznámiť, že sa stal platiteľom dane zo závislej činnosti, teda bude platiť daň z príjmov za svojich zamestnancov. Daň, resp. preddavok na daň musí vypočítať, včas poukázať na účet daňového úradu, ako aj predkladať požadované údaje daňovému úradu v zákonných lehotách. Ak sú splnené podmienky, je povinný vykonať zamestnancovi ročné zúčtovanie. Viac o povinnostiach voči daňovému úradu sa dočítate v tomto článku.

Povinnosti zamestnávateľa podľa zákona č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prečítajte si tiež

Zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú troch a viac zamestnancov musia platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Úhrada sa platí za kalendárny mesiac a jej výška závisí od počtu zamestnancov, pričom začína na sume 4,64 eur. Úhradu možno zaplatiť aj za dlhšie obdobie. Viac sa dočítate v tomto  článku.

Povinnosti zamestnávateľa podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Zamestnávateľovi vyplýva rada povinností z legislatívy súvisiacej s bezpečenosťou a ochranou zdravia zamestnacov pri práci. Stručne o tomto balíku povinností a tiež ďalších povinnostiach vyplývajúcich zo zamestnávania pracovníkov si prečítajte tu.


Povinnosti zamestnávateľa podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

Zamestnávateľ môže na pracovnú cestu vyslať len zamestnanca, s ktorým sa tak dohodol v pracovnej zmluve alebo mu to vyplýva z druhu práce. V ostatných prípadoch len po vzájomnej dohode. Za vzniknuté výdavky zamestnanca poskytuje zamestnávateľ náhrady v zákonom určenej výške, prípadne môže zamestnancovi uhradiť aj výdavky vo vyššej sume. Náhrada výdavkov zo zákona patrí len zamestnancom v pracovnom pomere.
O tejto a ďalších povinnostiach si prečítajte tu.

Povinnosti zamestnávateľa podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zamestnanci, ktorí vykonávajú u zamestnávateľa rizikové práce, sú vystavení rizikám vyplývajúcich z práce a rizikám pracovného prostredia. V záujme ochrany zdravia zamestnancov je potrebné posudzovať pravidelne ich zdravotný stav lekárskymi preventívnymi prehliadkami.
O tejto a ďalších povinnostiach si prečítajte tu.

Povinnosti zamestnávateľa podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prečítajte si tiež

Pri vzniku a počas trvania pracovného vzťahu zamestnanec poskytuje svojmu zamestnávateľovi osobné údaje, či už preto, že sú potrebné na plnenie povinností vyžadovaných legislatívou alebo pre iné potreby zamestnávateľa. Zamestnanec má právo na riadnu ochranu pri spracúvaní jeho osobných údajov a zamestnávateľ je povinný ju zabezpečiť, technicky, organizačne, ale aj personálne. Viac o ochrane osobných údajov v súvislosti so zamestnávaním zamestnancov si prečítajte tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Andrej Winter o povinnosti nahlasovať voľné pracovné miesta: Nedomyslený zákon, ktorý nemôže plniť účel

Viac ako rok je v platnosti zákon, ktorý ukladá zamestnávateľom povinnosť oznamovať voľné pracovné miesta ÚPSVaR-u. V čom sú najväčšie úskalia nariadenia hovorí Andrej Winter, spoluzakladateľ a bývalý CEO z JobAngels.

Koronavírus (COVID-19) a skončenie pracovného pomeru

Aké možnosti má zamestnávateľ, ak ho korona kríza núti prepustiť zamestnancov?

Výpoveď z organizačných dôvodov

Ako má zamestnávateľ postupovať, ak chce vypovedať pracovnú zmluvu so zamestnancom? Rady a tipy, ako postupovať pri ukončení pracovného pomeru z organizačných dôvodov.

Výpovedná doba a odstupné v roku 2019 a 2020

Aká je dĺžka výpovednej doby, kedy má zamestnanec nárok na odstupné a v akej výške? V ktorých prípadoch je možný súbeh výpovednej doby a odstupného?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky