Povinnosti pri zrušení prevádzkarne

Ktorým inštitúciám a dokedy musí podnikateľ oznámiť zrušenie (zatvorenie) svojej prevádzkarne? Prehľadný postup oznamovacích povinností pred a po zatvorení predajne.

V priebehu podnikania sa môžu vyskytnúť rôzne zmeny spôsobené nepredvídanými situáciami. Jednou z takýchto zmien je aj zatvorenie, resp. zrušenie prevádzkarne (kamennej predajne), aktuálne napríklad v dôsledku pandémie koronavírusu.

Pri zatvorení prevádzky musí podnikateľ dodržať zákonný postup, t. j. nemôže vyprázdnenú predajňu len zatvoriť.  V súvislosti so zrušením prevádzkarne musí každý podnikateľ absolvovať nasledujúce kroky:

  1. oznámiť plánované zrušenie prevádzkarne spotrebiteľom (zákazníkom),
  2. oznámiť plánované zrušenie prevádzkarne obci alebo mestu, v ktorých obvode sa prevádzkareň nachádza,
  3. vypratať a uzavrieť prevádzkareň,
  4. oznámiť zrušenie prevádzkarne príslušnému živnostenskému úradu,
  5. oznámiť zrušenie prevádzkarne príslušnému daňovému úradu,
  6. oznámiť zrušenie prevádzkarne ďalším úradom v závislosti od druhu prevádzkovanej živnosti,
  7. vysporiadať obchodné vzťahy s partnermi a pracovnoprávne vzťahy so zamestnancami.

Čo je prevádzkareň?

Živnostenský zákon definuje prevádzkareň ako priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť. Ide teda o priestor slúžiaci na podnikanie. Konkrétnejšie je to miesto, kde podnikateľ predáva svoj tovar, poskytuje služby alebo niečo vyrába (napr. obchod, reštaurácia, výrobná dielňa, kozmetický salón)

Prevádzkarňou však nie je priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti (napr. stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, pojazdné predajne, predajné automaty).

Oznamovacie povinnosti podnikateľa pred zatvorením (zrušením) prevádzkarne

Samotný proces zrušenia kamennej predajne sa nezačína v deň jej reálneho zatvorenia, ale  o niekoľko dní skôr, t. j ešte pred jej zatvorením. Podnikateľ si totižto podľa zákona o ochrane spotrebiteľa musí najprv splniť oznamovaciu povinnosť voči obci, resp. mestu (obecnému alebo mestskému úradu), na ktorých území je prevádzkareň umiestnená, a to najmenej sedem dní pred jej zatvorením, teda ešte kým je prevádzka otvorená.  

To znamená, že podnikateľ musí aspoň týždeň pred plánovaným zrušením (zatvorením) predajne písomne túto skutočnosť ohlásiť príslušnej obci alebo mestu (spravidla na predpísanom tlačive, ktoré vzor určí každá obec). Ak má na tento účel obec alebo mesto sprístupnenú elektronickú službu verejnej správy, podnikateľ môže informovať obec prostredníctvom tejto elektronickej služby. Na elektronické oznámenie o zrušení prevádzkarne je však potrebné určité technické vybavenie (napr. aktivovaný elektronický občiansky preukaz - eID karta, čítačka čipových kariet, nainštalovaný softvér eID klient atď.).

Plánované zrušenie predajne treba oznámiť obci a spotrebiteľom najmenej 7 dní vopred.

Súčasne je o zrušení prevádzkarne podnikateľ povinný informovať aj spotrebiteľov (zákazníkov), taktiež najneskôr sedem dní pred jej zrušením. Túto povinnosť si splní tak, že v predajni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba (spravidla na dverách), umiestni oznam, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne. Na požiadanie spotrebiteľa je obec, ktorej bolo zrušenie oznámené, povinná žiadané informácie poskytnúť spotrebiteľovi.

Ak ide o dočasné uzavretie prevádzkarne trvajúce dlhšie ako jeden deň, musí podnikateľ na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne, a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím predajne.

Článok pokračuje pod reklamou

Oznamovacie povinnosti podnikateľa po zatvorení (zrušení) prevádzkarne

Keď si podnikateľ splnil vyššie uvedené ohlasovacie povinnosti, môže fyzicky zatvoriť svoju predajňu a pristúpiť k plneniu ďalších oznamovacích povinností vo vzťahu k viacerým úradom.

Ohlasovanie zrušenia prevádzkarne živnostenskému a daňovému úradu

Po reálnom zatvorení kamenného obchodu, musí podnikateľ oznámiť zrušenie jeho prevádzkarne príslušnému živnostenskému úradu (Okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania – tzv. jednotné kontaktné miesto), a to do 15 dní od jej zrušenia. Ďalšie oznámenie adresuje daňovému úradu, ktoré je potrebné vykonať do 30 dní od zatvorenia prevádzky.

Podnikateľ si však tieto oznamovacie povinnosti môže splniť súčasne prostredníctvom jednotného kontaktného miesta (živnostenského úradu), ktoré to nahlási za neho.

Ak podnikateľ neoznámi zrušenie prevádzkarne, živnostenský úrad mu môže uložiť pokutu až do výšky 663 eur.

Živnostenskému a daňovému úradu sa oznamuje zrušenie predajne až po jej fyzickom zatvorení.

Ak podnikateľ v súvislosti so zrušením predajne prestane používať pokladnicu eKasa (online alebo virtuálnu registračné pokladnicu), bude musieť s daňovým úradom  riešiť aj ukončenie jej používania podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Túto skutočnosť musí oznámiť ktorémukoľvek daňovému úradu do troch pracovných dní nasledujúcich po ukončení prevádzky pokladnice. Oznámenie treba podať na predpísanom formulári, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle finančného riaditeľstva. Daňový úrad ukončí používanie eKasy bez zbytočného odkladu.   

Ohlasovanie zrušenia ďalším úradom

V závislosti od druhu živnosti môže mať podnikateľ oznamovaciu povinnosť aj voči ďalším úradom či organizáciám. Ak napríklad podnikateľ prevádzkoval predajňu s potravinami alebo rýchle občerstvenie či reštauráciu musí zrušenie prevádzkarne oznámiť aj príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.

Napokon netreba zabúdať na oznámenie zrušenia prevádzkarne dodávateľom energií či iných služieb, ako aj obchodným partnerom.

Po zatvorení predajne tiež podnikateľ nesmie opomenúť vysporiadanie pracovnoprávnych vzťahov so zamestnancami. Možnosťou je napríklad dohoda o ich presune na iné pracovisko (ak sa podnikateľ sťahuje na iné miesto a zamestnanci voči tomu nemajú námietky) alebo ukončenie pracovného pomeru.    

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v praxi

Kedy spotrebiteľ (ne)môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu? Aké sú podmienky vrátenia tovaru a peňazí? Praktické informácie a príklady.

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?

Práca v zahraničí: zmena v posudzovaní žiadostí o vystavenie PD A1

Sociálna poisťovňa automaticky posudzuje najpočetnejšie typy elektronických žiadostí o vystavenie prenosného dokumentu A1 (PD A1). Ako postupovať a ako sa o výsledku žiadateľ dozvie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky