Povinnosti vydavateľa pri vydaní knihy

Kto je samovydavateľ a aké povinnosti sa spájajú s vydaním knihy?

Čo je samovydavateľstvo (tzv. selfpublishing) a kto je samovydavateľ?

Klasickým spôsobom vydávania kníh, ktorý každý pozná, je vydanie knihy cez vydavateľstvo. Avšak v dôsledku využívania aktuálnych technológii odpadá pri vzniku a predaji kníh nutnosť vydávania kníh cez vydavateľstvo. Autorom sa otvára možnosť nielen knihu napísať, ale si ju aj sám vydať a následne propagovať a predávať. Touto cestou sa často rozhodnú ísť tí autori, ktorých knihu odmietli vydavateľstvá vydať (napr. pre nenávratnosť nákladov na jej výrobu), alebo tí, ktorí chcú mať celý proces vo vlastných rukách.

Samovydavateľstvo (tzv. selfpublising) teda predstavuje vydanie knihy vo vlastnej réžií autora. Ide teda o proces vydávania kníh výlučne na vlastné náklady autora, ktorý zahŕňa nielen napísanie knihy ako takej, ale aj korektúru textu či editáciu, grafiku, marketing a pod. Okrem klasických listinných (papierových) kníh pritom môže ísť aj o vydanie elektronických kníh - e-kníh (tzv. e-bookov), ktoré sú v súčasnosti veľmi populárne. Podrobnosti sa dočítate v článku Selfpublishing: keď je vydanie knihy na pleciach autora.

Čiže, samovydavateľom (tzv. selfpublisherom) je osoba (autor), ktorá vydá svoju knihu iba na základe vlastných prostriedkov a možností, t. j. bez vydavateľa (vydavateľstva).Tým pádom na seba preberá všetku činnosť a zodpovednosť bežného vydavateľstva. Avšak musí sa postarať nielen o celý proces tvorby knihy a jej marketing a predaj, ale tiež všetky finančné a administratívne záležitosti.

Autor samovydavateľ môže vydať svoju knihu v rámci  tzv. slobodného povolania, a to spravidla ak napíše jednu knihu, ktorú aj sám vydá (teda keď nejde o sústavnú činnosť - podnikanie). Napísanie a vydanie knihy na vlastné náklady (konkrétne využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti ich pôvodcami vrátane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel na vlastné náklady) sa totižto podľa živnostenského zákona nepovažuje za živnosť a teda na účely jednorazového vydania knihy nie je nutné získanie živnostenského oprávnenia. Zo stanoviska riaditeľa odboru živnostenského podnikania na Ministerstve vnútra však vyplýva, že ak chce autor písať a vydávať knihy pravidelne, mal by si založiť živnosť alebo s.r.o. (napr. vydavateľstvo)

Súhrn podstatných informácií, ktoré potrebujete vedieť pri vydávaní knihy nájdete v článku Samovydanie knihy a vydanie cez vydavateľstvo: postup a rozdiely.

Aké povinnosti sa spájajú s vydaním knihy?

Vydavateľ má v zmysle slovenskej legislatívy viaceré povinnosti. Z tých najdôležitejších možno spomenúť napríklad povinnosť odovzdať tzv. povinné výtlačky kníh zákonom ustanoveným knižniciam či odvádzať príspevky do literárneho fondu. Okrem týchto povinností sa s vydaním knihy spájajú aj ďalšie záležitosti, ktoré síce nie sú povinné, ale je potrebné sa nimi zaoberať, ako napríklad požiadanie o pridelenie ISBN.

Získanie ISBN pre knihu

ISBN predstavuje medzinárodné štandardné číslo knihy (International Standard Book Number), ktoré sa na knihe uvádza vo forme 13-miestneho čísla a ktoré je zároveň medzinárodným identifikátorom monografických publikácií.

Prečítajte si tiež

Aj keď získanie ISBN nie je zákonnou povinnosťou, bez neho môže mať autor/vydavateľ pri predaji knihy zbytočné komplikácie. O pridelenie ISBN môže bezplatne požiadať Národnú agentúru ISBN každý samovydavateľ, ktorý má sídlo v SR, a to prostredníctvom online formulárov zverejnených na webe Slovenskej národnej knižnice. Rovnako to platí aj pre elektronické publikácie (e-knihy). Vydavateľ pri prvom vstupe do systému ISBN povinný e-mailom dokladovať svoju vydavateľskú činnosť (napr. živnostenským listom, výpisom z Obchodného registra SR a pod.) a jej perspektívu, teda či ide o jednorazové vydanie knihy, alebo plánuje vydávať väčšie množstvo kníh. Viac si o tom prečítajte v článku Pridelenie ISBN: význam, postup, cena a ďalšie náležitosti.

Odovzdanie povinného výtlačku knihy zákonom ustanoveným knižniciam

Podľa zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel musí vydavateľ posielať do zákonom stanovených knižníc bezplatne výtlačky vydanej knihy. V minulosti (do 19. 7. 2020) sa pri náklade nad 500 výtlačkov tlačovín (napr. knihy, hudobniny, kartografické diela, grafika, špeciálne tlače, vedecké  vysokoškolské kvalifikačné práce vydané tlačou, cestovné a výskumné správy vydané tlačou) muselo odovzdať až 10 tzv. povinných výtlačkov, a to po dvoch vyhotoveniach Univerzitnej knižnici v Bratislave a Slovenskej národnej knižnici a zároveň jedno vyhotovenie napríklad Centru vedecko-technických informácií Slovenskej republiky či Parlamentnej knižnici Národnej rady Slovenskej republiky.

Prečítajte si tiež

V dôsledku prijatia novely označovanej ako Lex Korona sa od 20. 7. 2020 znížil počet povinných výtlačkov kníh, ktoré je vydavateľ neperiodickej publikácie (vrátane samovydavateľa) povinný do 10 dní od začatia rozširovania diela bezplatne a na svoje trovy odovzdať:

  1. tzv. povinný výtlačok podľa prílohy č. 3 zákona (viď nižšie),
  2. tzv. povinný výtlačok aj v elektronickej forme alebo inej forme, ak bol v niektorej z nich pôvodne vydaný, po jednom vyhotovení Univerzitnej knižnici v Bratislave a Slovenskej národnej knižnici,
  3. tzv. povinný výtlačok v elektronickej forme, ak bol v takej forme pôvodne vydaný, Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. 
Článok pokračuje pod reklamou

Podľa prílohy č. 3 zákona je vydavateľ od 20. 7. 2020 povinný odovzdať:

  • neperiodickú publikáciu v tlačenej podobe vrátane hudobnín, okrem vedeckej alebo odbornej neperiodickej publikácie Slovenskej národnej knižnici a Univerzitnej knižnici v Bratislave (každej po dvoch vyhotoveniach – spolu teda štyri vyhotovenia),
  • vedeckú alebo odbornú neperiodickú publikáciu v tlačenej podobe vrátane kartografických diel a normatívnych dokumentov Slovenskej národnej knižnici,  Univerzitnej knižnici v Bratislave, Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach a Štátnej vedeckej knižnici v Prešove (každej po jednom vyhotovení – spolu teda päť vyhotovení),
  • neperiodickú publikáciu v podobe audioknihy Slovenskej národnej knižnici a Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (každej po jednom vyhotovení – spolu teda dva vyhotovenia),
  • neperiodickú publikáciu v Braillovom písme v tlačenej podobe alebo neperiodickú publikáciu určenú primárne pre fyzické osoby so zrakovým postihnutím v elektronickej podobe Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči (dve vyhotovenia).

E-knihu treba poslať na CD v jednom vyhotovení Slovenskej národnej knižnici a Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Za porušenie povinností odovzdania tzv. povinných výtlačkov môže Ministerstvo kultúry SR uložiť pokutu do výšky 3 319 eur.

Prispievanie do literárneho fondu

Literárny fond je umelecký fond, zriadený zákonom č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch, pre odbor tvorivej činnosti v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televízie a zábavného umenia s osobitným zreteľom na pôvodnú krásnu literatúru, vedeckú a odbornú literatúru, novinárstvo a novinársku fotografiu, prekladateľstvo, divadlo, rozhlas, film, televíziu a zábavné umenie. 

Prečítajte si tiež

V zmysle uvedeného zákona je právnická alebo fyzická osoba, ktorá vypláca autorovi odmenu, povinná z tejto odmeny zraziť príspevok vo výške 2 % (z hrubého príjmu autora ako príjemcu autorskej odmeny) a odviesť ho literárnemu fondu. Napríklad sa táto povinnosť týka vydavateľstva, ktoré vydalo knihu autora na základe uzatvorenej autorskej/licenčnej zmluvy (t. j. vydavateľstvo má povinnosť ešte pred vyplatením zraziť z odmeny autora 2 % a odviesť ich literárnemu fondu).

Ak je autor zároveň samovydavateľom (napr. v rámci slobodného povolania alebo ako živnostník) tak v tomto prípade mu nevzniká povinnosť odviesť 2 % do literárneho fondu, keďže podľa zákona o umeleckých fondoch sa príspevky príjemcov autorských odmien do literárneho fondu odvádzajú na základe vyplatenej autorskej odmeny (čo je spravidla vopred určené v autorskej/licenčnej zmluve podľa autorského zákona). Autor, ktorý je súčasne vydavateľom, nemôže sám so sebou uzavrieť autorskú/licenčnú zmluvu, nevzniká mu v zmysle zákona povinnosť odviesť príspevok do literárneho fondu.

Prečítajte si tiež

Ak je autor zároveň samovydavateľom (napr. majiteľom vydavateľstva vo forme s.r.o.) môže so svojím vydavateľstvom uzavrieť autorskú/licenčnú zmluvu a na základe toho si nechať ako autor vyplatiť odmenu (honorár). Následne je ako vydavateľ, teda ako osoba, ktorá vypláca autorovi (sebe samému) odmenu, povinný z tejto odmeny zraziť príspevok vo výške 2 % a odviesť ho literárnemu fondu.

V súvislosti s pandémiou COVID-19 bola v máji 2020 prijatá novela, ktorá dočasne zrušila povinnosť právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá vypláca autorovi odmenu, zraziť z odmeny autora 2% príspevok do literárneho fondu. Jej platnosť bola predĺžená aj na rok 2021. Príspevok je teda dobrovoľný.

Prečítajte si tiež

Ďalej je podľa zákona o umeleckých fondoch vydavateľ (vrátane samovydavateľa) ako používateľ diela povinný pri vydaní, distribúcii alebo pri predaji knihy vo forme neperiodickej publikácie odvádzať literárnemu fondu za použitie diela príspevok vo výške 1 % z predajnej ceny celého nákladu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zápis do RPVS: vydavatelia publikácií a prevádzkovatelia webov

Vydavatelia periodických publikácií a prevádzkovatelia spravodajských webov sa musia zapísať do Registra partnerov verejného sektora. Koho sa to (ne)týka a ako postupovať?

Zmeny pre vydavateľov od 1. 8. 2022

Od augusta 2022 platí nový zákon o publikáciách, ktorý nahradil doposiaľ zastarané právne predpisy. Aké zmeny priniesol?

Povinné výtlačky od roku 2022

Povinnosť odovzdávať výtlačky periodických a neperiodických publikácií rôznym knižniciam, upravuje nový zákon. Čo sa ním zmení a aký je súčasný stav?

Zoznam vydavateľstiev kníh na Slovensku

Prehľad slovenských knižných vydavateľstiev, ktorý uľahčí rozhodovanie, kam s dokončeným rukopisom.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky