Zmeny pre vydavateľov od 1. 8. 2022

Od augusta 2022 platí nový zákon o publikáciách, ktorý nahradil doposiaľ zastarané právne predpisy. Aké zmeny priniesol?

Ministerstvo kultúry SR pripravilo návrh nového zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách), ktorý po schválení parlamentom nadobudol účinnosť 1. augusta 2022. Ministerstvo na svojej webovej stránke uvádza, že tento zákon je súčasťou veľkého balíka nových mediálnych zákonov, prostredníctvom ktorého chce poskytnúť rovnakú štartovaciu čiaru pre všetky typy tlače.

Aké sú dôvody a ciele nového zákona o publikáciách?

Jedným z dôvodov vypracovania nového zákona o publikáciách bolo, že pôvodne platný mechanizmus odovzdávania povinných výtlačkov publikácií určených na archivačné, dokumentačné a výskumné účely (podľa starého zákona č. 212/1997 Z. z.), bolo treba  aktualizovať a prispôsobiť novým požiadavkám, najmä s ohľadom na technologický a spoločenský vývoj. V súvislosti s povinnosťou odovzdávania povinných výtlačkov zákonom vymedzeným subjektom je snahou nového zákona priblížiť sa štandardu krajín EÚ, kde sa počet povinne odovzdávaných exemplárov publikácií pohybuje od jedna do päť.

Ako uvádza dôvodová správa k návrhu zákona, jeho cieľom je reflektovať aktuálny vývoj a nové požiadavky v oblasti vytvárania a uchovávania konzervačného fondu a digitálneho depozitného fondu a šírenia informácií, a to nielen prostredníctvom tradičnej periodickej tlače, ale aj prostredníctvom elektronických periodických publikácií a webových portálov.

Z uvedených dôvodov zákon o publikáciách nahradil dva zastarané právne predpisy, ktoré boli zrušené:

 1. zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel (účinný do augusta 2022) a
 2. zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve (tlačový zákon) (účinný do augusta 2022).

Čo upravuje nový zákon o publikáciách?

Zákon o publikáciách účinný od 1. 8. 2022 upravuje:

 • evidovanie periodickej publikácie,
 • povinnosti vydavateľa periodickej publikácie prevádzkovateľa spravodajského webového portálu a tlačovej agentúry pri šírení informácií,
 • povinnosti vydavateľa publikácie pri vytváraní a uchovávaní konzervačného fondu a digitálneho depozitného fondu,
 • inzerciu v publikáciách,
 • register v oblasti médií a audiovízie,
 • dohľad nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom,
 • samoregulačné mechanizmy.

Nová definícia pojmu publikácia

Zákon o publikáciách zaviedol novú definíciu pojmu publikácia, ktorou sa rozumie slovom, písmom alebo obrazom vyjadrený obsah alebo súbor obsahov, verejne rozširovaný na území Slovenskej republiky alebo určený na sprístupňovanie verejnosti na území Slovenskej republiky s cieľom informovať, zabávať či vzdelávať širokú verejnosť.

Rozšírenie skupiny periodických publikácií

Okrem zavedenia novej definície publikácie, nový zákon rozlišuje tieto druhy publikácií:

 • periodické publikácie a
 • neperiodické publikácie.

Periodická publikácia je definovaná ako publikácia verejne rozširovaná alebo sprístupňovaná verejnosti najmenej dvakrát ročne pod rovnakým názvom a označená medzinárodným štandardným číslom seriálu (ISSN), ak bolo pridelené,  ktorou je:

 • periodická tlač,
 • elektronická periodická publikácia; elektronická periodická publikácia  prístupná vo viacerých formátoch súboru sa považuje za jednu elektronickú periodickú publikáciu,
 • spravodajský webový portál.

Od augusta 2022 teda patria do skupiny periodických publikácií okrem periodickej tlače aj:

 • elektronické periodické publikácie
 • spravodajské webové portály.
Prečítajte si tiež

Spravodajským webovým portálom je periodická publikácia, ktorá sprostredkúva širokej verejnosti pravidelne aktualizované komunikáty novinárskej povahy prostredníctvom aplikácie alebo webového sídla pod spoločným názvom webovej domény druhej úrovne alebo nižšej úrovne, ak nie je jej prílohou alebo osobitným obsahom; za pravidelné aktualizovanie sa považuje aktualizovanie, ktoré sa realizuje najmenej jedenkrát za týždeň.

Zavedenie pojmu deponát

Ďalšou zmenou je nahradenie doterajšieho pojmu povinný výtlačok pojmom deponát. Ním sa rozumie trvalé hmotné, digitálne alebo iné zachytenie publikácie z originálu publikácie alebo z jej kópie, ktoré je odovzdávané na trvalé uchovanie za účelom budovania konzervačného fondu podľa osobitného predpisu alebo na účely výkonu dohľadu.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosti vydavateľa publikácie a prevádzkovateľa spravodajského webového portálu od augusta 2022

Vydavateľom publikácie je osoba, na podnet alebo pod vedením ktorej je publikácia vydaná alebo sprístupňovaná verejnosti a ktorá usmerňuje a zabezpečuje verejné rozširovanie publikácie alebo sprístupňovanie publikácie verejnosti na svoje náklady a zodpovednosť. Zákon o publikáciách ustanovuje viaceré povinnosti vydavateľa publikácie i prevádzkovateľa spravodajského webového portálu, z ktorých nižšie uvádzame tie najdôležitejšie. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na skutočnosť, že zákon sa netýka len vydavateľstiev, ktoré majú vydávanie publikácií ako svoju hlavnú činnosť, ale vzťahuje akúkoľvek firmu, ktorá vydáva tlačené či elektronické publikácie.

Vydavateľ periodickej publikácie je povinný zabezpečiť, aby každé vydanie periodickej publikácie obsahovalo zákonom ustanovené náležitosti (napríklad názov periodickej publikácie, periodicitu, dátum vydania, poradové číslo v kalendárnom roku a ročník vydania a ďalšie).Taktiež prevádzkovateľ spravodajského webového portálu je povinný zabezpečiť, aby spravodajský webový portál bol označený zákonnými náležitosťami (názvom, dátumom zverejnenia komunikátu, dátumom aktualizácie zverejneného komunikátu a aby obsahoval údaje o prevádzkovateľovi).

Zákon ďalej upravuje povinnosti vydavateľa periodickej publikácie a prevádzkovateľa spravodajského webového portálu v súvislosti s prijatím daru. Títo sú povinní zverejniť zoznam osôb, ktoré im poskytli dar alebo iné podobné plnenie bez primeraného protiplnenia, ktorého výška v priebehu kalendárneho roka presiahne celkovo 2 000 eur. . Takýto zoznam za predchádzajúci kalendárny rok musia zverejniť do 31. marca nasledujúceho roka na svojom webovom sídle, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov osoby, ktorá plnenie poskytla, dátum prijatia plnenia a výška plnenia.

Tak ako podľa starého zákona o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel, aj podľa nového zákona o publikáciách má vydavateľ periodickej a neperiodickej publikácie povinnosť bezodplatne (na svoje náklady) odovzdať depozitárovi deponát publikácie, avšak v odlišnom počte kusov (tie sú určené v prílohe zákona). Tabuľku o počte povinných deponátov nájdete v článku Povinné výtlačky od roku 2022.

Za účelom zberu a uchovávania komunikátov sprostredkúvaných verejnosti prostredníctvom spravodajského webového portálu má v zmysle zákona o publikáciách prevádzkovateľ spravodajského webového portálu povinnosť umožniť Univerzitnej knižnici v Bratislave vyhotovenie kópie a uloženie obsahu svojho webového portálu bez technologických ochranných opatrení do dlhodobého digitálneho depozitného fondu webového kultúrneho dedičstva.

Nová legislatíva zaviedla tiež nové evidenčné a registračné povinnosti pre vydavateľov. Vydavateľ periodickej publikácie a prevádzkovateľ spravodajského webového portálu sa musia registrovať do Registra partnerov verejného sektora a po celú dobu vydávania alebo sprístupňovania periodickej publikácie sú povinní v ňom byť zapísaní.

Zároveň zákon hovorí aj o ďalšej dôležitej povinnosti, ktorá sa týka vydavateľov periodickej publikácie alebo prevádzkovateľov webových portálov – ide o zápis periodickej publikácie do zoznamu periodických publikácií. O ten požiada písomne osoba, ktorá mieni vydávať alebo sprístupňovať periodickú publikáciu verejnosti, vydavateľ periodickej publikácie alebo prevádzkovateľ spravodajského webového portálu. Na uvedené sa vzťahuje poplatková povinnosť 5 eur.

Detailnejšie informácie o nových povinnostiach nájdete v článkoch:

Pokuty za porušenie povinností podľa zákona o publikáciách od augusta 2022

Zákon o publikáciách spresňuje sankčné opatrenia pre právnické a fyzické osoby za porušenie povinností ustanovených zákonom.

Ministerstvo kultúry SR uloží vydavateľovi a prevádzkovateľovi webového portálu pokutu do výšky 3 000 eur za porušenie povinnosti:

 • týkajúcej sa zabezpečenia, aby každé vydanie periodickej publikácie alebo spravodajský webový portál obsahoval zákonom ustanovené náležitosti,
 • bezodplatne, na svoje náklady odovzdať depozitárovi deponát publikácie v  počte kusov určených v prílohe zákona.

Pri ukladaní pokuty sa bude prihliadať najmä na závažnosť, čas trvania, následky protiprávneho konania, opakované porušenie povinností a dôvody porušenia povinnosti. Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.

Zriadenie registra v oblasti médií a audiovízie

V neposlednom rade treba spomenúť aj to, že novým zákonom o publikáciách dochádza k zriadeniu registra v oblasti médií a audiovízie, ktorý bude viesť (spravovať) Ministerstvo kultúry SR s cieľom umožniť verejnosti ucelený a prehľadný prístup k aktuálnym informáciám o poskytovateľoch, službách a produktoch v oblasti médií a audiovízie.

Jeho obsahom budú napríklad údaje o:

 • vydavateľoch periodických publikácií,
 • prevádzkovateľoch spravodajských webových portálov,
 • prevádzkovateľoch retransmisie,
 • distributéroch audiovizuálnych diel,
 • prevádzkovateľoch audiovizuálnych technických zariadení,
 • prevádzkovateľoch mediaték, atď.

Ak odpadne dôvod, na základe ktorého boli údaje v registri zverejnené, ministerstvo z registra tieto údaje vymaže.

Ministerstvo kultúry SR je zároveň orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa nového zákona o publikáciách.

V súvislosti s novým zákonom o publikáciách je potrebné dodať, že tento predpis je súčasťou novej mediálnej legislatívy  a od augusta minulého roku je účinný aj nový zákon o mediálnych službách, z ktorého môžu firmám vyplývať ďalšie povinnosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky