Nové pravidlá EÚ v oblasti autorského práva

Začínajú platiť zmeny v autorskom práve, ktoré prinesú úžitok tvorcom, podnikom aj spotrebiteľom. Čo platí po novom?

Členské štáty mali na transpozíciu nových pravidiel EÚ v oblasti autorského práva do vnútroštátnych právnych predpisov čas do pondelka, 7. júna 2021. Nová smernica o autorskom práve chráni tvorivosť v digitálnom veku a prináša konkrétne výhody občanom, kreatívnym odvetviam, tlači, výskumníkom, pedagógom a inštitúciám zaoberajúcim sa kultúrnym dedičstvom v celej EÚ. Nová smernica o televíznych a rozhlasových programoch zase uľahčí európskym vysielateľom sprístupňovať niektoré programy v rámci ich online služieb aj cezhranične. Komisia navyše uverejnila usmernenie k článku 17 novej smernice o autorskom práve, v ktorom sa stanovujú nové pravidlá týkajúce sa platforiem na zdieľanie obsahu.

Čo je cieľom nových smerníc?

Cieľom týchto dvoch smerníc, ktoré nadobudli účinnosť v júni 2019, je zmodernizovať pravidlá EÚ v oblasti autorského práva a umožniť tak spotrebiteľom a tvorcom vyťažiť maximum z digitálneho sveta, v ktorom sa hudobné streamovacie služby, platformy videa na požiadanie, satelitné služby a IPTV, RSS agregátory a platformy s obsahom nahraným používateľmi stali hlavnými vstupnými bránami ku kreatívnym dielam a k novinovým článkom. Nové pravidlá podnietia tvorbu a šírenie väčšieho množstva hodnotného obsahu a rozšíria možnosti digitálneho používania v kľúčových oblastiach spoločnosti. Zároveň budú chrániť slobodu prejavu a ďalšie základné práva. Po transpozícii na vnútroštátnej úrovni ich môžu začať využívať aj občania a podniky EÚ.

Margrethe Vestagerová, výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek, v tejto súvislosti uviedla: „Vďaka smernici o autorskom práve a smernici o televíznych a rozhlasových programoch bude v celej EÚ dostupné väčšie množstvo obsahu. Tvorcovia dostanú spravodlivú odmenu za svoju prácu a používatelia sa budú môcť spoľahnúť na jasné pravidlá na ochranu slobody prejavu. Transpozícia oboch smerníc v jednotlivých štátoch prinesie každému nové príležitosti, takže budeme môcť naplno využívať to najlepšie z internetu a televíznych a rozhlasových programov. A to aj naprieč hranicami.“

Prečítajte si tiež

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton dodal: „Zavedením nových pravidiel v oblasti autorského práva Európa stanovila normu pre používanie kreatívneho obsahu online. Nové pravidlá zabezpečujú, aby boli tvorcovia v digitálnom priestore spravodlivo odmeňovaní, a zároveň chránia slobodu prejavu, ktorá je základnou hodnotou našich demokracií. Svedčí to o našom odhodlaní zabezpečiť, aby to, čo je nezákonné offline, bolo nezákonné aj online. Usmernenie k článku 17 pomôže najmä podporiť trh s licenciami v prospech tvorcov, ako aj používateľov, ktorým sa pri nahrávaní ich obsahu online dostane väčšej právnej istoty.“

Nová smernica o autorskom práve

Smernica o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu obsahuje nové pravidlá na zabezpečenie spravodlivejšieho odmeňovania tvorcov a nositeľov práv, vydavateľov tlače a novinárov, najmä ak sa ich diela používajú online, a zvyšuje transparentnosť ich vzťahov s online platformami. Takisto zahŕňa nové záruky na plnú ochranu slobody prejavu v online priestore. Občania EÚ tak budú môcť legitímne zdieľať svoj obsah. Nové pravidlá zároveň vytvárajú ďalšie príležitosti na to, aby sa materiál chránený autorským právom mohol na účely vzdelávania, výskumu a zachovania kultúrneho dedičstva používať aj online a na cezhraničnej úrovni.

Prečítajte si tiež

Okrem iného nová smernica o autorskom práve stanovuje, že vydavateľom tlače so sídlom v EÚ sú udelené nové práva na digitálne používanie ich tlačových publikácií, hoci sa tieto práva uplatňujú len na použitie poskytovateľmi online služieb a nie na súkromné alebo neobchodné použitie jednotlivými používateľmi. Na úkony nakladania s hypertextovými odkazmi a na veľmi krátke úryvky z tlačových publikácií sa tieto nové práva nevzťahujú. Autori diel zahrnutých do tlačovej publikácie by mali dostať primeraný podiel z príjmov vyplývajúcich z ich použitia. Krajiny EÚ majú zabezpečiť, aby sa v prípadoch, keď autor alebo výkonný umelec prevedie svoje práva na využívanie na inú stranu (napr. vydavateľa alebo producenta) alebo udelí licenciu, uplatňovala zásada primeranej a proporcionálnej odmeny.

Autori a výkonní umelci majú pravidelne – najmenej raz ročne – dostávať aktualizované, relevantné a komplexné informácie o využívaní svojich diel a umeleckých výkonov. V prípade nevyužívania diela alebo umeleckého výkonu majú po primeranom čase právo na odvolanie.

Rokovacie práva autorov a výkonných umelcov sú posilnené. Od strany, s ktorou majú zmluvu o využívaní práv, majú právo nárokovať si dodatočnú primeranú a spravodlivú odmenu v prípadoch, keď je pôvodne dohodnutá odmena neprimerane nízka vo vzťahu k všetkým následným príjmom vyplývajúcim z využívania diel.

Usmernenie k článku 17 – smernica o autorskom práve

Cieľom usmernenia k článku 17 novej smernice o autorskom práve je podporiť jednotné uplatňovanie tohto dôležitého ustanovenia nových pravidiel EÚ v oblasti autorského práva vo všetkých členských štátoch. V článku 17 sa stanovuje, že poskytovatelia online služieb zdieľania obsahu musia na obsah nahratý na ich webovom sídle získať povolenie od nositeľov práv. Ak takéto povolenie nezískajú, musia podniknúť kroky na zabránenie neoprávnenému nahrávaniu. Usmernenie obsahuje praktické informácie o hlavných ustanoveniach článku 17 a pomáha účastníkom trhu lepšie dodržiavať vnútroštátne právne predpisy pri ich vykonávaní.

V usmernení sa zohľadňujú názory získané od zainteresovaných strán a členských štátov, ktoré sa zúčastnili na stretnutiach zorganizovaných Komisiou s cieľom prediskutovať najlepšie postupy spolupráce medzi platformami na zdieľanie obsahu online a nositeľmi práv.

Článok pokračuje pod reklamou

Nová smernica o televíznych a rozhlasových programoch

Nové pravidlá stanovené v smernici o televíznych a rozhlasových programoch zabezpečujú, aby mali občania EÚ online a cezhraničný prístup k širšiemu výberu programov. Smernica uľahčuje vysielateľom sprístupňovanie niektorých programov v ich živom televíznom vysielaní alebo v rámci služieb spätného sledovania vo všetkých členských štátoch, pričom zabezpečuje, aby tvorcovia dostávali primeranú odmenu za používanie ich obsahu. Prevádzkovateľom retransmisie zároveň zjednodušuje distribúciu väčšieho počtu rozhlasových a televíznych kanálov.

O nových smerniciach sa diskutovalo dlhodobo

V septembri 2016 Európska komisia navrhla v rámci digitálneho jednotného trhu modernizáciu pravidiel EÚ v oblasti autorského práva s cieľom zabezpečiť, aby boli pripravené na digitálny vek. Príslušné smernice boli prijaté v apríli 2019. Členské štáty teraz musia Komisii oznámiť svoje právne predpisy, ktorými uvedené dve smernice transponujú. Po oznámení týchto textov ich Komisia preskúma.

Cieľom usmernenia k článku 17 smernice o autorskom práve je podporiť členské štáty pri vykonávaní nových pravidiel používania chráneného obsahu poskytovateľmi online služieb zdieľania obsahu a posilniť rozvoj trhu s licenciami medzi nositeľmi práv a poskytovateľmi online služieb zdieľania obsahu. Tým sa zabezpečí primeraná rovnováha medzi rôznymi základnými právami používateľov a nositeľov práv. S cieľom poskytnúť členským štátom to najlepšie usmernenie Komisia zorganizovala dialóg so zainteresovanými stranami, aby prediskutovali najlepšie postupy spolupráce medzi platformami na zdieľanie obsahu online a nositeľmi autorského práva.

Na tomto dialógu so zainteresovanými stranami, ktorý prebiehal od októbra 2019 do februára 2020, sa zúčastnili zástupcovia nositeľov práv, poskytovateľov online služieb zdieľania obsahu, spotrebiteľov, používateľov a organizácií bojujúcich za základné práva. Účastníci sa podelili o svoje názory a diskutovali o možných praktických riešeniach týkajúcich sa uplatňovania článku 17. Na uzavretie dialógu so zainteresovanými stranami Komisia uskutočnila v období od júla do septembra 2020 cielenú písomnú konzultáciu. Rôzne prvky usmernenia boli po konzultácii z minulého leta prediskutované s členskými štátmi aj v rámci kontaktného výboru pre autorské právo.

Zdroj: Európska komisia

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora ochrany duševného vlastníctva: firmy môžu žiadať o granty z EÚ

Podnikatelia majú možnosť získať poukazy na refundáciu nákladov spojených s ochranou duševného vlastníctva. O aké sumy možno žiadať a ako postupovať?

Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Novela autorského zákona od roku 2022

Akým spôsobom má byť po novom dohodnutá odmena za udelenie licencie? Odmeňovania autorov, ale aj ďalších oblastí autorského práva sa dotkla novela Autorského zákona.

Duševné vlastníctvo: nové opatrenia na ochranu remeselných a priemyselných výrobkov

Európska komisia navrhla prvý rámec na ochranu práv duševného vlastníctva k remeselným a priemyselným výrobkom. Čo sa zmení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky