Pridelenie ISBN: význam, postup, cena a ďalšie náležitosti

Kniha bez ISBN môže mať problém pri predaji. Prečo to tak je, kto a ako o toto číslo môže požiadať a čo robiť v prípade, že zmeníte niektorú z častí v už vydanej knihe?

Vydanie knihy sa spája s viacerými náležitosťami, medzi ktoré patrí aj pridelenie čísla ISBN. Mnohí sa s ním možno stretli pri písaní študentských prác a následnom zdrojovaní literatúry a brali ho len ako zhluk rôznych číslic. Vydavateľ knihy by naň však určite nemal zabudnúť. Erika Poloncová zo Slovenskej národnej knižnice pre Podnikajte.sk prezradila:

 • prečo je číslo ISBN dôležité,
 • ako a koho oň žiadať,
 • aké podmienky treba splniť, aj
 • kto o ISBN žiadať nemôže.

Prečo je číslo ISBN dôležité?

S pojmom ISBN sa stretol asi takmer každý, no o jeho význame sa až tak často nerozpráva. Toto označenie znamená medzinárodné štandardné číslo knihy (International Standard Book Number), uvádza sa vo forme 13-miestneho čísla a je medzinárodným identifikátorom monografických publikácií. „Je známe v mnohých krajinách na celom svete ako stručné a zrozumiteľné identifikačné číslo, ktoré je za určitých okolností čitateľné strojom. ISBN jednoznačne označuje konkrétnu monografickú publikáciu, a preto by ju malo sprevádzať od jej vzniku. Slúži ako základný nástroj na produkciu, distribúciu, analýzu trhu a systémy zhromažďovania bibliografických dát na knižnom trhu a má rovnako zásadný význam pre informačné riadenie knižníc,“ vysvetľuje Erika Poloncová. Zároveň však upozorňuje, že číslo ISBN nezabezpečuje ochranu autorských práv.

Vydavatelia a kníhkupci by na uvedenie tohto identifikačného údaja by mali dbať. Erika Poloncová uvádza, že je používanie ISBN v ich záujme. Ovplyvňuje to totiž možnosť objednávať a distribuovať knihy. Navyše publikácie bez tohto označenia nie sú zahrnuté v produktoch bibliografických dát. „Ľudia sa budú domnievať, že vaše knihy neexistujú a aj keď o ich existencii vedia, môže byť pre nich ťažké zaobstarať ich iným spôsobom.“ Takéto publikácie je teda zložité predať.

ISBN sa na Slovensku používa od roku 1989 a upravuje ho Zákon č. 212/1997 Zb. z. Na národnej úrovni spravuje systém ISBN Národná agentúra ISBN v Slovenskej národnej knižnici. Tieto čísla prideľuje spomínaná agentúra, avšak existuje aj výnimka pre veľkých vydavateľov. Tým pridelia bloky čísel, a tak svojim publikáciám ISBN prideľujú vydavatelia sami.

Kto môže o ISBN žiadať?

Číslo ISBN prideľuje Národná agentúra ISBN iba vydavateľom so sídlom na Slovensku. O označenie môže požiadať právnická i súkromná osoba (vydanie publikácie vo vlastnom náklade). Čísla ISBN sa prideľujú monografickým publikáciám a určitým druhom súvisiacich produktov, ktoré sú verejne dostupné, či už sú dostupné bezplatne alebo za určitú cenu. Súvisiacimi produktmi sú napríklad adresáre, atlasy, mapy, konferenčné zborníky, leporelá s textom či maľovanky s textom. Do systému ISBN sú zahrnuté publikácie bez ohľadu na to, či ide o trhovú alebo mimotrhovú produkciu, či ide o publikácie určené pre vnútornú potrebu inštitúcií.

Identifikátor ISBN však nemôže byť udelený vydavateľovi, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike a nesplní podmienky pre vstup do systému ISBN (spomínané doloženie potrebných dokladov).

Postup pri žiadaní o pridelenie ISBN

Vydavateľ musí pri prvom vstupe do systému ISBN v SR agentúre odovzdať doklad o svojej vydavateľskej činnosti, napr. živnostenský list, výpis z OR SR, výpis stanov a pod. a uviesť perspektívu vydávania – či ide o jednorazové vydanie titulu, alebo vydavateľ plánuje vydávať väčšie množstvo titulov. V druhom prípade je taktiež potrebné uviesť približný počet v rámci roka. Potrebné dokumenty môže zaslať elektronicky na mail [email protected] alebo poštou.

Vydavateľ s Národnou agentúrou ISBN v SR komunikuje prostredníctvom online formulárov zverejnených na webe Slovenskej národnej knižnice. Erika Poloncová však dodáva, že v krajnom prípade je možné poslať žiadosť o pridelenie čísla ISBN aj klasickou poštou. V žiadosti je potrebné uviesť tieto údaje:

 • vydavateľ,
 • autor,
 • názov,
 • zväzok/časť,
 • poradie vydania,
 • forma vydania (viazaná, brožovaná, elektronická (CD-ROM, DVD-ROM, online publikácia)).

„Národná agentúra ISBN po obdržaní žiadosti od vydavateľa zaeviduje údaje o ohlásenom vydaní publikácie do svojho systému a pridelí na žiadanú publikáciu číslo ISBN. Vydavateľ ho dostane v elektronickej verzii mailom, resp. klasikou poštou,“ približuje Erika Poloncová.

Prečítajte si tiež

Tieto údaje slúžia ako podklad pre zoznam ohlásených kníh, ktorý zverejňuje Slovenská národná knižnica a v ktorom si údaje o ISBN môže vydavateľ kedykoľvek skontrolovať. S pridelením čísla ISBN pre vydavateľov so sídlom na SR sa nespájajú žiadne náklady, tento proces je bezplatný.

Povinnosti vydavateľstiev, ktoré majú výnimku v udeľovaní ISBN

Väčšie vydavateľstvá majú v prideľovaní ISBN spomínanú výnimku. V rámci vydavateľskej činnosti pridelenie tohto čísla spravuje a jeho povinnosťou je:

 • oznamovať zmeny vo svojich údajoch, organizačné zmeny vo vydavateľstve,
 • zodpovedať za správnosť prideľovaných čísiel ISBN uvádzaných v publikáciách a zabezpečiť ich prípadnú opravu,
 • informovať Národnú agentúru ISBN v SR o pridelených číslach ISBN,
 • viesť si evidenciu pridelených čísiel ISBN a s nimi spojených metadát (vrátane prípadnej evidencie chybných, duplicitných, neopravených pridelených čísiel ISBN s odkazom na správne číslo ISBN, musia zabezpečiť zverejňovanie čísiel ISBN a titulov, ktorým už boli pridelené, vo vydavateľských katalógoch, bibliografiách, propagačných materiáloch).

Ako a kde sa identifikačné číslo ISBN umiestňuje?

„Číslo ISBN sa musí vyskytovať na publikácii samotnej. V prípade tlačených kníh sa štandardne uvádza v tiráži (pozn. red.: informácie obsahujúce technické a vydavateľské informácie o knihe, spravidla umiestnené na poslednej strane knihy) a na zadnej strane obálky,“ uvádza Erika Poloncová zo Slovenskej národnej knižnice.

Prečítajte si tiež

ISBN sa takisto musí vyskytovať na akomkoľvek sprievodnom materiáli vydanom spolu s publikáciou. Toto označenie by malo byť vždy vytlačené dostatočne veľkým písmom, aby bolo ľahko čitateľné (t.j. 9 alebo viac bodov). „Možno ho tiež uviesť v čiarovom kóde EAN, ktorého súčasťou je toto číslo. ISBN v čiarovom kóde sa uvádza len na zadnej strane obálky, dosky alebo prebalu.“

Erika Poloncová zároveň uvádza, že o správnosti umiestnenia a zobrazenia čísla ISBN na publikácii hovorí aj norma „STN ISO 2108 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN)“ z roku 2006.

Kedy sa udeľuje nové ISBN?

Niekedy sa knihy po čase dopĺňajú alebo upravujú. O pridelenie nového čísla ISBN však treba požiadať v prípade, ak boli v publikácii vykonané významné zmeny akejkoľvek časti alebo častí. Vydavateľ bude musieť požiadať o samostatné číslo ISBN vtedy, ak dôjde k zmene názvu publikácie. Rovnako aj pri zmene formátu je potrebné nové číslo ISBN. „Rozličné formáty publikácie vyžadujú rozličné číslo ISBN. Ide napr. o tvrdú väzbu, brožovanú väzbu, publikáciu v Braillovom písme, zvukovú knihu, online elektronickú publikáciu atď. Všetky si vyžadujú samostatné čísla ISBN. Ak sú elektronické publikácie dostupné v odlišných formátoch (napr. .lit, .pdf, .html, .pdb), každému samostatne dostupnému formátu sa pridelí jedinečné číslo,“ vysvetľuje Erika Poloncová.

Prečítajte si tiež

Zároveň dodáva, že v prípade dotlače bez zmeny textu alebo väzby/formátu sa musí ponechať pôvodné číslo ISBN, za predpokladu, že vydavateľ a nakladateľstvo zostávajú rovnaké. Pri zmene názvu dotlače je však potrebné prideliť nový identifikátor.

Článok pokračuje pod reklamou

V ktorých prípadoch sa ISBN neprideľuje?

Medzinárodná agentúra, ktorá spravuje systém ISBN so sídlom v Londýne vypracovala typológiu dokumentov, ktorým sa prideľuje číslo ISBN a ktorým nie. Označenie týmto číslom nemajú:

 • zdroje na pokračovanie považované vo svojom celku za bibliografické subjekty (samostatné vydania môžu mať pridelené čísla ISBN)
 • abstrahované subjekty, napr. textové práce a iné abstrahované výtvory intelektuálneho alebo umeleckého charakteru,
 • tlačené materiály s krátkodobou účinnosťou, napr. reklamné materiály a pod.,
 • tlačené hudobniny,
 • umelecké tlače a umelecké súbory bez titulnej strany a textu,
 • omaľovánky,
 • krížovky,
 • osobné dokumenty (napr. elektronický životopis alebo osobnostné profily),
 • pohľadnice,
 • hudobné zvukové nahrávky,
 • softvér, ktorý je určený na iný účel ako vzdelávací alebo inštruktážny,
 • elektronické vestníky,
 • elektronická pošta a iná elektronická korešpondencia,
 • hry.

Erika Poloncová zároveň upozorňuje, že číslo ISBN nie je možné prideliť retrospektívne, to znamená starším publikáciám, ktoré vyšli bez čísla ISBN.

ISBN v prípade elektronických publikácií

Do popredia sa dostávajú aj elektronické publikácie, tzv. e-knihy. Aj v ich prípade je potrebné, aby vydavateľ zabezpečil označenie číslom ISBN. Aby sa tak stalo, musí však splniť isté náležitosti: „Ak je publikácia prístupná v elektronickej forme (napr. e-kniha, CD-ROM alebo publikácia dostupná na internete), bude mať nárok na číslo ISBN za predpokladu, že obsahuje text, je dostupná verejnosti a že účelom publikácie nie je jej existencia ako zdroja na pokračovanie (seriálové publikácie, napr. periodiká, noviny, časopisy, ročenky). Tieto periodické publikácie totiž získavajú číslo ISSN a patria do systému ISSN.“ 

V prípade, že je súčasťou publikácie pripojený materiál (napr. hypertext), vzťahuje sa naň rovnaké číslo ISBN. Nie všetkým typom elektronických publikácií ale ISBN náleží. Ide o:

 • publikácie, ktoré podliehajú častým aktualizáciám, napríklad online databázy,
 • webové stránky,
 • propagačné alebo reklamné materiály,
 • vestníky,
 • elektronická pošta a iná elektronická korešpondencia,
 • vyhľadávače,
 • hry,
 • osobné dokumenty (napr. elektronický životopis alebo osobnostné profily),
 • cestovné poriadky/kalendáre.
Prečítajte si tiež

Čo sa týka označovania, pri e-knihách online by malo byť číslo ISBN uvedené na titulnej obrazovke / stránke a rovnako aj v tiráži (zadnú stranu obálky e-knihy nemajú). Ak sa publikácia vydáva v ochrannom obale so sprievodným materiálom (CD-ROM, DVD-ROM), číslo ISBN sa uvedie aj na sprievodnom materiáli a aj na obale (na etikete, v booklete, ...). Ak nie je možné uviesť číslo ISBN na obale, potom sa uvedie na spodnej časti chrbta obalu (napr. krabica, puzdro, ...).

Pokiaľ sú rozličné formáty dostupné samostatne a majú pridelené rozličné čísla ISBN, všetky by mali byť zapísané pod sebou na všetkých verziách a skrátená forma verzie by mala byť uvedená v okrúhlej zátvorke za číslom ISBN, napríklad:

 • ISBN 978-80-111-2222-3 (tvrdá väzba,
 • ISBN 978-80-111-2223-4 (brožovaná väzba),
 • ISBN 978-80-111-2224-5 (PDF),
 • ISBN 978-80-111-2225-6 (HTML),
 • ISBN 978-80-111-2226-7 (OEB).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zápis do RPVS: vydavatelia publikácií a prevádzkovatelia webov

Vydavatelia periodických publikácií a prevádzkovatelia spravodajských webov sa musia zapísať do Registra partnerov verejného sektora. Koho sa to (ne)týka a ako postupovať?

Zmeny pre vydavateľov od 1. 8. 2022

Od augusta 2022 platí nový zákon o publikáciách, ktorý nahradil doposiaľ zastarané právne predpisy. Aké zmeny priniesol?

Povinné výtlačky od roku 2022

Povinnosť odovzdávať výtlačky periodických a neperiodických publikácií rôznym knižniciam, upravuje nový zákon. Čo sa ním zmení a aký je súčasný stav?

Nový zákon o publikáciách – čo prinesie od 1. 1. 2022?

V januári 2022 má nadobudnúť účinnosť nový zákon o publikáciách. Čo prinesie a ako sa zmenia počty povinne odovzdávaných výtlačkov publikácií určeným knižniciam?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky