Podmienky používania bezpilotných lietadiel – dronov

Vlastníte bezpilotné lietadlo, tzv. dron pre svoju zábavu alebo ho používate aj na podnikanie napríklad pri fotografovaní alebo filmovaní? Používanie dronov je od augusta 2015 na Slovensku už regulované a v niektorých prípadoch aj spoplatnené.

Nová regulácia používania bezpilotných lietadiel (dronov)

Doteraz bolo na Slovensku regulované len používanie bezpilotných lietadiel s hmotnosťou prevyšujúcou 20 kilogramov. Pokrok vedy a techniky má zásluhu na tom, že súčasné bezpilotné lietadlá majú hmotnosť oveľa nižšiu (ide o tzv. drony) a rovnako sú tiež aj cenovo dostupnejšie pre bežných ľudí. Tie najjednoduchšie drony si môžete kúpiť už za pár stoviek eur a tie profesionálnejšie za niečo cez tisíc eur. Takmer na všetky bezpilotné lietadlá je možné nainštalovať fotoaparát alebo videokameru.

Štát si začal uvedomovať, že s používaním dronov sa spájajú aj určité riziká a nebezpečenstvá a rozhodol sa ich používanie regulovať. V súvislosti s tým vydal 19. augusta 2015 Dopravný úrad Rozhodnutie č. 1/2015 z 19. 08. 2015, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky (ďalej len „rozhodnutie o podmienkach používania bezpilotných lietadiel“). Týmto dokumentom sa stanovujú podmienky používania všetkých bezpilotných lietadiel na Slovensku, aj tých s hmotnosťou do 20 kilogramov.

Rozdelenie bezpilotných lietadiel, tzv. dronov, do troch kategórií na účely regulácie

Pre potreby regulácie používania bezpilotných lietadiel ich Dopravný úrad v rozhodnutí o podmienkach používania bezpilotných lietadiel v zásade rozdeľuje na tieto kategórie:

 1. bezpilotné lietadlo s hmotnosťou najviac 0,5 kg – označuje sa ako tzv. „lietadlo-hračka“ a ide o bezpilotné lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou alebo rovnou ako 0,5 kg a ktoré je hračkou podľa zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek v znení neskorších predpisov (napríklad malá hračkárska helikoptéra na ovládanie),
 2. bezpilotné lietadlo s hmotnosťou do 20 kg – ide o bezpilotné lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou do 20 kg,
 3. bezpilotné lietadlo s hmotnosťou 20 kg a viac – ide o bezpilotné lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a viac.

Predpokladáme, že väčšina používateľov dronov na Slovensku bude vlastniť práve technicky zdatnejšie bezpilotné lietadlo s hmotnosťou do 20 kg a preto sa v našom článku ďalej budeme venovať len podmienkam prevádzkovania bezpilotných lietadiel tejto kategórie.

Poznámka: Maximálna vzletová hmotnosť bezpilotného lietadla zahŕňa nielen jeho samotnú hmotnosť, ale aj celé jeho vybavenie, prevádzkové kvapaliny, pohonné hmoty a v prípade leteckých prác aj príslušný náklad a zariadenia potrebné na ich vykonanie (napríklad fotoaparát alebo videokamera).

Všeobecné zásady používania bezpilotných lietadiel platné pre všetky kategórie

Medzi všeobecné zásady vykonávania letu s bezpilotnými lietadlami bez ohľadu na ich kategóriu patria hlavne tieto:

 • let dronom sa musí vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z dronu,
 • ak má dron maximálnu vzletovú hmotnosť väčšiu ako 7 kg a je poháňaný spaľovacím motorom (čiže táto podmienka sa nevzťahuje na drony, ktoré majú nižšiu hmotnosť ako 7 kg alebo majú elektrický pohon), lietať s ním je možné len vo vzdialenosti väčšej ako 1 500 m od husto osídlenej oblasti miest, obcí, zón alebo urbanistických koncentrácií alebo zhromaždiska ľudí na voľnom priestranstve,
 • osoba, ktorá ovláda dron, je povinná počas jeho letu udržiavať nepretržitý priamy vizuálny kontakt s dronom, neustále vizuálne pozorovať okolie, prekážky a letovú prevádzku a nesmie počas letu dronu meniť pôvodné stanovište alebo sa premiestňovať akýmkoľvek spôsobom,
 • dron sa nemôže používať na leteckú prepravu osôb, batožiny, nákladu alebo poštových zásielok,
 • z dronu je zakázané zhadzovať predmety alebo rozprašovať chemické látky (výnimkou sú letecké práce),
 • lietať s dronom v noci je zakázané.
Článok pokračuje pod reklamou

Podmienky používania diaľkovo riadených lietadiel (bežných dronov)

Lietanie s bežným dronom, ktorý nie je lietadlom-hračkou, možno vykonávať len:

 1. za priaznivých meteorologických podmienok,
 2. v neriadenom vzdušnom priestore triedy G (výška do 2 450 metrov nad morom),
 3. vo výške nie väčšej ako 120 metrov nad úrovňou zeme a vo vzdialenosti nie väčšej ako 1 000 metrov od osoby, ktorá takýto dron ovláda,
 4. vo vzdialenosti a výške väčšej ako 50 metrov od akejkoľvek osoby, stavby, plavidla alebo vozidla s výnimkou minimálnej bezpečnej vzdialenosti od osoby, ktorá takýto dron ovláda a určeného obslužného personálu dronu počas jeho vzletu a pristátia,
 5. tak, aby neboli prelietavané husto osídlené oblasti miest, obcí, zón alebo urbanistických koncentrácií, zhromaždiská ľudí na voľnom priestranstve, stavby, ochranné pásma alebo územia,
 6. mimo určených horizontálnych a vertikálnych hraníc zakázaného, aktivovaného obmedzeného, prechodne vyčleneného a prechodne rezervovaného vzdušného priestoru,
 7. v oblasti so zvieratami citlivými na hluk z leteckej prevádzky len so súhlasom orgánu ochrany prírody.

Ak chcete používať bezpilotné lietadlo (dron) na podnikanie, musíte na to získať povolenie

Všeobecné zásady a podmienky používania bezpilotných lietadiel sa vzťahujú na všetkých bez ohľadu na to, či dron používate na súkromné účely alebo na podnikateľské účely. Následne to, či budete musieť získavať aj povolenie Dopravného úradu na lietanie s bezpilotným lietadlom, evidovať ho do registra lietadiel alebo získavať preukaz odbornej spôsobilosti, závisí od plánovaného spôsobu jeho používania alebo od jeho hmotnosti.

Podľa článku 2 odseku 2 rozhodnutia o podmienkach používania bezpilotných lietadiel musí byť držiteľom platného povolenia Dopravného úradu na lietanie s bezpilotným lietadlom:

 • osoba, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo pri vykonávaní leteckých prác, alebo
 • osoba, ktorá ovláda bezpilotné lietadlo s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a viac.
Prečítajte si tiež

Definíciu leteckých prác obsahuje § 44 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa neho sa leteckými prácami rozumejú za odplatu vykonávané letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum, ako vyhliadkové lety a podobne. Letecké práce možno vykonávať len na základe povolenia vydaného Dopravným úradom. Znamená to, že ak chcete používať bezpilotné lietadlo na podnikateľské účely, musíte mať na vykonávanie leteckých prác povolenie od Dopravného úradu. Najčastejšie môže ísť o zhotovovanie fotografií alebo videozáznamov, ktoré sa potom používajú v rámci podnikateľskej činnosti.

Ďalšie podmienky pre možnosť používať dron na podnikateľské účely

V prípade, že sa rozhodnete využívať bezpilotné lietadlo na podnikateľské účely bez ohľadu na jeho hmotnosť, pred získaním povolenia na vykonávanie leteckých prác si ešte musíte splniť tieto povinnosti:

 1. zaevidovanie bezpilotného lietadla do registra lietadiel na Dopravnom úrade,
 2. získanie preukazu odbornej spôsobilosti po úspešnom vykonaní teoretických skúšok a praktických skúšok na Dopravnom úrade.

Zaevidovanie bezpilotného lietadla na Dopravnom úrade je bezplatné a rovnako žiadnemu poplatku nepodlieha ani vydanie preukazu odbornej spôsobilosti. Vykonanie teoretických skúšok je bezplatné, ale náklady Dopravného úradu spojené s vykonávaním praktických skúšok uhrádza žiadateľ.

Teoretická skúška pozostáva zo 100 testových otázok, na ktoré je 90 minút. Obsahom teoretickej skúšky je niekoľko predmetov a pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné dosiahnuť aspoň 75 % úspešnosť v každom z nich, inak sa skúška z daného predmetu opakuje. Po úspešnom vykonaní teoretickej skúšky sa pokračuje praktickou skúškou pod dozorom, podľa pokynov a na mieste určenom inšpektorom Dopravného úradu s bezpilotným lietadlom, ktoré budete prevádzkovať. Teoretickú a praktickú prípravu je možné absolvovať individuálne alebo na niektorej z leteckých škôl.

Získavanie povolenia na používanie dronu na podnikateľské účely je spoplatnené

Po tom, ako svoje bezpilotné lietadlo plánované na použitie na podnikateľské účely úspešne zaevidujete do registra lietadiel a po úspešnom absolvovaní teoretických a praktických skúšok získate preukaz odbornej spôsobilosti, môžete požiadať Dopravný úrad o vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác. Predtým, ako získate povolenie na vykonávanie leteckých prác od Dopravného úradu, by ste bezpilotné lietadlo nemali na podnikateľské účely vôbec používať. Za použitie dronu na účely podnikania bez povolenia Vám môže byť uložená pokuta do 330 eur. Ak s ním do získania povolenia na letecké práce nebudete zhotovovať fotografie alebo videozáznamy, môžete ho používať len na súkromné účely.

Prečítajte si tiež

Žiadosť o povolenie na vykonávanie leteckých prác je možné podať nielen na Dopravnom úrade so sídlom v Bratislave, ale aj na jednotnom kontaktnom mieste (na každom obvodnom úrade). Ak bola žiadosť podaná prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, vydanie povolenia alebo zamietnutie žiadosti oznámi Dopravný úrad bez zbytočného odkladu jednotnému kontaktnému miestu. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je poplatok za prvé vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác spoplatnené sumou 600 eur a platnosť tohto prvotného povolenia je 12 mesiacov. Pred jeho skončením je možné požiadať o predĺženie jeho platnosti za poplatok 360 eur. Dopravný úrad v povolení určí rozsah a podmienky na vykonávanie leteckých prác.

Prehľad podmienok a povinností používania dronov na Slovensku

Druh lietadla/použitie Súkromné účely Podnikateľské účely
Bezpilotné lietadlo s maximálnou vzletovouhmotnosťou do 20 kg dodržiavať všeobecné podmienky jeho používania zaevidovať ho do registra lietadiel, dodržiavať všeobecné podmienky jeho používania, získať preukaz odbornej spôsobilosti, získať povolenia na vykonávanie leteckých prác, viesť palubný denník
Bezpilotné lietadlo s maximálnou vzletovouhmotnosťou 20 kg a viac dodržiavať všeobecné podmienky jeho používania, zaevidovať ho do registra lietadiel, získať preukaz odbornej spôsobilosti, uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu dodržiavať všeobecné podmienky jeho používania, zaevidovať ho do registra lietadiel, získať preukaz odbornej spôsobilosti, získať povolenia na vykonávanie leteckých prác, uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, viesť palubný denník.

Zdroj: www.nsat.sk

Viac o dronoch a o povoleniach na ich používanie sa dočítate v článkoch Drony a povolenia potrebné na ich používanie alebo Drony a legislatíva – podmienky používania pre profesionálov aj laikov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky