Drony a povolenia potrebné na ich používanie

Máte doma dron a používate ho na fotky či videá? Aké povolenia potrebujete pri používaní drona na Slovensku?

Legislatíva upravujúca používanie dronov na Slovensku

Podmienky vykonávania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota upravuje Dopravný úrad svojim rozhodnutím č. 1/2015 z 19.08.2015, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky (ďalej aj ako „rozhodnutie o podmienkach používania bezpilotných lietadiel“).

Základným predpisom upravujúcim používanie dronov je rozhodnutie Dopravného úradu. Toto je najdôležitejší predpis, ktorý upravuje používanie dronov na Slovensku.

Ak však budete s vašim dronom vyhotovovať aj fotografie alebo videá, môže sa vás týkať aj zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „letecký zákon“) a zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o ochrane utajovaných skutočností“).

Rozdelenie dronov na niekoľko kategórií

Rozhodnutia o podmienkach používania bezpilotných lietadiel rozlišuje niekoľko druhov bezpilotných lietadiel – autonómne lietadlá, diaľkovo riadené lietadlá a modely lietadiel. Bežne používané drony, ako ich pozná každý z nás, patria medzi diaľkovo riadené lietadlá. Diaľkovo riadené lietadlo je definované ako lietadlo spôsobilé lietať bez pilota riadené osobou, ktorá ovláda diaľkovo riadené lietadlo z riadiacej stanice, ktorá nie je umiestnená na palube tohto lietadla (ďalej aj ako „dron“).

Pravidlá pre používanie dronov v Slovenskej republike sú odlišné podľa maximálnej vzletovej hmotnosti dronu, preto si ich na účely tohto článku rozdelíme na:

 • drony s maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 20 kg,
 • drony s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kg a väčšou,
 • hračkárske drony s maximálnou vzletovou hmotnosťou najviac 0,5 kg.

Maximálnou vzletovou hmotnosťou sa myslí maximálna hmotnosť dronu, s ktorou je schopný uskutočniť let. Väčšina dronov, ktoré sa bežne medzi ľuďmi používajú na rekreačné i komerčné účely, maximálnu vzletovú hmotnosť 20 kg nedosiahne. Ide najčastejšie o takzvané kvadrokoptéry – drony so štyrmi vrtuľami. Vychádzajúc z tohto predpokladu sa v tomto článku budeme zaoberať len dronmi s maximálnou vzletovou hmotnosť menšou ako 20 kg. Takisto sa nebudeme v tomto článku zaoberať ani hračkárskymi dronmi, za ktoré sa považujú drony s maximálnou vzletovou hmotnosťou najviac 0,5 kg a ktoré sú navrhnuté alebo určené výlučne alebo čiastočne na hranie dieťaťa do veku 14 rokov.

Podmienky používania dronov, resp. vykonávania letu s dronmi

Pri lietaní s dronom je potrebné dodržiavať tieto podmienky:

Prečítajte si tiež
 • dron je zakázané použiť na leteckú prepravu osôb, leteckú prepravu batožiny, leteckú prepravu nákladu alebo poštových zásielok,
 • let sa musí vykonať za priaznivých meteorologických podmienok na let za viditeľnosti (napríklad v hustej hmle s dronom lietať nesmiete),
 • vykonanie letu s dronom v noci je zakázané (s dronom je možné lietať len cez deň),
 • let sa musí vykonať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť iných lietadiel, osôb a majetku na zemi a aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia pred hlukom a emisiami zo znečisťujúcich látok z dronu (musíte dodržiavať bezpečnú vzdialenosť),
 • let sa musí vykonať tak, aby neboli prelietavané husto osídlené oblasti miest, obcí, zón alebo urbanistických koncentrácií, zhromaždiská ľudí na voľnom priestranstve, stavby, ochranné pásma alebo územia,
 • let sa musí vykonať vo vzdialenosti a výške väčšej ako 50 m od akejkoľvek osoby (s výnimkou osoby, ktorá ovláda dron), stavby, plavidla alebo vozidla,
 • let sa môže vykonať vo vzdialenosti najviac 1 000 m od osoby, ktorá ovláda dron (ak teda aj váš dron umožňuje vzdialiť sa od vás na niekoľko kilometrov, je to zakázané),
 • let sa musí vykonať v neriadenom vzdušnom priestore triedy G (výška do 2 450 metrov nad morom) vo výške najviac 120 m nad úrovňou zeme,
 • osoba ovládajúca dron je povinná počas letu udržiavať nepretržitý priamy vizuálny (zrakový) kontakt s dronom a počas letu nesmie meniť pôvodné stanovište alebo sa premiestňovať akýmkoľvek spôsobom,
 • osoba ovládajúca dron je povinná neustále vizuálne (zrakom) pozorovať okolie, prekážky a letovú prevádzku a vyhnúť sa inej letovej prevádzke,
 • ak počas letu dronu nastanú okolnosti, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť letovej prevádzky, osôb alebo majetku na zemi, je osoba ovládajúca dron povinná okamžite bezpečne ukončiť let,
 • let sa musí vykonať mimo určených horizontálnych a vertikálnych hraníc zakázaného, aktivovaného, obmedzeného, prechodne vyčleneného a prechodne rezervovaného vzdušného priestoru (to neplatí, ak je na to tento vzdušný priestor vyčlenený),
 • let sa musí vykonať vo vzdialenosti väčšej ako 1 500 m od husto osídlenej oblasti miest, obcí, zón alebo urbanistických koncentrácií alebo zhromaždiska ľudí na voľnom priestranstve, ak má dron maximálnu vzletovú hmotnosť väčšiu ako 7 kg a je poháňaný spaľovacím motorom (na drony na batérie sa teda toto obmedzenie nevzťahuje),
 • v oblasti s faunou (zvieratami) citlivou na hluk z leteckej prevádzky sa let môže vykonať len so súhlasom orgánu ochrany prírody.

Povinnosti a potrebné povolenia závisia od účelu používania dronu

Dron sa môže používať v zásade na tieto účely:

 • športové, rekreačné alebo súťažné účely (lietanie s dronom „pre zábavu“),
 • podnikateľské účely (lietanie s dronom za účelom zárobku).

Rozsah povinností, ktoré má majiteľ dronu, závisí predovšetkým od toho, na aký účel ho bude používať. Veľmi dôležité je to, či s ním bude vykonávať aj tzv. „letecké práce“. Podľa leteckého zákona sa leteckými prácami rozumejú za odplatu vykonávané letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum, ako vyhliadkové lety a podobne. Ak nejakú z týchto činností (alebo jej podobnú) vykonávate za odplatu a teda dron používate na podnikateľské účely, budete si musieť splniť niekoľko ďalších povinností . Všetky smerujú k tomu, aby ste získali povolenia na lietanie s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota (nazývaný aj „preukaz spôsobilosti na lietanie s lietadlom spôsobilým lietať bez pilota“), ktoré ste povinný mať vtedy, keď dron používate na vykonávanie leteckých prác.

Používanie dronu na podnikateľské účely je vykonávaním leteckých prác a je regulované.

Ak s dronom letecké práce vykonávať nebudete, musíte vždy dodržiavať všeobecné podmienky prevádzkovania dronov uvedené vyššie v článku. Čo sa týka ostatných povinností súvisiacich s používaním dronov na súkromné účely (predovšetkým na fotenie snímok a natáčanie videí), povinnosť ich uplatňovania nie je celkom jasná. Predpisy upravujúce povinnosti pri používaní dronov na súkromné účely totižto obsahujú logické chyby alebo sú v tomto smere nedokonalé (danú situáciu vôbec neošetrujú). Napríklad podľa Ministerstva obrany Slovenskej republiky potrebujete jeho súhlas a povolenie na letecké práce aj vtedy, ak budete dron využívať na natáčanie videí a snímanie fotografií používaných len na súkromné účely. Ak by ste sa mali tým riadiť, týkajú sa nižšie uvedené povinnosti aj vás. O nezmyselných povinnostiach v súvislosti používaní dronov na súkromné účely ste mohli zahlasovať aj v ankete Byrokratický nezmysel roka 2018.

Zápis dronu do evidencie lietadiel, ak sa používa na podnikateľské účely

Prvou povinnosťou, ktorú si musí splniť ten, kto dron používa aj na vykonávanie leteckých prác (na podnikateľské účely), je vykonať zápis dronu do evidencie lietadiel spôsobilých lietať bez pilota na Dopravnom úrade. Vyplýva to z rozhodnutia o podmienkach používania bezpilotných lietadiel, kde sa uvádza, že diaľkovo riadeným lietadlom pri vykonávaní leteckých prác možno vykonať let vo vzdušnom priestore len vtedy, ak je zapísané v evidencii lietadiel spôsobilých lietať bez pilota na Dopravnom úrade. O zápis dronu do evidencie lietadiel spôsobilých lietať bez pilota je potrebné požiadať Dopravný úrad na formulári „žiadosť o zápis lietadla spôsobilého lietať bez pilota do evidencie“. Ide o jednoduchý a krátky formulár s pár údajmi o drone a o jeho majiteľovi. Zápis dronu do evidencie lietadiel spôsobilých lietať bez pilota je bezplatný.

Najskôr je potrebné dron zapísať do evidencie bezpilotných lietadiel.

Na nižšie uvedenom grafe sú uvedené údaje o tom, koľko žiadostí o zápis dronu do evidencie lietadiel spôsobilých lietať bez pilota zaevidoval Dopravný úrad v období od 01.01.2015 do 31.08.2018 a koľko dronov v tomto sledovanom období bolo celkovo zapísaných v evidencii lietadiel spôsobilých lietať bez pilota.

Na ďalšom grafe zase môžete vidieť to, koľko prevádzkovateľov diaľkovo riadených lietadiel zapísalo svoj dron do evidencie lietadiel spôsobilých lietať bez pilota na Dopravnom úrade v období od 01.01.2015 do 31.08.2018. Sú to teda počty tých majiteľov dronov, ktorí používali dron na vykonávanie leteckých prác (podnikateľské účely) a splnili si svoju povinnosť.

Vykonanie teoretických a praktických skúšok na dopravnom úrade

Ak chcete dron používať na podnikateľské účely, vašou ďalšou povinnosťou bude absolvovať teoretické a praktické preskúšanie na Dopravnom úrade. Teoretická skúška sa vykonáva na počítači formou testu – na výber sú tri odpovede a jedna z nich je správna. Spolu budete musieť odpovedať na 100 otázok, na čo budete mať 90 minút. Teoretickú skúšku úspešne absolvujete až vtedy, keď vo všetkých požadovaných predmetoch, ktoré sú jej obsahom, získate minimálne 75 %. Ak z niektorého predmetu neprospejete, môžete z neho skúšku opakovať znovu. Prípravu na túto časť skúšky môžete absolvovať individuálne alebo na niektorej z leteckých škôl.

Prečítajte si tiež

Po absolvovaní teoretickej časti skúšky nasleduje praktická. Tú budete vykonávať pred inšpektorom Dopraného úradu s vašim dronom, ktorý už máte na Dopravnom úrade zaevidovaný. Miestom vykonávania praktickej skúšky je zvyčajne Letisko Štefana Baniča v Boleráze. Ak absolvujete aj praktickú skúšku, získate potrebné povolenie na lietanie lietadla spôsobilým lietať bez pilota. Za vykonanie teoretickej časti skúšky sa poplatok neplatí, ale náklady Dopravného úradu spojené s vykonaním praktickej skúšky už znášate vy.

Získanie povolenia na používanie dronu na podnikateľské účely

Nakoniec je po úspešnom zaevidovaní dronu a absolvovaní teoretických a praktických skúšok (získaní povolenia na lietanie lietadla bez pilota) potrebné získať od Dopravného úradu povolenie na vykonávanie leteckých prác . Žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác sa podáva Dopravnému úradu so sídlom v Bratislave. Pre tých, ktorí bývajú vo vzdialenejších obciach, môže byť dobrou správou to, že je možné ju podať aj prostredníctvom okresného úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta. Za prvé vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác sa platí správny poplatok vo výške 600 eur. Jeho platnosť je jeden rok a pred skončením jeho platnosti môžete požiadať o jeho predĺženie na ďalší rok za správny poplatok 360 eur.

Vydanie povolenia na používanie dronu na podnikateľské účely stojí 600 eur.

Ak budete využívať dron na podnikateľské účely bez toho, aby ste si vybavili povolenie na vykonávanie leteckých prác, hrozí vám vysoká pokuta. Podľa leteckého zákona môže Dopravný úrad právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť za vykonávanie leteckých prác bez povolenia pokutu do 33 190 eur . Na nižšie uvedenom grafe môžete vidieť to, koľko povolení na vykonávanie leteckých prác prostredníctvom lietadiel spôsobilých lietať bez pilota vydal Dopravný úrad v období od 01.01.2015 do 31.08.2018.

Povinnosť viesť záznamy o letoch dronu používaného na podnikateľské účely

Podľa rozhodnutia o podmienkach používania bezpilotných lietadiel je osoba, ktorá ovláda diaľkovo riadené lietadlo (teda napríklad dron) pri vykonávaní leteckých prác, povinná viesť aj záznamy o lete v palubnom denníku alebo v inom doklade, ktorý ho nahrádza.

Záznam o lete pri vykonávaní leteckých musí obsahovať:

 • dátum vykonania letu,
 • označenie osoby, ktorá dron ovládala,
 • označenie dronu, s ktorým sa vykonávali letecké práce,
 • miesto vzletu a miesto pristátia,
 • čas vzletu, čas pristátia a celkovú dobu letu,
 • druh letovej činnosti,
 • poruchy a udalosti, ktoré ovplyvnili letovú spôsobilosť a bezpečnosť dronu.

Bezpečnostná previerka od Národného bezpečnostného úradu

Z povinností, ktoré musí splniť podnikateľ, ktorý chce svoj dron používať aj na podnikateľské účely a natáčať s ním videá alebo fotografovať, to však ešte zďaleka nie je všetko. Podľa Ministerstva obrany Slovenskej republiky je leteckým snímkovaním „akékoľvek zaznamenávanie územia Slovenskej republiky z lietajúceho zariadenia schopného niesť záznamové zariadenie“. Podľa § 64 ods. 1 zákona o ochrane utajovaných skutočností letecké snímkovanie územia Slovenskej republiky môže vykonávať len Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Okrem neho môže letecké snímkovanie vykonávať aj podnikateľ, ak má platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti.

Ak chcete používať dron na získavanie snímok a videí, potrebujete bezpečnostnú previerku.

Aby podnikateľ získal potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti, potrebuje v konaní pred Národným bezpečnostnými úradom absolvovať bezpečnostnú previerku. Žiadosť o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti okrem iných náležitostí obsahuje aj bezpečnostný projekt, bezpečnostný dotazník a doklady, ktoré správnosť údajov v ňom potvrdzujú. Za vykonanie bezpečnostnej previerky sa v závislosti od stupňa utajenia platí poplatok od 200 eur do 1 500 eur . Jeho výška bude závisieť od toho, čo z hľadiska stupňa utajenia budete s dronom snímať. Národný bezpečnostný úrad rozhodne o bezpečnostnej previerke do 4 až 7 mesiacov (v závislosti od stupňa utajenie) od podania žiadosti a jej platnosť je tiež obmedzená na 4 až 7 mesiacov (v závislosti od stupňa utajenia).

Povolenie na snímkovanie s dronom a predloženie záznamov ministerstvu

Ak ste si splnili všetky predchádzajúce podmienky a chcete so svojim dronom nasnímať nejaké zábery, potrebujete na to ďalší súhlas. Podľa § 64 ods. 1 zákona o ochrane utajovaných skutočností potrebujete na letecké snímkovanie, teda vyhotovovanie fotografií alebo videí s dronom, aj súhlas Ministerstva obrany Slovenskej republiky. V žiadosti o letecké snímkovanie budete musieť uviesť napríklad to, kde budete s dronom lietať (lokalitu označiť aj v prílohe na mape), v akých výška budete lietať, kde budete vzlietať a kde budete pristávať, koľko kusov fotografií plánujete vyhotoviť a koľko minút videí plánujete zaznamenať, akú kameru budete používať na vyhotovovanie záznamov a podobne. Za letecké snímkovanie bez súhlasu Ministerstva obrany Slovenskej republiky môže dostať fyzická osoba pokutu do 1 659,70 eura a právnická osoba pokutu do 33 193,92 eura . V období od 01.01.2015 do 31.08.2018 však nikomu pokuta za porušenie tejto povinnosti udelená nebola.

V nasledujúcom grafe sú znázornené údaje o počte žiadostí o vydanie súhlasu na letecké snímkovanie územia Slovenskej republiky od Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Tiež je tu uvedený aj počet osôb, ktoré o takýto súhlas v sledovanom období požiadali.

Následne po tom, ako s dronom vyhotovíte nejaké fotografie alebo videá, by ste nemali zabudnúť na ďalšiu povinnosť. Všetky fotografie a videá, ktoré ste nasnímali, musíte do jedného mesiaca predložiť na posúdenie Ministerstvu obrany Slovenskej republiky , ktoré určí stupeň ich utajenia. Okrem toho v rovnakej lehote (do jedného mesiaca od vyhotovenia fotografií a videí) musíte to, že ste ich nasnímali, oznámiť aj Národnému bezpečnostnému úradu. Tieto povinnosti vám vyplývajú z § 64 ods. 2 zákona o ochrane utajovaných skutočností. Kým nebudete mať vyjadrenie z Ministerstva obrany Slovenskej republiky, musíte s nasnímaným materiálom zaobchádzať ako s utajovanou skutočnosťou a v žiadnom prípade ho nikomu nesmiete ukazovať, či zverejňovať . Pravdou však je, že od 01.01.2015 do 31.08.2018 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky žiadny letecký snímkový materiál neposúdilo ako utajovanú skutočnosť.

Na fotenie s dronom potrebujete súhlas od Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Nižšie uvedený graf sprostredkúva informácie o počte leteckých snímkových materiálov predložených na posúdenie Ministerstvu obrany Slovenskej republiky v období od 01.01.2015 do 31.08.2018. Je tu uvedený aj počet osôb, ktoré v sledovanom období letecké snímkové materiály predložili Ministerstvu obrany Slovenskej republiky na posúdenie.

Aké povinnosti majú majú používatelia dronov v rámci hobby skupiny či v komerčnej sfére približujeme v článku Drony a legislatíva – podmienky používania pre profesionálov aj laikov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Byrokratický nezmysel roka 2023 je známy: zaujal problém takmer každej firmy

Niektoré sumy, od ktorých závisia daňovo-odvodové povinnosti, sú roky rovnaké a firmám tak výrazne rastie administratíva. Práve tento problém získal najviac hlasov. Čo ďalšie zaujalo?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky