Kto môže zapisovať podnikateľov do registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Ktoré osoby môžu zapísať podnikateľa do registra partnerov verejného sektora (RPVS), aké majú povinnosti a ako takúto osobu zmeniť?

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je informačný systém verejnej správy, ktorý bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z. v roku 2017. Obsahuje údaje o partneroch verejného sektora, ich konečných užívateľoch výhod a o oprávnených osobách. Viac informácii o ňom sme zhrnuli v článkoch Register partnerov verejného sektora (RPVS) alebo Kto sa zapisuje do registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Kto je oprávnená osoba?

Zákon o registri partnerov verejného sektora (RPVS) uvádza, že oprávnenou osobou je:

 1. advokát, notár, banka, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území SR a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora,
 2. zahraničná osoba oprávnená na území SR vykonávať rovnaký predmet činnosti ako oprávnená osoba podľa bodu 1., ktorá má na území SR umiestnený svoj podnik alebo svoju organizačnú zložku, a ktorá sa na základe písomnej dohody zaviazala plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Ide o zákonom ustanovený subjekt, ktorý vykonáva činnosti pre partnera verejného sektora v registračnom konaní (v rámci registrácie/zápisu partnera verejného sektora do RPVS) a nesie zodpovednosť za správnosť údajov zapísaných do RPVS vrátane ich pravidelnej aktualizácie. Výkon tejto činnosti predstavuje tzv. činnosť sui generis (teda činnosť svojho druhu). Možnosť výkonu tejto činnosti sa automaticky spája s oprávnením na výkon bežnej „licencovanej“ činnosti oprávnenej osoby (t. j. s výkonom advokácie, notárstva či daňového poradenstva a bankovníctva).

Oprávnenou osobou pritom môže byť nielen fyzická osoba, ale aj osoba právnická (napr. advokátska kancelária alebo spoločnosť oprávnená vykonávať daňové poradenstvo), ktorá sa rozhodne vykonávať činnosť podľa zákona o registri partnerov verejného sektora (čiže je na samotnom subjekte, či sa rozhodne danú činnosť vykonávať).

Kto nemôže byť oprávnenou osobou?

Oprávnenou osobou nemôže byť ten, u koho existujú zákonné dôvody vylúčenia. Zákon jednoznačne zakazuje oprávnenej osobe vykonávať úkony pre partnera verejného sektora, ak

 • je v tej istej veci zároveň partnerom verejného sektora alebo konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, pre ktorého má plniť povinnosti oprávnenej osoby,
 • konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora a oprávnenej osoby je tá istá fyzická osoba,
 • má akýkoľvek vzťah k partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä ak je personálne alebo majetkovo prepojená s partnerom verejného sektora (napr. advokát ako oprávnená osoba je účastný v dozorných alebo kontrolných orgánoch obchodnej spoločnosti ako partnera verejného sektora alebo má v spoločnosti obchodný podiel).
Prečítajte si tiež

Vo vyššie uvedených prípadoch teda ide o skutočnosti, kedy oprávnená osoba (napr. notár) nesmie vykonávať svoju činnosť pre konkrétneho partnera verejného sektora (napr. obchodnú spoločnosť). V prípade porušenia tejto povinnosti hrozí pokuta:

 1. oprávnenej osobe vo výške od 10 000 eur do 100 000 eur a
 2. partnerovi verejného sektora vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý získal, s tým, že ak hospodársky prospech nemožno zistiť, potom mu uloží pokutu v rozsahu od 10 000 eur do 1 000 000 eur.

O ďalších sankciách za porušenie zákona sa viac dozviete v článku Aké sú sankcie za nezapísanie do registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Aký je vzťah medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou?

Medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou musí existovať zmluvný vzťah, t. j. písomná dohoda, v rámci ktorej sa oprávnená osoba zaväzuje plniť povinnosti pre partnera verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora (tzv. dohoda o plnení povinností s partnerom verejného sektora). Na takýto zmluvný vzťah sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zmluve o kontrolnej činnosti.

Prečítajte si tiež

Pred uzavretím dohody musí oprávnená osoba vždy posúdiť, či neexistujú vyššie uvedené zákonné dôvody jej vylúčenia, teda napríklad či nemá s partnerom verejného sektora také vzťahy, ktoré môžu spochybniť jej nestrannosť.

Dohoda je povinnou prílohou k návrhu na zápis (registráciu) partnera verejného sektora do RPVS.

Oprávnená osoba môže vykonávať svoju činnosť aj pre svojich doterajších klientov ako partnerov verejného sektora (napr. advokát alebo daňový poradca môže vykonávať činnosť oprávnenej osoby pre klienta, ktorému zároveň poskytuje právne služby či daňové poradenstvo).

Článok pokračuje pod reklamou

Aké povinnosti má oprávnená osoba?

Oprávnená osoba podáva za partnera verejného sektora registrujúcemu súdu (Okresnému súdu Žilina) návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis zmeny alebo na výmaz zapísaných údajov. Tieto podania (vrátane príloh) treba realizovať výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Partner verejného sektora je povinný poskytnúť oprávnenej osobe potrebnú súčinnosť.

Len oprávnená osoba môže podať súdu návrh na zápis partnera verejného sektora do RPVS.

Zákon ukladá oprávnenej osobe povinnosť uviesť v návrhoch pravdivé a úplné údaje, a ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, doložiť verifikačný dokument. Ak sú splnené podmienky na registráciu, súd vykoná zápis partnera verejného sektora. O vykonaní zápisu vydá potvrdenie v elektronickej podobe, ktoré bezodkladne odošle oprávnenej osobe.

To znamená, že jednou z hlavných povinností oprávnenej osoby je elektronická komunikácia s registrujúcim súdom vrátane používania prostriedkov pre autorizáciu elektronických podaní. Na listinné podania a podania neautorizované oprávnenou osobou súd neprihliada.

V prípade, že došlo k zmene údajov zapísaných v RPVS, týkajúcich sa konečného užívateľa výhod alebo k zmene osoby konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora musí o tom ihneď informovať zapísanú oprávnenú osobu, ktorá je následne povinná to oznámiť registrujúcemu súdu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a tiež doložiť k návrhu na zápis zmeny aj verifikačný dokument. Ak sa oprávnená osoba sama dozvie o zmene týchto údajov, je povinná o tom bezodkladne informovať partnera verejného sektora.

Prečítajte si tiež

Ďalšou dôležitou povinnosťou oprávnenej osoby je identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do RPVS a následne overovať jeho identifikáciu napríklad v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod, pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra a tiež k 31. decembru kalendárneho roka. V týchto prípadoch musí oprávnená osoba konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť.

Aké údaje o oprávnenej osobe sa zapisujú do registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Do RPVS sa, okrem údajov partnera verejného sektora, ktorým môže byť fyzická osoba (podnikateľ i nepodnikateľ) alebo právnická osoba, zapisujú tiež údaje o jeho oprávnenej osobe, a to v rozsahu:

 • meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie (ak ide o fyzickú osobu),
 • názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie (ak ide o právnickú osobu).
Prečítajte si tiež

Upozornenie: Partner verejného sektora môže mať v registri zapísanú vždy len jednu oprávnenú osobu, avšak jedna oprávnená osoba môže vykonávať činnosť aj pre viacerých partnerov verejného sektora (napr. advokát môže vykonávať činnosť oprávnenej osoby aj pre viacerých podnikateľov, ktorí sú partnermi verejného sektora).

Možno oprávnenú osobu zmeniť alebo vymazať z registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Výmaz zapísanej oprávnenej osoby z RPVS je možný v dvoch prípadoch:

 1. na návrh samotnej oprávnenej osoby alebo
 2. na návrh partnera verejného sektora.
Prečítajte si tiež

Zapísaná oprávnená osoba sa môže sama nechať vymazať z RPVS (napríklad z dôvodu skončenia spolupráce s partnerom verejného sektora). Registrujúci súd teda vymaže oprávnenú osobu na jej návrh a bezodkladne to oznámi partnerovi verejného sektora, ktorý je následne povinný zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby najneskôr do 30 dní od výmazu vrátane overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.

Registrujúci orgán vymaže oprávnenú osobu aj na návrh partnera verejného sektora, avšak to iba vtedy, ak návrh na zápis zmeny zapísaných údajov podá za partnera verejného sektora nová oprávnená osoba spolu s overením identifikácie konečného užívateľa výhod. To znamená, že zákon dovoľuje „výmenu“ zapísanej oprávnenej osoby, t. j. partner verejného sektora môže zmeniť svoju zapísanú oprávnenú osobu (napr. zapísaného advokáta). Návrh na zápis takejto zmeny však podáva registrovému súdu nová oprávnená osoba (napr. nový advokát) vrátane overenia identifikácie konečného užívateľa výhod. Registrujúci súd bezodkladne oznámi zápis novej oprávnenej osoby pôvodne zapísanej oprávnenej osobe.


Potrebujete pomôcť so zápisom do RPVS? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Verejné obstarávanie od 1. júla 2024 - pripravované zmeny

Verejné obstarávanie čakajú zásadné zmeny, väčšina s navrhovanou účinnosťou od 1. 7. 2024. Ako sa dotknú podnikateľského prostredia?

Zápis do RPVS: vydavatelia publikácií a prevádzkovatelia webov

Vydavatelia periodických publikácií a prevádzkovatelia spravodajských webov sa musia zapísať do Registra partnerov verejného sektora. Koho sa to (ne)týka a ako postupovať?

Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?

Zoznam hospodárskych subjektov: informácie v kocke

Aký je účel zoznamu hospodárskych subjektov a aké výhody zapísaným prináša? Kto a aké informácie v ňom môže nájsť a aké sankcie hrozia, ak sa subjekt do zoznamu nezapíše?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky