Ako sa skúma vlastnícka a riadiaca štruktúra pri zápise do registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Ešte pred zápisom partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora (RPVS) musia byť odhalené jeho vlastnícke a riadiace štruktúry. Ako tento proces prebieha a kto ho vykonáva?

V roku 2017 bol zákonom č. 315/2016 Z. z. zriadený register partnerov verejného sektora (RPVS), ktorý predstavuje jeden z krokov smerujúcich k zvýšeniu transparentnosti právnych vzťahov, do ktorých vstupuje verejný sektor. Jeho cieľom je napomáhať odkrývať vlastnícke a riadiace štruktúry subjektov obchodujúcich so štátom či s inými verejnými inštitúciami (t. j. vlastnícke a riadiace štruktúry rôznych fyzických a právnických osôb, ktoré prijímajú financie z verejných zdrojov).

Do registra partnerov verejného sektora (RPVS) sa zapisuje aj vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora

Do RPVS sa zapisujú údaje ustanovené zákonom o:

V prípade právnickej osoby, ktorá je partnerom verejného sektora (napr. s.r.o., ktorá uzatvára s verejným sektorom zmluvu o poskytnutí jednorazovej štátnej pomoci nad sumu 100 000 EUR), sa do RPVS okrem jej identifikačných údajov (napr. názov, sídlo, právna forma, IČO) zapisuje aj zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v SR, ktorí sú súčasťou vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora.

Ako je uvedené vyššie, do RPVS sa zapisujú aj koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora, ktorých musí už pri prvom zápise partnera verejného sektora do RPVS identifikovať oprávnená osoba (napr. advokát, notár). Účelom identifikácie konečného užívateľa výhod je teda odkrytie vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, ktorý je právnickou osobou. O tomto procese si viac prečítajte v článku Ako zistiť konečného užívateľa výhod?

Vlastnícku a riadiacu štruktúru konkrétneho partnera verejného sektora odhaľuje tzv. verifikačný dokument vypracovaný oprávnenou osobou.

Identifikácia (zistenie) konečného užívateľa výhod sa podľa zákona preukazuje tzv. verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba musí okrem iného uviesť aj vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora (ak je ním právnická osoba). To znamená, že oprávnená osoba má v procese identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora zákonnú povinnosť odhaliť vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ktorý je právnickou osobou a následne ju uviesť vo verifikačnom dokumente, ktorý sa zverejňuje v RPVS. Uvedenie vlastníckej a riadiacej štruktúry vo verifikačnom dokumente je teda jednou z podstatných zákonných náležitostí tohto dokumentu.

Upozornenie: Registrujúci súd (Okresný súd Žilina) ešte pred samotným zápisom (registráciou) preverí, či verifikačný dokument obsahuje všetky zákonné náležitosti, t. j. či je v ňom uvedená aj vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora. Ak tieto náležitosti verifikačný dokument neobsahuje, prípadne ak vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora nie je dostatočne odhalená, súd zápis nevykoná.

Čo je vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora?

Ide o pojmy, ktoré nie sú v zákone definované.

Vlastnícka štruktúra partnera verejného sektora a jej odhalenie predstavuje identifikáciu (zistenie) akejkoľvek právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá má v partnerovi verejného sektora akúkoľvek kvalifikovanú účasť, a to aj prostredníctvom tzv. reťazenia právnických osôb (materské a dcérske spoločnosti), až na úroveň fyzických osôb.

Riadiaca štruktúra partnera verejného sektora a jej odhalenie predstavuje identifikáciu (zistenie) akejkoľvek právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na riadení partnera verejného sektora.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako sa skúma vlastnícka a riadiaca štruktúra partnera verejného sektora?

Vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora musí za súčinnosti partnera verejného sektora skúmať oprávnená osoba (napr. advokát), a to v rámci identifikácie konečného užívateľa výhod, t. j. ešte pred podaním návrhu na zápis do RPVS.

Partner verejného sektora môže mať viacerých konečných užívateľov výhod s tým, že každý z nich môže byť v RPVS zapísaný z iného dôvodu. Najmä sú to fyzické osoby, ktoré majú podiel najmenej 25 % na hlasovacích právach spoločnosti alebo na jej základnom imaní (spoločník) taktiež osoby, ktoré majú právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán či iné osoby, ktoré spoločnosť ovládajú.

Upozornenie: Konečným užívateľom výhod nie sú len fyzické osoby s priamym podielom na hlasovacích právach alebo základnom imaní spoločnosti, ale aj fyzické osoby s nepriamym podielom, ktorý je v držbe inej právnickej osoby (teda, ak je v spoločnosti, ktorá je partnerom verejného sektora, spoločníkom iná právnická osoba s podielom, v ktorej má podiel fyzická osoba – tá má potom nepriamy podiel v spoločnosti, ktorá je partnerom verejného sektora). 

Odhalenie vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora oprávnenou osobou môže predstavovať časovo i administratívne náročný proces, keďže ide o faktické zisťovanie osôb, ktoré sa podieľajú na podnikaní spoločnosti. Podklady, z ktorých pritom oprávnená osoba vychádza môžu byť rôzneho charakteru (napr. výpis partnera verejného sektora z obchodného registra, spoločenská zmluva/zakladateľská listina partnera verejného sektora alebo jeho stanovy či čestné prehlásenie).

Príklad na skúmanie vlastníckej a riadiacej štruktúry partnera verejného sektora:

Spoločnosť BETA s.r.o. je partnerom verejného sektora (na základe zmluvy prijíma zo štátneho rozpočtu jednorázovú pomoc vo výške 120 000 EUR) – musí sa zapísať do RPVS. Oprávnená osoba tejto spoločnosti – advokát JUDr. Šikovný musí pred jej zápisom do RPVS zistiť jej konečných užívateľov výhod a odhaliť vlastnícku a riadiacu štruktúru. V rámci odhaľovania vlastníckej štruktúry oprávnená osoba zistila z obchodného registra, že spoločnosť BETA s.r.o. má dvoch spoločníkov: p. Ostrý a p. Horný. Podľa čestného prehlásenia spoločnosti BETA s.r.o. neexistujú iné fyzické osoby, ktoré by mali právo vymenovať alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán spoločnosti, inak ako prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva obchodného podielu v spoločnosti. Na jej hospodárskom prospechu z podnikania alebo inej činnosti sa nepodieľa žiadna fyzická alebo právnická osoba. V rámci odhaľovania riadiacej štruktúry oprávnená osoba zistila zo spoločenskej zmluvy, že štatutárnym orgánom (konateľom) spoločnosti BETA s.r.o. je každý zo spoločníkov s tým, že každý z nich je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Najvyšším orgánom spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania. Ďalej oprávnená osoba zistila, že spoločnosť nemá vo svojej vlastníckej alebo riadiacej štruktúre žiadneho verejného funkcionára a nie je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu. Na základe zistených informácií oprávnená osoba vypracovala verifikačný dokument, v ktorom tieto zistenia uviedla a skonštatovala, že u spoločnosti BETA s.r.o. ako partnera verejného sektora identifikovala konečného užívateľa výhod, a to oboch spoločníkov (konateľov) s uvedením ich osobných údajov. Verifikačný dokument následne pripojí k návrhu na zápis spoločnosti do RPVS.

V súvislosti so skúmaním vlastníckej a riadiacej štruktúry je vhodné podotknúť, že táto štruktúra nemusí byť vždy tak jednoduchá, ako vo vyššie uvedenom príklade. V prípade spoločností, ktoré vlastnia miestni či zahraniční investori zapojení do komplikovaných koncernových štruktúr, musí oprávnená osoba skúmať celú štruktúru až po vrcholovú spoločnosti a jej spoločníkov či akcionárov. S tým súvisí tiež vyššia cena služieb oprávnenej osoby súvisiaca so zdĺhavejším a nákladnejším skúmaním vlastníckej a riadiacej štruktúry.


Potrebujete pomôcť so zápisom do RPVS? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?

Zoznam hospodárskych subjektov: informácie v kocke

Aký je účel zoznamu hospodárskych subjektov a aké výhody zapísaným prináša? Kto a aké informácie v ňom môže nájsť a aké sankcie hrozia, ak sa subjekt do zoznamu nezapíše?

Zmenu občianskeho preukazu už nebude potrebné hlásiť obchodnému registru

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zrušenie povinnosti zápisu dokladu totožnosti u konečných užívateľov výhod.

Elektronická platforma a jej povinné používanie od 1.2.2023

Kto a za akých podmienok má povinnosť realizovať verejné obstarávania cez elektronickú platformu a ktoré systémy možno použiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky