Zákon o registri partnerov verejného sektora (RPVS) – sumár kľúčových informácií

Kedy podnikateľom vzniká povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a čo všetko treba o registri vedieť? Prehľad dôležitých informácií.

Čo upravuje zákon o registri partnerov verejného sektora (RPVS)?

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon“) upravuje:

 • zriadenie registra partnerov verejného sektora (RPVS),
 • údaje zapisované do tohto registra,
 • postup pri zápise údajov do registra, zápise zmeny a výmaze zapísaných údajov, overovaní údajov zapisovaných do registra a
 • sankcie za porušenie zákonných povinností.

Jeho cieľom je napomáhať odkrývať vlastnícke a riadiace štruktúry fyzických a právnických osôb obchodujúcich so štátom, samosprávou či s inými verejnými inštitúciami.

Za tým účelom bol týmto zákonom s účinnosťou od 1. februára 2017 zriadený register partnerov verejného sektora (RPVS), ktorý nahradil vtedajší register konečných užívateľov výhod. Ide o informačný systém verejnej správy, vedený výlučne elektronicky, ktorý obsahuje zákonom ustanovené údaje:

 1. o partneroch verejného sektora,
 2. ich konečných užívateľoch výhod
 3. o oprávnených osobách,ktoré vykonali samotný zápis do registra. 

Správcom a prevádzkovateľom registra je Ministerstvo spravodlivosti SR. Registrujúcim orgánom (t. j. orgánom vykonávajúcim zápis/registráciu) je Okresný súd Žilina.

Partnerom verejného sektora (PVS) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce obchodovať so štátom alebo samosprávou (napr. uzavrieť kúpnu zmluvu) alebo osoba, ktorá prijíma zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky či majetok od samosprávy nad zákonom stanovený limit (jednorazové plnenie zo zmluvy prevyšujúce 100 000 eur alebo viaceré čiastkové plnenia vyššie ako 250 000 eur). Zákon o RPVS presne definuje, ktoré osoby sú partnerom verejného sektora (napr. aj zdravotné poisťovne).  

Konečným užívateľom výhod (KUV) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku a tiež každá fyzická osoba, v prospech ktorej právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo združenie majetku vykonáva svoju činnosť alebo obchod. Takto konečného užívateľa výhod definuje zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (AML zákon).

Oprávnenou osobou je podľa zákona o RPVS advokát, notár, banka, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území SR a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS) môže byť povinný alebo dobrovoľný

Zákon o RPVS rozlišuje povinný a dobrovoľný zápis do registra partnerov verejného sektora.

Povinne sa do registra zapisujú partneri verejného sektora (t. j. fyzické a právnické osoby definované zákonom o RPVS okrem tých, ktorým bolo jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy neprevyšujúce 100 000 eur alebo viaceré čiastkové plnenia nie vyššie ako 250 000 eur). Zápis  musí trvať aspoň po dobu existencie zmluvy (t. j. po dobu, počas ktorej partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od štátu, samosprávy či iného verejného subjektu).

Dobrovoľne sa do registra môžu zapísať fyzické i právnické osoby, ktoré nie sú partnermi verejného sektora, ak o to požiadajú. Často sú to napríklad obchodné spoločnosti, ktorých obchodný partner vyžaduje pre uzatvorenie zmluvy takýto zápis (teda v rámci svojich B2B obchodných vzťahov). Tieto osoby majú po zápise do RPVS povinnosti partnera verejného sektora.

Zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS) vykonávajú oprávnené osoby

Partner verejného sektora sa do RPVS nezapisuje sám, teda nemôže sám podať návrh na zápis. Ak by tak urobil, registrujúci súd ho odmietne.

Zákon jednoznačne hovorí, že návrh na zápis do registra podáva za partnera verejného sektora oprávnená osoba (napr. advokát, notár). Podobne to platí aj v prípade podania návrhu na zápis zmeny a výmaz zapísaných údajov.

To znamená, že za účelom zápisu do RPVS si musí partner verejného sektora zabezpečiť oprávnenú osobu, s ktorou uzavrie dohodu o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Oprávnená osoba potom v mene partnera verejného sektora vykonáva všetky úkony súvisiace so zápisom. Partner verejného sektora je však povinný poskytnúť oprávnenej osobe súčinnosť.

Návrh na zápis sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky registrujúceho súdu prostredníctvom určeného elektronického formulára, je bezplatný. Musí byť autorizovaný oprávnenou osobou, inak naň súd nebude prihliadať. Taktiež prílohy, ktoré je potrebné k návrhu pripojiť, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s návrhom a autorizované oprávnenou osobou, inak sa na návrh na zápis neprihliada. 

Oprávnené osoby musia zisťovať konečného užívateľa výhod

Ak sa návrh na zápis do RPVS týka konečného užívateľa výhod, prílohou k návrhu musí byť aj tzv. verifikačný dokument. Ním sa preukazuje identifikácia (zistenie) konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, ktorú je v zmysle zákona povinná realizovať oprávnená osoba pri prvom zápise partnera verejného sektora do RPVS a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod pri tzv. verifikačných udalostiach (napr. k 31. decembru kalendárneho roka). 

Prečítajte si tiež

Ak je partnerom verejného sektora právnická osoba, musí oprávnená osoba v tomto dokumente okrem iného uviesť aj vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora. Čiže, oprávnená osoba má zákonnú povinnosť odhaliť (odkryť) v procese identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora vlastnícku a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ktorý je právnickou osobou a následne ju uviesť vo verifikačnom dokumente.

Za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba zapísaná v registri.

Článok pokračuje pod reklamou

Za porušenie ustanovení zákona o RPVS hrozia sankcie

Zákon o RPVS ustanovuje pre prípady porušenia viaceré druhy sankcií – pokutu, výmaz z registra či diskvalifikáciu zo zápisu do RPVS.

Pokuta môže byť uložená:

 • partnerovi verejného sektora,
 • osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu partnera verejného sektora,
 • konečnému užívateľovi výhod a 
 • oprávnenej osobe.

Ak napríklad partner verejného sektora v návrhu na zápis uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo verejných funkcionároch, registrujúci súd mu uloží pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý získal, s tým, že ak hospodársky prospech nemožno zistiť, potom mu uloží pokutu v rozsahu od 10 000 eur do 1 000 000 eur.

Výmaz zapísaného partnera verejného sektora vykoná registrujúci súd napríklad, ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé a úplné. Po právoplatnosti tohto rozhodnutia súd vymaže partnera verejného sektora z registra a začne konanie o uložení pokuty.

Najnovším druhom sankcie (od 1. 9. 2019) je diskvalifikácia zo zápisu do RPVS, ktorá znamená, že partner verejného sektora nemôže byť zapísaný do RPVS počas dvoch rokov od svojho výmazu, a to napríklad, ak registrujúci súd vykonal výmaz partnera verejného sektora z registra z dôvodu, že hodnoverne nepreukázal pravdivosť a úplnosť údajov o svojom konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri.

Ustanovenia o sankciách sa nevzťahujú na osoby dobrovoľne zapísané do RPVS. V takomto prípade treba sankcie riešiť v rámci zmluvného vzťahu obchodných partnerov (teda v rámci B2B obchodných vzťahov).

Viac o sankciách sa dozviete v našom článku Aké sú sankcie za nezapísanie do registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Dodatočné informácie o RPVS

Údaje obsiahnuté v RPVS sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR, a to v podobe štruktúrovaných údajov, ktoré umožňujú vyhľadávanie a ich ďalšie automatické spracovanie.

Tieto údaje sú účinné voči všetkým osobám. Nie je potrebné ich preukazovať orgánom verejnej moci alebo iným inštitúciám, pretože tieto si ich z registra vedia zistiť sami. Preto sa ani nevydáva žiadne potvrdenie o zápise partnera verejného sektora do RPVS.  

Napriek tomu, že návrh na zápis do RPVS je bezplatný, treba počítať s určitými nákladmi spojenými s odmenou pre oprávnenú osobu za vykonanie zápisu, prípadne za iné úkony (identifikáciu konečného užívateľa výhod). Jej výška bude spravidla závisieť od zložitosti danej veci.

Ako bolo uvedené vyššie, do registra partnerov verejného sektora sa zapisujú aj koneční užívatelia výhod. Ich zápis do tohto registra však treba odlišovať od zápisu konečných užívateľov výhod do obchodného registra. O tom si môžete viac prečítať v článku V čom sa líši zápis konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a do obchodného registra (OR)?


Potrebujete pomôcť so zápisom do RPVS? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zápis do RPVS: vydavatelia publikácií a prevádzkovatelia webov

Vydavatelia periodických publikácií a prevádzkovatelia spravodajských webov sa musia zapísať do Registra partnerov verejného sektora. Koho sa to (ne)týka a ako postupovať?

Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?

Zoznam hospodárskych subjektov: informácie v kocke

Aký je účel zoznamu hospodárskych subjektov a aké výhody zapísaným prináša? Kto a aké informácie v ňom môže nájsť a aké sankcie hrozia, ak sa subjekt do zoznamu nezapíše?

Zmenu občianskeho preukazu už nebude potrebné hlásiť obchodnému registru

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zrušenie povinnosti zápisu dokladu totožnosti u konečných užívateľov výhod.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky