Výmaz partnera verejného sektora z RPVS

V ktorých prípadoch prichádza do úvahy výmaz partnera verejného sektora z registra partnerov verejného sektora (RPVS) a ako prebieha?

V roku 2017 bol zákonom č. 315/2016 Z. z. zriadený register partnerov verejného sektora (RPVS) ako informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora. Aké ďalšie údaje v ňom možno nájsť si prečítajte v článku Register partnerov verejného sektora (RPVS).

Partner verejného sektora sa do RPVS zapisuje povinne, t. j. musí sa do neho zapísať. Okrem povinného zápisu je možný aj zápis dobrovoľný (napr. môže sa zapísať podnikateľ, ktorý nie je partnerom verejného sektora - obchodná spoločnosť v rámci svojich B2B obchodných vzťahov). Registrujúcim orgánom (orgánom, ktorému sa podáva návrh na zápis) je Okresný súd Žilina. Ktoré osoby (fyzické či právnické) sú podľa zákona partnermi verejného sektora nájdete v našom článku Kto sa zapisuje do registra partnerov verejného sektora (RPVS)?.

Kedy môže byť partner verejného sektora vymazaný z RPVS?

Registrujúci súd vykoná výmaz zapísaného partnera verejného sektora:

  1. na návrh oprávnenej osoby alebo
  2. bez návrhu.

Výmaz partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby

Zapísaný partner verejného sektora môže sám iniciovať svoj výmaz z RPVS, čiže môže sa dať vymazať z vlastnej iniciatívy (tzv. dobrovoľný výmaz).

V praxi to však znamená, že tak ako v prípade podania návrhu na zápis aj v prípade podania návrhu na výmaz, môže za partnera verejného sektora konať len jeho oprávnená osoba, rovnako zapísaná v RPVS (napr. advokát, notár). Teda iba oprávnená osoba partnera verejného sektora môže podať registrujúcemu súdu návrh na výmaz partnera verejného sektora z RPVS.

Dôvodom dobrovoľného výmazu môže byť napríklad, že partner verejného sektora už nie je prijímateľom verejných finančných prostriedkov (nemá verejné zákazky alebo ich už nechce mať), resp. že už došlo k naplneniu účelu zmluvy, kvôli ktorej sa podnikateľ do RPVS zapisoval.

Príklad na jednorazovú transakciu, kvôli ktorej sa podnikateľ musel zapísať do RPVS
Podnikateľovi sa podarilo vydražiť nehnuteľnosť vo vlastníctve štátu, ktorej hodnota prevyšovala 100 000 EUR, a preto musel byť zapísaný v RPVS. Po prevode vlastníctva k nehnuteľnosti však došlo k naplneniu účelu zmluvy, a teda zápis v RPVS v takomto prípade nie je viac nutný.

Príklad na ukončenie zmluvy, ktorá bola dôvodom zápisu do RPVS

Podnikateľ so subjektom verejného sektora uzavrel zmluvu na zabezpečovanie IT služieb, a to na dobu 3 rokov, pričom po prvom roku trvania zmluvy už bolo zrejmé, že podnikateľ si na základe tejto zmluvy v 1 kalendárnom roku vyfakturuje viac ako 250 000 EUR bez DPH. Z tohto dôvodu podnikateľ musel byť zapísaný v RPVS počas trvania zmluvy a bude musieť byt zapísaný až do skončenia platnosti zmluvy, t. j. až do uplynutia dohodnutej doby 3 rokov.

Prečítajte si tiež

Návrh na výmaz sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky registrujúceho súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh musí byť autorizovaný oprávnenou osobou, inak naň súd nebude prihliadať.

Ak podnikateľ prostredníctvom oprávnenej osoby nepožiada o výmaz z RPVS, musí si aj naďalej plniť povinnosti v zmysle zákona a musí oprávnenej osobe platiť dohodnutú odmenu – napr. za to, že oprávnená osoba vždy k 31.12. kalendárneho roka overí správnosť údajov zapísaných v RPVS (či napríklad nedošlo k zmene konečného užívateľa výhod). Ak už podnikateľ nemusí byť nutne zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, výmaz z tohto registra má pre neho najmä ekonomickú výhodu, teda tú, že môže ukončiť zmluvu s oprávnenou osobou a nemusí viac platiť za jej služby. Na druhej strane, ak bude podnikateľ v budúcnosti uzatvárať inú zmluvu s verejným sektorom, pri ktorej mu vznikne povinnosť zápisu do RPVS, celý proces vyhľadania oprávnenej osoby a zápisu do registra musí absolvovať odznova.

Článok pokračuje pod reklamou

Výmaz partnera verejného sektora bez návrhu

Druhým spôsobom ako môže dôjsť k výmazu partnera verejného sektora z RPVS je bez návrhu (z úradnej povinnosti registrujúceho súdu), a to v nasledujúcich prípadoch:

  1. ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé a úplné,
  2. ak partnerovi verejného sektora právoplatne uložil pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo a táto pokuta nebola v lehote určenej súdom zaplatená,
  3. za porušenie zákazu upravujúceho vylúčenie oprávnenej osoby (napr. keď konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora a oprávnenej osoby je tá istá fyzická osoba) a táto pokuta nebola v lehote určenej súdom zaplatená.

Dá sa povedať, že v týchto prípadoch výmaz z RPVS predstavuje sankciu za porušenie ustanovení zákona o registri partnerov verejného sektora, o ktorej rozhoduje registrujúci súd. Viac o sankciách vrátane pokút si prečítajte v článku Aké sú sankcie za nezapísanie do registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Prečítajte si tiež

V prvom prípade ide o výmaz partnera verejného sektora z RPVS na základe uvedenia nesprávnych, neúplných a nepravdivých údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri (výmaz je teda následkom ukončenia konania o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v RPVS). Registrujúci súd je totižto oprávnený z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu tretej osoby overiť pravdivosť a úplnosť údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v RPVS. Ak partner verejného sektora v rámci tohto konania hodnoverne nepreukáže, že údaje o jeho konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé a úplné, registrujúci súd rozhodne o výmaze partnera verejného sektora z RPVS. Pri rozhodovaní o výmaze súd posudzuje závažnosť porušenia povinnosti partnera verejného sektora (t. j. mať v RPVS zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod správne a úplne), či je takáto sankcia, vzhľadom na spôsob porušenia povinnosti, jej následky, okolnosti, za ktorých bola povinnosť porušená, primeraná, a mieru zavinenia. Po právoplatnosti rozhodnutia o výmaze súd reálne vymaže partnera verejného sektora z registra a zároveň začne konanie o uložení pokuty.

V druhom a treťom prípade zase platí, že súd najprv rozhodne o uložení pokuty za porušenie príslušných ustanovení zákona a až za predpokladu, že v lehote určenej rozhodnutím súdu nebude pokuta zo strany partnera verejného sektora uhradená, následne rozhodne o jeho výmaze z RPVS.

Právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu výmazu partnera verejného sektora

Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o výmaze partnera verejného sektora z RPVS alebo ak dôjde k výmazu partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby počas trvania zmluvy, vzniká účastníkovi zmluvy, ktorý poskytuje partnerovi verejného sektora finančné prostriedky, majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva (napr. štátu, obci), právo odstúpiť od zmluvy.

To znamená, že výmaz partnera verejného sektora z registra zakladá oprávnenie subjektu verejného sektora (štátu) odstúpiť od zmluvy a tiež možnosť neplniť zmluvu bez toho, aby sa dostal do omeškania.

Sankcia (diskvalifikačná lehota) pre partnera verejného sektora po jeho výmaze

S účinnosťou od septembra 2019 sa ako sankcia pri výmaze partnera verejného sektora bez návrhu (z úradnej povinnosti) zaviedla tzv. diskvalifikačná lehota - vymazaný partner verejného sektora nemôže byť počas lehoty dvoch rokov odo dňa výmazu opätovne zapísaný do RPVS.

Upozornenie: Diskvalifikačná lehota dvoch rokov sa neuplatňuje pri dobrovoľnom výmaze, teda výmaze na základe návrhu oprávnenej osoby partnera verejného sektora.


Potrebujete pomôcť so zápisom do RPVS? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny vo verejnom obstarávaní od 1. 8. 2024

Verejné obstarávanie prešlo dvoma novelami. Tie prinášajú nové výnimky, úpravy limitov či zmenu pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním. Prinášame prehľad dôležitých zmien najmä od 1. 8. 2024.

Verejné obstarávanie od 1. júla 2024 – pripravované zmeny

Verejné obstarávanie čakajú zásadné zmeny, väčšina s navrhovanou účinnosťou od 1. 7. 2024. Ako sa dotknú podnikateľského prostredia?

Zápis do RPVS: vydavatelia publikácií a prevádzkovatelia webov

Vydavatelia periodických publikácií a prevádzkovatelia spravodajských webov sa musia zapísať do Registra partnerov verejného sektora. Koho sa to (ne)týka a ako postupovať?

Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky