Aké sú sankcie za nezapísanie do registra partnerov verejného sektora (RPVS)?

Aké sankcie a ktorým subjektom hrozia za porušenie zákona o registri partnerov verejného sektora (RPVS)?

Register partnerov verejného sektora (RPVS) ako informačný systém verejnej správy obsahujúci údaje o partneroch verejného sektora, ich konečných užívateľoch výhod a o oprávnených osobách, bol zriadený vo februári 2017 zákonom č. 315/2016 Z. z. Povinne sa do neho zapisujú partneri verejného sektora (napr. firma, ktorá prijíma na základe zmluvy zo štátneho rozpočtu jednorázovo finančné prostriedky vo výške nad 100 000 eur). Na základe žiadosti je možný aj dobrovoľný zápis (napr. zapísať sa do RPVS môže firma, ktorá nie je partnerom verejného sektora, ale jej obchodný partner takýto zápis požaduje na uzatvorenie zmluvy). Viac si o tom prečítajte v článkoch Kto sa zapisuje do RPVS? alebo Kedy je zápis do RPVS povinný?

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora upravuje predovšetkým:

 • údaje zapisované do tohto registra,
 • postup pri ich zápise, zápise zmeny už zapísaných údajov či ich výmaze, tiež pri overovaní údajov zapisovaných do registra a
 • sankcie za porušenie povinností.

Okrem toho zakotvuje viacero povinností pre partnera verejného sektora, oprávnenú osobu či konečného užívateľa výhod. Porušenie ich zákonných povinností zakladá vznik zodpovednostných vzťahov. V tomto článku sa budeme ďalej zaoberať len sankciami, ktoré hrozia v prípade porušenia zákona o RPVS. 

Sankcie za porušenie ustanovení zákona o registri partnerov verejného sektora (RPVS)

Zákon o RPVS s cieľom zabezpečiť jeho reálnu vymáhateľnosť zavádza uloženie týchto druhov sankcií:

 1. pokuta, 
 2. výmaz z RPVS a
 3. diskvalifikácia zo zápisu do RPVS.

Uloženie pokuty

Registrujúci orgán (Okresný súd Žilina) uloží pokutu:

 1. partnerovi verejného sektora, vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý získal, s tým, že ak hospodársky prospech nemožno zistiť, potom mu uloží pokutu v rozsahu od 10 000 eur do 1 000 000 eur,
 2. osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu partnera verejného sektora v čase porušenia povinnosti, vo výške od 10 000 eur do 100 000 eur (členovia štatutárneho orgánu zodpovedajú za zaplatenie pokuty solidárne, t. j. spoločne a nerozdielne),
Prečítajte si tiež

a to za porušenie týchto zákonných povinností:

 • ak v návrhu na zápis uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo verejných funkcionároch,
 • ak nesplní povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo,
 • ak poruší zákaz upravujúci vylúčenie oprávnenej osoby (ide o skutočnosti, kedy oprávnená osoba nemôže vykonávať svoju činnosť pre konkrétneho partnera verejného sektora napríklad z dôvodu akéhokoľvek ich vzťahu, personálneho alebo materiálneho prepojenia alebo v prípade, že konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora a oprávnenej osoby je tá istá fyzická osoba). 

Okrem toho registrujúci orgán (Okresný súd Žilina) uloží pokutu aj:

 1. konečnému užívateľovi výhod, do výšky 10 000 eur, ak si nesplní povinnosť oznámiť do 15 dní partnerovi verejného sektora, že sa stal jeho konečným užívateľom výhod, a oznámenie doručiť aj oprávnenej osobe zapísanej v registri,
 2. oprávnenej osobe, vo výške od 10 000 eur do 100 000 eur, ak poruší zákaz upravujúci vylúčenie oprávnenej osoby (viď vyššie).

Pri ukladaní pokuty registrujúci orgán prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

Článok pokračuje pod reklamou

Výmaz partnera verejného sektora z RPVS

Registrujúci orgán vykoná výmaz zapísaného partnera verejného sektora v nasledujúcich prípadoch:

 1. ak partnerovi verejného sektora právoplatne uložil pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo a táto pokuta nebola v lehote určenej súdom zaplatená,
 2. za porušenie zákazu upravujúci vylúčenie oprávnenej osoby (viď vyššie) a táto pokuta nebola v lehote určenej súdom zaplatená,  
 3. ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé a úplné.

V prvom a druhom prípade teda platí, že súd najprv rozhodne o uložení pokuty za porušenie príslušných ustanovení zákona a v prípade, ak v lehote určenej rozhodnutím súdu nebude pokuta zaplatená, potom rozhodne o výmaze partnera verejného sektora z RPVS. 

Prečítajte si tiež

V treťom prípade je situácia odlišná. Výmaz z RPVS je totiž následkom ukončenia konania o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri, a to vtedy ak partner verejného sektora v takomto konaní hodnoverne nepreukáže, že zapísané údaje o jeho konečnom užívateľovi výhod sú pravdivé a úplné. Po právoplatnosti tohto rozhodnutia súd vymaže partnera verejného sektora z registra a začne konanie o uložení pokuty. Pri rozhodovaní o výmaze súd posudzuje závažnosť porušenia povinnosti partnera verejného sektora (t. j. mať v RPVS zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod správne a úplne), či je takáto sankcia, vzhľadom na spôsob porušenia povinnosti, jej následky, okolnosti, za ktorých bola povinnosť porušená, primeraná, a mieru zavinenia.

Diskvalifikácia zo zápisu do RPVS

Od 1. 9. 2019 bol do zákona o RPVS zavedený nový druh sankcie – diskvalifikácia zo zápisu do RPVS.

Ide o to, že partner verejného sektora nemôže byť zapísaný do RPVS počas dvoch rokov od svojho výmazu:

 • ak registrujúci orgán vykonal výmaz partnera verejného sektora z registra z dôvodu, že hodnoverne nepreukázal pravdivosť a úplnosť údajov o svojom konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri, alebo  
 • ak mu registrujúci orgán právoplatne uložil pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v ustanovenej lehote alebo za porušenie zákazu upravujúceho vylúčenie oprávnenej osoby (viď vyššie).

Uvedené platí aj vtedy, ak partner verejného sektora nie je zapísaný v RPVS ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod.

Prečítajte si tiež

Upozornenie: Vyššie uvedený sankčný mechanizmus sa nevzťahuje na dobrovoľne zapísané osoby (t. j. osoby, ktoré nie sú v zmysle zákona partnermi verejného sektora). V takomto prípade treba otázku sankcii riešiť v rámci B2B obchodných vzťahov (teda v rámci zmluvného vzťahu medzi dvoma podnikateľmi ako obchodnými partnermi).                                                                                      

Na záver uvádzame, že sankcie môžu postihnúť nielen partnera verejného sektora, oprávnenú osobu či konečného užívateľa výhod, ale aj samotný verejný sektor. Podľa zákona o priestupkoch sa priestupku dopustí ten, kto uzavrie zmluvu s partnerom verejného sektora, ak tento partner nebol ku dňu uzavretia zmluvy zapísaný do RPVS. To znamená, že aj osoba konajúca v mene subjektu verejného sektora (napr. minister, starosta a pod.), ktorá uzavrie zmluvu s partnerom verejného sektora, ktorý nie je zapísaný v RPVS, sa dopúšťa priestupku, za ktorý hrozí pokuta od 1 000 eur do 100 000 eur.


Potrebujete pomôcť so zápisom do RPVS? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je Mgr. Tomáš Vavro, advokát, IČO: 50895206. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny vo verejnom obstarávaní od 1. 8. 2024

Verejné obstarávanie prešlo dvoma novelami. Tie prinášajú nové výnimky, úpravy limitov či zmenu pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním. Prinášame prehľad dôležitých zmien najmä od 1. 8. 2024.

Verejné obstarávanie od 1. júla 2024 – pripravované zmeny

Verejné obstarávanie čakajú zásadné zmeny, väčšina s navrhovanou účinnosťou od 1. 7. 2024. Ako sa dotknú podnikateľského prostredia?

Zápis do RPVS: vydavatelia publikácií a prevádzkovatelia webov

Vydavatelia periodických publikácií a prevádzkovatelia spravodajských webov sa musia zapísať do Registra partnerov verejného sektora. Koho sa to (ne)týka a ako postupovať?

Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky