Zmeny v BOZP od 1. júla 2015

Od 1.7.2015 bude môcť aj fyzická osoba zabezpečovať výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov. Zamestnávanie bezpečnostného technika je výhodou aj z pohľadu pracovnej zdravotnej služby.

V tomto článku sa budeme venovať nasledujúcim témam:

  1. legislatívna zmena, na základe ktorej budú môcť vykonávať výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov aj fyzické osoby,
  2. poskytovanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom môže byť aj podnikateľskou činnosťou,
  3. bezpečnostný technik ako zamestnanec môže u podnikateľa zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu.

Výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov budú môcť vykonávať aj fyzické osoby

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) ruší obmedzenia týkajúce sa vylúčenia fyzických osôb z výchovy a vzdelávania bezpečnostného technika a zamestnávateľa, ktorý bude osobne vykonávať úlohy bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika. V súčasnosti môžu organizovať a vykonávať takúto výchovu a vzdelávanie bezpečnostného technika a zamestnávateľa len škola alebo právnická osoba oprávnená na takúto výchovu a vzdelávanie.

Novela zákona o BOZP nadobudne účinnosť od 1. júla 2015. Od 1. júla 2015 budú môcť aj fyzické osoby zabezpečovať výchovu a vzdelávanie bezpečnostného technika a zamestnávateľa, ktorý bude osobne vykonávať úlohy bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika. Predpokladom na to, aby fyzická alebo právnická osoba mohla vykonávať takúto výchovu a vzdelávanie, je získanie potrebného oprávnenia a splnenie príslušných podmienok.

Poznámka: Zamestnávateľ ako fyzická osoba alebo člen štatutárneho orgánu právnickej osoby môže osobne vykonávať úlohy bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika len dovtedy, kým počet zamestnancov tohto zamestnávateľa nedosiahne 5 alebo 19 v závislosti od rizikovosti jeho predmetu činnosti (uvedeného alebo neuvedeného v prílohe č. 1 k zákonu o BOZP - bližšie § 22 ods. 6 zákona o BOZP).

Získavanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov

Podmienkou na vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie je:

a) ak je žiadateľom fyzická osoba, odborná spôsobilosť a odborná prax podľa prílohy č. 2a k zákonu o BOZP a lektorská spôsobilosť,

b) ak je žiadateľom fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa podmienky ustanovené v predchádzajúcom bode, alebo právnická osoba, takýto žiadateľ podmienky podľa bodu a) splní prostredníctvom iných osôb - musí mať určeného odborného zástupcu s odbornou spôsobilosťou a odbornou praxou podľa prílohy č. 2a k zákonu o BOZP a tiež určeného najmenej jedného školiteľa (bližšie poznámka),

c) vypracovaný vzorový projekt výchovy a vzdelávania, ktorého obsah je bližšie špecifikovaný v § 27 ods. 10 zákona o BOZP,

d) materiálno-technické zabezpečenie výchovy a vzdelávania.

Poznámka: Ak bude určený jeden školiteľ, musí spĺňať všetky podmienky ustanovené pre žiadateľa v písmene a), teda odbornú spôsobilosť, odbornú prax aj lektorskú spôsobilosť. Ak budú určení viacerí školitelia, musia byť spoločne odborne spôsobilí na všetky témy všeobecných požiadaviek a osobitných požiadaviek výchovy a vzdelávania, mať odbornú prax podľa prílohy č. 2a k zákonu o BOZP a disponovať lektorskou spôsobilosťou.

Odborný zástupca musí byť vo vzťahu k žiadateľovi o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v pracovnom pomere (jedine pracovný pomer v podobe pracovnej zmluvy, nie dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) alebo členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom právnickej osoby. Odborný zástupca nemôže túto činnosť vykonávať pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

Žiadosť o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov

So žiadosťou o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie bezpečnostných technikov je potrebné sa obrátiť na Národný inšpektorát práce. Pre vyplnenie uvedenej žiadosti neexistuje žiadny jednotný formulár. Zákon o BOZP však v § 27 ods. 7 až 10 stanovuje náležitosti takejto žiadosti a prílohy k nej. Národný inšpektorát práce vydá žiadateľovi oprávnenie na výchovu a vzdelávanie do 60 dní odo dňa podania žiadosti. Toto oprávnenie na výchovu a vzdelávanie sa vydáva na neurčitý čas.

K žiadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie fyzická alebo právnická osoba doloží:

  • všetky doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť, lektorskú spôsobilosť, doklad o splnení podmienky dĺžky odbornej praxe,
  • vzorový projekt výchovy a vzdelávania vypracovaný osobitne pre každú požadovanú výchovnú a vzdelávaciu činnosť podľa prílohy č. 2 k zákonu o BOZP,
  • vyhlásenie o materiálno-technickom zabezpečení výchovy a vzdelávania, ktoré obsahuje zoznam materiálno-technického vybavenia,
  • kópiu pracovnej zmluvy s odborným zástupcom,
  • potvrdenie o úhrade správneho poplatku v sume 82,50 eur pre každú činnosť podľa prílohy č. 2 k zákonu o BOZP.

Na účely vydania oprávnenia na výchovu a vzdelávanie sa preukazuje:

a) odborná spôsobilosť osvedčením alebo preukazom, alebo iným dokladom podľa prílohy č. 2a k zákonu o BOZP v závislosti od jednej z desiatich skupín činností na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce,

b) lektorská spôsobilosť osvedčením o absolvovaní akreditovaného lektorského kurzu vydaným vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov alebo iným dokladom o absolvovaní pedagogického štúdia.

Článok pokračuje pod reklamou

Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika môže byť aj podnikateľskou činnosťou

V zmysle § 21 ods. 3 zákona o BOZP je povinnosťou každého zamestnávateľa zabezpečiť pre svojich zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu. Bezpečnostnotechnickú službu zamestnávateľ zabezpečuje prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo dodávateľským spôsobom s jednou alebo viacerými fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré sú oprávnené na výkon bezpečnostnotechnickej služby. Fyzická osoba, ktorá sa stane bezpečnostným technikom získaním osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie alebo právnická osoba s takýmto zamestnancom, môže v tejto oblasti podnikať. Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom je viazanou živnosťou uvedenou pod poradovým číslom 62 zoznamu viazaných živností.

TIP: Problematika BOZP je komplexná téma, ktorú je v mnohých prípadoch najefektívnejšie zabezpečiť dodávateľským spôsobom. Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku na zabezpečenie BOZP a požiarnej ochrany od overeného poskytovateľa BOZP.

Fyzické a právnické osoby môžu získať po splnení príslušných podmienok oprávnenie na dodávateľské vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby od Národného inšpektorátu práce na základe písomnej žiadosti. Vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby podlieha správnemu poplatku vo výške 82,50 eur. Veľkou výhodou fyzických osôb - podnikateľov (živnostníkov), ktorí sú bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom je, že ak nie sú zamestnávateľom, sú oprávnené osobne vykonávať bezpečnostnotechnickú službu dodávateľským spôsobom aj bez oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce. Postačuje im len založenie živnosti s takýmto predmetom podnikania.

Bezpečnostný technik môže u zamestnávateľa zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu

Pre každého zamestnávateľa, ktorého jeden zo zamestnancov má osvedčenie bezpečnostného technika, táto skutočnosť v súčasnosti predstavuje veľkú výhodu. Od roku 2015 je totižto povinnosťou každého zamestnávateľa pre všetkých svojich zamestnancov zabezpečovať zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, tzn. na zamestnancov vykonávajúcich práce prvej a druhej kategórie (nerizikoví zamestnanci) ako aj zamestnancov vykonávajúcich práce tretej a štvrtej kategórie (rizikoví zamestnanci). Výnimkou z povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu nie sú ani zamestnanci vykonávajúci prácu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Možnosti, akými môže zamestnávateľ pre svojich zamestnancov zabezpečovať zdravotný dohľad, sú dve: vlastnými zamestnancami alebo dodávateľským spôsobom. Pokiaľ ide o zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do prvej alebo druhej kategórie prác, jednou z možností, ako môže zamestnávateľ vlastnými zamestnancami zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu, je aj prostredníctvom bezpečnostného technika. Ak má podnikateľ v pracovnoprávnom vzťahu bezpečnostného technika, môže mu to výrazným spôsobom znížiť náklady na pracovnú zdravotnú službu v porovnaní s tým, ako by si túto povinnosť mal plniť dodávateľským spôsobom využitím služieb externej firmy.

Ohľadom pracovnej zdravotnej služby Vám odporúčame prečítať si aj niektoré naše články, v ktorých sa tejto rozsiahlej oblasti venujeme, napríklad: Zdravotná služba bude povinná pre všetkých zamestnávateľov od roku 2015 alebo Pracovná zdravotná služba (PZS) a povinnosti pre zamestnávateľov od 1.1.2015.


BOZP a PO - rýchlo a bez starostí, kontaktuje nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa BOZP a PO.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Pracovné úrazy v dôsledku (nielen) horúčav na pracovisku: povinnosti a prevencia

Vyčerpanie, nepozornosť či malátnosť, ktoré v období leta hrozia, môžu zapríčiniť pracovný úraz. Čo ním (nie) je a na čo by mali myslieť zamestnanci aj zamestnávatelia?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky