Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

Na dosiahnutie bezpečnosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov (BOZP) pri práci si musí zamestnávateľ splniť niekoľko všeobecných povinností. Ktoré sú to?

Základné pojmy na účely zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

V článku BOZP – na ktorých podnikateľov sa vzťahuje a ako je upravená ste sa mohli dozvedieť, kedy sa na podnikateľa začínajú vzťahovať povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Predtým, než sa v našom článku budeme týmto povinnostiam venovať, je potrebné si vysvetliť niektoré základné pojmy, ktoré zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) v tejto súvislosti často používa.

Na účely zákona o BOZP sú dôležité predovšetkým tieto pojmy:

 • prevenciou sa rozumie systém plánovaných a vykonávaných opatrení vo všetkých oblastiach činnosti zamestnávateľa, ktoré sú zamerané na vylúčenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce a určenie postupu v prípade bezprostredného a vážneho ohrozenia života alebo zdravia zamestnanca ,
 • nebezpečenstvom sa rozumie stav alebo vlastnosť faktora pracovného procesu a pracovného prostredia, ktoré môžu poškodiť zdravie zamestnanca,
 • ohrozením sa rozumie situácia, v ktorej nemožno vylúčiť, že zdravie zamestnanca bude poškodené,
 • rizikom sa rozumie pravdepodobnosť vzniku poškodenia zdravia zamestnanca pri práci a stupeň možných následkov na zdraví.

Všeobecné zásady prevencie pri opatreniach v BOZP

Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.

Všeobecné zásady prevencie sú:

 • vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúceho rizika,
 • posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas používania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,
 • vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,
 • uprednostňovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami,
 • nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia,
 • prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,
 • zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie zamestnanca,
 • plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpečných pracovných prostriedkov, technológií a metód organizácie práce, skvalitňovaním pracovných podmienok s ohľadom na faktory pracovného prostredia a prostredníctvom sociálnych opatrení,
 • vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Článok pokračuje pod reklamou

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa pri BOZP

Povinnostiam zamestnávateľa pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci je venovaná celá druhá časť zákona o BOZP. V tomto článku bude venovaná pozornosť len všeobecným povinnostiam zamestnávateľa, ktoré je ale potrebné pokladať za tiež veľmi dôležité. Ustanovené sú v § 6 zákona o BOZP. O ostatných povinnostiach zamestnávateľa v oblasti BOZP ako napríklad pravidelné školenia zamestnancov, poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom, postup zamestnávateľa pri pracovnom úraze, si prečítate v článku Najdôležitejšie povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP.

Informácie o povinnostiach zamestnávateľa v oblasti BOZP platné od roku 2019 nájdete v článku BOZP - povinnosti zamestnávateľa.

TIP: Problematika BOZP je komplexná téma, ktorú je v mnohých prípadoch najefektívnejšie zabezpečiť dodávateľským spôsobom. Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku na zabezpečenie BOZP a požiarnej ochrany od overeného poskytovateľa BOZP.

Všeobecné povinnosti zamestnávateľa v záujme dosiahnutia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci:

 • vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • zlepšovať pracovné podmienky, prispôsobovať ich zamestnancom a zohľadňovať pritom meniace sa okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky,
 • zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,
 • zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na tento účel vykonávať potrebnú údržbu a opravy,
 • zabezpečovať, aby chemické faktory, fyzikálne faktory, biologické faktory, faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
 • odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie a ak to nie je možné, vykonať opatrenia na ich obmedzenie a pripravovať opatrenia na ich odstránenie,
 • nahrádzať namáhavé a jednotvárne práce a práce v sťažených a zdraviu nebezpečných alebo škodlivých pracovných podmienkach vhodnými pracovnými prostriedkami, pracovnými postupmi a zdokonaľovaním organizácie práce,
 • v priestoroch s nebezpečnými látkami, v priestoroch, kde sa používajú technológie a zariadenia, pri ktorých zlyhaní môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia väčšieho počtu osôb a k ohrozeniu okolia, a v priestoroch, kde sa nachádzajú osobitné nebezpečenstvá a nebezpečenstvá, ktoré môžu bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie zamestnancov:
  • prijať opatrenia na vylúčenie ohrozenia života a zdravia a ak to s ohľadom na dosiahnuté vedecké a technické poznatky nie je možné, prijať opatrenia na ich obmedzenie,
  • vykonať nevyhnutné opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia a umožniť prístup do ohrozeného priestoru len nevyhnutne potrebným zamestnancom, ktorí sú riadne a preukázateľne oboznámení a majú výcvik a vybavenie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • určovať bezpečné pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a ak je to potrebné, určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia pri práci používať,
 • v písomnej podobe vypracovať, pravidelne vyhodnocovať a podľa potreby aktualizovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a program realizácie tejto koncepcie, ktorý obsahuje najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania (nevzťahuje sa na zamestnávateľa, ktorý zamestnáva menej ako 11 zamestnancov a na zamestnávateľa, ktorého kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o BOZP),
 • vydávať vnútorné predpisy, pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dávať pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • vypracovať a podľa potreby aktualizovať vlastný zoznam prác a pracovísk zakázaných mladistvým zamestnancom a zakázaných alebo spojených so špecifickým rizikom pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy,
 • viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci päť rokov odo dňa, keď bol v nich vykonaný posledný záznam,
 • zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav (najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť) a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu (najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnostiam, veku, kvalifikačným predpokladom a dokladom o odbornej spôsobilosti),
 • zabezpečiť posudzovanie individuálnych fyzických schopností zamestnanca pri ručnej manipulácii s bremenami,
 • zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to požiada sám zamestnanec,
 • dbať na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci u zamestnancov na odlúčených pracoviskách, zamestnancov, ktorí pracujú na pracovisku sami a osobitných skupín zamestnancov (tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ženy, mladiství a zamestnanci so zdravotným postihnutím),
 • poskytovať zamestnancom prestávky v práci z dôvodu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • nepoužívať pri prácach, pri ktorých sú zamestnanci vystavení zvýšenej možnosti vzniku úrazu alebo iného poškodenia zdravia, taký spôsob odmeňovania za prácu, ktorý by pri zvyšovaní pracovných výkonov mohol mať za následok ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia zamestnancov.

Ďalšie aktuálne informácie spracované v roku 2019 o povinnostiach zamestnávateľa v oblasti BOZP nájdete v článku BOZP - povinnosti zamestnávateľa.


BOZP a PO - rýchlo a bez starostí, kontaktuje nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa BOZP a PO.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Bezpečie a pohodlie pre tehotné zamestnankyne pracujúce v priemysle

Austrálčanka využila dieru na trhu a začala podnikať s pracovným oblečením pre ženy pracujúce v mužských odvetviach. K nápadu ju priviedla negatívna skúsenosť tehotnej kolegyne.

Pripravované zmeny v nelegálnom zamestnávaní, BOZP či dôchodkoch v roku 2022

Čo sa zmení v nelegálnom zamestnávaní, inšpekcii práce, BOZP či v dôchodkovom sporení? Parlament v prvom čítaní schválil viaceré novely zákonov z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ochranné pracovné prostriedky od novembra 2021

Od 20.11.2021 sa zmenil zoznam osobných ochranných prostriedkov. Čo musia zamestnávatelia zamestnancom po novom zabezpečiť na ochranu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky