Najdôležitejšie povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tkvie v množstve povinností, na ktoré nesmie zamestnávateľ nikdy zabúdať. Prečítajte si článok o tom, v čom spočívajú tie najdôležitejšie.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je zložitý súbor uplatňovaných zásad a opatrení. Podnikateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie a dodržiavať všeobecné povinnosti pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Všetkým sme sa venovali v článku Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP. Následne zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) popisuje aj niektoré konkrétne povinnosti, ktoré musí zamestnávateľ dodržiavať a práve im sa v tomto článku venujeme.

Informácie o povinnostiach zamestnávateľa v oblasti BOZP platné od roku 2019 nájdete v článku BOZP - povinnosti zamestnávateľa.

Vykonávanie pravidelných školení zamestnancov v oblasti BOZP

Jednou z najdôležitejších povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je aj vykonávanie pravidelných školení zamestnancov. Táto povinnosť je upravená v § 7 zákona o BOZP.

Zamestnávateľ povinný v oblasti BOZP pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca:

 • s právnymi predpismi a predpismi vydanými zamestnávateľom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi (povinnosťou zamestnávateľa je aj overovanie znalostí zamestnancov o týchto predpisoch napríklad formou testu),
 • s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví a s ochranou pred nimi,
 • so zákazom vstupovať do určitého priestoru, zdržiavať sa v tomto priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca.

Periodicita vykonávania školení ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musí byť upravená aj vo vnútornom predpise zamestnávateľa. Podľa zákona o BOZP sa školenie zamestnancov musí vykonávať najmenej raz za dva roky, ak v osobitnom predpise pre daný druh prác nie je ustanovený kratší čas. Požiadavka zrozumiteľnosti znamená, že školenia musia byť vykonávané tak, aby im každý zamestnanec porozumel (primeraným tempom, jednoduchými vetnými formuláciami, prípadne doplnené praktickými ukážkami). Preukázateľnosť spočíva v tom, že každý zamestnanec, ktorý školenie absolvuje, podpíše o tejto skutočnosti záznam, ktorý si zamestnávateľ uschováva. Dokument preukazujúci vykonanie školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci môže mať napríklad podobu takéhoto formulára.

Zamestnávateľ je tiež povinný v oblasti BOZP zamestnancom vhodným spôsobom a zrozumiteľne poskytnúť potrebné informácie o:

 • nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť a o výsledkoch posúdenia rizika,
 • preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré zamestnávateľ vykonal na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ktoré sa vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách,
 • opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie,
 • preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach navrhnutých a nariadených príslušným inšpektorátom práce,
 • pracovných úrazoch, chorobách z povolania a o ostatných poškodeniach zdravia z práce, ktoré sa vyskytli u zamestnávateľa, vrátane výsledkov zisťovania príčin ich vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach.

TIP: Problematika BOZP je komplexná téma, ktorú je v mnohých prípadoch najefektívnejšie zabezpečiť dodávateľským spôsobom. Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku na zabezpečenie BOZP a požiarnej ochrany od overeného poskytovateľa BOZP.

Kedy sa musí vykonať školenie BOZP a ako ho môže zamestnávateľ zabezpečovať

Školenie zamestnanca ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa musí vykonať pri jeho prijatí do zamestnania, preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku . Okrem toho, ako bolo spomenuté, pravidelne najmenej raz za dva roky. Školenia sa musia uskutočňovať v rámci pracovného času zamestnancov a za tento čas im zamestnávateľ poskytuje aj mzdu.

Ku školeniam ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný vydať vnútorný predpis, v ktorom bude uvedený spôsob vykonania školenia, požiadavky na odbornú spôsobilosť zamestnancov vykonávajúcich školenie a pravidelnosť vykonávania školenia. Vykonanie školenia zamestnancov môže zamestnávateľ zabezpečiť troma spôsobmi. Môže ho vykonávať osobne sám zamestnávateľ alebo prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo dodávateľským spôsobom, keď si túto službu objedná od fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá má na vykonávanie školení oprávnenie od Národného inšpektorátu práce.

Článok pokračuje pod reklamou

Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancom v rámci BOZP

Medzi všeobecné povinnosti zamestnávateľa patrí aj posudzovania rizík, ohrození a nebezpečenstiev, ktorým sú vystavení zamestnanci a prípadne vykonanie opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci v podobe používania osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Zamestnávateľ je povinný na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov:

 • vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov (napríklad prilba, rukavice, chrániče sluchu) na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a z pracovného prostredia,
 • bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí (zaznamenať poskytnutie každého osobného ochranného pracovného prostriedku v na to určenej evidencii),
 • udržiavať osobné ochranné pracovné prostriedky v používateľnom a funkčnom stave a dbať o ich riadne používanie (napríklad vymieňať rukavice a kontrolovať ich nosenie).

Zamestnávateľ je povinný bezplatne:

 • poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu (napríklad pri práci s chemikáliami),
 • zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia (spôsob, akým zamestnávateľ zamestnancom zabezpečuje pitný režim, je povinný upraviť vnútorným predpisom),
 • poskytovať zamestnancom umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny.

V poskytovaní osobných ochranných prostriedkov je významným predpisom Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov . V tomto predpise sa bližšie hovorí, kedy je zamestnávateľ zamestnancovi povinný poskytnúť osobné ochranné pracovné prostriedky a v prílohe je uvedený aj zoznam konkrétnych prác, pri ktorých sa tie-ktoré osobné ochranné pracovné prostriedky poskytujú.

Povinnosť zamestnávateľa vykonávať kontrolnú činnosť v oblasti BOZP

Povinnosťou zamestnávateľa je sústavne vykonávať kontrolu a vyžadovať od zamestnancov dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, bezpečných pracovných postupov, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku. Nedostatky zistené kontrolnou činnosťou musí zamestnávateľ odstraňovať.

Na tento účel by mal zamestnávateľ kontrolovať najmä:

 • stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení (znamená v pravidelných intervaloch vykonávať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení),
 • či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa,
 • činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám,
 • riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných ochranných opatrení.

Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení je upravené v samostatnom § 14 zákona o BOZP a podrobnosti upravuje vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Ostatné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP

Medzi ďalšie povinnosti zamestnávateľov v bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov pri práci patria aj nasledujúce oblasti, ktorým sa už v našom článku podrobne venovať nebudeme (v zátvorke uvádzame relevantné ustanovenie v zákone o BOZP):

 • povinnosti pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia (§ 8),
 • umožniť zamestnancov zúčastňovať sa na riešení otázok v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (§ 10),
 • povinnosť zabezpečovať rekondičný pobyt osobitným kategóriám zamestnancov (§ 11),
 • povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze, inom úraze, chorobe z povolania (§ 17), ktorým sa podrobne venujeme v článku Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze,
 • povinnosť vymenovať zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (§ 19),
 • povinnosť zamestnávateľa s viac ako 100 zamestnancami zriadiť komisiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (§ 20),
 • povinnosť zabezpečiť pre zamestnancov pracovnú zdravotnú službu,
 • povinnosť zabezpečiť pre zamestnancov bezpečnostnotechnickú službu (§ 21 až 25), ktorej sa podrobne venujeme v článku Povinná bezpečnotechnická služba v rámci BOZP.


BOZP a PO - rýchlo a bez starostí, kontaktuje nás

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku od overeného poskytovateľa BOZP a PO.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Pracovné úrazy v dôsledku (nielen) horúčav na pracovisku: povinnosti a prevencia

Vyčerpanie, nepozornosť či malátnosť, ktoré v období leta hrozia, môžu zapríčiniť pracovný úraz. Čo ním (nie) je a na čo by mali myslieť zamestnanci aj zamestnávatelia?

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

Bezpečie a pohodlie pre tehotné zamestnankyne pracujúce v priemysle

Austrálčanka využila dieru na trhu a začala podnikať s pracovným oblečením pre ženy pracujúce v mužských odvetviach. K nápadu ju priviedla negatívna skúsenosť tehotnej kolegyne.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky