Ambulantný predaj

Čo je ambulantný predaj, aké druhy výrobkov takto možno predávať a aké povolenie k takejto forme predaja potrebujete získať?

Čo je ambulantný predaj

Ambulantný predaj je upravený v zákone č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podmienkach predaja na trhových miestach“ v príslušnom tvare).

Ambulantným predajom je:

 • predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom,
 • predaj na prenosných predajných zariadeniach,
 • sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou a
 • predaj v pojazdnej predajni.

S ambulantným predajom sa v praxi môžeme stretnúť napríklad:

 1. pri predaji na jarmokoch,
 2. pri predaji na vianočných trhoch,
 3. pri predaji sladkovodných rýb pred vianočnými sviatkami,
 4. pri predaji na letnej terase pred kaviarňou a
 5. ak niekto predáva výrobky z motorového vozidla prispôsobeného na pojazdnú predajňu.

Predávať formou ambulantného predaja je možné len v obci. Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce je zakázaný. Obcou sa v tejto súvislosti rozumie územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec obce alebo miestnej časti obce.

Čo je možné predávať ambulantne

Ambulantne sa môžu predávať tieto výrobky:

 • knihy a periodická tlač,
 • originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
 • drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
 • spotrebné výrobky,
 • jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste vrátane nebalenej zmrzliny,
 • ovocie a zelenina,
 • potraviny v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce vrátane balených mrazených krémov a balenej zmrzliny,
 • kvetiny, dreviny a priesady,
 • žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,
 • sladkovodné trhové ryby.

Ambulantne sa môžu poskytovať tieto služby:

 • pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie,
 • brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
 • oprava dáždnikov,
 • oprava a čistenie obuvi,
 • kľúčové služby,
 • ďalšie služby, ktoré určí obec všeobecne záväzným nariadením.

Ambulantný predaj iných druhov výrobkov a iných druhov služieb je zakázaný.

Obmedzenia ambulantného predaja

Zákon o podmienkach predaja na trhových miestach obsahuje aj obmedzenia týkajúce sa predaja výrobkov na trhových miestach. Nižšie uvádzame len tie obmedzenia, ktoré sa týkajú práve ambulantného predaja ako jednej z foriem predaja na trhových miestach. Pre iné formy predaja na trhových miestach (napríklad tržnice) môžu platiť iné pravidlá.

Prečítajte si tiež

Spotrebné výrobky (predovšetkým textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a hračky) sa v prípade ambulantného predaja môžu predávať len na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach. Elektrotechnické výrobky, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete, sa ambulantne predávať nemôžu vôbec a športové potreby sa takto môžu predávať iba v pojazdných predajniach.

Poznámka: Okrem vyššie uvedených obmedzení zákon o podmienkach predaja na trhových miestach v § 6 zakazuje určité druhy výrobkov predávať akýmkoľvek spôsobom predaja a na akýchkoľvek trhových miestach. Ide napríklad o zbrane a strelivo, tabak a tabakové výrobky, lieky, automobilové súčiastky a príslušenstvo.

Ambulantný predaj potravín, ktorých predaj obec nepovolila, je zakázaný

Osobitnou kategóriou výrobkov predávaných ambulantne sú potraviny. Na trhových miestach sa vo všeobecnosti môžu predávať iba potraviny, ktoré určí obec všeobecne záväzným nariadením po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly potravín k návrhu tohto všeobecne záväzného nariadenia. Obec je povinná vo všeobecne záväznom nariadení ustanoviť to, ktoré potraviny možno predávať ambulantne, a podmienky ich predaja. Ambulantný predaj potravín, ktorých predaj obec nepovolila, je zakázaný.

Obec teda môže vo všeobecne záväznom nariadení zakázať napríklad ambulantný predaj mliečnych výrobkov. Napríklad predaj ovocia a zeleniny ambulantným spôsobom však zakázať nemôže, pretože o týchto potravinách zákon o podmienkach predaja na trhových miestach vyslovene hovorí, že ich je možné predávať ambulantne a všeobecne záväzné nariadenie obce nemôže byť v rozpore so zákonom.

Na ambulantný predaj je potrebné povolenie od konkrétnej obce

Na trhových miestach (vrátane ambulantného predaja) môžu predávať:

 • fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie,
 • fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny,
 • fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi inými fyzickými osobami navzájom,
 • fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.

Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach (vrátane ambulantného predaja) možno len na základe povolenia, ktoré vydáva príslušná obec. V prípade záujmu o ambulantný predaj je potrebné príslušnej obci podať žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.

Článok pokračuje pod reklamou

Prílohy k žiadosti o vydanie povolenia na ambulantný predaj v obci

K vydaniu povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste budete musieť obci predložiť doklady.

O aké doklady pôjde, to závisí od toho, k akému druhu predajcov patríte:

 • ak je žiadateľom fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie: kópie oprávnenia na podnikanie (žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie alebo si obec môže overiť existenciu oprávnenia na podnikanie elektronickým spôsobom v príslušnej evidencii podnikateľov),
 • ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny: čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny a doklad preukazujúci to, že žiadateľ má vlastnícky vzťah k pozemku, nájomný vzťah k pozemku alebo obdobný právny vzťah k pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku,
 • ak je žiadateľom fyzická osoba predávajúca vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi inými fyzickými osobami navzájom: čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky a predáva ich v primeranom množstve,
 • ak je žiadateľom fyzická osoba, ktorá je autorom predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou: čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.

Ďalšími prílohami žiadateľa k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sú:

 • doklad preukazujúci pridelenie kódu pokladnice eKasa klient alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať pokladnicu eKasa klient,
 • doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov, ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktorý sa taký doklad vyžaduje (napríklad v prípade predaja potravín súhlas s uvedením priestorov do prevádzky od regionálneho úradu verejného zdravotníctva a potvrdenie o registrácii prevádzkarne na regionálnej veterinárnej a potravinovej správe).

Poznámka: Zákon o podmienkach predaja na trhových miestach v súvislosti so zavedením eKasa systému nebol novelizovaný a vo svojom účinnom znení od podnikateľov vyžaduje predkladanie fotokópie strany označenej ako „záznamy daňového úradu“ z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópie potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice. Keďže od zavedenia eKasa systému sa kniha elektronickej registračnej pokladnice nevedie, vychádzame pri povinných prílohách k žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb z praxe obcí.

Koľko stojí vydanie povolenia na ambulantný predaj

V prípade, že máte záujem v obci uskutočňovať ambulantný predaj, je potrebné počítať s tým, že to nebude zadarmo. Poplatok zaplatíte obci, na území ktorej budete ambulantný predaj uskutočňovať. Jeho výška môže závisieť od toho, akou konkrétnou formou sa ambulantný predaj bude uskutočňovať. Najčastejšie však pôjde o daň za užívanie verejného priestranstva, prípadne o poplatok za prenájom predajného miesta.

Výšku týchto poplatkov si vo všeobecne záväznom nariadení určuje každá obec individuálne. Zároveň je potrebné brať na vedomie aj to, že výška tohto poplatku sa môže odlišovať aj od lokality, prípadne podujatia, na ktorom sa bude ambulantný predaj uskutočňovať.

Napríklad v Žiline za ambulantný predaj rýchleho občerstvenia v stánku s rozmermi 3 x 2 m zaplatíte za deň 18 eur (3,00 eurá/m²/deň). V Leviciach by ste za umiestnenie rovnako veľkého stánku v čase mimo konania jarmoku zaplatili 4,20 eurá za deň (0,70 eura/m²/deň). Ak by ste ale v Leviciach počas konania jarmoku predávali v najprestížnejšej zóne občerstvenie (platí preň najvyššia sadzba dane za užívanie verejného priestranstva), zaplatili by ste 12 eur/m²/deň.

Aké iné podmienky sa musia zabezpečiť pri ambulatnom predaji kvôli epidémii covid-19, nájdete v článku Ambulantný predaj z hľadiska hygienických predpisov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1. 7. 2024 – prehľad zmien

Parlament schválil nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny prinesie pre spotrebiteľov a obchodníkov vrátane e-shopov? Pripravili sme stručný prehľad tých najdôležitejších zmien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky