Nestihli ste likvidáciu svojej firmy v roku 2014? Existuje riešenie!

V tomto roku budú firmy prvý krát platiť daňové licencie, preto došlo v roku 2014 k hromadným likvidáciám spoločností. Ak ste svoju firmu doteraz zlikvidovať nestihli, ešte stále existuje riešenie.

Proces likvidácie v roku 2015 s právnym účinkom ako v roku 2014

V prípade, že ste svoju spoločnosť pripravili na likvidáciu už v roku 2014, ale z rôznych dôvodov ste začatie tohto procesu po právnej stránke nestihli, existuje tu riešenie. Pre určenie dátumu, ku ktorému spoločnosť vstupuje do likvidácie, je totižto rozhodujúci deň zrušenia spoločnosti a nie dátum zápisu likvidácie spoločnosti do obchodného registra. Podľa § 68 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov sa spoločnosť zrušuje likvidáciou odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti (napríklad valného zhromaždenia) o zrušení spoločnosti s likvidáciou, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté. Inak povedané, spoločnosť vstupuje do likvidácie dátumom, o ktorom v konečnom dôsledku rozhodnú spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Zrušenie právnickej osoby (napríklad s.r.o.), právny dôvod jej zrušenia a dátum vstupu spoločnosti do likvidácie sú jednými z povinne zapisovaných údajov do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra sa podáva na tlačive ustanovenom Ministerstvom spravodlivosti SR a musí byť doložený listinami, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať. V prípade zrušenia spoločnosti likvidáciou môže ísť o rozhodnutie spoločníkov alebo valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie.

Osvedčenie pravosti podpisu - vyhlásenie o uznaní podpisu za vlastný

Na dokumente preukazujúcom rozhodnutie o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie musí byť na účely podania tohto návrhu do obchodného registra pravosť podpisu spoločníkov alebo členov príslušného orgánu osvedčená. V prípade, že ste takéto rozhodnutie v priebehu roka 2014 prijali, spísali ste zápisnicu, no úradne ste do 31. 12. 2014 neoverili svoje podpisy, postačuje keď príslušný dokument osobne predložíte na mestskom úrade alebo u notára na osvedčenie a na podpísanom dokumente uznáte podpis za vlastný.

Znamená to, že listinu nebudete podpisovať priamo pred notárom alebo úradníkom, ale dôležité je požiadať ho, aby úradne osvedčil pravosť Vášho podpisu na listine na základe Vášho vyhlásenia, že uznávate svoj podpis na listine za vlastný.

Výsledkom bude, že právne účinky osvedčenia pravosti podpisov budú zachované a zároveň právne účinky rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie sa budú viazať ešte na dátum z roku 2014, kedy bol tento dokument podpísaný alebo aký je v tomto rozhodnutí uvedený. Spoločnosť sa tak bude považovať za spoločnosť v likvidácii už od príslušného dátumu v roku 2014.

Veľmi dôležité je včasné podanie návrhu na zápis tejto skutočnosti do obchodného registra. Návrh na zápis skutočnosti, že spoločnosť sa zrušuje a vstupuje do likvidácie je potrebné podať najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v tomto rozhodnutí, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté. Napríklad ak je v rozhodnutí o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie uvedený dátum 31. decembra 2014, je potrebné podať návrh na zápis tejto skutočnosti do 30. januára 2015, aby sa spoločnosť považovala za „v likvidácii“ už od roku 2014.

Daňová licencia – minimálna daň už za rok 2014

V uplynulom roku došlo k rekordnému nárastu zrušovania spoločností s likvidáciou, ktoré boli ekonomicky neaktívne alebo neefektívne. Skutočnosťou, ktorá to zapríčinila, bolo zavedenie daňových licencií. V roku 2015 budú vybrané právnické osoby povinnézaplatiť za rok 2014 daňovú licenciu, ktorou je minimálna daň z príjmov po odpočítaní úľav a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí v prípade, že daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie alebo daňovník dosiahol daňovú stratu.

Bez ohľadu na to, kedy v priebehu roka 2014 spoločnosť vstúpi do likvidácie , vďaka prechodným ustanoveniam § 52za ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jej vstupu do likvidácie, daňovú licenciu platiť nebude. Pre rok 2015 sa daňová licencia aj za takúto alikvotnú časť zdaňovacieho obdobia už platiť bude. Okrem toho, za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína dňom vstupu spoločnosti do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie, sa daňová licencia neplatí nikdy.

TIP: Máte záujem o likvidáciu vašej spoločnosti? Alebo chcete ukončiť podnikanie predajom spoločnosti? Informujte sa o optimálnych možnostiach ukončenia vášho podnikania.

Profesionálne zrušenie spoločnosti s likvidáciou

V prípade, že máte záujem o právny úkon vstup spoločnosti do likvidácie alebo kompletnú likvidáciu spoločnosti, môžete využiť naše odborné služby, o ktorých sa podrobnejšie dočítate v článku Zrušte neaktívnu s. r. o. včas a vyhnite sa plateniu daňovej licencie, v ktorom nájdete aj kontaktné formuláre.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Daňová licencia (minimálna daň) pre právnické osoby od 1. 1. 2024

Právnické osoby musia od 1.1.2024 platiť daň z príjmov aspoň vo výške minimálnej dane – koho sa táto povinnosť netýka, aká je výška minimálnej dane a aké sú možnosti zápočtu zaplatenej daňovej licencie, sa dočítate v článku.

Odmena likvidátora spoločnosti od 1.10.2020

Od 1. októbra a mení vyhláška, ktorá určuje odmenu likvidátora spoločnosti. Sumy výrazne narastú.

Likvidačný zostatok – daň a odvody pri jeho výplate

Je vyplatený podiel na likvidačnom zostatku predmetom dane z príjmov? A kedy vzniká pri prijatí podielu na likvidačnom zostatku povinnosť platiť zdravotné odvody?

Výhody vstupu spoločnosti do likvidácie do 30.9.2020 – čo treba stihnúť?

Oplatí sa spoločnosti vstúpiť do likvidácie do 30.9.2020? Ako sa postupuje pri zápise likvidátora do obchodného registra po 1.10.2020? Od čoho závisí, aké pravidlá sa uplatnia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky