Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2016 (za rok 2015)

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve prešla v roku 2014 niekoľkými zmenami, ktoré majú vplyv aj na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve zostavenú za rok 2015. Viac o účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve za rok 2015 sa dozviete v nasledujúcom článku.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve sa od 1.1.2015 zostavuje podľa nových opatrení o účtovnej závierke, a to:

 • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu (ďalej len “opatrenie o účtovnej závierke veľkej účtovnej jednotky”),
 • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierke na zverejnenie pre malé účtovné jednotky (ďalej len “opatrenie o účtovnej závierke malej účtovnej jednotky”).

Uvedené opatrenia je možné nájsť napríklad na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Malá účtovná jednotka sa od 1.1.2015 riadi pri zostavovaní účtovnej závierky iným opatrením, ako veľká účtovná jednotka alebo subjekt verejnej správy, hoci majú jednotný vzor účtovnej závierky pre malé aj pre veľké účtovné jednotky.

Prečítajte si aj článok Veľkostné kategórie účtovných jednotiek od roku 2015 a účtovné závierky.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2015

Údaje v účtovnej závierke sa získavajú z podvojného účtovníctva za účtovné obdobie, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje. Údaje v účtovnej závierke podnikateľov v podvojnom účtovníctve sa uvádzajú v celých eurách.

Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve obsahuje:

 • všeobecné náležitosti,
 • súvahu (Súvaha Úč POD 1 - 01),
 • výkaz ziskov a strát (Výkaz ziskov a strát Úč POD 2 - 01),
 • poznámky individuálnej účtovnej závierky.

Strana so všeobecnými náležitosťami obsahuje:

 • údaj o dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (zväčša k 31.12.),
 • DIČ a IČO účtovnej jednotky, ktoré sa uvádzajú aj v hornom riadku na každej ďalšej strane účtovnej závierky podnikateľov v podvojnom účtovníctve,
 • SK NACE,
 • údaj o tom, či sa zostavuje riadna, mimoriadna alebo priebežná účtovná závierka,
 • údaj o tom, či ide o účtovnú závierku malej účtovnej jednotky alebo veľkej účtovnej jednotky,
 • obdobie, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje a bezprostredne predchádzajúce obdobie,
 • identifikačné údaje účtovnej jednotky,
 • označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti,
 • deň zostavenia účtovnej závierky,
 • deň schválenia účtovnej závierky,
 • podpis štatutára alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou.

Aktuálne informácie o účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve za rok 2019 sa dočítate v článku Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019).

Súvaha účtovnej závierky podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2015

Zmeny v štruktúre súvahy nastali v roku 2014, kedy účtovné jednotky preskupovali položky súvahy podľa novely opatrenia o účtovnej závierke. Preskupenie položiek súvahy v roku 2014 má vplyv aj na súvahu zostavovanú za rok 2015. Podľa nového opatrenia o účtovnej závierke malej účtovnej jednotky a opatrenia o účtovnej závierke veľkej účtovnej jednotky sa v súvahe zostavenej za rok 2015 preskupujú položky v stĺpcoch týkajúcich sa bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. Základná štruktúra súvahy je rovnaká pre malé aj veľké účtovné jednotky.

Článok pokračuje pod reklamou

Základná štruktúra súvahy účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve za rok 2015

Strana aktív Strana pasív
A. Neobežný majetok A.I. Dlhodobý nehmotný majetok A.II. Dlhodobý hmotný majetok A.III. Dlhodobý finančný majetok A.Vlastné imanie A.I. Základné imanie A.II. Emisné ážio A.III. Ostatné kapitálové fondy A.IV. Zákonné rezervné fondy A.V. Ostatné fondy zo zisku A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
B. Obežný majetok B.I. Zásoby B.II. Dlhodobé pohľadávky B.III. Krátkodobé pohľadávky B.IV. Krátkodobý finančný majetok B.V. Finančné účty B. Záväzky B.I. Dlhodobé záväzky B.II. Dlhodobé rezervy B.III. Dlhodobé bankové úvery B.IV. Krátkodobé záväzky B.V. Krátkodobé rezervy B.VI. Bežné bankové úvery B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci
C. Časové rozlíšenie C. Časové rozlíšenie

Výkaz ziskov a strát účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve za rok 2015

Preskupovanie položiek sa týka nielen súvahy, ale aj výkazu ziskov a strát zostaveného za rok 2015, v ktorom sa preskupujú niektoré položky súvisiace s bezprostredne predchádzajúcim účtovným obdobím.

Od roku 2014 nastali drobné zmeny v položkách výkazu ziskov a strát, napr. pribudol riadok s označením čistý obrat alebo riadok “pridaná hodnota” nahradil riadky o obchodnej marži, výrobe a výrobnej spotrebe.

Základná štruktúra výkazu ziskov a strát po zmenách od roku 2014 je nasledovná:

 • čistý obrat,
 • výnosy z hospodárskej činnosti,
 • náklady na hospodársku činnosť,
 • výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti,
 • pridaná hodnota,
 • výnosy z finančnej činnosti,
 • náklady na finančnú činnosť,
 • výsledok hospodárenia z finančnej činnosti,
 • výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
 • výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení uvedený vo výkaze ziskov a strát sa musí rovnať výsledku hospodárenia uvedenom v súvahe.

Poznámky účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve za rok 2015

Poznámky účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve sa skladajú z textovej formy, ktorá je doplnená tabuľkovou formou poznámok. Poznámky dopĺňajú a vysvetľujú informácie uvedené v súvahe a vo výkaze ziskov a strát za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Obsahujú aj informácie o účtovnej jednotke, účtovných zásadách a účtovných metódach a ďalšie informácie potrebné na správne pochopenie údajov obsiahnutých v účtovnej závierke podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2015.

Prinášame Vám vzor účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a vzor poznámok v textovej a tabuľkovej forme, ako súčasť účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve.

Čo s účtovnou závierkou v podvojnom účtovníctve po jej zostavení

Účtovná závierka sa podáva správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania. Zväčša býva lehota do konca marca nasledujúceho účtovného obdobia (v prípade, že účtovným obdobím účtovnej jednotky je kalendárny rok). Ak účtovná jednotka požiada o odklad daňového priznania, automaticky sa jej predlžuje aj lehota na podanie účtovnej závierky podnikateľov v podvojnom účtovníctve.

Prečítajte si tiež

Malá účtovná jednotka, veľká účtovná jednotka a subjekt verejnej správy, ktoré zostavujú účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve, musia do 6 mesiacov po skončení účtovného obdobia schváliť účtovnú závierku. Dátum schválenia účtovnej závierky sa uvádza na jej prvej strane. V prípade, že účtovná závierka je schválená po jej podaní správcovi dane, musí účtovná jednotka oznámiť správcovi dane jej schválenie prostredníctvom formulára Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Pozor! Malej účtovnej jednotke, veľkej účtovnej jednotke alebo subjektu verejnej správy hrozí pokuta do 3 000 000 eur, ak nezostaví účtovnú závierku podnikateľov v podvojnom účtovníctve.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky