Veľkostné kategórie účtovných jednotiek od roku 2015 a účtovné závierky

Veľkostné kategórie účtovných jednotiek od roku 2015 a účtovné závierky
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od 1. 1. 2015 sa účtovné jednotky rozdeľujú podľa veľkosti na mikro, malé a veľké. V tejto súvislosti dochádza aj k úprave predpisov pre zostavenie účtovných závierok.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) bol s účinnosťou od 1. januára 2015 novelizovaný zákonom č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Práve medzi „niektoré zákony“ patrí zákon o účtovníctve.

Kategórie účtovných jednotiek od roku 2015

Účtovné jednotky sa budú zatrieďovať do týchto veľkostných kategórií:

 • mikro účtovná jednotka,
 • malá účtovná jednotka,
 • veľká účtovná jednotka.

Slovenská republika využila možnosť nevyčleniť samostatnú veľkostnú kategóriu pre stredne veľké účtovné jednotky. Znamená to, že stredne veľké účtovné jednotky a veľké účtovné jednotky budú spoločne v jednej veľkostnej kategórii (veľké účtovné jednotky), pričom požiadavky na veľké účtovné jednotky sa budú vzťahovať aj na stredne veľké účtovné jednotky.

Zatriedenie účtovných jednotiek do veľkostných kategórií sa bude týkať len niektorých vybraných účtovných jednotiek, a to účtovnej jednotky, ktorá je:

 • obchodnou spoločnosťou,
 • družstvom,
 • fyzickou osobou a na účely zistenia základu dane vedie podvojné účtovníctvo,
 • fyzická osoba podnikateľ zapísaná do Obchodného registra (napr. samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá má povolenie prevádzkovateľa cestnej dopravy),
 • pozemkové spoločenstvo.
Článok pokračuje pod reklamou

Veľkostné kritériá od roku 2015

Pre zatriedenie účtovnej jednotky do veľkostnej kategórie sú rozhodujúce veľkostné kritériá. Testovať sa bude:

 • celková suma majetku – suma zistená zo súvahy v ocenení po zohľadnení úprav z precenenia a po znížení o oprávky (upozornenie: do 31. 12. 2014 sa posudzovala brutto hodnota, od 1.1. 2015 došlo v legislatíve k zmene),
 • čistý obrat – výnosy dosahované z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav, pričom v účtovnej jednotke, ktorej predmetom činnosti je dosahovanie iných výnosov ako sú výnosy z predaja výrobkov, tovarov a služieb, sa do čistého obratu zahŕňajú aj iné výnosy po odpočítaní zliav,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov – bez špecifikácie postupu výpočtu.

Účtovná jednotka je povinná testovať presiahnutie alebo nespĺňanie veľkostných kritérií (vždy dvoch) za dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia. Zmena zatriedenia do veľkostnej kategórie sa vykoná od nasledujúceho účtovného obdobia.

Kategórie účtovných jednotiek podľa veľkostných kritérií od roku 2015

Nasledujúca tabuľka prehľadne zobrazuje kategórie účtovných jednotiek (riadok) a veľkostné kritériá, ktoré je nutné testovať (stĺpec).

  Celková suma majetku v tis. € Čistý obrat v tis. € Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
Mikro účtovná jednotka ≤ 350 ≤ 700  ≤ 10
Malá účtovná jednotka 350 < ≤ 4 000 700 < ≤ 8 000 10 < ≤ 50
Veľká účtovná jednotka 4 000 < 8 000 < 50 <
 

Výnimky pri zatriedení účtovnej jednotky do veľkostnej kategórie od roku 2015

Účtovná jednotka, ktorá spĺňa veľkostné kritériá pre zatriedenie do veľkostnej kategórie mikro účtovná jednotka, môže postupovať ako malá účtovná jednotka.

Novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej kategórie na základe vlastného rozhodnutia a zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období.

Pri posudzovaní veľkostných kritérií sa pri zmene účtovného obdobia neposudzujú podmienky za kratšie účtovné obdobia vzniknuté pri:

 • vzniku účtovnej jednotky,
 • zmene účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok, hospodárskeho roka na iný hospodársky rok, alebo hospodárskeho roka na kalendárny rok,
 • zániku účtovnej jednotky.

Ako postupovať pri triedení účtovných jednotiek do veľkostných kategórií od roku 2015

Postup upravuje prechodné ustanovenie k úpravám zákona o účtovníctve účinným od 1. januára 2015. Účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie:

 • kalendárny rok, postupuje pri zatriedení do veľkostnej skupiny prvýkrát od 1. januára 2015, pričom posudzuje splnenie veľkostných kritérií k 31. decembru 2014,
 • hospodársky rok, postupuje pri zatriedení do veľkostnej skupiny prvýkrát v hospodárskom roku, ktorý začína v priebehu roka 2015, pričom posudzuje splnenie veľkostných kritérií ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v priebehu roka 2015.

Účtovná jednotka, ktorá sa v roku 2014 považovala za mikro účtovnú jednotku, sa považuje za mirko účtovnú jednotku aj podľa zákona o účtovníctve v znení účinnom od 1. januára 2015.

Ak sa účtovná jednotka podľa zákona o účtovníctve v znení účinnom do 31. decembra 2014 rozhodla, že sa nebude považovať za mikro účtovnú jednotku (mohla byť mikro účtovnou jednotkou ale účtovnú závierku zostavovala, resp. bude zostavovať podľa opatrenia o účtovnej závierke), od 1. januára 2015 sa bude považovať za malú účtovnú jednotku.

Účtovná závierka podľa veľkostných kategórií účtovných jednotiek

Každá veľkostná kategória účtovných jednotiek zostavuje, resp. bude zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných požiadaviek.

Mikro účtovná jednotka

Finálna podoba účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky bola známa už v roku 2013, kedy bolo vydané vo Finančnom spravodajcovi 12/2013 opatrenie o účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky. Opatrenie o účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky sa aplikuje už za rok 2014. Od prvého záväzného zverejnenia opatrenia o účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky nastali úpravy, ktoré majú prevažne technicko-formálny charakter a charakter súladu s európskou legislatívou.

Bolo upravené znenie ustanovenia o bilančnej rovnosti sumy majetku a sumy záväzkov a vlastného imania v súvahe. Úprava spočívala v odkázaní na správne čísla riadkov súvahy. Bolo upravené znenie ustanovenia o rovnosti sumy výsledku hospodárenia vykázaného vo výkaze ziskov a strát a sumy výsledku hospodárenia vykázaného v súvahe. Úprava spočívala taktiež v odkázaní na správe čísla riadkov súvahy a výkazu ziskov a strát (z dôvodu presunu vykazovania vlastných akcií a obchodných podielov na stranu aktív súvahy).

Vo vzore tlačiva účtovnej závierky sa odstránilo označovanie, či ide o zostavenú alebo aj schválenú účtovnú závierku. Schválenie účtovnej závierky sa oznamuje osobitným tlačivom (formulárom).

Článok pokračuje pod reklamou

Ďalšie dôležité zmeny vo vzore tlačiva účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky:

 • uvádzanie identifikačného čísla organizácie na každej strane účtovnej závierky,
 • predvolené označenie všetkých priložených súčastí účtovnej závierky,
 • účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok sa vykazujú ako súčasť dlhodobého finančného majetku (presun z obežného majetku),
 • vlastné akcie ako súčasť finančného majetku (presun z položky Základné imanie na strane pasív súvahy),
 • zmeny v usporiadaní položiek vlastného imania,
 • zmeny v usporiadaní a zoskupovaní položiek záväzkov,
 • zrušenie riadku, na ktorom sa nachádzal údaj o sume výsledku hospodárenia po zdanení ale pred prevodom podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom,
 • ďalšie zmeny v nadväznosti na zmeny v opatrení o postupoch účtovania podnikateľov v podvojnom účtovníctve.

Malá a veľká účtovná jednotka

Pri malej a veľkej účtovnej jednotke sa síce použije rovnaké tlačivo, ale požiadavky na zverejňovanie informácií v poznámkach sú odlišné. Tieto účtovné jednotky budú podľa samostatných opatrení prvýkrát postupovať pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za kalendárny rok 2015.

Rozsah požiadaviek na informácie zverejňované v poznámkach v prípade malej účtovnej jednotky tvorí päť strán A4. Požadujú sa :

 • všeobecné informácie (napr. názov, sídlo, opis vykonávanej činnosti, priemerný prepočítaný počet zamestnancov),
 • informácie o orgánoch spoločnosti (napr. informácie o pôžičkách poskytnutých členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu),
 • informácie o prijatých postupoch (napr. splnenie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti, použité účtovné zásady a metódy, spôsob a určenie rozhodujúcich účtovných odhadov a predpokladov, informácie o oprave významných chýb minulých účtovných období),
 • informácie vysvetľujúce a dopĺňajúce súvahu a výkaz ziskov a strát (napr. dôvod vzniku goodwillu a jeho zníženie, informácie o celkovej sume záväzkov so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov, informácie o vlastných akciách, informácie o nákladoch a výnosoch výnimočného rozsahu alebo výskytu),
 • informácie o iných aktívach a iných pasívach (napr. opis a hodnota podmieneného majetku, opis a hodnota podmienených záväzkov),
 • informácie o udalostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (napr. zmena výšky rezerv a opravných položiek, zmena spoločníkov účtovnej jednotky, prijatie rozhodnutia o predaji účtovnej jednotky alebo jej časti),
 • ostatné informácie (napr. informácie o vzťahoch medzi orgánom verejnej moci a účtovnou jednotkou).

Rozsah požiadaviek na informácie zverejňované v poznámkach v prípade veľkej (vrátane možnej stredne veľkej) účtovnej jednotky tvorí jedenásť strán A4. Nad rámec požiadaviek pri malej účtovnej jednotke sa pri veľkej účtovnej jednotke požaduje zverejňovanie napríklad:

 • prehľad o pohybe vlastného imania,
 • prehľad o pohybe peňažných tokov,
 • podrobnejšie informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky súvahy,
 • podrobnejšie informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú položky výkazu ziskov a strát.

Právne predpisy upravujúce účtovnú závierku vybraných účtovných jednotiek sú:

 • opatrenie o účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky (opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky),
 • opatrenie o účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky (opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky),
 • opatrenie o účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu (opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu),
 • opatrenie o účtovnej závierke (opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva).

Opatrenie o účtovnej závierke je s účinnosťou od 1. januára 2015 zrušené opatrením o účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu, avšak použije sa aj v roku 2015.

Účtovné závierky k 31. 12. 2014 a v roku 2015

Právny predpis Riadna individuálna účtovná závierka zostavovaná Mimoriadna individuálna účtovná závierka zostavovaná Priebežná individuálna účtovná závierka zostavovaná
opatrenie o účtovnej závierke k 31. 12. 2014 a v priebehu 2015 k 31. 12. 2014 v priebehu 2015
opatrenie o účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky k 31. 12. 2014 a neskôr k 31. 12. 2014 a neskôr v priebehu 2015 a neskôr
opatrenie o účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky k 31. 12. 2015 a neskôr v priebehu 2015 a neskôr (v 2015 opatrenie o účtovnej závierke)
opatrenie o účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu k 31. 12. 2015 a neskôr v priebehu 2015 a neskôr (v 2015 opatrenie o účtovnej závierke)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2022

Ako účtovná jednotka postupuje pri schválení účtovnej závierky v roku 2022? Aké lehoty musí dodržať? Použiť je potrebné nový vzor oznámenia o schválení závierky.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2022 (za rok 2021)

Čo je obsahom účtovnej závierky jednotlivých veľkostných skupín a aké termíny je potrebné dodržať pri jej zostavovaní za rok 2021, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky