Novela opatrenia o účtovnej závierke

Novela opatrenia o účtovnej závierke úzko nadväzuje na novelu postupov účtovania a prináša niekoľko dôležitých zmien, ktoré ovplyvnia aj účtovné závierky za rok 2014.

Dôsledky novely opatrenia o postupoch účtovania sa prejavia aj v účtovnej závierke za rok 2014

Novela opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie o účtovnej závierke“) úzko nadväzuje na novelu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie o postupoch účtovania“).

Novela opatrenia o účtovnej závierke nadobúda účinnosť od 31. decembra 2014. Nové ustanovenia sa prvýkrát použijú už pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok končiaci 31. decembra 2014 a za účtovné obdobie, ktorým je hospodársky rok končiaci v priebehu roka 2015. Podľa nového opatrenia o účtovnej závierke sa bude postupovať aj pri zostavovaní mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2014. Pri zostavovaní týchto účtovnej závierok za tieto obdobia sa na prvej strane účtovnej závierky nemá uvádzať informácia, či účtovná jednotka patrí do kategórie malá účtovná jednotka alebo veľká účtovná jednotka a informácia, či ide o priebežnú individuálnu účtovnú závierku.

Pri zostavovaní priebežnej individuálnej účtovnej závierky malej účtovnej jednotky a veľkej účtovnej jednotky ešte za rok 2014 a tiež aj v priebehu roku 2015 sa postupuje naďalej podľa pôvodného opatrenia o účtovnej závierke účinného do 31. decembra 2014 a na priebežnú individuálnu účtovná závierku sa budú naďalej vzťahovať pôvodné ustanovenia a vzory tlačív. Zmeny v účtovných závierkach malých účtovných jednotiek a veľkých účtovných jednotiek spolu s osobitnými opatreniami o účtovnej závierke pre tieto kategórie účtovných jednotiek nastanú až počnúc účtovnými závierkami zostavovaním individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie kalendárny rok 2015, za účtovné obdobie hospodársky rok, ktorý začína v priebehu roka 2015 a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré končí v priebehu roka 2015

Článok pokračuje pod reklamou

Zmeny vo formálnej stránke súčastí účtovnej závierky

Používať sa bude len jeden spoločný vzor súvahy a výkazu ziskov a strát účtovnej závierky, ktoré sa budú nachádzať na jednom spoločnom tlačive označovanom ako „Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve“. Doteraz sa používali osobitné vzory pre súvahu a výkaz ziskov a strát predkladané na samostatných tlačivách. Spoločný vzor súvahy a výkazu ziskov a strát sa pritom bude používať aj pre riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a priebežnú individuálnu účtovnú závierku.

Následkom týchto zmien je, že účtovná závierka bude obsahovať všeobecné náležitosti len raz na úvodnej strane pre všetky jej súčasti – súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky (tzv. krycí list bude obsahovať len raz). Z tohto dôvodu sa aj pri ukladaní poznámok v registri účtovných závierok prvá strana prílohy č. 3 a k opatreniu o účtovnej závierke, ktorou bol krycí list tabuľkovej časti poznámok účtovnej závierky, nebude predkladať.

Preskupenie položiek súvahy a výkazu ziskov a strát v súvislosti s novelou opatrenia o postupoch účtovania

Pri zostavovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok končiaci 31. decembra 2014 a za účtovné obdobie, ktorým je hospodársky rok končiaci v priebehu roka 2015 a pri zostavovaní mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2014 je podľa prechodných ustanovení potrebné preradiť položky súvahy a výkazu ziskov a strát v súlade so vzorom tlačiva Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve uvedeného v prílohe č. 1 opatrenia o účtovnej závierke.

Preskupenie položiek súvahy
Riadok súvahy Označenie riadku Vykazovanie pre účtovné obdobie
bežné (stĺpce 1, 2 a 4) bezprostredne predchádzajúce (stĺpce 3 a 5)
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ zostatok účtu 061
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ zostatok účtu 062
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ zostatok účtu 063 zostatok účtu 063,065, 096A
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ zostatok účtu 066  
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/   zostatok príslušných účtov 066, 067,069, 06X, 096A
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ príslušné zostatky analytických účtov 311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA (poznámka: na riadkoch 43 a 44 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj)
48 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ zostatok analytického účtu 351A
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ príslušné zostatky analytických účtov  311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA (poznámka: na riadkoch 55 a 56 nie je potrebné vykazovať  žiaden údaj)
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ zostatok analytického účtu 351A (poznámka: na riadku 59  sa nevykazuje žiaden údaj)
68 Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ príslušné zostatky účtov 251A, 253A, 256A, 257A a 25XA (na riadku 67 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj)
106 Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) príslušné zostatky analytických účtov  321A, 476A (na riadkoch 104 a 105 nie je potrebné vykazovať žiaden údaj)
109 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) zostatok príslušného analytického  účtu 471A (na riadku 108 sa nevykazuje žiaden údaj)
111 Dlhodobé prijaté preddavky (475A) zostatok účtu 475  
126 Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) príslušné zostatky analytických  účtov 321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32X, 475A, 476A, 478A,  47X (na riadkoch 124 a 125 nie je potrebné vykazovať  žiaden údaj)
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) príslušné  zostatky účtov 361A, 36X, 471A, 47X (na riadku 128 sa nevykazuje žiaden údaj)
Zostatky účtov 479A sa preradia podľa vecnej príslušnosti a vykazujú sa na riadkoch 106, 110, 126, 130, 131, 132 a 135.

 

Preskupenie položiek výkazu ziskov a strát
Položka Vykazovanie
Konečný stav účtu 697 - Prevod výnosov z hospodárskej činnosti riadok 26 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Konečný stav účtu 597 - Prevod nákladov na hospodársku činnosť riadok 26 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Konečný stav účtu 698 - Prevod finančných výnosov riadok 54 - Ostatné náklady na finančnú činnosť
Konečný stav účtu 598 - Prevod finančných nákladov riadok 54 - Ostatné náklady na finančnú činnosť
Konečný stav účtu 582 - Škody a 588 - Ostatné mimoriadne náklady riadok 26 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Konečný stav účtu 682 - Náhrady škôd a 688 - Ostatné mimoriadne výnosy riadok 09 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Konečný stav účtu 593 - Splatná daň z príjmov z mimoriadnej činnosti riadok 58 - Daň z príjmov splatná
Konečný stav účtu 594 - Odložená daň z príjmov z mimoriadnej činnosti  riadok 59 - Daň z príjmov odložená
Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (v stĺpci 2 výkazu ziskov a strát) sa na riadkoch 01, 32, 33, 36, 37, 40, 50 neuvádzajú žiadne údaje.

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa budú vykazovať na strane aktív súvahy

Účet 252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely sa už nebude vykazovať na strane pasív vo vlastnom imaní so znamienkom mínus, ale bude sa vykazovať na strane aktív v rámci krátkodobého finančného majetku v kladnej hodnote. V nadväznosti na to sa upravuje aj obsahová náplň poznámok v časti F o údajoch vykázaných na strane aktív súvahy. Okrem toho sa na vlastné akcie a vlastné obchodné podiely bude vytvárať aj zákonný rezervný fond.

O vlastných akciách sa budú v poznámkach uvádzať nasledujúce informácie o:

  1. dôvode nadobudnutia vlastných akcií počas účtovného obdobia,
  2. počte a menovitej hodnote nadobudnutých vlastných akcií počas účtovného obdobia a o počte a menovitej hodnote prevedených vlastných akcií počas účtovného obdobia (uvádza sa aj percentuálny podiel týchto vlastných akcií na upísanom základnom imaní),
  3. počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia nadobudli a o počte a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie počas účtovného obdobia previedli na inú osobu,
  4. počte, menovitej hodnote a hodnote, za ktorú sa vlastné akcie nadobudli a ktoré účtovná jednotka má v držbe k poslednému dňu účtovného obdobia (uvádza sa aj ich percentuálny podiel na upísanom základnom imaní).

Rozšírenie uvádzania informácií v poznámkach o obchodoch účtovnej jednotky so spriaznenými osobami na všetky obchody

V obsahovom vymedzení poznámok účtovnej závierky v časti N o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb sa v uvádzacej vete vypúšťajú slová „neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok“. Vybrané účtovné jednotky tak budú musieť v poznámkach účtovnej závierky uvádzať podrobné informácie o úplne všetkých obchodoch, ktoré sa uskutočnili medzi účtovnou jednotkou a spriaznenými osobami (doteraz len o obchodoch neuzavretých na základe obvyklých obchodných podmienok).

Informácie podľa písmena N poznámok účtovnej závierky o ekonomických vzťahoch účtovnej jednotky a spriaznených osôb sú súčasťou poznámok len účtovných jednotiek podľa § 3 ods. 4 opatrenia o účtovnej závierke. Ide predovšetkým o účtovné jednotky, ktoré majú cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo účtovné jednotky, ktoré spĺňajú veľkostné kritériá uvedené v § 3 ods. 4 opatrenia o účtovnej závierke.

Zmena terminológie v obsahovom vymedzení poznámok v nadväznosti na zrušenie mimoriadnej činnosti

V súvislosti so zrušením mimoriadnej činnosti na základe opatrenia o postupoch účtovania sa mení aj terminológia používaná v poznámkach účtovnej závierky. Pre slovné spojenie mimoriadne výnosy sa zavádza pojem „výnosy, ktoré majú výnimočný rozsah a výskyt“ a pre slovné spojenie mimoriadne náklady sa zavádza pojem „náklady, ktoré majú výnimočný rozsah a výskyt“. Podobná zmena terminológie nastáva aj v prehľade peňažných tokov, kde sa slová „mimoriadneho charakteru“ nahrádzajú slovami „výnimočného rozsahu alebo výskytu“.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky