Schválenie účtovnej závierky s.r.o. a uloženie do registra v roku 2015

Schválenie účtovnej závierky s.r.o. a uloženie do registra v roku 2015
Veronika Solíková
Veronika Solíková Účtovná jednotka, s.r.o.

Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o., daňová poradkyňa a renomovaná odborníčka na účtovníctvo, ktorá pravidelne publikuje odborné články a lektoruje vzdelávacie semináre. Je expertkou Združenia mladých podnikateľov Slovenska na účtovnú a daňovú problematiku.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V roku 2015 podnikatelia prvýkrát daňovému úradu predkladajú oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky, pričom ide o záväzný vzor tlačiva vydaný Ministerstvom financií SR. Aj toto oznámenie sa ukladá do registra účtovných závierok.

Podľa Obchodného zákonníka je príslušný orgán spoločnosti s ručením obmedzeným povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie valnému zhromaždeniu do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia (t. j. za kalendárny rok 2014 do 30.6.2015). Ďalej je upravené, že ak príslušný orgán spoločnosti s ručením obmedzeným neschváli takto predloženú účtovnú závierku do troch mesiacov od predloženia, ukladá sa do zbierky listín obchodného registra neschválená účtovná závierka. V tomto prípade je spoločnosť s ručením obmedzeným povinná uložiť neschválenú účtovnú závierku do 30 dní od márneho uplynutia trojmesačnej lehoty (t. j. najneskôr do 30.10.2015).

Za schválenú účtovnú závierku sa považuje účtovná závierka schválená príslušným orgánom účtovnej jednotky, v s.r.o. valným zhromaždením. Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia a účtovnú závierku schváli rozhodnutím jediného spoločníka.

Od roku 2014 sa účtovné závierky a ďalšie dokumenty ukladajú do registra účtovných závierok. O tom, aké dokumenty sa do registra ukladajú, v akej podobe a ako je možné uložiť dokument do registra, sa dozviete v článku Register účtovných závierok od 1. januára 2015.

Zriadením registra účtovných závierok povinnosť ukladania účtovnej závierky do zbierky listín OR nezanikla, len ju neukladá účtovná jednotka, ale správca registra. Do zbierky listín obchodného registra už teda nie je potrebné predkladať dokumenty priamo, pretože uloženie dokumentov v zbierke listín obchodného registra je zabezpečené automatickým prenosom dát z registra. Ide o nasledovné dokumenty:

  • riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka,
  • výročná správa,
  • správa audítora a
  • oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky v roku 2015

Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak (ide napríklad o niektoré neziskové účtovné jednotky, kde je táto lehota určená odchylne).

Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v uvedenej lehote, ukladá neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia. Musí však ísť o účtovnú závierku, ktorá bola schválená v rovnakej podobe, v akej bola uložená v registri „zostavená“ účtovná závierka.

Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky je ustanovený opatrením Ministerstva financií (môžete si ho stiahnuť tu).

Iba oznámiť dátum schválenia nestačí v prípade, ak po uložení závierky v registri účtovná jednotka opätovne otvorí účtovné knihy (v súlade so zákonom o účtovníctve) a zostavená účtovná závierka sa nezhoduje so schválenou. Ak po uložení účtovnej závierky v registri účtovná jednotka otvorí účtovné knihy, uloží do registra novú schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia.

Článok pokračuje pod reklamou

V akej podobe podať oznámenie o schválení účtovnej závierky?

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky je možné podať v listinnej podobe daňovému úradu alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR.

Oznámenie v elektronickej podobe povinne ukladajú tieto účtovné jednotky: tie, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa IFRS, Garančný fond investícií, Fond ochrany vkladov, zdravotná poisťovňa a osoby, ktorým daňový poriadok ukladá povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami (predovšetkým platitelia DPH). Ostatné účtovné jednotky môžu uložiť oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky v elektronickej podobe alebo listinnej podobe.

Elektronické podanie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

Oznámenie o schválení účtovnej závierky sa elektronicky podáva prostredníctvom portálu finančnej správy cez katalóg formulárov - Oblasť Účtovné dokumenty - Oznámenie schválenia účtovnej závierky - Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. Oznámenie sa nepodáva cez všeobecné podanie, ako to bolo minulý rok, pretože ide o záväzný vzor tlačiva. Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky je jednotné pre všetky typy účtovných jednotiek, ktoré majú povinnosť schvaľovať účtovnú závierku, pričom sa vyznačí, o aký typ účtovnej jednotky ide (podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, mikro účtovná jednotka, nezisková organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva alebo nezisková organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva). Je potrebné tiež vyznačiť, či sa podáva oznámenie o schválení riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Veronika Solíková
Veronika Solíková Účtovná jednotka, s.r.o.

Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o., daňová poradkyňa a renomovaná odborníčka na účtovníctvo, ktorá pravidelne publikuje odborné články a lektoruje vzdelávacie semináre. Je expertkou Združenia mladých podnikateľov Slovenska na účtovnú a daňovú problematiku.


Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2019

Podali ste v roku 2019 neschválenú účtovnú závierku? V tom prípade máte povinnosť ju schváliť a uložiť oznámenie o schválení účtovnej závierky do registra účtovných závierok.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018)

Aké kroky je potrebné urobiť na zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a na aké lehoty si dávať pozor?

Účtovná závierka mikro, malej a veľkej účtovnej jednotky v roku 2019 (za rok 2018)

Účtovné jednotky účtujúce v podvojnom účtovníctve zostavujú účtovnú závierku podľa pravidiel a na tlačive podľa toho, do akej veľkostnej skupiny sú zatriedené. Ako vyplniť účtovnú závierku mikro, malej či veľkej účtovnej jednotky?

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2019 (za rok 2018)

Účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve za rok 2018 má povinnosť zostaviť každá účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Ako postupovať pri jej zostavení a do kedy je potrebné zostaviť účtovnú závierku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky