Schválenie účtovnej závierky s.r.o. a uloženie do registra v roku 2015

V roku 2015 podnikatelia prvýkrát daňovému úradu predkladajú oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky, pričom ide o záväzný vzor tlačiva vydaný Ministerstvom financií SR. Aj toto oznámenie sa ukladá do registra účtovných závierok.

Podľa Obchodného zákonníka je príslušný orgán spoločnosti s ručením obmedzeným povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie valnému zhromaždeniu do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia (t. j. za kalendárny rok 2014 do 30.6.2015). Ďalej je upravené, že ak príslušný orgán spoločnosti s ručením obmedzeným neschváli takto predloženú účtovnú závierku do troch mesiacov od predloženia, ukladá sa do zbierky listín obchodného registra neschválená účtovná závierka. V tomto prípade je spoločnosť s ručením obmedzeným povinná uložiť neschválenú účtovnú závierku do 30 dní od márneho uplynutia trojmesačnej lehoty (t. j. najneskôr do 30.10.2015).

Za schválenú účtovnú závierku sa považuje účtovná závierka schválená príslušným orgánom účtovnej jednotky, v s.r.o. valným zhromaždením. Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia a účtovnú závierku schváli rozhodnutím jediného spoločníka.

Od roku 2014 sa účtovné závierky a ďalšie dokumenty ukladajú do registra účtovných závierok. O tom, aké dokumenty sa do registra ukladajú, v akej podobe a ako je možné uložiť dokument do registra, sa dozviete v článku Register účtovných závierok od 1. januára 2015.

Zriadením registra účtovných závierok povinnosť ukladania účtovnej závierky do zbierky listín OR nezanikla, len ju neukladá účtovná jednotka, ale správca registra. Do zbierky listín obchodného registra už teda nie je potrebné predkladať dokumenty priamo, pretože uloženie dokumentov v zbierke listín obchodného registra je zabezpečené automatickým prenosom dát z registra. Ide o nasledovné dokumenty:

  • riadna individuálna účtovná závierka a mimoriadna individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka,
  • výročná správa,
  • správa audítora a
  • oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Ako postupovať pri schvalovaní účtovnej závierky v roku 2020, aj v období pandémie koronavírusu, nájdete v článku Schválenie, uloženie a audit účtovnej závierky za rok 2019 (v roku 2020).

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky v roku 2015

Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak (ide napríklad o niektoré neziskové účtovné jednotky, kde je táto lehota určená odchylne).

Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v uvedenej lehote, ukladá neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra dodatočne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia. Musí však ísť o účtovnú závierku, ktorá bola schválená v rovnakej podobe, v akej bola uložená v registri „zostavená“ účtovná závierka.

Vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky je ustanovený opatrením Ministerstva financií (môžete si ho stiahnuť tu).

Iba oznámiť dátum schválenia nestačí v prípade, ak po uložení závierky v registri účtovná jednotka opätovne otvorí účtovné knihy (v súlade so zákonom o účtovníctve) a zostavená účtovná závierka sa nezhoduje so schválenou. Ak po uložení účtovnej závierky v registri účtovná jednotka otvorí účtovné knihy, uloží do registra novú schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich pracovných dní od jej schválenia.

Článok pokračuje pod reklamou

V akej podobe podať oznámenie o schválení účtovnej závierky?

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky je možné podať v listinnej podobe daňovému úradu alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR.

Oznámenie v elektronickej podobe povinne ukladajú tieto účtovné jednotky: tie, ktoré zostavujú účtovnú závierku podľa IFRS, Garančný fond investícií, Fond ochrany vkladov, zdravotná poisťovňa a osoby, ktorým daňový poriadok ukladá povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami (predovšetkým platitelia DPH). Ostatné účtovné jednotky môžu uložiť oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky v elektronickej podobe alebo listinnej podobe.

Elektronické podanie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

Prečítajte si tiež

Oznámenie o schválení účtovnej závierky sa elektronicky podáva prostredníctvom portálu finančnej správy cez katalóg formulárov - Oblasť Účtovné dokumenty - Oznámenie schválenia účtovnej závierky - Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. Oznámenie sa nepodáva cez všeobecné podanie, ako to bolo minulý rok, pretože ide o záväzný vzor tlačiva. Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky je jednotné pre všetky typy účtovných jednotiek, ktoré majú povinnosť schvaľovať účtovnú závierku, pričom sa vyznačí, o aký typ účtovnej jednotky ide (podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, mikro účtovná jednotka, nezisková organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva alebo nezisková organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva). Je potrebné tiež vyznačiť, či sa podáva oznámenie o schválení riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2022

Ako účtovná jednotka postupuje pri schválení účtovnej závierky v roku 2022? Aké lehoty musí dodržať? Použiť je potrebné nový vzor oznámenia o schválení závierky.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2022 (za rok 2021)

Čo je obsahom účtovnej závierky jednotlivých veľkostných skupín a aké termíny je potrebné dodržať pri jej zostavovaní za rok 2021, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky