Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky v roku 2017 (za rok 2016)

V nasledujúcom článku sa dozviete, kto zostavuje účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky v roku 2017 (za rok 2016), lehoty na jej zostavenie a ako zostaviť účtovnú závierku mikro účtovnej jednoty v roku 2017.

Kto zostavuje účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky za rok 2016

Účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky môže zostaviť len účtovná jednotka, ktorá je zatriedená vo veľkostnej skupine mikro účtovných jednotiek.

Podľa § 2 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len “zákon o účtovníctve”) môže byť mikro účtovnou jednotkou iba účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

 1. celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,
 2. čistý obrat nepresiahol 700 000 eur,
 3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol 10.

Viac o zatriedení účtovných jednotiek do veľkostných skupín sa dozviete v článku Veľkostné kategórie účtovných jednotiek od roku 2015 a účtovné závierky.

Účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky môže zostaviť len mikro účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva.

Lehoty na zostavenie účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky za rok 2016

Mikro účtovná jednotka je povinná podľa zákona o účtovníctve zostaviť účtovnú závierku najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

V súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) sa účtovná závierka mikro účtovnej jednotky ukladá do registra účtovných závierok v termíne na podanie daňového priznania.

Daňové priznanie k dani z príjmov sa štandardne podáva do 3 kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia. V prípade, že daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania, podáva daňové priznanie a účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky do lehoty uvedenej v odklade daňového priznania v roku 2017.

Mikro účtovná jednotka štandardne zostavuje účtovnú závierku do 3 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Ak má predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, môže zostaviť účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky najneskôr do 6 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.

Mikro účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie kalendárny rok, zostavuje účtovnú závierku k 31.12.2016. Ak účtovná jednotka nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, zostavuje účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky najneskôr do 31.3.2017.

V prípade, že účtovná jednotka podáva neschválenú účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky, musí do 5 dní od schválenia podať oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Ako zostaviť účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky v roku 2017 (za rok 2016)

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky sa zostavuje v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013 č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky v znení opatrenia z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74.

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky sa zostavuje v:

 • listinnej podobe,
 • elektronickej podobe.

Účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky v elektronickej podobe je možné podať prostredníctvom portálu Finančnej správy Slovenskej republiky www.financnasprava.sk alebo prostredníctvom aplikácie e-dane.

V listinnej podobe sa účtovná závierka podáva:

 • poštou,
 • osobne.

Poznámka: V prípade podávania účtovnej závierky v listinnej podobe odporúčame podať účtovnú závierku osobne na daňovom úrade. Účtovná jednotka má v tom prípade istotu, že účtovná závierka bola podaná.

Podaním účtovnej závierky daňovému úradu si mikro účtovná jednotka splní svoju povinnosť uložiť účtovnú závierku mikro účtovnej jednotky do registra účtovných závierok.

Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky sa okrem strany zo všeobecnými náležitosťami skladá zo:

 • súvahy,
 • výkazu ziskov a strát,
 • poznámok.

Mikro účtovná jednotka vypĺňa na strane so všeobecnými náležitosťami:

 • dátum, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - väčšinou je to dátum skončenia účtovného obdobia napr. 31.12.2016,
 • IČO, DIČ a SK NACE - SK NACE je možné nájsť na stránke www.statistics.sk v záložke Metaúdaje, v položke Klasifikácie v Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2,
 • či zostavuje riadnu, mimoriadnu alebo priebežnú účtovnú závierku,
 • obdobie, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
 • identifikačné údaje mikro účtovnej jednotky,
 • dátum zostavenia účtovnej závierky - vypisuje sa dátum, kedy bola účtovná závierka skutočne zostavená,
 • dátum schválenia účtovnej závierky - vypisuje sa v prípade, ak bola účtovná závierka schválená do dňa podania účtovnej závierky,
 • podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou - vypĺňa sa len v prípade účtovnej závierky v listinnej podobe.
Článok pokračuje pod reklamou

Ako vyplniť súvahu účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky za rok 2016

Do súvahy účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky sa vypĺňajú údaje za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie len v netto hodnote. Napríklad údaje o dlhodobom hmotnom majetku sa za bežné účtovné obdobie vypĺňajú vo vstupnej cene dlhodobého hmotného majetku zníženej o oprávky a opravné položky.

Poznámka: Oprávky predstavujú súčet odpisov od začiatku odpisovania dlhodobého majetku.

Súvaha účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky sa delí na:

 • stranu aktív a
 • stranu pasív.

Účtovná jednotka vypĺňa súvahu z údajov z podvojného účtovníctva. Údaje bežného účtovného obdobia sa do súvahy vypĺňajú v ocenení ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, štandardne k 31.12.2016.

Strana aktív súvahy sa člení na neobežný a obežný majetok. Údaje o dlhodobých pohľadávkach sa uvádzajú medzi obežným majetkom. Strana pasív sa člení na vlastné imanie a záväzky.

V porovnaní s účtovnou závierkou malej a veľkej účtovnej jednotky, nie je v účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky samostatne vyčlenený riadok pre časové rozlíšenie. Údaje z účtov časového rozlíšenia sa v súvahe uvádzajú medzi dlhodobými a krátkodobými pohľadávkami a na strane pasív sa uvádzajú medzi dlhodobými a krátkodobými záväzkami.

Pred podávaním účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky odporúčame skontrolovať, či sa v súvahe rovná riadok 01 SPOLU MAJETOK riadku 24 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY. Správnosť vyplnenej účtovnej závierky je možné overiť aj ďalšou kontrolou. V súvahe sa musí rovnať riadok 33 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s riadkom 38 výkazu ziskov a strát.

Ako vyplniť výkaz ziskov a strát účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky za rok 2016

Do výkazu ziskov a strát sa vypĺňajú údaje o výnosoch a nákladoch účtovnej jednotky, ktoré účtovná jednotka mala počas účtovného obdobia. Údaje sa vypĺňajú za bežné a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Výkaz ziskov a strát sa vypĺňa na základe údajov z účtovej triedy 5 Náklady a účtovej triedy 6 Výnosy. Výkaz ziskov a strát účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky má štruktúru “odpočtu”, kde sa výsledok hospodárenia zistí odpočítaním nákladov od výnosov. Samostatne sa zisťuje výsledok hospodárenia za hospodársku činnosť a výsledok hospodárenia za finančnú činnosť.

Poznámka: Pred podaním účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky za rok 2016 odporúčame skontrolovať, či je uvedená vo výkaze ziskov a strát daň z príjmov vypočítaná v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2016.

Ako vyplniť poznámky k účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky za rok 2016

Poznámky k účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky dopĺňajú údaje uvedené v účtovnej závierke.

Poznámky k účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky sa delia na 3 články:

 1. všeobecné údaje - uvádzajú sa identifikačné údaje o účtovnej jednotke, údaje o konsolidovanom celku a údaje o priemernom prepočítanom počte zamestnancov,
 2. informácie o prijatých postupoch - uvádzajú sa informácie o spôsobe oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov, o spôsobe zostavenia odpisového plánu, použité sadzby odpisov a odpisové metódy, informácie o zmenách účtovných zásad a zmenách účtovných metód, informácie o dotáciách a o účtovaní významných opráv chýb minulých období v bežnom účtovnom období a pod.
 3. informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú súvahu a výkaz ziskov a strát.

V prípade účtovnej závierky podávanej elektronicky sa poznámky k účtovnej závierke mikro účtovnej jednotky prikladajú ako príloha vo formáte pdf.

Prinášame Vám vzor:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.

Schválenie účtovnej závierky a uloženie oznámenia do registra účtovných závierok v roku 2022

Ako účtovná jednotka postupuje pri schválení účtovnej závierky v roku 2022? Aké lehoty musí dodržať? Použiť je potrebné nový vzor oznámenia o schválení závierky.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2022 (za rok 2021)

Čo je obsahom účtovnej závierky jednotlivých veľkostných skupín a aké termíny je potrebné dodržať pri jej zostavovaní za rok 2021, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky