Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2017 (za rok 2016)

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve sa štandardne zostavuje do 3 mesiacov po skončení účtovného obdobia. V nasledujúcom článku sa dozviete, kto zostavuje účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve, aké sú lehoty na jej zostavenie a ako zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve v roku 2017 (za rok 2016).

Kto zostavuje účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2016

Účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve zostavuje každý:

 • na koho sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len “zákon o účtovníctve”), ale zároveň
 • komu zákon o účtovníctve nepovoľuje účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva.

V článku Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019) sa dozviete, komu povoľuje zákon o účtovníctve účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva a zostavovať účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve.

Zostavovať účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve musia v zásade:

 • všetky právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike, ktoré nemajú povolené účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva,
 • zahraničné osoby, ktoré na území Slovenskej republiky podnikajú alebo vykonávajú inú činnosť,
 • podnikatelia zapísaní v obchodnom registri,
 • fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť a rozhodli sa účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

V súlade s § 2 ods. 5 zákona o účtovníctve sa obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť účtujúca v sústave podvojného účtovníctva, fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri a pozemkové spoločenstvo,triedia do veľkostných skupín:

 1. mikro účtovná jednotka,
 2. malá účtovná jednotka alebo
 3. veľká účtovná jednotka.

Podmienky zatriedenia do veľkostných skupín a ďalšie informácie o mikro účtovnej jednotke, malej účtovnej jednotke a veľkej účtovnej jednotke sa dozviete v článku Veľkostné kategórie účtovných jednotiek od roku 2015 a účtovné závierky.

V nasledujúcom článku sa budeme venovať účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve malej účtovnej jednotky a veľkej účtovnej jednotky.

Lehoty na zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve za rok 2016

Podľa § 49 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) sa účtovná závierka ukladá do registra účtovných závierok v termíne na podanie daňového priznania.

Účtovná jednotka, ktorá má účtovné obdobie kalendárny rok, zostavuje účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2016 do 31.3.2017, ak nemá predĺženú lehotu na podanie daňového priznania.

Účtovná jednotka, ktorej účtovným obdobím je hospodársky rok, zostavuje účtovnú závierku do 3 mesiacov po skončení hospodárskeho roka, ak nepodala odklad daňového priznania k dani z príjmov.

Účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2016 podáva účtovná jednotka daňovému úradu, ktorý uloží účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve do registra účtovných závierok. V prípade, že účtovná jednotka ukladá do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve, musí do 5 pracovných dní od jej schválenia uložiť do registra účtovných závierok oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Ako zostaviť účtovnú závierku podnikateľov v podvojnom účtovníctve za rok 2016

Pre účtovnú závierku malej účtovnej jednotky aj pre účtovnú závierku veľkej účtovnej jednotky je stanovené jednotné tlačivo s názvom Účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve.

Napriek tomu, že pre obidve veľkostné skupiny je stanovené jednotné tlačivo na zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve, pre malé účtovné jednotky je stanové iné opatrenie na zostavenie účtovnej závierky ako pre veľké účtovné jednotky.

Pre účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve zostavenú malou účtovnou jednotkou je stanovené Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23378/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19927/2015-74.

Pre účtovnú závierku veľkej účtovnej jednotky je stanovené Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19926/2015-74.

Obidve opatrenia je možné nájsť na stránke www.finance.gov.sk v časti Dane, clá a účtovníctvo; Účtovníctvo a audit; Účtovníctvo - Legislatíva SR; Opatrenia v oblasti účtovníctva pre podnikateľov.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre malé a veľké účtovné jednotky sa skladá zo:

 • všeobecných náležitostí,
 • súvahy,
 • výkazu ziskov a strát,
 • poznámok.
Článok pokračuje pod reklamou

Na strane so všeobecnými náležitosťami účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve vypĺňa účtovná jednotka:

 • dátum, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - v prípade kalendárneho roka je to dátum 31.12., v prípade hospodárskeho roka sa vypĺňa posledný deň hospodárskeho roka,
 • IČO, DIČ, SK NACE - SK NACE vyberá účtovná jednotka zo Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, ktorú môže nájsť na stránke Štatistického úradu v časti Metaúdaje - Klasifikácie,
 • či zostavuje riadnu, mimoriadnu alebo priebežnú účtovnú závierku,
 • či účtovnú závierku zostavuje malá alebo veľká účtovná jednotka,
 • obdobie, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie,
 • identifikačné údaje účtovnej jednotky - obchodné meno, adresu, označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti, telefónne číslo, fax, e-mail,
 • zostavená dňa - vypĺňa sa dátum, kedy účtovná jednotka zostavila účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve. Dátum zostavenia účtovnej závierky je v rozpätí do 3 mesiacov od skončenia účtovného obdobia, ak účtovná jednotka nepodala oznámenie o odklade daňového priznania,
 • schválená dňa - v prípade, že účtovná jednotka podáva neschválenú účtovnú závierku, musí po jej schválení podať oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky,
 • podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou - vypĺňa sa len v prípade účtovnej závierky v listinnej podobe. Pri účtovnej závierke podávanej elektronicky sa podpisový záznam nevypĺňa.

Ako vyplniť súvahu za rok 2016

Štruktúra súvahy v porovnaní s predchádzajúcim rokom ostáva nezmenená. Súvaha sa člení na stranu aktív a na stranu pasív. Údaje do súvahy sa na strane aktív vypĺňajú za bežné účtovné obdobie v brutto sume, v sume korekcie a v netto sume. Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa vypĺňajú údaje len v netto sume. Typickým príkladom, kedy účtovná jednotka vypĺňa brutto sumu, sumu korekcie aj netto sumu, sú údaje o dlhodobom majetku.

Na strane pasív sa údaje vypĺňajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie bez členenia na brutto sumu, sumu korekcie a netto sumu.

V správne vyplnenej súvahe sa musí rovnať suma v netto na riadku 01 Spolu majetok so sumou na riadku 79 Spolu vlastné imanie a záväzky. Zároveň sa musí rovnať suma na riadku 100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení so sumou na riadku 61 výkazu ziskov a strát.

Strana aktív súvahy sa člení na tri základné skupiny:

 • neobežný majetok,
 • obežný majetok,
 • časové rozlíšenie.

Strana pasív súvahy sa delí na:

 • vlastné imanie,
 • záväzky,
 • časové rozlíšenie

Ako vyplniť výkaz ziskov a strát za rok 2016

Výkaz ziskov a strát sa vypĺňa z údajov z účtových tried 5 Náklady a 6 Výnosy. Vo výkaze ziskov a strát sa uvádzajú jednotlivé údaje za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Základná štruktúra výkazu ziskov a strát za rok 2016

Položka Z ktorých účtov sa vypĺňajú údaje
Čistý obrat časť účtovej triedy 6
Výnosy z hospodárskej činnosti účtové skupiny 60 - 65
Náklady na hospodársku činnosť účtové skupiny 50 - 55
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti x
Pridaná hodnota x
Výnosy z finančnej činnosti účtová skupina 66
Náklady na finančnú činnosť účtová skupina 56
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti x
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením x
Daň z príjmov účtová skupina 59
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení x

Ako vyplniť poznámky k účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve za rok 2016

Poznámky k účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve dopĺňajú údaje uvedené v účtovnej závierke. V prípade, že účtovná jednotka podáva účtovnú závierku elektronicky, pri podávaní účtovnej závierke prikladá poznámky ako prílohu vo formáte v pdf. V listinnej podobe sa podáva účtovná závierka v podvojnom účtovníctve spolu s poznámkami.

Od účtovného obdobia začínajúceho 1.1.2015 a neskôr sú stanové dva druhy poznámok k účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov. Pre malú účtovnú jednotku sú stanovené poznámky v menšom rozsahu obsahovej náplne ako pre veľkú účtovnú jednotku.

Prinášame Vám vzor účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve, poznámky pre malé účtovné jednotky a poznámky pre veľké účtovné jednotky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky