Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2018 (za rok 2017)

Čo všetko potrebuje vedieť účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva pri zostavení účtovnej závierky v roku 2018 (za rok 2017)?

Aktuálne informácie o účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve za rok 2019 sa dočítate v článku Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019).

Kto je povinný zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2017?

Účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve má povinnosť zostaviť účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Podľa Obchodného zákonníka má povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva taká účtovná jednotka, ktorá je zapísaná v obchodnom registri (napríklad akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, družstvo a iné). Ide najmä o právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri, ale aj o fyzické osoby, ktoré sa do obchodného registra zapísali dobrovoľne.

V sústave podvojného účtovníctva môžu účtovať aj osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ak sa tak dobrovoľne rozhodli a nechcú účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. V sústave podvojného účtovníctva majú povinnosť takéto účtovné jednotky účtovať celý účtovný rok.

Podľa zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisovo účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) si niektoré účtovné jednotky môžu vybrať možnosť účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva (ak nechcú účtovať v sústave podvojného účtovníctva).

V článku Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2020 (za rok 2019) si môžete prečítať, kto môže účtovať v jednoduchom účtovníctve, a teda aj zostavovať účtovnú závierku v tejto sústave.

Účtovná jednotka sa pri zostavovaní účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve riadi hlavne zákonom o účtovníctve a určitým opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky o postupoch účtovania.

Obchodná spoločnosť, družstvo, fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť a účtujú v sústave podvojného účtovníctva, fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri a pozemkové spoločenstvo sa podľa § 2 ods. 5 zákona o účtovníctve triedia do veľkostných skupín:

 • mikro účtovná jednotka,
 • malá účtovná jednotka,
 • veľká účtovná jednotka.

Viac o zatriedení účtovných jednotiek do veľkostných skupín sa dozviete v článku Veľkostné kategórie účtovných jednotiek od roku 2015 a účtovné závierky.

Je dôležité spomenúť, že účtovná jednotka je povinná zmeniť zatriedenie do inej veľkostnej skupiny od nasledujúceho účtovného obdobia po tých dvoch bezprostredne po sebe idúcich účtovných obdobiach, v ktorých presiahne alebo prestane spĺňať podmienky podľa § 2 ods. 6 až 8 zákona o účtovníctve. Na kratšie účtovné obdobie vzniknuté v dôsledku zmeny účtovného obdobia sa neprihliada.

Kedy sa zostavuje účtovná závierka v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka sa zostavuje po uzavretí účtov hlavnej knihy určitými účtovnými zápismi.

Uzavretím účtovných kníh zisťujeme:

 • obraty strán Má dať a Dal jednotlivých účtov,
 • konečné stavy výsledkových účtov a konečné zostatky súvahových účtov,
 • výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov.

Účty hlavnej knihy sa uzatvárajú najmä ku koncu zdaňovacieho obdobia, ale môžu sa uzatvoriť aj ku dňu skončenia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti a ku dňu prechádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu.

Aká je lehota na podanie účtovnej závierky a zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve?

Presný deň zostavenia účtovnej závierky si určuje každá účtovná jednotka osobitne podľa svojich interných predpisov.

Zákonná lehota na zostavenie účtovnej závierky je podľa zákona o účtovníctve najneskôr do 6 mesiacov po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Avšak zákon o dani z príjmov ustanovuje povinnú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, t. j. do 31.3.2018 (ak účtovná jednotka neoznámi predĺženie lehoty na podanie) a do toho termínu je účtovná jednotka povinná zostaviť účtovnú závierku a v tom termíne ju aj uložiť do registra účtovných závierok.

Nakoľko termín podania daňového priznania (31.3.2018) pripadne na sobotu, termín na podanie daňového priznania je nasledujúci pracovný deň, t. j. 3.4.2018.

Prečítajte si tiež

Ak by účtovná jednotka oznámila predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, tak v tomto termíne je aj povinná zostaviť účtovnú závierku a uložiť ju v tomto termíne do registra účtovných závierok.

Viac o odklade daňového priznania si prečítate v článku Odklad daňového priznania a vzor odkladu v roku 2018.

Je dôležité pripomenúť, že účtovná závierka v podvojnom účtovníctve musí byť schválená najneskôr do jedného roka po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa zostavuje. Ak účtovná jednotka uloží do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku, je povinná oznámiť jej schválenie do 15 pracovných dní od jej schválenia. Účtovná jednotka je povinná uložiť aj oznámenie o schválení účtovnej závierky do registra účtovných závierok.

Ako podať účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve?

Právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri majú povinnosť od 1.1.2018 komunikovať s daňovým úradom len elektronicky. Tieto právnické osoby sú teda povinné predložiť účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním k dani z príjmov už len elektronicky.

Účtovné jednotky, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri (napríklad neziskové organizácie – občianske združenia a pod.) môžu aj po ustanovenom termíne (po dátume 1.1.2018) podávať daňové priznanie a účtovnú závierku listinne.

Účtovnú závierku ste povinný uložiť do registra účtovných závierok. Stačí iba vašu účtovnú závierku elektronicky uložiť na portál finančnej správy a správca dane za vás túto závierku uloží do spomínaného registra.

Aké uzávierkové práce je potrebné vykonať pred zostavením účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve za rok 2017?

V prvom rade urobíme kontrolu bilančnej kontinuity, t. j. kontrolu, či konečné zostatky účtov, ktoré sme vykázali v súvahe k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia (za rok 2016) sú zhodné so začiatočnými zostatkami účtov k prvému dňu nasledujúceho účtovného obdobia (v roku 2017).

Ďalším dôležitým krokom je vykonanie inventúr (fyzickej a dokladovej) a následné vykonanie inventarizácie zostatkov všetkých súvahových účtov (účty účtovnej triedy 1 – 4).

Vykonať kontrolu účtov, ktoré nemôžu mať zostatok na konci účtovného obdobia, či ich konečný zostatok vykazuje nulovú hodnotu. Ide napríklad o účty: 111/131 – Obstaranie materiálu/tovaru, 395 – Vnútorné zaúčtovanie, či 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

Veľmi dôležitým krokom je aj zaúčtovať závierkové účtovné prípady, ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Ide najmä o:

 • účtovanie o inventarizačných rozdieloch,
 • účtovanie o časovom rozlíšení,
 • účtovanie o nevyfakturovaných dodávkach,
 • tvorba rezerv,
 • zaúčtovanie kurzových rozdielov a mnohé iné.

Ako zostaviť účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve za rok 2017?

Je dôležité poznamenať, že kvôli rozdeleniu účtovných jednotiek do veľkostných skupín, existujú dva druhy účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve:

 • účtovná závierka mikro účtovnej jednotky a
 • účtovná závierka podnikateľov v podvojnom účtovníctve – malá a veľká účtovná jednotka.

Malé a veľké účtovné jednotky napriek tomu, že majú rovnaký vzor účtovnej závierky, majú rozdielne opatrenia pre ich zostavenie.

Opatrenia na zostavenie účtovných závierok nájdete na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky v časti: Dane, clá a účtovníctvo – účtovníctvo – legislatíva SR - opatrenia v oblasti účtovníctva pre podnikateľov.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pozostáva zo:

 • všeobecných náležitostí,
 • súvahy,
 • výkazu ziskov a strát,
 • poznámok.
Článok pokračuje pod reklamou

Na prvej strane účtovnej závierky so všeobecnými náležitosťami vypĺňame:

 • dátum, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje,
 • daňové identifikačné číslo, IČO a kód SK NACE ( podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky)
 • typ účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje (riadna, mimoriadna alebo priebežná),
 • pri účtovnej závierke malej a veľkej účtovnej jednotky, musíme zaškrtnúť v kolónke „účtovná jednotka“ typ veľkostnej skupiny (malá, veľká), do ktorej je účtovná jednotka zaradená,
 • obdobie (mesiac, rok), za ktoré sa účtovná závierka podáva a taktiež aj bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie,
 • obchodné meno (názov) účtovnej jednotky a jej sídlo (ulicu, číslo, PSČ, obec),
 • označenie obchodného registra a číslo zápisu obchodnej spoločnosti (tieto údaje nájdete rýchle na stránke obchodného registra slovenskej republiky po vyhľadaní výpisu danej účtovnej jednotky),
 • telefónne a faxové číslo, emailovú adresu,
 • dátum zostavenia účtovnej závierky (tento dátum by mala mať účtovná závierka stanovený v interných predpisoch; je to dátum v rozpätí troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom mala byť účtovná závierka zostavená, v prípade ak účtovná jednotka nepodala odklad)
 • dátum schválenia účtovnej závierky (pri uložení účtovnej závierky nemusí byť tento dátum vyplnený, ak ešte účtovnú závierku nemá účtovná jednotka schválenú. Ak účtovnú závierku schváli dodatočne, je povinná uložiť oznámenie o schválení účtovnej závierky),
 • podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo jej člena, alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou (v prípade podania účtovnej závierky elektroniky sa nevypĺňa).

Informácia k vyplneniu súvahy mikro účtovnej jednotky:

Mikro účtovná jednotka vypĺňa do súvahy stranu aktív na strane č. 2 a stranu pasív na strane č. 3.

Na strane aktív vypĺňa netto čiastky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Ide o hodnoty obežného a neobežného majetku účtovnej jednotky.

Na strana pasív vypĺňa taktiež netto čiastky za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne prechádzajúce účtovné obdobie. Vypĺňa hodnoty vlastného imania a záväzkov účtovnej jednotky.

Suma položky súvahy v riadku 01 - majetok v stĺpcoch 1 a 2 sa musí rovnať sume položky súvahy v riadku 24 – vlastné imanie a záväzky v stĺpcoch 3 a 4, ak je súvaha vyplnená správne.

Informácia k vyplneniu výkazu ziskov a strát mikro účtovnej jednotky:

Do výkazu ziskov a strát vypĺňa hodnoty nákladov (účtová trieda 5) a výnosov (účtová trieda 6) za bežné účtovné obdobie aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Suma položky výkazu ziskov a strát v riadku 38 – výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v stĺpcoch 1 a 2 sa musí rovnať sume položky súvahy v riadku 33 – výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v stĺpcoch 3 a 4, ak je výkaz ziskov a strát vyplnený správne.

Informácia k vyplneniu súvahy malej a veľkej účtovnej jednotky:

Účtovná jednotka vypĺňa do súvahy stranu aktív na stranách č. 2 až 7 a stranu pasív na stranách č. 7 až 9.

Na stranu aktív uvádza údaje za bežné účtovné obdobie v brutto sume, v sume korekcie a nakoniec v netto sume. Za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie uvádzame údaje už len v netto sume. Pre lepšie pochopenie uvedieme príklad pri dlhodobom hmotnom majetku, kde do sumy brutto uvedieme obstarávaciu hodnotu majetku, do sumy korekcie uvedieme výšku oprávok k majetku a do netto sumy uvedieme ich rozdiel.

Na stranu pasív uvádza už len údaje v netto sume tak za bežné účtovné obdobie, ako aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Suma položky súvahy v riadku 01 - majetok v stĺpcoch 2 a 3 sa musí rovnať sume položky súvahy v riadku 79 – vlastné imanie a záväzky v stĺpcoch 4 a 5, ak je súvaha vyplnená správne.

Informácia k vyplneniu výkazu ziskov a strát malej a veľkej účtovnej jednotky:

Do výkazu ziskov a strát malej a veľkej účtovnej jednotky vypĺňame taktiež hodnoty nákladov (účtová trieda 5) a výnosov (účtová trieda 6) za bežné účtovné obdobie aj za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Do riadku 01 výkazu ziskov a strát sa vypĺňa čistý obrat, ktorý sa vypočíta ako súčet výnosov z predaja výrobkov, tovarov a služieb po odpočítaní zliav.

Suma položky výkazu ziskov a strát v riadku 61 – výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v stĺpcoch 1 a 2 sa musí rovnať sume položky súvahy v riadku 100 – výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v stĺpcoch 4 a 5, ak je výkaz ziskov a strát vyplnený správne.

Informácia k vyplneniu poznámok účtovnej jednotky:

Poznámky sú súčasťou účtovnej závierky každej účtovnej jednotky. Požiadavky na ich zostavenie sú zverejnené v opatreniach Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Pri podávaní účtovnej závierky elektronicky, účtovná jednotka priloží poznámky vo formáte PDF ako prílohu účtovnej závierky.

Poznámky sa podávajú v rozdielnom rozsahu v závislosti od veľkosti účtovnej jednotky (mikro, malá, veľká).

Prinášame vám na stiahnutie vzory platné za rok 2017 (v roku 2018):

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Umelecké diela a obrazy do kancelárie v účtovníctve

Akým spôsobom si môže firma zaobstarať umelecké dielo a ako obstaranie zaznamená vo svojom účtovníctve? Je možné uznať výdavky súvisiace s obstaraním umeleckého diela za daňový výdavok?

Schválenie účtovnej závierky a uloženie do registra účtovných závierok v roku 2023

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky