Účtovanie zásob vlastnej výroby

Účtovať zásoby vlastnej výroby je možné dvomi spôsobmi, avšak iba niektoré účtovné jednotky majú na výber. Účtovanie zásob obomi spôsobmi v prehľadných tabuľkách.

Účtovné jednotky (t. j. podnikatelia), ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva si môžu vybrať medzi dvomi spôsobmi účtovania skladových zásob (okrem výnimky), medzi ktoré patria aj zásoby vlastnej výroby.

V tomto článku sa zameriame na skladové zásoby vlastnej výroby v podvojnom účtovníctve, pričom si zadefinujeme aké spôsoby účtovania skladových zásob poznáme, ako aj to, ako zaúčtovať zásoby vlastnej výroby podľa vybraného spôsobu účtovania. V krátkosti sa budeme venovať aj účtovaniu zásob vlastnej výroby v sústave jednoduchého účtovníctva.

Informácie o účtovaní zásob, ktoré účtovná jednotka nakupuje, t. j. materiálu a tovaru, nájdete v článku Účtovanie a evidencia skladových zásob (materiálu, tovaru).

Zásoby v podvojnom účtovníctve – aká je ich definícia

Podľa § 17 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v podvojnom účtovníctve“) patria zásoby medzi krátkodobý hmotný majetok, pričom zásobami sú:

 • materiál,
 • nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky a zvieratá,
 • tovar.

Zásobami vlastnej výroby sú:

 1. nedokončená výroba (t. j. produkty, ktoré už prešli jednou alebo niekoľkými výrobnými operáciami a nie sú už materiálom, ale nie sú ešte hotovým výrobkom, pričom nedokončenou výrobou môžu byť aj nedokončené výkony iných činností, pri ktorých nevznikajú hmotné produkty, napr. služby architektov a pod.),
 2. polotovary vlastnej výroby (t. j. produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a dokončia sa alebo skompletizujú do výrobkov v ďalšom výrobnom procese),
 3. výrobky (t. j. predmety vlastnej výroby určené na predaj mimo účtovnej jednotky alebo na spotrebu vo vnútri účtovnej jednotky).

Ako účtovať zásoby v podvojnom účtovníctve (spôsob A, spôsob B)

Účtovanie prírastku a úbytku zásob, t. j. aj zásob vlastnej výroby sa vykonáva podľa spôsobu A alebo B, pričom:

 • účtovať skladové zásoby spôsobom A môžu všetky účtovné jednotky (podnikatelia), ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva, pričom povinné účtovanie skladových zásob spôsobom A je pre tie účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom,
 • účtovať skladové zásoby spôsobom B môžu všetky účtovné jednotky (podnikatelia), ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva, okrem účtovných jednotiek, ktoré majú povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overovať účtovnú závierku audítorom, musia účtovať skladové zásoby spôsobom A. Ostatné účtovné jednotky majú na výber medzi spôsobom A a spôsobom B účtovania skladových zásob.

Účtovanie skladových zásob vlastnej výroby v podvojnom účtovníctve spôsobom A

Prírastky a úbytky zásob vlastnej výroby, t. j. nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby a výrobky sa v priebehu účtovného obdobia účtujú na príslušných účtoch v účtovej triede 1 – Zásoby, t. j. účet 121 – Nedokončená výroba, účet 122 – Polotovary vlastnej výroby a 123 - Výrobky, pričom na stranu Má dať (MD) sa účtujú prírastky a na stranu Dal (D) sa účtujú úbytky zásob.

Pri účtovaní zásob vlastnej výroby spôsobom A môže účtovná jednotka účtovať o:

 1. prírastku zásob vlastnej výroby ocenených vlastnými nákladmi, pričom sa pri  účtovaní používajú účty účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby (t. j. účet 121, účet 122 a účet 123),
 2. vyskladnení zásob, pričom sa pri účtovaní používajú účty účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob,
 3. inventarizačných rozdieloch zásob vlastnej výroby, pričom sa pri účtovaní používajú účty:
 • 549 – Manká a škody, ak ide o manká,
 • účtová skupina 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, v prospech účtov, ak ide o prebytky (t. j. na strane D),
 • účtová skupina 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob, na ťarchu účtov, ak ide o úbytky zásob do výšky noriem prirodzených úbytkov (t. j. na strane MD).

Účtovanie zásob vlastnej výroby spôsobom A podľa vyššie uvedeného si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Účtovanie skladových zásob vlastnej výroby spôsobom A
Názov účtovného prípadu MD D
Prírastok zásob nedokončenej výroby 121 611
Prírastok polotovarov vlastnej výroby 122 612
Prírastok výrobkov 123 613
Úbytok zásob nedokončenej výroby 611 121
Úbytok polotovarov vlastnej výroby 612 122
Úbytok výrobkov 613 123
Prevzatie hotových výrobkov na sklad z nedokončenej výroby 123 121
Prevzatie hotových výrobkov na sklad z polotovarov 123 122
Manká a škody na zásobách vlastnej výroby zistené pri inventarizácii zásob 549 12x
Prebytky zásob vlastnej výroby zistené pri inventarizácii zásob 12x 61x
Úbytky zásob vlastnej výroby do výšky noriem prirodzených úbytkov 61x 12x
Článok pokračuje pod reklamou

Účtovanie skladových zásob vlastnej výroby v podvojnom účtovníctve spôsobom B

Účtovná jednotka, ktorá sa rozhodne účtovať o zásobách vlastnej výroby spôsobom B, počas zdaňovacieho obdobia nevyužíva účty účtovej triedy 12 – Zásoby vlastnej výroby, nakoľko vynaložené náklady na výrobu alebo inú činnosť sa účtujú na príslušných nákladových účtoch.

Pri uzavieraní účtovných kníh však musí účtovná jednotka:

 • začiatočné stavy zásob vlastnej výroby účtovať na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob,
 • stav zásob podľa inventarizácie účtovať na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 12 – Zásoby vlastnej výroby so súvzťažných zápisom na príslušný účet skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob,
 • účtovať manká a škody na ťarchu účtu (MD) 549 a prebytky zásob účtovať súvzťažne s príslušným účtom účtovej skupiny 61.

Stavy podľa skladovej evidencie účtovná jednotka považuje za účtovné stavy, ktoré sa porovnajú so skutočne zistenými stavmi, na základe čoho vie účtovná jednotka zistiť inventarizačné rozdiely.

Postup účtovania spôsobu B v prípade zásob vlastnej výroby spočíva v nasledovných bodoch:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Účtovanie skladových zásob vlastnej výroby spôsobom B
Názov účtovného prípadu MD D
Účtovanie pri otvorení účtovných kníh
Začiatočný stav účtu pri otvorení účtovných kníh – účty účtovej skupiny 12 12x 701
Účtovanie v priebehu zdaňovacieho obdobia
Prírastky zásob vlastnej výroby na základe došlej faktúry 501/504 321*
Aktivácia nákladov na prepravu zásob vlastnej výroby vlastným automobilom 501/504 622
Účtovanie na konci zdaňovacieho obdobia
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtov účtovej triedy 12 pri uzavieraní účtovných kníh do spotreby 61x 12x
Zaúčtovanie stavu zásob vlastnej výroby podľa inventarizácie 12x 61x
Manká a škody na zásobách vlastnej výroby zistené pri inventarizácii zásob 549 501/504
Prebytky zásob vlastnej výroby pri inventarizácii zásob 12x 648

Ako účtovať zásoby vlastnej výroby v jednoduchom účtovníctve

Definícia zásob vlastnej výroby v jednoduchom účtovníctve je rovnaká, ako podľa postupov účtovania v podvojnom účtovníctve, ktorú sme si uviedli vyššie.

Prečítajte si tiež

Ak účtovná jednotka účtuje o zásobách vlastnej výroby v jednoduchom účtovníctve, tak ich prírastky a úbytky účtuje v knihe zásob, a to podľa jednotlivých produktov alebo ich skupín, či podľa potrieb účtovnej jednotky v jednotkách množstva a v peňažných jednotkách. V knihe zásob účtovná jednotka účtuje o prírastkoch a úbytkoch zásob na základe účtovných dokladov, ktorými sú napríklad dodacie listy, výdajky zásob do spotreby a pod.

Okrem evidencie zásob v knihe zásob sa o zásobách vlastnej výroby v jednoduchom účtovníctve účtuje aj v peňažnom denníku, a to:

 • vo výdavkoch vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, v prípade nákupu materiálu na výrobu,
 • v príjmoch zahrňovaných do základu dane (predaj tovaru alebo predaj výrobkov a služieb), v prípade predaja zásob vlastnej výroby.

Upozorňujeme, že z časového hľadiska pohyby zásob vlastnej výroby v knihe zásob sa nemusia rovnať pohybom peňažných prostriedkov v peňažnom denníku, ktoré súvisia s nákupom alebo predajom zásob. Vyplýva to najmä z toho, že v jednoduchom účtovníctve sa v peňažnom denníku účtuje o príjmoch a výdavkoch v časovom slede, a to na základe úhrady, resp. inkasa napr. faktúry, kým v knihe zásob sa účtuje podľa príjmu, resp. výdaja zásob. Napr. takýto rozdiel vznikne, ak účtovná jednotka na základe dodacieho listu prijala materiál na sklad v septembri 2021, avšak faktúru uhradila až v októbri 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky