Začatie, prerušenie a zastavenie konkurzného konania

Kedy začína klasický (veľký) konkurz a kedy malý konkurz? V čom sa líši začatie konkurzného konania od vyhlásenia konkurzu? Kedy možno konkurz prerušiť a aké dôvody vedú k jeho zastaveniu?

Nové osobitné konkurzné ustanovenia Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) zmenili začatie konkurzného konania vyhradeného okruhu spoločností. Pri malom konkurze je úprava odlišná od začatia „klasického“, alebo tzv. „veľkého“ konkurzu. V článku sa budeme venovať obom typom:

  1. „veľkému“ konkurzu, teda konkurzu podľa prvej hlavy druhej časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (§§ 11 a nasl. ZKR) aj
  2. malému konkurzu podľa desiatej hlavy druhej časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácii (§§ 106 a nasl. ZKR).

Začatie konkurzného konania pri „veľkom konkurze“

Ak návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, súd najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. V prípade, ak návrh na vyhlásenie konkurzu nespĺňa zákonom ustanovené náležitosti, súd navrhovateľa uznesením poučí, aby nedostatky návrhu v lehote 10 dní odstránil, inak jeho návrh na vyhlásenie konkurzu odmietne. Toto uznesenie sa nezverejňuje v Obchodnom vestníku, doručuje sa však navrhovateľovi a dlžníkovi. Lehota na odstránenie nedostatkov podania je podľa ustanovení § 203a Zákona o konkurze a reštrukturalizácii zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty súdu. Nestačí ho teda dať posledný deň lehoty na prepravu, ale musí už na súde fyzicky byť.

Samotný návrh navrhovateľa súd pred začatím konkurzného konania dlžníkovi nedoručuje, ani ho nevyzýva, aby sa k návrhu vyjadril. O začatí konkurzného konania vydá súd uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Zverejnením uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie.

Účinky začatia konkurzného konania (§14 ods. 5 ZKR) sú:

  1. Dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony. Ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať. Čo ZKR považuje a nepovažuje za bežný právny úkon ustanovuje § 10 ZKR.
  2. Na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie a už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú. Tieto prerušené konania o výkon rozhodnutia a exekučné konania sa úplne zastavujú podľa § 48 ZKR až vyhlásením konkurzu. V tejto fáze konania nie je isté, či bude konkurz aj vyhlásený, preto dochádza zatiaľ len k prerušeniu začatých konaní.
  3. Na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva. Tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu. Ak teda má dlžník zabezpečený záväzok peniazmi v banke, takéto záložné právo je banka oprávnená postupom podľa Občianskeho zákonníka vykonať.
  4. Konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje. Nemožno zrušiť a následne vymazať spoločnosť z Obchodného registra ex offo, teda moci úradnej, toto konanie je teda prerušené.
  5. Nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra. Týmto ustanovením má zákonodarca v úmysle zabrániť vyhýbaniu sa dlžníckej spoločnosti konkurzu, resp. následnej zodpovednosti povinných osôb.

Späťvzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu

Až do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu môže navrhovateľ vziať svoj návrh na vyhlásenie konkurzu späť. Ak už bolo konkurzné konanie začaté (súd zverejnil v Obchodnom vestníku uznesenie o začatí konkurzného konania), na späťvzatie návrhu na vyhlásenie konkurzu je potrebný súhlas všetkých účastníkov konania. V tomto štádiu konania sú účastníkmi len navrhovateľ a osoby, ktoré do konania pristúpili. Veritelia prihlásených pohľadávok v tomto štádiu konania ešte nie sú. Po späťvzatí návrhu na vyhlásenie konkurzu súd konanie bezodkladne (na druhý deň) zastaví.

Prerušenie konkurzného konania

Súd preruší konkurzné konania, ak ešte nevydal uznesenie o vyhlásení konkurzu, ak dlžník preukáže, že ním poverený správca pripravuje reštrukturalizačný posudok. Poverenie správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku nemá stanovenú formu. Poverenie sa zvyčajne preukazuje zmluvou medzi dlžníkom a správcom, predmetom ktorej je činnosť správcu smerujúca k vypracovaniu posudku.

Prečítajte si tiež

Rovnako by súdu malo stačiť ako preukázanie poverenia vyhlásenie správcu, že poverenie na vypracovanie reštrukturalizačného posudku prijal. Súd pokračuje v prerušenom konkurznom konaní uplynutím 60 dní od prerušenia konkurzného konania. Pokračovanie konkurzného konania po jeho prerušení na 60 dní nie je v zákone úplne jasné. Otázka je, čo všetko sa má v 60 dňoch zo strany dlžníka stihnúť, aby bolo konkurzné konanie zastavené. Ustanovenie § 16 ods. 1 hovorí, že „ak súd začne reštrukturalizačné konanie, ktoré sa týka toho istého dlžníka, prebiehajúce konkurzné konanie sa do zastavenia reštrukturalizačného konania, alebo do povolenia reštrukturalizácie prerušuje. To isté platí, ak už prebieha reštrukturalizačné konanie a súd začne ohľadom toho istého dlžníka konkurzné konanie.“

Počas 60 dní teda musí dlžník tiež podať návrh na povolenie reštrukturalizácie, ktorého prílohou bude reštrukturalizačný posudok povereného správcu a súd by mal stihnúť rozhodnúť o začatí reštrukturalizačného konania. V praxi som sa stretol aj s prípadom, keď súdu stačilo preukázať, že v 60 dňoch bol podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie a súd v konkurznom konaní nekonal. Na to by som však úplne nespoliehal, aj keď veľmi záleží, v akom štádiu bolo konkurzné konanie prerušené. Včasnosť je pri týchto konaniach kľúčová.

Článok pokračuje pod reklamou

Zastavenie konkurzného konania - dôvody

Konkurzné konanie môže byť zastavené z niekoľkých dôvodov. Najideálnejším dôvodom je preukázanie zániku všetkých splatných pohľadávok veriteľov, ktorí sú účastníkmi konania. V tomto štádiu konania je účastníkom konania len veriteľ, ktorý podal návrh na vyhlásenie konkurzu a prípadne veriteľ/veritelia, ktorí stihli do konkurzného konania pristúpiť. Navrhovateľom označený ďalší veriteľ pohľadávky po splatnosti (pre pluralitu veriteľov) nie je účastníkom konania a zánik jeho pohľadávky dlžník nemusí súdu preukazovať. Preukázať zánik pohľadávok môže dlžník len do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu.

Prečítajte si tiež

Zastavenie konkurzného konania vedeného podľa prvej hlavy druhej časti ZKR voči fyzickej osobe podnikateľovi prichádza do úvahy vtedy, ak počas konkurzného, najneskôr však do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok, alebo určenie splátkového kalendára podľa štvrtej časti ZKR a súd jeho návrhu vyhovie.

Konkurzné konanie sa môže zastaviť aj pre nedostatok majetku. Ak súd po ustanovení predbežného správcu zistí, že majetok dlžníka nebude postačovať ani na úhradu nákladov konkurzu, konkurzné konanie pre nedostatok majetku zastaví. Tu treba upozorniť, že na účely uplatnenia zodpovednosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas sa predpokladá, že návrh na konkurz nebol podaný včas aj vtedy, ak na majetok dlžníka nebol pre nedostatok majetku vyhlásený.

Prečítajte si tiež

K zastaveniu konkurzného konania príde aj vtedy, ak dlžník poveril správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku, podal návrh na povolenie reštrukturalizácie a súd reštrukturalizáciu dlžníka povolil. Účinky povolenia reštrukturalizácie podľa ustanovení § 118 okrem iných sú, že reštrukturalizácia bráni tomu, aby na toho istého dlžníka začalo, alebo prebiehalo konkurzné konanie.

Začatie konkurzného konania pri malom konkurze

Konkurzné konanie smerujúce k vyhlásenie malého konkurzu (konkurz podľa desiatej hlavy druhej časti ZKR §§ 106 a nasl.) začína doručením návrhu dlžníka na vyhlásenie malého konkurzu na príslušný súd. Okresný súd v sídle krajského súdu dlžníka). Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie malého konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu 500 EUR.


Potrebujete pomôcť s reštrukturalizáciou? Kontaktujte nás.

Napíšte nám a využite služby založené na dlhoročných skúsenostiach.  

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je JUDr. Erik Bilský LL.M, MBA, IČO: 40046966. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.    


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nové pokuty a sankcie konateľov od 17. 7. 2022 (konkurz)

Štatutárny orgán podnikateľa je povinný podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu. Viete, kedy túto povinnosť má a aké sankcie mu od júla za nedodržanie tejto povinnosti hrozia?

Platobná neschopnosť od 17. 7. 2022

V prípade úpadku je dlžník povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Kedy však úpadok nastane podľa novej právnej úpravy?

Zákon o riešení hroziaceho úpadku od 17.7.2022: čo prináša?

Nová právna úprava prináša preventívne opatrenia, ktoré podnikateľom sľubujú možnosť predísť negatívnym následkom úpadku. Ako sa podnikatelia pred hroziacim úpadkom môžu brániť?

Vyhlásenie konkurzu

V čom sa líši konkurz vyhlásený na návrh dlžníka od toho, ktorý vyhlási veriteľ? Aký je postup a čo o vyhlásení konkurzu, lehotách a dôsledkoch treba vedieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky