Čo je dobropis

Dobropis predstavuje opravný doklad, ktorým sa v určitých prípadoch opraví pôvodná faktúra. O tom, kedy sa dobropis vystavuje, ako vystaviť dobropis a ďalšie informácie sa dozviete v nasledujúcom článku.

Kedy sa vystavuje dobropis

V súlade s § 25 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu opraví dobropisom (pojem dobropis sa v zákone o DPH konkrétne neuvádza, ale predstavuje doklad, ktorý opravuje pôvodnú faktúru) :

  1. pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,
  2. pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti.

Z uvedeného vyplýva, že dobropis sa vystavuje len vo vyššie uvedených prípadoch.

Zníženie ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti môže nastať z dôvodu dodatočného priznania zliav, rabatov alebo bonusov.

Vystavenie dobropisu z iných dôvodov nie je správne. Ak dodávateľ napríklad eviduje dlhodobo nezaplatené pohľadávky a chce si znížiť základ dane z príjmov tým, že k týmto nezaplateným pohľadávkam vystaví dobropis. Vystavením dobropisu “vystornuje” predtým fakturované výnosy. K faktúram po splatnosti by mal tvoriť opravné položky v súlade s podmienkami zákona o dani z príjmov a zákona o účtovníctve.

Základ dane a daň sa nemusí opraviť, ak dodávateľ - platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”) zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti (napr. z dôvodu priznania zľavy) a s odberateľom sa na taktom postupe písomne dohodli.

Dobropis nie je možné vystaviť, ak pôvodná faktúra obsahovala nesprávne údaje. V tom prípade sa musí pôvodná faktúra opraviť.

Ako vystaviť dobropis

Dobropis sa vystavuje rovnako ako faktúra, ale s určitými odlišnosťami:

  • slovné označenie dokladu , z ktorého by malo byť zrejmé, že ide o dobropis,
  • v dobropise sa uvádza pôvodné číslo faktúry, ku ktorej sa dobropis vystavuje,
  • dobropis sa vystavuje v deň vrátenia tovaru, v deň reklamácie, resp. v deň priznania zľavy, rabatu - faktúra sa na rozdiel od dobropisu môže vystaviť do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti,
  • formu úhrady možno uviesť ako “vzájomný zápočet”, ak odberateľ pôvodnú faktúru ešte neuhradil,
  • sumy na dobropise sa vyznačujú so znamienkom mínus.

Pri vystavovaní dobropisu je nutné pamätať na pravidlo, že v dobropise sa použije sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti pri zdaniteľnom obchode, na ktorý sa dobropis vzťahuje. Znamená to, že ak bola na pôvodnej faktúre 20 %-ná sadzba dane, aj na dobropise musí byť 20 %-ná sadzba dane.

Článok pokračuje pod reklamou

Aký vplyv má dobropis na podnikateľa - platiteľa DPH

Vystavený dobropis u dodávateľa

Dobropis u dodávateľa - platiteľa DPH znižuje základ dane a DPH. Z toho vyplýva, že v daňovom priznaní k DPH sa mu zníži daň na úhradu, resp. sa mu zvýši nadmerný odpočet.

Prijatý dobropis u odberateľa

Dobropis u odberateľa - platiteľa DPH znižuje sumu jeho dane na odpočítanie. V konečnom dôsledku sa mu v daňovom priznaní k DPH zvýši daň na úhradu, resp. sa mu zníži nadmerný odpočet.

Údaje z dobropisu v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze k DPH

Dobropis ovplyvňuje výšku dane uvedenú v daňovom priznaní k DPH. V prípade, že platiteľ DPH vystupuje v pozícii dodávateľa, základ dane a daň z vystaveného dobropisu v tuzemsku sa uvádzajú v riadku 26 a 27 daňového priznania k DPH. Ak ide o dobropis súvisiaci s dodaním tovaru do iného členského štátu, v daňovom priznaní k DPH sa uvádza v riadku 16. V prípade, že platiteľ DPH je v pozícii odberateľa, suma dane z prijatého dobropisu v tuzemsku sa uvedie v riadku 28 daňového priznania k DPH. V prípade prijatého dobropisu, ktorý opravuje faktúru z EÚ vstupujú údaje z dobropisu do riadku 26, 27 aj do riadku 28 daňového priznania k DPH.

Údaje z dobropisu sa uvádzajú aj v kontrolnom výkaze k DPH. Údaje z vyhotoveného dobropisu v tuzemsku sa uvádzajú v oddiele C.1. Údaje z vyhotovenej opravnej faktúry v prípade, ak je dobropis vystavený ku faktúre, ktorá sa uvádza v oddiele A.1, resp. A.2 kontrolného výkazu k DPH. Ak je tuzemský dobropis vystavený ku faktúre, ktorá sa uvádza v časti D. kontrolného výkazu, údaje z vyhotoveného dobropisu sa taktiež uvádzajú v častiD. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v časti A., z ktorých je platiteľ dane osobou povinnou platiť daň. Údaje z prijatého dobropisu sa uvádzajú v oddiele C.2. Údaje z prijatej opravnej faktúry.

TIP: Fakturujte online zadarmo a bez obmedzení na iKros.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Exekúcia neuhradenej faktúry

Ak obchodný partner nereaguje na upozornenia, neuhradenú faktúru môžete riešiť súdnou cestou a následnou exekúciou. Ako na to?

Ako fakturovať? Inšpirujte sa skúsenosťami slovenských firiem

Vystavujete faktúry elektronicky alebo posielate papierové? A v ktorej fakturačnej aplikácii? Pýtali sme sa HR agentúry aj staviteľa drevodomov.

Čo musí obsahovať faktúra do zahraničia

Kedy na faktúru uviesť „reverse charge“? Aké sú povinné slovné informácie, ktoré musia byť v uvedené na faktúrach spravidla do zahraničia a ako sa preložia do angličtiny a nemčiny?

Faktúra – vzor a povinné náležitosti v roku 2020

Praktické informácie potrebné k fakturácii a bezplatný vzor faktúr pre neplatiteľa a platiteľa DPH.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky