Čo je dobropis

Dobropis predstavuje opravný doklad, ktorým sa v určitých prípadoch opraví pôvodná faktúra. O tom, kedy sa dobropis vystavuje, ako vystaviť dobropis a ďalšie informácie sa dozviete v nasledujúcom článku.

Kedy sa vystavuje dobropis

V súlade s § 25 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu opraví dobropisom (pojem dobropis sa v zákone o DPH konkrétne neuvádza, ale predstavuje doklad, ktorý opravuje pôvodnú faktúru) :

  1. pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,
  2. pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti.

Z uvedeného vyplýva, že dobropis sa vystavuje len vo vyššie uvedených prípadoch.

Zníženie ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti môže nastať z dôvodu dodatočného priznania zliav, rabatov alebo bonusov.

Vystavenie dobropisu z iných dôvodov nie je správne. Ak dodávateľ napríklad eviduje dlhodobo nezaplatené pohľadávky a chce si znížiť základ dane z príjmov tým, že k týmto nezaplateným pohľadávkam vystaví dobropis. Vystavením dobropisu “vystornuje” predtým fakturované výnosy. K faktúram po splatnosti by mal tvoriť opravné položky v súlade s podmienkami zákona o dani z príjmov a zákona o účtovníctve.

Základ dane a daň sa nemusí opraviť, ak dodávateľ - platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”) zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti (napr. z dôvodu priznania zľavy) a s odberateľom sa na taktom postupe písomne dohodli.

Dobropis nie je možné vystaviť, ak pôvodná faktúra obsahovala nesprávne údaje. V tom prípade sa musí pôvodná faktúra opraviť.

Kedy vystaviť dobropis a kedy sa oplatí ťarchopis, ale aj aký vplyv majú na základ dane, nájdete v článku Dobropisy a ťarchopisy (oprava základu dane).

Ako vystaviť dobropis

Dobropis sa vystavuje rovnako ako faktúra, ale s určitými odlišnosťami:

  • slovné označenie dokladu , z ktorého by malo byť zrejmé, že ide o dobropis,
  • v dobropise sa uvádza pôvodné číslo faktúry, ku ktorej sa dobropis vystavuje,
  • dobropis sa vystavuje v deň vrátenia tovaru, v deň reklamácie, resp. v deň priznania zľavy, rabatu - faktúra sa na rozdiel od dobropisu môže vystaviť do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti,
  • formu úhrady možno uviesť ako “vzájomný zápočet”, ak odberateľ pôvodnú faktúru ešte neuhradil,
  • sumy na dobropise sa vyznačujú so znamienkom mínus.
Prečítajte si tiež

Pri vystavovaní dobropisu je nutné pamätať na pravidlo, že v dobropise sa použije sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti pri zdaniteľnom obchode, na ktorý sa dobropis vzťahuje. Znamená to, že ak bola na pôvodnej faktúre 20 %-ná sadzba dane, aj na dobropise musí byť 20 %-ná sadzba dane.

Článok pokračuje pod reklamou

Aký vplyv má dobropis na podnikateľa - platiteľa DPH

Vystavený dobropis u dodávateľa

Dobropis u dodávateľa - platiteľa DPH znižuje základ dane a DPH. Z toho vyplýva, že v daňovom priznaní k DPH sa mu zníži daň na úhradu, resp. sa mu zvýši nadmerný odpočet.

Prijatý dobropis u odberateľa

Dobropis u odberateľa - platiteľa DPH znižuje sumu jeho dane na odpočítanie. V konečnom dôsledku sa mu v daňovom priznaní k DPH zvýši daň na úhradu, resp. sa mu zníži nadmerný odpočet.

Údaje z dobropisu v daňovom priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze k DPH

Dobropis ovplyvňuje výšku dane uvedenú v daňovom priznaní k DPH. V prípade, že platiteľ DPH vystupuje v pozícii dodávateľa, základ dane a daň z vystaveného dobropisu v tuzemsku sa uvádzajú v riadku 26 a 27 daňového priznania k DPH. Ak ide o dobropis súvisiaci s dodaním tovaru do iného členského štátu, v daňovom priznaní k DPH sa uvádza v riadku 16. V prípade, že platiteľ DPH je v pozícii odberateľa, suma dane z prijatého dobropisu v tuzemsku sa uvedie v riadku 28 daňového priznania k DPH. V prípade prijatého dobropisu, ktorý opravuje faktúru z EÚ vstupujú údaje z dobropisu do riadku 26, 27 aj do riadku 28 daňového priznania k DPH.

Prečítajte si tiež

Údaje z dobropisu sa uvádzajú aj v kontrolnom výkaze k DPH. Údaje z vyhotoveného dobropisu v tuzemsku sa uvádzajú v oddiele C.1. Údaje z vyhotovenej opravnej faktúry v prípade, ak je dobropis vystavený ku faktúre, ktorá sa uvádza v oddiele A.1, resp. A.2 kontrolného výkazu k DPH. Ak je tuzemský dobropis vystavený ku faktúre, ktorá sa uvádza v časti D. kontrolného výkazu, údaje z vyhotoveného dobropisu sa taktiež uvádzajú v častiD. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v časti A., z ktorých je platiteľ dane osobou povinnou platiť daň. Údaje z prijatého dobropisu sa uvádzajú v oddiele C.2. Údaje z prijatej opravnej faktúry.

TIP: Fakturujte online zadarmo a bez obmedzení na iKros.sk.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Overovanie dokladov zo zahraničia – apostille a superlegalizácia

Ako treba overiť doklady vydané v zahraničí, aby boli platne uznané na Slovensku? Aký je rozdiel medzi apostilom a superlegalizáciou?

KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky