Vzory tlačív v roku 2021 – závislá činnosť a ročné zúčtovanie dane

Vzory ročného zúčtovania dane a niektoré ďalšie sa v roku 2021 zmenili. Aké tlačivá v súvislosti so závislou činnosťou zamestnancov použiť v roku 2021, nájdete v článku.

Vzory tlačív v súvislosti so závislou činnosťou v roku 2021

Tri tlačivá – ročné zúčtovanie dane, prehľad o zrazených preddavkoch na daň a hlásenie o vyúčtovaní dane – boli zverejnené vo Finančnom spravodajcovi dňa 18. decembra 2020, spolu s potvrdeniami a poučeniami k týmto tlačivám. Nájdete ich v ako prílohu oznámenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/015679/2020-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.

Všetky tlačivá v súvislosti so závislou činnosťou nájdete aj na stránke Finančnej správy, a to po kliknutí na Formuláre – Vzory tlačív vydaných FR SR, MF SR a orgánmi EÚ - Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti podľa § 5 ZDP, kde je možné vyfiltrovať si platné vzory tlačív.

Nový vzor – ročné zúčtovanie preddavkov na daň a žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020

V roku 2021 je potrebné použiť nový vzor tlačiva Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie (rok) 2020.

Zmeny oproti tlačivu platnému za zdaňovacie obdobie roku 2019 sa týkajú najmä:

  • aktualizácie textov v nadväznosti na zmeny v ustanoveniach § 11 a 47 ZDP,
  • úpravy tabuľky v II. časti tlačiva,
  • aktualizácie číselných údajov na druhej strane tlačiva, v časti „Vysvetlivky“ a „Pomôcka na zdaňovacie obdobie roku 2020“.

Vzor na stiahnutie: Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020

Prečítajte si tiež

Taktiež je v tejto súvislosti potrebné použiť tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  za zdaňovacie obdobie (rok), ktoré bolo publikované na stránke Finančnej správy 7.12.2020. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania musí zamestnanec spolu s kompletnými prílohami podať zamestnávateľovi najneskôr do 15. februára 2021.

Vzor na stiahnutie: Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2020

Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2020

Ministerstvo financií za zdaňovacie obdobie roku 2020 určilo vzor tlačiva hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, ktoré bolo uverejnené oznámením Ministerstva financií SR MF/014711/2019-721 zo dňa 09.09.2019 za zdaňovacie obdobie roku 2019. V tlačive teda nedochádza k zmenám, aktualizované bolo poučenie.

Vzor na stiahnutie: Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2020

Článok pokračuje pod reklamou

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov na rok 2021

Prečítajte si tiež

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac, ktoré bolo uverejnené oznámením Ministerstva financií SR MF/016579/2018-721 zo dňa 09.10.2018 na zdaňovacie obdobie roku 2019, určilo MF SR ako vzor aj pre rok 2021. Aktualizované bolo aj v tomto prípade poučenie na vyplnenie.

Vzor na stiahnutie: Prehľad o zrazených preddavkoch na rok 2021

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti v roku 2021

Na stránke Finančnej správy je možné nájsť aj potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktoré bolo zverejnené 7. decembra 2020 - tento vzor by sa mal použiť za rok 2021. Za rok 2020 by malo byť použité tlačivo potvrdenia s označením POT39_5v20, ktoré je tiež označené na webstránke Finančnej správy ako platné.

Vzor na stiahnutie: Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti v roku 2021

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu na rok 2021

Vo vzore vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti oproti minulému roku nenastávajú zmeny, tlačivo je stále platné. Už nie je povinnosťou zamestnanca podpisovať ho vždy do konca januára, ale len pri zmene, ak si napríklad už nebude uplatňovať daňový bonus a pod. Zamestnanec má v takom prípade povinnosť oznámiť tieto skutočnosti zamestnávateľovi, a to najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. Zároveň je možné oznamovať tieto zmeny aj elektronickou formou.

Vzor na stiahnutie: Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka a daňového bonusu v roku 2021

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve – dajte pozor na chyby

Okrem daňového priznania zostavujú účtovné jednotky po skončení roka aj účtovnú závierku. Tá je verejne dostupná, preto si dajte pozor na chyby, ktoré je v nej možné ľahko identifikovať.

Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

V roku 2024 je potrebné použiť nové tlačivá týkajúce sa ročného zúčtovania dane za rok 2023. Pozrite si prehľad zmien a vzory v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky