Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Zamestnávateľovi, ako platiteľovi dane zo závislej činnosti, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) ukladá rozličné povinnosti, napríklad registračné, oznamovacie, vykonávanie ročného zúčtovania dane či vystavovanie určitých dokladov a potvrdení.

Tlačivo potvrdenia o zdaniteľných príjmoch – čo to je a dokedy sa doručuje zamestnancovi

Podľa § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov je zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, povinný za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem, vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti z údajov uvedených na mzdovom liste (príp. v obdobnej evidencii), ktoré sú rozhodujúce na výpočet základu dane, preddavkov na daň, dane, na priznanie zamestnaneckej prémie a na priznanie daňového bonusu za príslušné zdaňovacie obdobie, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle a doručiť zamestnancovi najneskôr do:

  • 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva daňové priznanie, alebo
  • do 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia.

Na tento účel slúži tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie (ďalej len „potvrdenie o zdaniteľných príjmoch“).

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ vystaví a doručí potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnancovi aj vtedy, ak tomuto zamestnancovi v zdaňovacom období poskytol len plnenia oslobodené od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b), k), l) a o) zákona, ktoré sa uvádzajú na r. 05 až 09 tohto potvrdenia, a to:

Vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch za rok 2024 a poučenie na vyplnenie

Vzor potvrdenia o zdaniteľných príjmoch je záväzný, spravidla sa mení pre konkrétne zdaňovacie obdobie a zverejňuje sa na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR.

Finančné riaditeľstvo SR určilo informáciou č. 12/DZPaU/2024/I za zdaňovacie obdobie 2024 vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch - POT395v23, ktoré Finančné riaditeľstvo SR určilo v prílohe č. 1 informácie č. 14/DZPaU/2023/I z apríla 2023. Znamená to, že tlačivo, ktoré je platné od apríla 2023, bude platiť aj pre zdaňovacie obdobie roku 2024.

Finančné riaditeľstvo SR na zabezpečenie jednotného postupu na vyplnenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch vydalo aj poučenie, ktoré je uvedené v prílohe zverejnenej informácie.

Na stiahnutie: Informácia, vzor potvrdenia o zdaniteľných príjmoch a poučenie na jeho vyplnenie

Na stiahnutie: Editovateľný vzor potvrdenia o zdaniteľných príjmoch pre rok 2024

Článok pokračuje pod reklamou

Doručovanie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch elektronicky

Od roku 2020 je umožnené zamestnávateľom vystavenie a doručenie niektorých dokumentov súvisiacich s daňou z príjmov zo závislej činnosti elektronicky. Okrem potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti sa rovnaké pravidlá vzťahujú aj na ďalšie dokumenty, a to:

  • doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti, resp. doplnený doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní,
  • potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane.

Uvedené doklady podľa § 39 ods. 16 zákona o dani z príjmov vystaví a doručí zamestnávateľ zamestnancovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na ich doručení elektronickými prostriedkami. Doklad doručený elektronickými prostriedkami obsahuje predtlačený odtlačok pečiatky zamestnávateľa a faksimile podpisu zamestnávateľa a nie je možné ho dodatočne meniť ani upravovať.

Pri elektronickej komunikácii zamestnávateľa so zamestnancom sa vyžaduje potvrdenie doručenia elektronickej správy, ktoré obsahuje informáciu o dátume a čase elektronického doručenia, vrátane označenia elektronickej poštovej schránky príjemcu dohodnutej medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Prečítajte si tiež

Finančná správa SR k praktickej aplikácii týchto ustanovení dodáva, že elektronická komunikácia medzi zamestnávateľom a zamestnancom by sa mala uskutočňovať vopred dohodnutým spôsobom, ktorý je vhodné stanoviť napríklad vo vnútornom predpise. Spôsob realizácie elektronického doručovania (napríklad moment odoslania/prijatia, či podpis zamestnanca/zamestnávateľa) si stanovuje zamestnávateľ sám. Potrebné je dohodnúť podrobnosti o elektronickej komunikácii, na základe ktorých sa doručovanie bude realizovať, napr. akým spôsobom sa bude generovať potvrdenie doručenia elektronickej správy, ktoré bude obsahovať informáciu o dátume a čase elektronického doručenia, vrátane označenia elektronickej poštovej schránky príjemcu. Zákon o dani z príjmov neustanovuje podrobnosti elektronického doručovania medzi zamestnávateľom a zamestnancom, preto je plne v kompetencii zamestnávateľa a zamestnanca, ako si nadefinujú formu potvrdenia doručenia dokumentov. 

Nesprávne údaje a sankcia za nevystavenie potvrdenia o zdaniteľných príjmoch

Ak zamestnávateľ alebo zamestnanec zistil, že potvrdenie o zdaniteľných príjmoch obsahuje nesprávne údaje, zamestnávateľ vystaví opravné potvrdenie do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zistil, že potvrdenie obsahuje nesprávne údaje alebo do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zamestnávateľa na túto chybu zamestnanec upozornil. V potvrdení zamestnávateľ vyznačí, že ide o opravné potvrdenie.

Ak si zamestnávateľ nesplní zákonnú povinnosť a nevystaví zamestnancovi potvrdenie, správca dane mu uloží sankciu – pokutu podľa ustanovenia § 38 ods. 9 zákona o dani z príjmov, a to za každého zamestnanca 15 eur, najviac však do 30 000 eur za všetkých zamestnancov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky