Elektronické služby evidencie motorových vozidiel

Držitelia nových občianskych preukazov môžu v súčasnosti využívať niekoľko elektronických služieb evidencie motorových vozidiel bez osobnej návštevy dopravných inšpektorátov.

Ako využívať elektronické služby evidencie motorových vozidiel

V súčasnosti je možné elektronicky využívať už niekoľko stoviek elektronických služieb verejnej správy z rôznych oblastí. Medzi veľmi užitočné z nich môžu nielen pre podnikateľov, ale aj pre bežných občanov, patriť aj elektronické služby evidencie vozidiel. Ak žiadosti na úseku evidencie motorových vozidiel vykonáte elektronicky a podpíšete ich zaručeným elektronickým podpisom, sadzba poplatkov je 50 % zo sadzby poplatkov určených v sadzobníku uvedenom v prílohe zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, najviac však znížená o 70 eur (nie všetky elektronické žiadosti sa však zaručeným elektronickým podpisom podpisujú).

Všetky elektronické služby evidencie motorových vozidiel je možné spustiť z Ústredného portálu verejnej správy alebo z portálu Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Pre využitie týchto služieb však musíte v prvom rade disponovať novým elektronickým občianskym preukazom s čipom, tzv. „eID kartou“ . K tomu je potrebné mať tento elektronický občiansky preukaz aj aktivovaný pre elektronickú komunikáciu. Avšak plnohodnotné využívanie elektronických služieb Vám zabezpečí až zaručený elektronický podpis, ktorý je možné prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu vytvárať . Na využívanie elektronického občianskeho preukazu budete potrebovať tiež určité softvérové a hardvérové vybavenie.

Podrobne sa o používaní elektronického občianskeho preukazu dočítate v našom článku Elektronický občiansky preukaz. V prípade, že nový elektronický občiansky preukaz ešte nemáte, môžete si ho vybaviť za správny poplatok 4,50 eur.

Nahlásenie straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii vozidla a podanie žiadosti o jeho obnovenie

Služba „Nahlásenie straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii vozidla“ umožňuje elektronicky nahlásiť stratu alebo odcudzenie osvedčenia o evidencii časť I alebo osvedčenia o evidencii časť II k vozidlu, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom, alebo s ktorým ste oprávnený konať na základe splnomocnenia alebo zastúpenia právnickej osoby. Za obchodnú spoločnosť má možnosť vo veciach elektronických služieb evidencie vozidiel konať jej štatutárny orgán (napríklad konateľ s. r. o.). Nahlásenie straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii vozidla je bezplatné.

Postup nahlásenia straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii:

 1. identifikácia vozidla zadaním jeho evidenčného čísla (ŠPZ) – manuálne alebo automaticky po vložení nového typu osvedčenia o evidencii časť I s čipom do čítačky čipových kariet,
 2. vyberiete stratený alebo odcudzený doklad – osvedčenie o evidencii časť I (elektronické) alebo osvedčenie o evidencii časť II (papierové),
 3. ak predpokladáte, že doklad bol odcudzený, označíte túto voľbu, inak sa vychádza z predpokladu, že nahlasujete jeho stratu,
 4. kontrola správnosti zadaných údajov,
 5. potvrdenie odoslania elektronickej žiadosti.

Následne, po nahlásení straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii vozidla, môžete požiadať o obnovenie osvedčenia o evidencii aj cez elektronickú službu „Žiadosť o obnovenie osvedčenia o evidencii vozidla po strate alebo odcudzení“.

Postup žiadosti o obnovenie osvedčenia o evidencii vozidla po strate alebo odcudzení:

 1. identifikácia vozidla zadaním jeho evidenčného čísla (ŠPZ) – manuálne alebo automaticky po vložení nového typu osvedčenia o evidencii časť I s čipom do čítačky čipových kariet,
 2. vyberiete doklad, ktorý žiadate obnoviť – osvedčenie o evidencii časť I (elektronické) alebo osvedčenie o evidencii časť II (papierové),
 3. máte možnosť požiadať o expresné vydanie osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní za poplatok 30 eur,
 4. zadáte e-mail alebo telefónne číslo, na ktorom Vás bude dopravný inšpektorát informovať o pripravenosti nových dokladov na prevzatie,
 5. ak žiadate o obnovenie osvedčenie o evidencii časť I, máte možnosť si ho nechať bezplatne zaslať na akúkoľvek adresu (osvedčenie o evidencii časť II je možné prevziať len osobne na dopravnom inšpektoráte),
 6. kontrola správnosti zadaných údajov,
 7. potvrdenie odoslania elektronickej žiadosti.
Prečítajte si tiež

Vydanie osvedčenia o evidencii časť I a osvedčenia o evidencii časť II je spoplatnené sumou 6 eur za každý doklad. Úhradu týchto správnych poplatkov vykonáte na číslo bankového účtu, ktoré Vám bude vrátane údajov slúžiacich na identifikáciu platiteľa k úhrade týchto poplatkov zaslané do Vašej dátovej schránky. Následne budete informovaný o tom, že doklady sú pripravené na vyzdvihnutie.

Článok pokračuje pod reklamou

Predloženie potvrdenia o zaplatení DPH v tuzemsku pri dovoze vozidla elektronicky

Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisovje predmetom DPH aj nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie každou osobou. Spomínaná povinnosť zaplatiť 20 % DPH z dovezeného nového dopravného prostriedku z iného členského štátu sa teda vzťahuje na všetky osoby bez výnimky – aj na podnikateľov (fyzické osoby, právnické osoby) aj na nepodnikateľov (bežných občanov).

Prečítajte si tiež

Prihlásenie vozidla, ktoré je novým dopravným prostriedkom nadobudnutým v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie do evidencie vozidiel, je v zmysle § 114 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov možné len po predložení príslušných potvrdení o splnení si daňových povinností.

Druh predkladaného potvrdenia závisí od toho, či ste alebo nie ste platiteľom DPH:

 • neplatiteľ DPH predkladá potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení DPH v tuzemsku z nadobudnutia nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie. Neplatiteľ DPH si môže túto povinnosť splniť aj prostredníctvom elektronickej služby „Podanie potvrdenia o zaplatení DPH v tuzemsku pri dovoze vozidla.“
 • platiteľ DPH predkladá osvedčenie o registrácii pre DPH a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie. Elektronická služba pre platiteľa DPH pre splnenie si tejto povinnosti zatiaľ nie je dostupná.

Postup predloženia potvrdenia o zaplatení DPH v tuzemsku pri dovoze vozidla elektronicky:

 1. vyplnenie elektronického formuláru s identifikáciou dovezeného vozidla (vyžaduje sa číslo rozhodnutia obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia),
 2. priloženie naskenovaného potvrdenia vydaného daňovým úradom o zaplatení DPH v tuzemsku z nadobudnutia nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie ako prílohy k žiadosti,
 3. potvrdenie žiadosti,
 4. podpísanie žiadosti zaručeným elektronickým podpisom,
 5. odoslanie žiadosti.

Následne, pri prihlásení takéhoto vozidla do evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte, už nie je potrebné znovu predkladať potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení DPH v tuzemsku.

Postup ako prihlásiť motorové vozidlo elektronicky alebo osobne a informácie, čo k prihlasovaniu potrebujete nájdete v článku Prihlásenie a odhlásenie vozidla v roku 2020

Vytvorenie elektronického splnomocnenia k evidenčným úkonom s vozidlom

Iná osoba môže za vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla konať vtedy, ak jej vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla udelil plnomocenstvo. Splnomocnenie môže mať písomnú formu, ale vtedy musí byť opatrené osvedčeným podpisom vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla. V súčasnosti je možné bezplatne udeliť aj elektronické splnomocnenie, ktoré musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom vlastníka vozidla alebo držiteľa vozidla. Elektronické splnomocnenie sa udeľuje prostredníctvom elektronickej služby „Žiadosť o zapísanie splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom“.

Postup udelenia elektronického splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom:

 1. identifikácia splnomocniteľa – ak konáte ako fyzická osoba – nepodnikateľ, identifikačné údaje sú predvyplnené a ak konáte ako fyzická osoba – podnikateľ alebo za obchodnú spoločnosť, identifikačné údaje sa vyplnia automaticky z databázy vyhľadaním podľa IČO,
 2. identifikácia splnomocnenca – uvediete meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo splnomocnenca,
 3. údaje o splnomocnení – vyberiete si platnosť splnomocnenia (dočasné alebo trvalé) a či chcete, aby sa splnomocnenie vzťahovalo na všetky vozidlá, ktoré máte vo vlastníctve alebo držbe alebo nie,
 4. ak nechcete, aby sa splnomocnenie vzťahovalo na všetky vozidlá, ktoré máte vo vlastníctve alebo držbe, vyberiete konkrétne vozidlo alebo vozidlá, na ktoré sa splnomocnenie vzťahovať má,
 5. výber evidenčných úkonov s vozidlom, na ktoré sa bude splnomocnenie vzťahovať – v súčasnosti je dostupných až 35 evidenčných úkonov s vozidlom, na ktoré je možné elektronické splnomocnenie udeliť (napríklad prevod držby vozidla na inú osobu, zápis nového držiteľa vozidla, vykonanie zmeny v dokladoch vozidla a podobne),
 6. potvrdenie žiadosti,
 7. podpísanie žiadosti zaručeným elektronickým podpisom,
 8. odoslanie žiadosti.

Prostredníctvom služby „Žiadosť o zrušenie elektronického splnomocnenia k evidenčnému úkonu s vozidlom“ môžete udelené elektronické splnomocnenie aj kedykoľvek odvolať, čím predmetné splnomocnenie zanikne. Najskôr sa identifikujete ako splnomocniteľ rovnako, ako je tomu v prvom kroku udelenia elektronického splnomocnenia. Následne zo zoznamu všetkých platných elektronických splnomocnení vyberie splnomocnenie, ktoré požadujete odvolať. Potvrdíte, zaručeným elektronickým podpisom podpíšete a odošlete žiadosť.

Objednanie sa na konkrétny dátum a čas k evidenčnému úkonu na dopravnom inšpektoráte

Využitím elektronickej služby „Žiadosť o dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte“ si môžete naplánovať konkrétny dátum a čas osobného vybavenia evidenčného úkonu na dopravnom inšpektoráte. Najskorší možný termín je nasledujúci stránkový deň a pridelenie alebo nepridelenie termínu závisí od počtu objednaných žiadateľov na konkrétny dopravný inšpektorát. Túto službu je možné využiť aj bez elektronického občianskeho preukazu.

Postup dohodnutia konkrétneho termínu a času na dopravnom inšpektoráte:

 1. identifikácia žiadateľa o vytvorenie rezervácie – ak službu využívate s elektronickým občianskym preukazom, Vaše identifikačné údaje sú vyplnené, ale ak službu využívate bez neho, uvediete Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia a číslo dokladu totožnosti,
 2. údaje na vytvorenie rezervácie v požadovanom termíne – vyberiete si kraj a v rámci neho konkrétny okresný dopravný inšpektorát (podľa miesta, kde vozidlo je alebo bude evidované), vyberiete si termín rezervácie (k dispozícii je nasledujúcich 11 pracovných dní), vyberiete si evidenčný úkon a počet vozidiel, pre ktoré sa má evidenčný úkon vykonať,
 3. termín vytvorenia rezervácie – potvrdíte zvolený dátum a v rámci neho si vyberiete Vami požadovanú hodinu a minútu,
 4. potvrdenie odoslania elektronickej žiadosti.

Po úspešnom použití tejto služby bude žiadateľovi oznámený PIN kód, ktorý bude potrebovať na dopravnom inšpektoráte, kde ho zadá do vyvolávacieho kiosku, ktorý mu vytlačí lístok s poradovým číslom. Potom je potrebné už len čakať na vyvolanie pracovníkom dopravného inšpektorátu, pričom poradové číslo žiadateľa sa zobrazí na informačnom paneli. S touto službou súvisí aj služba „Informovanie sa o aktuálnom stave poradia na dopravnom inšpektoráte“, prostredníctvom ktorej získate informáciu o počtoch vybavovaných žiadostí na konkrétnom dopravnom inšpektoráte v daný deň, čím získate prehľad o aktuálnom stave Vášho poradia.

Zmena držiteľa alebo vlastníka vozidla elektronicky pri jeho predaji alebo kúpe

Osobitne vyhľadávanou službou nielen pre podnikateľov, ale aj pre bežných občanov, bude určite možnosť elektronicky vykonať prevod držby alebo vlastníctva vozidla a zápis nového držiteľa alebo vlastníka vozidla pri predaji a kúpe vozidla, o ktorých sa dočítate v samostatnom článku Zmena držiteľa alebo vlastníka vozidla elektronicky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky