Zmena držiteľa alebo vlastníka vozidla elektronicky

Predávate alebo kupujete automobil? Využite elektronickú službu, vďaka ktorej zmenu držiteľa alebo vlastníka vozidla vybavíte cez internet a ušetríte čas. Prinášame podrobný postup.

Ako využívať elektronické služby evidencie motorových vozidiel

V tomto článku sa budeme podrobne venovať postupu, ako elektronicky vykonať zmenu držiteľa alebo vlastníka vozidla v evidencii vozidiel tak z pohľadu predávajúceho, ako aj z pohľadu kupujúceho. K týmto elektronickým službám sa pristupuje z Ústredného portálu verejnej správy alebo z portálu Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Využívanie týchto služieb je však podmienené aj ďalšími požiadavkami, medzi ktoré patrí predovšetkým vlastníctvo elektronického občianskeho preukazu, tzv. „eID karty“. O týchto požiadavkách, ako aj o ďalších užitočných elektronických službách evidencie motorových vozidiel, si môžete podrobne prečítať v článku Elektronické služby evidencie motorových vozidiel.

Zmena držiteľa alebo vlastníka vozidla elektronicky

Prostredníctvom elektronickej služby „Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu“ môže vlastník vozidla požiadať o zmenu držiteľa alebo vlastníka vozidla elektronicky a nemusí sa vôbec kvôli tomu osobne dostaviť na dopravný inšpektorát. Elektronickú službu „Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu“ využijete napríklad vtedy, ak predávate vozidlo. Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi oznámi vykonanie tejto zmeny správou do jeho dátovej schránky.

Nezabudnite však na lehotu, že v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“) ste povinný zmenu držiteľa alebo vlastníka vozidla oznámiť do 15 dní od dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Poznámka: Elektronicky je možné požiadať o zmenu držiteľa alebo vlastníka vozidla len vtedy, ak bol predmetnému vozidlu vydaný nový typ osvedčenia o evidencii časť I s čipom (vydávaný od 1. júna 2010).

O zmenu držiteľa alebo vlastníka vozidla môže fyzická osoba (bežný občan alebo napríklad živnostník) požiadať vtedy, ak je jeho vlastníkom. Za obchodnú spoločnosť má možnosť požiadať o zmenu držiteľa alebo vlastníka vozidla jej štatutárny orgán (napríklad konateľ s. r. o.). Okrem toho môže za tieto osoby v tejto veci konať aj iná osoba na základe elektronického splnomocnenia, o ktorom sa môžete viac dočítať v článku Elektronické služby evidencie motorových vozidiel.

Postup zmeny držiteľa alebo vlastníka vozidla elektronicky

Elektronická žiadosť o zmenu držiteľa alebo vlastníka vozidla prebieha v nasledujúcich šiestich krokoch:

  1. identifikácia vozidla zadaním jeho evidenčného čísla (ŠPZ) – manuálne alebo automaticky po vložení nového typu osvedčenia o evidencii časť I s čipom do čítačky čipových kariet,
  2. uvedenie nového držiteľa – ak je ním fyzická osoba, zadávajú sa jej identifikačné údaje manuálne a pri obchodnej spoločnosti sa vyplnia automaticky z databázy jej vyhľadaním podľa jej IČO,
  3. možnosť vybrať si, či spolu so zmenou držiteľa vozidla dochádza aj ku zmene vlastníckeho práva k vozidlu na nového držiteľa,
  4. potvrdenie žiadosti,
  5. podpísanie žiadosti zaručeným elektronickým podpisom,
  6. odoslanie žiadosti.

Následne, po odoslaní elektronickej žiadosti o zmenu držiteľa alebo vlastníka vozidla, ako pôvodný držiteľ alebo vlastník vozidla nie ste povinný vykonávať žiadne administratívne úkony, tzn. osobne dopravný inšpektorát navštevovať vôbec nemusíte. Elektronická služba je bezplatná a správne poplatky platí až pri zápise údajov nový držiteľ alebo vlastník vozidla, ktorý si môže vozidlo na seba prihlásiť tiež elektronicky, čomu je venovaná ďalšia časť článku. Jedinou Vašou povinnosťou je práve tomuto novému držiteľovi alebo vlastníkovi vozidla všetky doklady od neho odovzdať.

Poznámka: Ak ste leasingová spoločnosť a po skončení leasingu prechádza vlastnícke právo k vozidlu na nájomcu, využite na zmenu vlastníckeho práva k vozidlu osobitnú elektronickú službu „Žiadosť o zmenu vlastníctva vozidla po ukončení leasingu vozidla“. Ak predmetom Vašej činnosti je predaj vozidiel evidovaných v Slovenskej republike alebo v inom štáte, alebo zabezpečujete predaj takýchto vozidiel (napríklad ste autobazárom), využite na zmenu vlastníckeho práva k vozidlu osobitnú elektronickú službu „Žiadosť o prevod držby vozidla na inú osobu autobazárom“.

Článok pokračuje pod reklamou

Zápis nového držiteľa alebo vlastníka vozidla elektronicky

Elektronická služba „Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla“ nadväzuje na predchádzajúcu službu, ale tentokrát je určená práve pre nového držiteľa alebo vlastníka vozidla, na ktorého bola držba alebo vlastníctvo vozidlo prevedené. Prostredníctvom tejto služby môže nový držiteľ alebo vlastník vozidla elektronicky požiadať o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ alebo vlastník, tzn. hovorene „prepísať vozidlo na seba“. Elektronickú službu „Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla“ využijete napríklad vtedy, ak kupujete vozidlo. Orgán Policajného zboru vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi oznámi vykonanie tejto zmeny správou do jeho dátovej schránky. Na dopravný inšpektorát osobne prídete len odovzdať staré doklady a tabuľky s evidenčným číslom (ŠPZ) od vozidla a prevziať si nové.

Nezabudnite tiež na lehotu, že podľa zákona o cestnej premávke je osoba, na ktorú sa držba alebo vlastníctvo vozidla previedlo, povinná požiadať o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ alebo vlastník, a to do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Ak to v tejto lehote nestihnete, bude Vás to stáť peniaze navyše, pretože k tomu budete musieť predložiť posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“, nie starší ako 15 dní.

Poznámka: Elektronicky je možné požiadať o zápis nového držiteľa alebo vlastníka vozidla len vtedy, ak bol predmetnému vozidlu vydaný nový typ osvedčenia o evidencii časť I s čipom (vydávaný od 1. júna 2010).

Žiadosť o zápis nového držiteľa alebo vlastníka vozidla môže vykonať fyzická osoba (bežný občan alebo napríklad živnostník) vtedy, ak je osobou, na ktorú sa držba alebo vlastníctvo vozidla previedlo (je jeho novým držiteľom alebo vlastníkom). Ak má byť novým držiteľom alebo vlastníkom vozidla obchodná spoločnosť, zastupovať ju bude jej štatutárny orgán (napríklad konateľ s. r. o.). A tiež je možné na tento úkon elektronicky splnomocniť aj inú osobu, o čom sa môžete viac dočítať v článku Elektronické služby evidencie motorových vozidiel.

Postup zápisu nového držiteľa alebo vlastníka vozidla elektronicky

Elektronická žiadosť o zápis nového držiteľa alebo vlastníka vozidla prebieha v nasledujúcich troch krokoch:

  1. identifikácia vozidla zadaním jeho evidenčného čísla (ŠPZ) – manuálne alebo automaticky po vložení nového typu osvedčenia o evidencii časť I s čipom do čítačky čipových kariet,
  2. určenie údajov o druhu a rozmere tabuľky s evidenčným číslom (ŠPZ), mieste a spôsobe doručenia osvedčenia o evidencii vozidla časť I,
  3. potvrdenie odoslania elektronickej žiadosti.

Zápis držiteľa alebo vlastníka vozidla je spoplatnený sumou 33 eur. Za vydanie dvoch kusov nových tabuliek s evidenčným číslom zaplatíte správny poplatok spolu 33 eur (nemenia sa, ak ide o zmenu držiteľa alebo vlastníka vozidla v rámci jedného okresu). Číslo bankového účtu vrátane údajov slúžiacich na identifikáciu platiteľa k úhrade týchto poplatkov vám bude zaslané do Vašej dátovej schránky. Po spracovaní žiadosti budete správou v dátovej schránke vyzvaný na osobné dostavenie sa na dopravný inšpektorát. Ešte pred jeho návštevou nezabudnite uzatvoriť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a potvrdenie o ňom si so sebou na dopravný inšpektorát tiež prineste. Na dopravnom inšpektoráte bude najskôr vykonaná obhliadka vozidla (kontrola VIN čísla) a následne odovzdáte pôvodne vydané osvedčenie o evidencii časť I, pôvodne vydané osvedčenie o evidencii časť II a pôvodne vydané tabuľky s evidenčným číslom .

Následne si bezplatne prevezmete nové osvedčenie o evidencii vozidla časť II (papierové osvedčenie o evidencii) a nové tabuľky s evidenčným číslom. Osvedčenie o evidencii časť I (polykarbonátová karta s čipom) vám bude bezplatne vyhotovené do 30 dní (za jeho expresné vyhotovenie do dvoch pracovných dní sa platí poplatok 30 eur) a o jeho vyhotovení budete upovedomení e-mailom alebo SMS-kou. Môže Vám byť doručené na zvolenú adresu poštou alebo si ho môžete vyzdvihnúť osobne.

Zápis nového držiteľa alebo vlastníka vozidla nie je prvé prihlásenie vozidla do evidencie

Elektronickú službu „Žiadosť o zápis nového držiteľa vozidla“ je potrebné odlišovať od elektronickej služby „Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie“. V prvom prípade ide o vozidlo už prihlásené v evidencii vozidiel (používané vozidlo). V druhom prípade ide ešte len o prvé prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel (nové vozidlo). Elektronicky môže prvé prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel vykonať len výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla. Vy môžete elektronicky vykonať prvé prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel iba vtedy, ak konáte za výrobcu alebo zástupcu výrobcu na základe elektronického splnomocnenia k tomuto úkonu. V opačnom prípade musíte celú túto procedúru s novým vozidlom absolvovať osobne na dopravnom inšpektoráte. Pri prvom prihlásení vozidla do evidencie vozidiel však platia osobitné podmienky, napríklad lehota na prihlásenie tohto vozidla je 15 dní od jeho nadobudnutia a poplatok za prvý zápis držiteľa alebo vlastníka motorového vozidla je odstupňovaný v závislosti od výkonu motora vozidla.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Úhrada správneho poplatku finančnej správe: ako na to?

Aké sú možnosti úhrady správneho poplatku finančnej správe a kde nájsť platobné inštrukcie po odoslaní žiadosti, ktorá podlieha správnemu poplatku?

Formulár A1 pre prácu v zahraničí možno vybaviť elektronicky

Od 15. mája 2023 možno požiadať o PD A1 aj prostredníctvom elektronického formulára. Ako postupovať v prípade vyslania zamestnancov či SZČO?

Čítačky čipových kariet a nové občianske preukazy

Je biometrický občiansky preukaz kompatibilný so staršími čítačkami? Sú na oddelení dokladov povinní dať občanovi novú? A ako zistiť, či čítačka funguje s aplikáciou eID klient?

Poštovné a zmeny v cenníku od 1.3.2023

O koľko stúpnu ceny za posielanie listových zásielok, balíkov či poštového platobného styku podľa navrhovaného opatrenia? Elektronické podanie bude čoraz výhodnejšie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky