Porovnanie poskytovateľov stravných lístkov v roku 2016

Ako sa odlišujú poskytovatelia stravných lístkov z hľadiska poplatkov, ktoré platí zamestnávateľ a poplatkov, ktoré platí stravovacie zariadenie. Prinášame porovnanie kľúčových hráčov na trhu.

Pre zamestnávateľa sú najvýhodnejšie stravné lístky v hodnote od 3,15 do 4,20 eura

Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečovať zamestnancom stravovanie poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny. Jedným z obľúbených spôsobov, akým si môže zamestnávateľ túto povinnosť splniť, je poskytnutie stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby (ďalej len „poskytovateľ stravných lístkov“). A to sa realizuje prostredníctvom stravovacích poukážok, resp. stravných lístkov alebo gastrolístkov.

Minimálna hodnota stravného lístku v roku 2016 predstavuje 3,15 eura. Uznaným daňovým výdavkom je príspevok na stravovanie najviac do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Pre rok 2016 je touto sumou stravného 4,20 eura. Ak hodnota stravného lístku v roku 2016 presiahne sumu 4,20 eura, bude si môcť zamestnávateľ do daňových výdavkov uplatniť stále najviac 2,31 eura ako 55 % zo 4,20 eura (okrem prípadu, ak jeho hodnotu bude dotovať aj zo sociálneho fondu).

Za stravné lístky zamestnávateľ nikdy nezaplatí len ich nominálnu hodnotu

Poskytovateľ stravných lístkov zamestnávateľovi stravné lístky v konečnom dôsledku nikdy nepredá v ich nominálnej hodnote, ako je to vo všeobecnosti u iných cenín. Poskytovateľ stravných lístkov si totiž podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov môže účtovať poplatok za sprostredkované stravovacie služby maximálne 3 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke. Okrem toho si poskytovatelia stravných lístkov účtujú pri ich predaji aj iné poplatky, ktorých výška je spravidla určená percentom z nominálnej hodnoty stravných lístkov. Sadzba poplatku zväčša závisí od súčtu nominálnych hodnôt nakupovaných stravných lístkov.

Pri kúpe stravných lístkov je okrem ich nominálnej hodnoty a poplatkov potrebné počítať aj s dopravnými nákladmi, ktoré bude znášať tiež zamestnávateľ. Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných lístkov sa preto môže výrazne predražiť. V tomto článku sme porovnali celkové ceny poskytovateľov stravných lístkov.

Poskytovatelia stravných lístkov v roku 2016 na Slovensku

V súčasnosti na Slovensku pôsobia štyria poskytovatelia papierových stravných lístkov a sú nimi spoločnosti (piata spoločnosť GGFS s. r. o. poskytuje len dobíjaciu stravnú kartu):

  • Edenred Slovakia, s. r. o. (stravné lístky Ticket Restaurant),
  • DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o., (stravné lístky DOXX),
  • LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. (jedálny kupón Cheque Dejeuner),
  • VAŠA Slovensko, s. r. o. (stravné lístky VAŠA Slovensko).
Prečítajte si tiež

Stravné lístky každej z týchto spoločností si môžete objednať prostredníctvom ich internetových stránok aj bez predchádzajúcej registrácie. Štruktúra objednávacích formulárov je v prípade všetkých poskytovateľov stravných lístkov podobná. V objednávacom online formulári vyplníte identifikačné údaje jednak Vás ako zamestnávateľa a osobitne osoby, ktorá bude oprávnená stravné lístky pri doručení na príslušnú adresu prevziať. Je potrebné sizvoliť jeden zo spôsobov platby (bankovým prevodom, platobnou kartou, v hotovosti pri osobnom odbere alebo dobierke) a jeden zo spôsobov doručenia (osobné prevzatie na odbernom mieste, doručenie kuriérom, zaslanie poštou). Dôležitým krokom je tiež výber nominálnej hodnoty stravných lístkov a ich počet. V zhrnutí objednávky sa objavia aj ďalšie poplatky, ktoré Vám za nákup stravných lístkov bude účtovať ich poskytovateľ. Samotné stravné lístky nepodliehajú DPH, ale ostatné poplatky účtované ich poskytovateľom už áno.

Porovnanie nákladov na nákup stravných lístkov u malého zamestnávateľa v roku 2016

V nižšie uvedenej tabuľke porovnávame nákup stravných lístkov v papierovej podobe (porovnanie nezahŕňa dobíjacie stravné karty) všetkých štyroch poskytovateľov stravných lístkov na Slovensku. Pre porovnanie sme si zvolili nákup dvadsiatich stravných lístkov v nominálnej hodnote 4,20 eura ako simulovanie nákupu stravných lístkov pre jedného zamestnanca na dvadsať pracovných dní jedného kalendárneho mesiaca. Pri porovnávaní sme zvolili spôsob platby bankovým prevodom a doručenie na poštu. Predmetný nákup stravných lístkov sme skúmali z pohľadu obchodnej spoločnosti, ktorá je zamestnávateľom, pričom obchodné podmienky pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nie sú zamestnávateľmi, môžu byť u jednotlivých poskytovateľov stravných lístkov mierne odlišné.

Zdrojom informácií o všetkých zložkách konečnej sumy za nákup dvadsiatich stravných lístkov v nominálnej hodnote 4,20 eura za uvedených podmienok boli online objednávacie formuláre s kalkulačkou celkovej ceny a všeobecné obchodné podmienky jednotlivých poskytovateľov stravných lístkov platné k 1. aprílu 2016. Predmetné informácie sme získavali ako neregistrovaný používateľ. Všetky položky konečnej ceny sú uvedené vrátane DPH s výnimkou nominálnej hodnoty stravných lístkov, ktorá dani z pridanej hodnoty nepodlieha.

Poskytovateľ stravných lístkov
Položka Edenred Slovakia s. r. o.  DOXX - stravné lístky, spol. s r. o. LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. VAŠA Slovensko, s. r. o.
Stravné lístky (20 ks x 4,20 eura) 84 84 84 84
Zmluvná odmena alebo iný poplatok (v eurách) 7,80 6 8,40 7,20
Poštovné, poistné a balné (v eurách) 3,84 3,60 3,54 5,28
Spolu (v eurách) 95,64 93,60 95,94 96,48

Na základe výsledkov porovnania celkovej ceny za dvadsať stravných lístkov v nominálnej hodnote 4,20 eura pre obchodnú spoločnosť ako zamestnávateľa (neregistrovaného používateľa), môžeme vysloviť záver, že najlacnejšie stravné lístky ponúka spoločnosť DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. Ako je možné vidieť z vyššie uvedenej tabuľky, o výške celkových nákladov zamestnávateľa nikdy nerozhoduje nominálna hodnota stravných lístkov, ktoré je vždy fixná, ale práve poplatky súvisiace so spracovaním objednávky a poštovné náklady . Výška odmeny je spravidla stanovená percentom z nominálnej hodnoty stravných lístkov, ale poskytovatelia stravných lístkov majú vo svojich obchodných podmienkach uvedenú aj minimálnu výšku odmeny, ktorá práve pri objednávke menšieho počtu stravných lístkov môže výrazne ovplyvniť celkovú cenu objednávky.

Porovnanie poplatkov, ale aj dôležité informácie o stravných lístkoch pre zamestnávateľa, nájdete v článku Poplatky za nákup stravných lístkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Preplácanie stravných lístkov prevádzkovateľovi stravovacieho zariadenia alebo potravín

Obchodníci, či už sú to prevádzkovatelia stravovacích zariadení alebo obchodov s potravinami, môžu uzatvoriť zmluvu s poskytovateľmi stravných lístkov a prijímať ich namiesto platby peňažnými prostriedkami. Z obchodníkov sa tak stávajú poskytovatelia stravovania pre zamestnancov a z poskytovateľov stravných lístkov sprostredkovatelia stravovania. Zamestnanci za nákup zaplatia stravnými lístkami, ktoré zostávajú obchodníkovi. V zmysle zmluvných podmienok s poskytovateľom stravných lístkov, môže obchodník stravné lístky odovzdať poskytovateľovi stravných lístkov na preplatenie.

Prečítajte si tiež

Spôsobov, akými môže obchodník odovzdať stravné lístky na preplatenie, je niekoľko – osobne na príslušnej pobočke, odoslaním poštou formou cenného listu, odoslanie kuriérom. S odovzdaním stravných lístkov na preplatenie preto súvisia aj nejaké dopravné náklady. Osobitným spôsobom odovzdania stravných lístkov na preplatenie je v prevádzkach METRO, ktoré stravné lístky prevezme a odošle poskytovateľovi stravných lístkov. Následne budú peniaze z preplatenia stravných lístkov pripísané obchodníkovi a môže nimi zaplatiť za nákup v prevádzkach METRO. Dôležité je, že spolu s každým odovzdaním stravných lístkov musí obchodník vyplniť aj tlačivo „vyúčtovanie stravných lístkov“, ktoré je v zásade len sumarizáciou počtu stravných lístkov v konkrétnej nominálnej hodnote.

Obchodníkovi však nikdy nebude v hotovosti alebo na bankový účet poukázaná úhrnná suma menovitých hodnôt odovzdaných stravných lístkov. Poskytovatelia stravných lístkov si ako sprostredkovatelia stravovania za túto službu zúčtovávajú poplatok. Výška poplatku je určená percentom z nominálnej hodnoty stravných lístkov, ale každá zo spoločností poskytujúcich stravné lístky má zavedenú aj minimálnu výšku tohto poplatku. Z uvedeného dôvodu je pre obchodníkov výhodnejšie naraz odovzdať väčší počet stravných lístkov na preplatenie. Osobitné poplatky sa u väčšiny poskytovateľov stravných lístkov potom spájajú so samotným spôsobom prevodu peňažných prostriedkov, resp. s rýchlosťou preplatenia stravných lístkov. V tejto súvislosti môže ísť o bežný bankový prevod alebo expresný bankový prevod. Väčšina poskytovateľov stravných lístkov si takýto poplatok účtuje aj pri preplatení stravných lístkov v hotovosti na pobočke.

Porovnanie stravných lístkov z pohľadu obchodníka, ktorý ich prijíma v roku 2016

V nižšie uvedenej tabuľke porovnávame preplatenie stravných lístkov v papierovej podobe (porovnanie nezahŕňa dobíjacie stravné karty) všetkých štyroch poskytovateľov stravných lístkov na Slovensku z pohľadu obchodníka, teda prevádzkovateľa stravovacieho zariadenia alebo potravín. Pre porovnanie sme si zvolili odovzdanie sto stravných lístkov v nominálnej hodnote 4,20 eura na preplatenie. Pri porovnávaní sme si zvolili odovzdanie stravných lístkov na preplatenie neosobne (napríklad odoslaním poštou) a spôsob pripísania úhrady bežným bankovým prevodom.

Prečítajte si tiež

Zdrojom informácií o všetkých poplatkoch, ktorých výška sa odpočítava od nominálnej hodnoty stravných lístkov, boli všeobecné obchodné podmienky, internetové stránky a komunikácia s jednotlivými poskytovateľmi stravných lístkov k 1. aprílu 2016. V porovnávaní nekalkulujeme s dopravnými nákladmi na odovzdanie stravných lístkov, pretože tie obchodník uhrádza osobitne a nemajú vplyv na výšku sumy, ktorá bude pripísaná na účet obchodníkovi. Všetky položky konečnej sumy, ktorá bude pripísaná na účet obchodníkovi, sú uvedené vrátane DPH s výnimkou nominálnej hodnoty stravných lístkov, ktoré dani z pridanej hodnoty nepodliehajú.

Poskytovateľ stravných lístkov
Položka Edenred Slovakia s. r. o.  DOXX - stravné lístky, spol. s r. o. LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. VAŠA Slovensko, s. r. o.
Stravné lístky (100 ks x 4,20 eura) 420 420 420 420
Zmluvná odmena (v eurách) 25,20 (5 %, minimáne 8,16) Spoločnosť uzatvára individuálne zmluvné podmienky s každým obchodníkom. 25,20 (5 %, minimáne 8,40) 25,20 (5 %, minimáne 7,20)
Poplatok za bežný bankový prevod (v eurách) 0 0 0
Suma na inkaso (v eurách) 394,80 394,80 394,80

Vyššie uvedené porovnanie poskytovateľov stravných lístkov z hľadiska sumy, ktorá bude vyplatená obchodníkovi pri predložení stravných lístkov na preplatenie, prinieslo v zásade rovnaké výsledky. Je tak možné povedať, že pri preplácaní daného množstva stravných lístkov bežným bankovým prevodom nezáleží na tom, stravné lístky ktorého poskytovateľa budete predkladať na preplatenie, vyplatená Vám bude vždy rovnaká suma. V prípade, že by ste žiadali o preplatenie nižšej celkovej menovitej hodnoty stravných lístkov, zohrávala by dôležitú úlohu minimálna výška zmluvnej odmeny. A rovnako, ak by ste žiadali o preplatenie stravných lístkov napríklad expresným bankovým prevodom, výška zmluvnej odmeny by u jednotlivých poskytovateľov stravných lístkov bola tiež odlišná v tom, že tento spôsob preplatenia stravných lístkov podlieha manipulačnému poplatku navyše. (Spoločnosť DOXX – Stravné lístky, spol. s r. o. v porovnaní s konkrétnymi číslami nemohla byť zahrnutá, pretože uzatvára individuálne zmluvné podmienky s každým obchodníkom).

Koľko stojí reštauráciu vrátenie stravných lístkov s príkladmi, nájdete v článku Poplatky za výkup gastrolístkov z pohľadu reštaurácie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Stravné v roku 2024

Dôležité informácie o sumách stravného v roku 2024: aktuálne platné sumy stravného pri tuzemskej pracovnej ceste, minimálna výška gastrolístka ako aj minimálna či maximálna výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v roku 2024.

Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024

Zamestnancovi počas pracovnej cesty vzniká nárok na cestovné náhrady. O aké náhrady ide, v akej lehote musí vyúčtovanie cesty predložiť a kedy musí dostať preddavok, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky