Finančný príspevok alebo stravné lístky – čo sa oplatí viac?

Porovnanie finančného príspevku na stravovanie a stravného lístku z hľadiska daní a odvodov na štyroch praktických príkladoch z pohľadu zamestnávateľa aj zamestnanca.

Minimálna a maximálna výška finančného príspevku a stravného lístku

Od 1. marca 2021 si budú môcť niektorí zamestnanci vybrať medzi finančným príspevkom na stravovanie a stravným lístkom, o čom sme podrobne písali v článku Finančný príspevok na stravovanie bude od 1. marca 2021 alternatívou stravných lístkov.

V nasledujúcej tabuľke ponúkame prehľad informácií o minimálnej a maximálnej výške finančného príspevku na stravovanie a hodnote stravného lístku podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“ v príslušnom tvare). Tieto sumy vychádzajú zo základnej veličiny, ktorou je suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Výška tejto sumy v roku 2021 je 5,10 eura.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Položka Finančný príspevok na stravovanie Stravný lístok
Označenie stĺpcov výpočet suma v roku 2021 výpočet suma v roku 2021
Minimálna výška finančného príspevku na stravovanie / minimálna hodnota stravného lístku 55 % minimálnej hodnoty stravného lístku 2,11 eura 75 % zo sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín 3,83 eura
Maximálna výška finančného príspevku na stravovanie / maximálna hodnota stravného lístku 55 % zo sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín 2,81 eura nie je žiadnym predpisom ustanovená nie je žiadnym predpisom ustanovená
Maximálna výška finančného príspevku na stravovanie / maximálna hodnota stravného lístku, pri ktorej je príspevok zamestnávateľa daňovým výdavkom v plnej výške 55 % zo sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín 2,81 eura suma stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín 5,10 eura

Finančný príspevok alebo stravné lístky – porovnanie pri minimálnej výške príspevku zamestnávateľa (2,11 eur)

Porovnanie situácií, kedy zamestnávateľ poskytne zamestnancovi príspevok na stravovanie v minimálnej výške, resp. stravný lístok v minimálnej hodnote podľa Zákonníka práce. Výška finančného príspevku na stravovanie bude 2,11 eura a hodnota stravného lístku bude 3,83 eura. Na stravný lístok bude zamestnávateľ zamestnancovi prispievať len v zákonnej výške (príspevok zo sociálneho fondu alebo z vlastných prostriedkov sa nebude realizovať).

Zdroj: Vlastné spracovanie
Položka Finančný príspevok na stravovanie Stravný lístok
Príspevok zamestnávateľa 2,11 eura 2,11 eura
Príspevok zamestnanca 0 eur 1,72 eura
Výška finančného príspevku / hodnota stravného lístku 2,11 eura 3,83 eura
Daň z príjmov oslobodené v plnej výške oslobodené v plnej výške
Sociálne a zdravotné poistenie oslobodené v plnej výške oslobodené v plnej výške
Sociálne a zdravotné poistenie platené zamestnancom x x
Daň z príjmov platená zamestnancom x x
Sociálne a zdravotné poistenie platené zamestnávateľom x x
Čistý peňažný / nepeňažný príjem pre zamestnanca 2,11 eura 2,11 eura
Daňový výdavok pre zamestnávateľa 2,11 eura 2,11 eura
Nedaňový výdavok pre zamestnávateľa 0 eur 0 eur

V prípade, že by mal príslušný kalendárny mesiac 20 pracovných dní, tak v oboch prípadoch by bol čistý benefit pre zamestnanca 42,20 eura a v rovnakej výške by si zamestnávateľ zahrnul príspevky na stravovanie zamestnancov do daňových výdavkov.

Finančný príspevok alebo stravný lístok vo výške maximálneho daňovo uznateľného nákladu zamestnávateľa (2,81 eur)

Porovnanie situácie, kedy zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie v maximálnej výške a aj stravný lístok v maximálnej hodnote, pri ktorej bude príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca ešte v plnej výške daňovým výdavkom. Výška finančného príspevku na stravovanie bude 2,81 eura a hodnota stravného lístku bude 5,10 eura. Na stravný lístok bude zamestnávateľ zamestnancovi prispievať len v zákonnej výške (príspevok zo sociálneho fondu alebo z vlastných prostriedkov sa nebude realizovať).

Zdroj: Vlastné spracovanie
Položka Finančný príspevok na stravovanie Stravný lístok
Príspevok zamestnávateľa 2,81 eura 2,81 eura
Príspevok zamestnanca 0 eur 2,29 eura
Výška finančného príspevku / hodnota stravného lístku 2,81 eura 5,10 eura
Daň z príjmov oslobodené v plnej výške oslobodené v plnej výške
Sociálne a zdravotné poistenie oslobodené v plnej výške oslobodené v plnej výške
Sociálne a zdravotné poistenie platené zamestnancom x x
Daň z príjmov platená zamestnancom x x
Sociálne a zdravotné poistenie platené zamestnávateľom x x
Čistý peňažný / nepeňažný príjem pre zamestnanca 2,81 eura 2,81 eura
Daňový výdavok pre zamestnávateľa 2,81 eura 2,81 eura
Nedaňový výdavok pre zamestnávateľa 0 eur 0 eur

V prípade, že by mal príslušný kalendárny mesiac 20 pracovných dní, tak v oboch prípadoch by bol čistý benefit pre zamestnanca 56,20 eura a v rovnakej výške by si zamestnávateľ zahrnul príspevky na stravovanie zamestnancov do daňových výdavkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Finančný príspevok alebo stravný lístok vo výške 5,10 eura s využitím sociálneho fondu

Porovnanie situácie, kedy zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie a aj stravný lístok vo výške, ktorá zodpovedá najvyššej hodnote stravného lístku, pri ktorej je ešte celý príspevok zamestnávateľa daňovým výdavkom. Výška finančného príspevku na stravovanie a aj hodnota stravného lístku bude 5,10 eura.

Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ sa rozhodne, že časť finančného príspevku na stravovanie vo výške 2,29 eura, ktorá presahuje sumu jeho maximálneho možného príspevku podľa Zákonníka práce, uhradí z prostriedkov sociálneho fondu. Podobne bude postupovať aj v prípade stravného lístku, kde celú časť príspevku zamestnanca na stravný lístok vo výške 2,29 eura uhradí z prostriedkov sociálneho fondu zamestnávateľ.

Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu bude pre zamestnanca príjmom oslobodeným od dane z príjmov, sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Z pohľadu zamestnávateľa bol tento príspevok pri tvorbe sociálneho fondu daňovým výdavkom.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Položka Finančný príspevok na stravovanie Stravný lístok
Príspevok zamestnávateľa (povinný zo zákona) 2,81 eura 2,81 eura
Príspevok zamestnávateľa (zo sociálneho fondu) 2,29 eura 2,29 eura
Príspevok zamestnanca 0 eur 0 eur
Výška finančného príspevku / hodnota stravného lístku 5,10 eura 5,10 eura
Daň z príjmov oslobodené v plnej výške oslobodené v plnej výške
Sociálne a zdravotné poistenie oslobodené v plnej výške oslobodené v plnej výške
Sociálne a zdravotné poistenie platené zamestnancom x x
Daň z príjmov platená zamestnancom x x
Sociálne a zdravotné poistenie platené zamestnávateľom x x
Čistý peňažný / nepeňažný príjem pre zamestnanca 5,10 eura 5,10 eura
Daňový výdavok pre zamestnávateľa 5,10 eura (s prihliadnutím na to, že tvorba sociálneho fondu bola daňovým výdavkom) 5,10 eura (s prihliadnutím na to, že tvorba sociálneho fondu bola daňovým výdavkom)
Daňový výdavok pre zamestnávateľa 0 eur 0 eur

Ak by mal príslušný kalendárny mesiac 20 pracovných dní, tak v oboch prípadoch by bol čistý benefit pre zamestnanca 102 eur a v rovnakej výške by si zamestnávateľ zahrnul príspevky na stravovanie zamestnancov do daňových výdavkov.

Finančný príspevok alebo stravný lístok vo výške 5,10 eura dofinancovaný z prostriedkov zamestnávateľa

Vo štvrtom modelovom príklade predpokladajme, že zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie a aj stravný lístok vo výške, ktorá zodpovedá najvyššej hodnote stravného lístka, pri ktorej je ešte celý príspevok zamestnávateľa daňovým výdavkom. Výška finančného príspevku na stravovanie a aj hodnota stravného lístku bude 5,10 eura. Suma nad rámec zákonom stanoveného limitu je 2,29 eura.

V tomto prípade môžu nastať nasledovné scenáre:

  1. V prípade finančného príspevku sa bude zo sumy nad rámec zákonom stanoveného limitu (v uvedenom ilustratívnom príklade 2,29 eura) platiť daň z príjmov, sociálne poistenie a zdravotné poistenie. Pre zamestnávateľa táto čiastka bude daňovým výdavkom, pretože aj keď ide o výdavok presahujúci limit podľa Zákonníka práce, je to zdaniteľný príjem zamestnanca.
  2. V prípade stravných lístkov sú z hľadiska daní a odvodov dve alternatívy, ktoré sa líšia vtom, či medzi zamestnávateľom a zamestnancom existuje dohoda na tom, že zamestnávateľ bude jeho dobrovoľný príspevok poskytovaný nad rámec Zákonníka práce zamestnancovi zdaňovať.
    1. čiastka 2,29 eura bude u zamestnanca oslobodená od dane z príjmov a poistenia a pre zamestnávateľa bude nedaňovým výdavkom, ak medzi zamestnávateľom a zamestnancom neexistuje dohoda na tom, že zamestnávateľ bude jeho dobrovoľný príspevok poskytovaný nad rámec Zákonníka práce zamestnancovi zdaňovať.
    2. ak by ale medzi zamestnávateľom a zamestnancom existovala dohoda na tom, že zamestnávateľ bude jeho dobrovoľný príspevok poskytovaný nad rámec Zákonníka práce zamestnancovi zdaňovať, bola by situácia rovnaká ako pri finančnom príspevku na stravovanie. Z čiastky 2,29 eura by sa platila daň z príjmov a poistenie a u zamestnávateľa by išlo o daňový výdavok. V praxi by však takáto dohoda bola výhodná len pre zamestnávateľa, ktorý by preniesol daňovo-odvodovú záťaž na zamestnanca (čím by si mohol uznať túto sumu do svojich daňových výdavkov). Rovnako by mu mohol zvýšiť o danú sumu mzdu bez uzatvorenia dohody a dopad by to malo rovnaký, preto uzatvorenie takejto dohody bude naozaj len výnimočné.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Položka Finančný príspevok na stravovanie Stravný lístok bez uzatvorenej dohody o zdaňovaní Stravný lístok s uzatvorenou dohodou o zdaňovaní
Príspevok zamestnávateľa (povinný zo zákona) 2,81 eura 2,81 eura 2,81 eura
Príspevok zamestnávateľa (z vlastných prostriedkov) 2,29 eura 2,29 eura 2,29 eura
Príspevok zamestnanca 0 eur 0 eur 0 eur
Výška finančného príspevku / hodnota stravného lístku 5,10 eura 5,10 eura 5,10 eura
Daň z príjmov zdaniteľný príjem 2,29 eura oslobodené v plnej výške zdaniteľný príjem 2,29 eura
Sociálne a zdravotné poistenie platí sa zo sumy 2,29 eura oslobodené v plnej výške platí sa zo sumy 2,29 eura
Sociálne a zdravotné poistenie platené zamestnancom 0,29 eura (cca 13,4 % z 2,29 eura) x 0,29 eura (cca 13,4 % z 2,29 eura)
Daň z príjmov platená zamestnancom 0,38 eura [19 % z (2,29 eura – 0,29 eura)] x 0,38 eura [19 % z (2,29 eura – 0,29 eura)]
Sociálne a zdravotné poistenie platené zamestnávateľom 0,76 eura (cca 35,2 % z 2,29 eura) x 0,76 eura (cca 35,2 % z 2,29 eura)
Čistý peňažný / nepeňažný príjem pre zamestnanca 4,43 eura (5,10 eura – 0,29 eura – 0,38 eura) 5,10 eura 4,43 eura (5,10 eura – 0,29 eura – 0,38 eura)
Daňový výdavok pre zamestnávateľa 5,86 eura (2,81 eura + 2,29 eura + 0,76 eura) 2,81 eura 5,86 eura (2,81 eura + 2,29 eura + 0,76 eura)
Nedaňový výdavok pre zamestnávateľa 0 eur 2,29 eura 0 eur

Ak by mal príslušný kalendárny mesiac 20 pracovných dní, tak v prípade finančného príspevku na stravovanie a stravného lístku s uzatvorenou dohodou o zdaňovaní by bol čistý benefit pre zamestnanca 88,60 eura a v prípade stravného lístku bez uzatvorenej dohody o zdaňovaní by bol čistý benefit pre zamestnanca 102 eur. Daňové výdavky pre zamestnávateľa pri finančnom príspevku na stravovanie a stravnom lístku s uzatvorenou dohodou o zdaňovaní by boli vo výške 117,20 eura a nedaňové výdavky by neboli žiadne. Pri stravnom lístku bez uzatvorenej dohody o zdaňovaní by daňové výdavky pre zamestnávateľa boli vo výške 56,20 eura a nedaňové výdavky by boli vo výške 45,80 eura.  

Záver: oplatia sa viac stravné lístky alebo peniaze?

V prípade, že zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov v rozmedzí od minimálnej po maximálnu sumu podľa Zákonníka práce, sú si finančný príspevok na stravovanie aj stravný lístok z hľadiska daní a odvodov od 1.3. 2021 rovnocenné alternatívy. A to tak pre zamestnanca, ako aj pre zamestnávateľa. To isté platí pre porovanie týchto dvoch alterantív aj vtedy, ak nad rámec svojej zákonnej povinnosti prispieva zamestnávateľ zo sociálneho fondu.

Prečítajte si tiež

Avšak ak zamestnávateľ nad rámec svojej povinnosti prispieva na finančný príspevok na stravovanie alebo financuje zvyšnú hodnotu stravného lístku (čiastku platenú zamestnancom) z vlastných prostriedkov dobrovoľne, efekt je rozdielny. Pre zamestnanca je vtedy výhodnejší stravný lístok. Hodnota, ktorú zamestnávateľ prispeje navyše dobrovoľne cez stravný lístok, je pre zamestnanca od daní a odvodov oslobodená, pre zamestnávateľa je však nedaňovým výdavkom. Ak by chcel zamestnávateľ dobrovoľne prispieť nad hodnotu finančného príspevku na stravovanie, ide akoby o zvýšenie mzdy, ktoré podlieha dani z príjmov aj odvodom, čo je pre zamestnanca nevýhodnejšie, ako oslobodenie pri stravnom lístku. Pre zamestnávateľa ide o daňové výdavky.

Upozornenie: Od 1.1.2022 už túto výhodu gastrolístok stráca a vo všetkých prípadoch sú gastrolístky aj finančný príspevok na stravovanie rovnocenné alternatívy. Viac si prečítajte v článku Zmeny vo finančnom príspevku na stravovanie od 1.1.2022

Pri stravnom lístku od výšky príspevku zamestnávateľa závisí, koľko sa zamestnancovi strhne zo mzdy ako doplatok za stravný lístok. Pri finančnom príspevku sa len prizná zamestnancovi suma, na ktorú má nárok a nie je potrebné vykonávať žiadnu zrážku zo mzdy.

V praxi môžu existovať aj viaceré kombinácie financovania príspevkov na stravovanie (povinný príspevok + príspevok zo sociálneho fondu + dobrovoľný príspevok), ktoré bude potrebné prepočítať podľa konkrétnej situácie najmä z pohľadu zamestnávateľa. Čo sa týka záveru pre zamestnanca, ten je uvedený vyššie. Pokiaľ zamestnávateľ zamestnancovi neprispieva nad povinný príspevok a príspevok zo sociálneho fondu dobrovoľne, sú možnosti rovnocenné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Preplácanie dioptrických okuliarov zamestnancom

Zamestnávate zamestnancov, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami? Máte ako zamestnávateľ povinnosť takýmto zamestnancom preplácať dioptrické okuliare a podlieha takéto plnenie zdaneniu?

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín v priemysle: povinnosti a postup

Čo musí splniť zamestnávateľ, ktorý chce zamestnať občana z tretej krajiny, kedy proces zjednodušujú národné víza, ako ich získať a aké povinnosti čakajú zamestnanca – cudzinca?

Pracovné úrazy v dôsledku (nielen) horúčav na pracovisku: povinnosti a prevencia

Vyčerpanie, nepozornosť či malátnosť, ktoré v období leta hrozia, môžu zapríčiniť pracovný úraz. Čo ním (nie) je a na čo by mali myslieť zamestnanci aj zamestnávatelia?

Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky