Finančný príspevok na stravovanie od 1.5.2022

Finančný príspevok na stravovanie od 1.5.2022
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V akej výške je finančný príspevok na stravovanie pre zamestnancov či stravné pre živnostníkov a SZČO od 1.5.2022? Aké zmeny nastávajú pri príspevku na stravovanie od 1.5.2022?

V roku 2022 došlo k viacerým zmenám v oblasti stravovania zamestnancov, či stravného pre živnostníkov a SZČO. Do 30.4.2022 platila iná výška stravného ako od 1.5.2022. V súvislosti s týmito zmenami vyšli aj nové metodické pokyny, ktoré bližšie špecifikujú postup zamestnávateľov, ktorí majú povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravu, ako aj živnostníkov a SZČO, ktorí si chcú stravné uplatňovať ako daňový výdavok.

V článku sa dozviete:

 • akými formami môže zamestnávateľ zabezpečiť stravovanie zamestnancov a v akej výške;
 • na aké stravné vzniká nárok pri pracovných cestách od 1.5.2022;
 • na aké stravné má nárok živnostník a SZČO od 1.5.2022;
 • aké sú podmienky poskytovania finančného príspevku na stravovanie zamestnancom;
 • výšku príspevku na stravovanie zamestnancov od 1.5.2022;
 • ako sa správa finančný príspevok na stravovanie poskytnutý zo sociálneho fondu;
 • o posúdení finančného príspevku ako daňového výdavku zamestnávateľa od 1.5.2022;
 • porovnanie finančného príspevku a stravovacej poukážky (gastrolístka).

Aktualizácia: Od 1. septembra 2022 sa menia sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách. Viac info nájdete v našom článku Stravné a základná náhrada za km od 1.9.2022.

Stravovanie zamestnancov od 1.5.2022

Zamestnávateľ je povinný podľa Zákonníka práce zabezpečovať stravovanie zamestnancov, ktorí pracujú na základe pracovného pomeru (aj na základe dohôd, ak s tým zamestnávateľ súhlasí), a ktorí v rámci pracovnej zmeny pracujú viac ako 4 hodiny, pričom môže ísť o:

 • vlastné stravovacie zariadenie,
 • stravovacie zariadenie iného subjektu (fyzickej alebo právnickej osoby),
 • stravovaciu poukážku, resp. finančný príspevok na stravovanie zamestnanca (alternatíva stravovacej poukážky).

Zamestnávateľ je podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce povinný prispievať na stravovanie zamestnancov v sume:

 • najmenej 55 % ceny jedla, resp. hodnoty stravovacej poukážky,
 • najviac však za každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Stravné pri tuzemských pracovných cestách ako základná veličina od 1.5.2022

Pri tuzemských pracovných cestách zamestnancov, t. j. na mieste inom ako kde obvykle zamestnanec vykonáva svoju prácu (iné ako jeho obvyklé pracovisko), patrí zamestnancovi okrem iných náhrad aj stravné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“). Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty, pričom sumy stravného pre jednotlivé časové pásma sú určené opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej aj „Opatrenie MPSVR“). A práve novým Opatrením MPSVR sa od 1.5.2022 mení (zvyšuje) suma stravného nasledovne:

 • za 5 až 12 hodín prislúcha stravné 6 eur,
 • za 12 až 18 hodín prislúcha stravné 9 eur,
 • nad 18 hodín patrí stravné 13,70 eur.
Prečítajte si tiež

Výška stravného pri tuzemskej pracovnej ceste je podstatná preto, že od nej sa následne odvíjajú aj iné sumy, ako napr. výška daňových výdavkov živnostníkov a SZČO, či minimálna suma stravného lístka.

Stravné u živnostníkov a SZČO od 1.5.2022

Veľkou zmenou je v prípade uplatňovania výdavkov na stravné u živnostníkov a SZČO skutočnosť, že od 1.1.2022 už nemusia tieto výdavky preukazovať (napr. bločkami), ale bez toho, aby sa „skutočne niekde najedli“ si môžu uznať do daňových výdavkov stravné za každý odpracovaný deň  sumu vo výške 55 % z hodnoty stravného pre časové pásmo pracovnej cesty 5 až 12 hodín, t. j. sumu 3,30 eur. Ak živnostník a SZČO pracuje napr. aj cez víkend, či štátny sviatok, môže si uznať stravné aj za tento deň. Výhodou je akurát zníženie administratívnej záťaže pri dokladovaní, avšak predtým, v roku 2021 si mohol živnostník a SZČO do daňových výdavkov zahrnúť stravné maximálne vo výške zdokladovaných 5,10 eur za odpracovaný deň, čo bolo viac.

Finančný príspevok na stravovanie zamestnancov

Pre zamestnávateľa zjednodušené platí, že má podľa Zákonníka práce povinnosť zabezpečiť zamestnancovi na pracovnú zmluvu, ktorý odpracuje aspoň 4 hodiny, jedno teplé jedlo za deň, resp. poskytnúť mu finančný príspevok alebo stravovaciu poukážku. Pre zamestnanca je potom hodnota tejto poskytnutej stravy, finančného príspevku či poukážky, oslobodená od dane z príjmov, ak sú dodržané limity podľa Zákonníka práce. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie.

Kedy zamestnávateľ poskytuje finančný príspevok na stravovanie zamestnancom

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie, vtedy ak:

 • povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku,
 • zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa § 152 ods. 2 Zákonníka práce (t. j. nemôže zabezpečiť teplé jedlo vo vlastnom stravovacom zariadení, v zariadení iného zamestnávateľa alebo poskytnutím stravovacej poukážky, prostredníctvom ktorej si zamestnanec obstará teplé jedlo),
 • zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom,
 • ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo, ak by stravovanie podľa § 152 ods. 2 Zákonníka práce bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.
Prečítajte si tiež

Zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo prostredníctvom stravovacieho zariadenia iného zamestnávateľa, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Finančný príspevok na stravovanie sa poskytuje na základe výberu zamestnanca ako finančná alternatíva k stravovacej poukážke. Zamestnancovi slúži na stravovanie rovnako, ako keby sa mu poskytla stravovacia poukážka.

Zamestnanec pritom zvolenú formu stravovania nesmie meniť každý mesiac, ale je viazaný svojím výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže.

Článok pokračuje pod reklamou

Finančný príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu od 1.5.2022

Okrem vyššie uvedenej sumy zamestnávateľ môže prispievať na stravu zamestnancov príspevkom zo sociálneho fondu (teda časť bude prispievať podľa Zákonníka práce a zvyšnú časť zo sociálneho fondu). Výška príspevku zo sociálneho fondu v tomto prípade nie je limitovaná. U zamestnancov je poskytnutie príspevku, ak je poskytnutý podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“),  považovaný za príjem oslobodený od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Výška finančného príspevku na stravovanie zamestnancov od 1.5.2022

Zamestnávateľ od 1.5.2022 poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie v sume podľa Zákonníka práce, čiže:

 • najmenej 2,48 eur (55 % z minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, t. j. zo sumy 4,50 eur od 1.5.2022) a
 • najviac 3,30 eur (55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa Opatrenia MPSVR) na jednu zmenu.

Finančný príspevok vs. stravovacia poukážka (gastrolístok) u zamestnancov od 1.5.2022

Finančný príspevok na stravovanie sa musí poskytovať za tých istých podmienok, ako stravovacia poukážka (gastrolístok), čo sa týka výšky príspevku zo strany zamestnávateľa, obdobia výplaty a podobne. Aj finančný príspevok sa tak musí poskytovať vopred, nie až po skončení mesiaca.

Prečítajte si tiež

Podľa Zákonníka práce v znení účinnom od 1.1.2023 zamestnávateľ poskytuje stravovaciu poukážku v elektronickej forme, ak je použitie stravovacej poukážky v elektronickej forme zamestnancom počas pracovnej zmeny na pracovisku alebo v jeho blízkosti možné. To znamená, že gastrolístky by od 1.1.2023 mali byť už len v elektronickej forme.

Z pohľadu daní a odvodov neexistuje rozdiel medzi finančným príspevkom na stravovanie a stravovacou poukážkou.

Pri oboch formách platí, že do sumy 3,30 eur (55 % zo sumy stravného v trvaní 5 – 12 hodín, od 1.5.2022 zo sumy 6 eur) je suma finančného príspevku na stravovanie aj stravovacej poukážky u zamestnanca oslobodená od dane z príjmov. Od dane je oslobodený aj príspevok zo sociálneho fondu. Suma, ktorá bude nad túto hranicu, t. j. nad 3,30 eur (okrem príspevku zo sociálneho fondu), sa u zamestnanca zdaní ako súčasť mzdy a zaplatia sa z nej aj odvody.

Od 1.5.2022 sa tak mení suma príspevku (z pôvodných 2,81 eur na 3,30 eur), do ktorej je finančný príspevok na stravovanie oslobodený od dane. Spôsob a pravidlá zdaňovania však ostávajú rovnaké.

Príspevok na stravovanie ako daňový výdavok zamestnávateľa od 1.5.2022

Daňovým výdavkom zamestnávateľa sú príspevky zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov (vrátane finančného príspevku), ak sú poskytované za podmienok Zákonníka práce.

Ak zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie a:

 • prispieva na stravovanie iným (porovnateľným) zamestnancom, za daňový výdavok zamestnávateľa bude považovaná suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie iným zamestnancom v rozsahu podľa Zákonníka práce, tzn. suma najmenej 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa Opatrenia MSVR, t. j. najviac suma 3,30 eur,
 • neprispieva na stravovanie iným zamestnancom, za daňový výdavok zamestnávateľa bude považovaná suma finančného príspevku poskytnutá v rozsahu podľa Zákonníka práce, tzn. suma od 2,48 eur [55 % zo sumy min. hodnoty stravovacej poukážky, čo je 4,50 eur  (75 % z 6 eur)], najviac však suma 3,30  eur [55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa Opatrenia MPSVR (55 % z 6 eur)].       

Ak je príspevok nad hranicu 3,30 eur poskytnutý zo sociálneho fondu, bude daňovým výdavkom pre zamestnávateľa. Daňovým výdavkom je len tvorba sociálneho fondu  v súlade so zákonom o sociálnom fonde účtovaná do nákladov, a nie jeho čerpanie. Ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu, samotné vyplatenie príspevku zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov nie je daňovým výdavkom zamestnávateľa.

Podľa § 19 ods. 1 zákona o dani z príjmov zároveň platí, že finančný príspevok na stravovanie (ako aj stravovacia poukážka či poskytnutá hodnota stravy) po dojednaní so zamestnancom vo sume vyššej ako je jeho maximálna výška podľa Zákonníka práce (nie z prostriedkov sociálneho fondu), ktorý podlieha dani z príjmov zo závislej činnosti zamestnanca ako zamestnanecký benefit, je pre zamestnávateľa daňovým výdavkom. Je však potrebné, aby takýto benefit bol dojednaný v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve alebo internom predpise zamestnávateľa.

Finančný príspevok pre zamestnancov na home office

Zamestnanec vykonávajúci prácu z domu sa nesmie zvýhodniť alebo obmedziť v porovnaní s porovnateľným zamestnancom s miestom výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa. Obdobne je to teda aj so stravným pre tohto zamestnanca. Aj v tomto prípade však platí, že zamestnanec musí odpracovať viac ako 4 hodiny za deň.  Ak teda zamestnanec pracuje z domu na tzv. home office alebo z iného miesta, napr. z kaviarne,  zamestnávateľ má povinnosť zabezpečenia stravovania rovnako aj takémuto zamestnancovi podľa § 152 Zákonníka práce.

Finančný príspevok na stravovanie v praxi: ako na jeho poskytovanie radili odborníčky

Stravovaniu zamestnancov či živnostníkov bola venovaná pozornosť aj na tohtoročnom Online festivale vzdelávania, ktorý organizovala firma KROS. Odborníčky z praxe - daňová poradkyňa, legislatívna analytička a konzultantky programu OLYMP, v diskusii priblížili, akým chybám sa vyhnúť pri poskytovaní finančného príspevku na stravovanie, čo o tejto problematike hovorí legislatíva aj to, ako si poskytovanie príspevku čo najviac zjednodušiť.  

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Cestovné náhrady zamestnanca v roku 2024

Zamestnancovi počas pracovnej cesty vzniká nárok na cestovné náhrady. O aké náhrady ide, v akej lehote musí vyúčtovanie cesty predložiť a kedy musí dostať preddavok, sa dočítate v článku.

Stravné od 1. 10. 2023

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste sa od 1.10.2023 opäť zvyšuje. Suma diét v prvom časovom pásme ovplyvňuje aj ďalšie veličiny. Čo sa mení pre zamestnancov či SZČO?

Ďalšie zvýšenie stravného pri tuzemskej pracovnej ceste v roku 2023 (návrh)

Sumy stravného pre zamestnancov sa zvýšia už druhýkrát v tomto roku. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Čo navrhuje?

Stravné od 1. 6. 2023

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste sa od 1.6.2023 opäť zvýši. Suma diét v prvom časovom pásme ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako sa zmení minimálny gastrolístok či suma daňových výdavkov pre SZČO?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky