Podnikanie v Maďarsku

Zvažujete podnikanie v Maďarsku? Aké sú možnosti a ich základné pravidlá?

Podnikanie v Maďarsku - výhody a nevýhody

Geografická vzdialenosť od Slovenska, rozvinuté hlavné mesto a takmer 10 miliónov potenciálnych zákazníkov robia z Maďarska krajinu, ktorú zvažujú mnohé slovenské firmy pri expanzii. Pre niekoho môže byť istou prekážkou rozširovania podnikania do Maďarska pomerne náročný jazyk. Túto prekážku je však možné pomerne jednoducho odstrániť pomocou Slovákov žijúcich v blízkosti Maďarských hraníc, z ktorých mnohí maďarský jazyk ovládajú. Pred expanziou do Maďarskej republiky, rovnako ako aj v prípade expanzie do inej krajiny, je potrebné sa zamyslieť nad tým, akou formou ju uskutočniť . Možností je niekoľko:

  • odosielanie tovaru priamo zo Slovenska do Maďarskej republiky,
  • cezhraničné poskytovanie služieb do Maďarskej republiky,
  • stála prevádzkareň v Maďarskej republike alebo
  • založenie firmy v Maďarskej republike.

Podnikanie v Maďarsku so Slovenskou firmou

Jednou z možností, ako môže slovenský podnikateľ predávať svoj tovar aj v Maďarsku, je jeho odosielanie do Maďarska priamo zo Slovenska. Tu zohráva kľúčovú úlohu predovšetkým znalosť nielen slovenského zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „slovenský zákon o dani z pridanej hodnoty“), ale aj maďarského zákona o dani z pridanej hodnoty. Dôvodom je, že v závislosti od hodnoty dodávaného tovaru alebo statusu obchodných partnerov ohľadom DPH môže slovenský podnikateľ pri dodávaní tovaru do Maďarska platiť DPH na Slovensku, v Maďarsku alebo dokonca žiadnu platiť nebude.

Pri odosielaní tovaru zo SR do Maďarska pozor na DPH.

Keď bude slovenský podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH, dodávať tovar do Maďarskej republiky osobám identifikovaným pre DPH, bude sa takéto dodanie tovaru považovať za dodanie tovaru z jedného členského štátu Európskej únie do iného členského štátu Európskej únie a podľa slovenského zákona o dani z pridanej hodnoty bude oslobodené od DPH, tzn. že slovenský dodávateľ bude svojmu maďarskému odberateľovi fakturovať bez DPH. V tejto súvislosti slovenskému podnikateľovi ešte pribudne povinnosť podávania tzv. „súhrnného výkazu“, a to slovenskému daňovému úradu. Ak by aj v rovnakom prípade slovenský podnikateľ nebol platiteľom DPH a dodával by tovar maďarskému odberateľovi identifikovanému pre DPH, tak ani v tomto prípade takéto dodanie tovaru u slovenského podnikateľa nebude podliehať DPH v žiadnom štáte.

Odlišná situácia nastáva u slovenského podnikateľa vtedy, ak dodáva tovar do Maďarskej republiky osobám, ktoré nie sú identifikované pre DPH (najčastejšie bežní občania, ale aj niektorí podnikatelia). V takomto prípade ide o zásielkový predaj, na ktorého účely je potrebné sa spravovať maďarským zákonom o dani z pridanej hodnoty. V tejto súvislosti je dôležitá hodnota tovaru 35 000 eur za kalendárny rok (aj keď je v Maďarsku menou maďarský forint, v maďarskom zákone o dani z pridanej hodnoty je táto hodnota udaná v eurách). Ak hodnota tovaru dodávaného slovenským dodávateľom do Maďarska maďarským odberateľom neidentifikovaným pre DPH presiahne v kalendárnom roku 35 000 eur, je slovenský podnikateľ povinný sa registrovať pre DPH priamo v Maďarskej republike. Výsledkom tejto registrácie bude, že slovenský podnikateľ bude z takýchto dodaní tovarov platiť DPH priamo v Maďarsku a bude tu musieť podávať aj daňové priznania. Pred dosiahnutím tejto hodnoty dodaného tovaru za rok slovenský podnikateľ platí DPH na Slovensku (ak je platiteľom DPH) alebo žiadnu DPH neplatí (ak nie je platiteľom DPH).

Podnikanie v Maďarsku formou cezhraničného poskytovania služieb

V prípade, že je predmetom činnosti slovenského podnikateľa poskytovanie služieb, môže ich v Maďarskej republike poskytovať prostredníctvom tzv. „cezhraničného poskytovania služieb“ upraveného v smernici Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov. Na základe cezhraničného poskytovania služieb môže slovenský podnikateľ so slovenským oprávnením na podnikanie poskytovať služby v Maďarskej republike bez toho, aby v Maďarsku musel získavať osobitné oprávnenie na podnikanie. Najdôležitejšou podmienkou, ktorú musí slovenský podnikateľ spĺňať, ak chce v Maďarskej republike poskytovať služby so slovenským oprávnením na podnikanie, je, že sa musí jednať o dočasné alebo príležitostné poskytovanie služieb na tomto území. So slovenským oprávnením na podnikanie teda nie je možné v Maďarsku poskytovať služby trvalo alebo pravidelne. Splnenie podmienky dočasného a príležitostného poskytovania služieb je potrebné v každom prípade posudzovať individuálne, pričom sa prihliada na početnosť, pravidelnosť a trvanie poskytovania služby.

Dočasne alebo príležitostne môže slovenská firma poskytovať služby v Maďarsku.

Je však potrebné povedať, že na základe cezhraničného poskytovania služieb takýmto spôsobom nie je možné poskytovať úplne všetky služby. Na základe slovenského oprávnenia na podnikanie nie je možné v Maďarsku poskytovať napríklad finančné služby, elektronické komunikačné služby, služby v oblasti dopravy, služby agentúr na sprostredkovanie dočasného zamestnania, služby zdravotnej starostlivosti, audiovizuálne služby vrátane kinematografických služieb, rozhlasové vysielanie, činnosti týkajúce sa hazardných hier, súkromné bezpečnostné služby a podobne. Ďalej je potrebné si dať pozor aj na ostatné služby, ktorých poskytovanie môže byť podľa maďarských predpisov regulované v tom zmysle, že na ich poskytovanie je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť. Poskytovanie takýchto služieb slovenským podnikateľom v Maďarsku si môže vyžadovať oznámenie alebo súhlas príslušného maďarského orgánu. Pred cezhraničným poskytovaním služieb v Maďarsku vám preto odporúčame poradiť sa o jeho podmienkach s maďarským jednotným kontaktným miestom, ktorého predmetom činnosti je aj táto poradenská činnosť.

Článok pokračuje pod reklamou

Ak budete dodávať služby podnikateľom, je potrebná registrácia pre DPH a podávanie súhrnných výkazov.

Slovenský podnikateľ by sa však ešte pred poskytnutím služby do Maďarska mal venovať podmienkam slovenského zákona o dani z pridanej hodnoty. Za určitých okolností je slovenský podnikateľ ešte pred poskytnutím služby do Maďarska povinný sa zaregistrovať na účely DPH podľa § 7a slovenského zákona o dani z pridanej hodnoty. Povinnosť takejto registrácie vzniká ešte pred poskytnutím služby, ak je podľa slovenského zákona o dani z pridanej hodnoty miestom dodania služby Maďarská republika a povinnosť platiť DPH zo služby má príjemca služby (ak odberateľ z Maďarskej republiky je podnikateľom). Slovenský podnikateľ sa takto registrovať nemusí vtedy, ak už je registrovaný ako platiteľ DPH podľa § 4 slovenského zákona o dani z pridanej hodnoty alebo je registrovaný pre DPH podľa § 7 slovenského zákona o dani z pridanej hodnoty z dôvodu nadobúdania tovaru z iného členského štátu Európskej únie. Slovenský podnikateľ bude potom musieť z takýchto dodaní služieb podávať slovenskému daňovému úradu aj súhrnný výkaz.

Stála prevádzkareň – kedy je potrebná na podnikanie v Maďarsku

Ďalšou z foriem, ako je možné podnikať v Maďarsku, je stála prevádzkareň. Podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskom a Maďarskom sa stálou prevádzkarňou rozumie trvalé zariadenie na podnikanie, v ktorom podnikateľ úplne alebo sčasti vykonáva svoju činnosť. Za prevádzkareň je potrebné považovať hlavne miesto vedenia, závod, kanceláriu, továreň, dielňu a miesto, kde sa ťažia prírodné zdroje. Prevádzkarňou je aj stavenisko, montáž alebo inštalačný projekt, ak trvajú dlhšie ako 12 mesiacov. Poskytovanie služieb vrátane poradenských a riadiacich je prevádzkarňou len vtedy, ak činnosti takéhoto charakteru trvajú (pre ten istý alebo s ním súvisiaci projekt) na území Maďarska dlhšie ako 6 mesiacov v akomkoľvek 12-mesačnom období. Príjmy z činnosti stálej prevádzkarne slovenského podnikateľa v Maďarsku sa zdaňujú v Maďarsku a táto stála prevádzkareň tu bude musieť podávať aj daňové priznanie a registrovať sa pre daň z príjmov. Ak vznikne slovenskému podnikateľovi v Maďarskej republike stála prevádzkareň, musí sa táto stála prevádzkareň riadiť ustanoveniami Maďarského zákona o dani z príjmov.

Založenie firmy v Maďarskej republike

Ak by ste sa rozhodli v Maďarsku etablovať natrvalo, pravdepodobne sa tam rozhodnete založiť obchodnú spoločnosť. Ekvivalentom slovenskej s.r.o. je v Maďarskej republike „korlátolt felelősségű társaság“ (v skrátenom tvare „Kft.“). Základné imanie maďarskej Kft. je minimálne 3 000 000 maďarských forintov (v závislosti od aktuálneho kurzu, ale približne okolo 10 000 eur) a minimálna výška vkladu každého spoločníka do základného imania je 100 000 maďarských forintov. Maďarskú spoločnosť Kft. môže založiť aj jedna osoba, pričom počet zakladateľov nie je obmedzený.

Daň z príjmov je 9 %.

Maďarská Kft. slovenského spoločníka v úplnom rozsahu podlieha všetkým právnym predpisom Maďarskej republiky. V Maďarsku je sadzba dane z príjmov právnických osôb 9 % a základná sadzba DPH je 27 %. Znížená sadzba DPH vo výške 18 % sa uplatňuje na vstupné na kultúrne podujatia, ubytovacie služby, reštauračné a stravovacie služby. A ešte nižšia znížená sadzba DPH vo výške 5 % sa uplatňuje na potraviny, knihy, noviny, časopisy, farmaceutické výrobky, zdravotnícke pomôcky, služby spisovateľov, skladateľov, umelcov a podobne.

TIP: So založením firmy v Maďarskej republike vám radi poradíme a pomôžeme.


Zakladanie spoločností v HU – rýchlo, bezproblémovo a efektívne. Kontaktujte nás.

Napíšte nám a využite naše služby, ktoré túto úlohu vyriešia spoľahlivo a za prijateľné ceny.    

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o., IČO: 45574570. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Výber prepravy v medzinárodnom obchode: čo zvažovať?

Aký typ prepravy zvoliť pri dovoze tovaru z iných krajín či vývoze do zahraničia a na čo dať pozor, aby sa export/import zbytočne nepredražil?

Nekalé praktiky a podvody pri obchodovaní s ázijskými firmami

Na čo si dať pozor pri obchodných partneroch a výrobcoch z Ázie, ako spoznať podvodného dodávateľa a neprísť o financie, čas aj nervy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky