Tehotenské od 1.4.2021

Od 1. apríla 2021 začína Sociálna poisťovňa vyplácať novú dávku tehotenské. Nárok naň má tehotná žena po splnení zákonných podmienok. O aké ide a aká je výška tehotenského?

V súvislosti s novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), od 1.4.2021 začína Sociálna poisťovňa vyplácať novú nemocenskú dávku s názvom tehotenské, a to podľa § 47a až § 47c. Kto bude mať na ňu nárok, v akej výške sa bude vyplácať a ako dlho bude vyplácaná?

Čo je tehotenské?

Tehotenské je nová nemocenská dávka, ktorá sa poskytuje od 1. apríla 2021 iba tehotnej žene, ktorá je:

 • zamestnankyňou,
 • povinne nemocensky poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou,
 • dobrovoľne nemocensky poistenou osobou,
 • poistenkyňou, ktorej zaniklo nemocenské poistenie, ale je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 • poistenkyňou, ktorá má prerušené povinné poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (v prípade zamestnankyne) alebo poberania rodičovského príspevku (v prípade SZČO), a

ktorá musí splniť ďalšie zákonom stanovené podmienky (uvádzame ďalej v článku).

Táto dávka tehotenské má zabezpečiť tehotnej poistenkyni príjem, ktorý jej bude slúžiť na kompenzáciu zvýšených výdavkov v tehotenstve (ako je napr. strava, ošatenie, zdravotná starostlivosť a iné).

Aké podmienky musí splniť tehotná žena pre priznanie nároku na tehotenské od 1.4.2021?

Na tehotenské má nárok tehotná žena, ktorá:

 1. je nemocensky poistená, je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia alebo má prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo poberania rodičovského príspevku, na začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (to znamená, že nárok na tehotenské vzniká až v deň začiatku 13. týždňa tehotenstva),
 2. bola nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom (t. j. pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva),
 3. je SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba a nemá za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni (vyššie ako 5 eur),
 4. predloží pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o tehotenské.

Upozorňujeme, že ak tehotná žena nespĺňa uvedené podmienky k prvému dňu 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, nárok na tehotenské jej nevznikne, a to aj keď splní napr. dobu nemocenského poistenia 270 dní o pár dní neskôr.

Tip: V článku Peňažné dávky pre rodiča v roku 2021 nájdete informácie, na aké ďalšie peňažné dávky v súvislosti s dieťaťom má rodič nárok.

Čo to znamená byť nemocensky poistenou osobou a aká je ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia?

Jednou z  podmienok pre priznanie dávky tehotenské je byť nemocensky poistenou osobou, resp.:

 • byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 • mať prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo čerpania rodičovského príspevku,

a preto je dôležité vysvetliť si, ktorá žena je nemocensky poistená. Nemocensky poistená je žena, ak je:

 • zamestnankyňou, a to znamená, že je aktívne nemocensky poistená z dôvodu, že je napr. zamestnaná v trvalom pracovnom pomere (na pracovnú zmluvu), resp. je zamestnaná na dohodu o pracovnej činnosti, a pod., alebo
 • SZČO, a to znamená, že je napr. živnostníkom, daňovým poradcom a je aktívne nemocensky poistená (t. j. platí povinné odvody do Sociálnej poisťovne), alebo
 • dobrovoľne nemocensky poistenou osobou a zároveň dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou.
Prečítajte si tiež

Ak žena, ktorá je tehotná a nie je aktívne nemocensky poistená a nemá ani prerušené povinné nemocenské poistenie z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, či poberania rodičovského príspevku, platí pre ňu ochranná lehota po skončení nemocenské poistenia, ktorá je:

 • sedem dní po skončení nemocenského poistenia,
 • ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie,
 • osem mesiacov po skončení nemocenského poistenia, ak nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva.

Doba nemocenského poistenia v trvaní 270 dní – čo sa do tohto obdobia započítava?

Ďalšou z podmienok pre získanie dávky tehotenské je byť nemocensky poistená  najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (t. j. pred začiatkom 13. týždňa tehotenstva). Do tejto doby sa započítava doba aktuálneho nemocenského poistenia, ako aj doba už ukončeného nemocenského poistenia, resp. viacerých nemocenských poistení.

Do počtu 270 dní sa započítava aj:

 • prerušenie povinného nemocenského poistenia zamestnankyne z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky, a
 • prerušenie povinného nemocenského poistenia SZČO, ktorá čerpá rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky a dôchodkovo poistenej SZČO (t. j. nevykonáva podnikateľskú činnosť v tom čase).

Výška tehotenského od 1.4.2021

Tehotenské sa vypláca za kalendárne dni a výška tehotenského predstavuje 15 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Výška tehotenského však nesmie byť:

 • nižšia ako dávka určená z 10 % maximálneho denného vymeriavacieho základu, a
 • vyššia ako dávka určená z maximálneho vymeriavacieho základu.

Nakoľko je v roku 2021 maximálny denný vymeriavací základ vo výške 71,8028 €, platí, že tehotenské bude v roku 2021 (od 1. apríla) v nasledovnej výške:

 • minimálne za kalendárny deň vo výške 7,18028 € (mesačne 215,50 € v prípade 30 kalendárnych dní alebo 222,60 € v prípade 31 kalendárnych dní),
 • maximálne za kalendárny deň vo výške 10,77042 € (mesačne 323,20 € v prípade 30 kalendárnych dní alebo 333,90 v prípade 31 kalendárnych dní).
Článok pokračuje pod reklamou

Ako určiť denný vymeriavací základ (DVZ) pre výpočet tehotenského od 1.4.2021?

Denný vymeriavací základ (DVZ) určíme ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

Poznámka: DVZ sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor, suma dávky tehotenské sa zaokrúhľuje na desať eurocentov nahor.

Ako teda môžeme vidieť pre správne určenie výšky tehotenského, musíme určiť rozhodujúce obdobie. Rozhodujúce obdobie určíme podľa momentu vzniku nemocenského poistenia, z ktorého žena žiada o tehotenské.

Ak je tehotná žena, ktorá žiada o tehotenské zamestnankyňou, určíme rozhodujúce obdobie podľa nasledovnej tabuľky:

Poznámka: Z počtu dní rozhodujúceho obdobia sa vylúčia dni, za ktoré sa poistné neplatí, a to podľa § 140 zákona o sociálnom poistení, napr. dni PN, či OČR. Zdroj: Vlastné spracovanie
Určenie rozhodujúceho obdobia u ženy zamestnankyne pre výpočet DVZ
Začiatok nemocenského poistenia Rozhodujúce obdobie
k 1.januáru predchádzajúceho roka alebo skôr predchádzajúci kalendárny rok
po 1. januári predchádzajúceho roka, pričom do dňa pred nárokom na tehotenské sa nemocenské poistenie platilo (nie trvalo!) najmenej 90 kalendárnych dní obdobie od vzniku nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho mesiaca (t. j. do mesiaca, ktorý predchádza mesiac, v ktorom vzniká nárok na tehotenské)
po 1. januári predchádzajúceho roka, pričom do dňa pred nárokom na tehotenské sa nemocenské poistenie platilo (nie trvalo!) menej ako 90 kalendárnych dní predchádzajúci kalendárny rok – v prípade, ak v predchádzajúcom kalendárnom roku bola zamestnankyňa zamestnaná u iného zamestnávateľa a nemocenské poistenie bolo zaplatené najmenej za 90 kalendárnych dní (ak nie je splnená táto podmienka, výška tehotenského sa určí z pravdepodobného DVZ)

Ak je tehotná žena, ktorá žiada o tehotenské SZČO, či dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, určíme rozhodujúce obdobie podľa nasledovnej tabuľky:

Poznámka: Z počtu dní rozhodujúceho obdobia sa vylúčia dni, za ktoré sa poistné neplatí, a to podľa § 140 zákona o sociálnom poistení, napr. dni PN, či OČR. Zdroj: Vlastné spracovanie
Určenie rozhodujúceho obdobia u ženy SZČO a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby pre výpočet DVZ
Začiatok nemocenského poistenia Rozhodujúce obdobie
k 1.januáru predchádzajúceho roka alebo skôr predchádzajúci kalendárny rok
počas predchádzajúceho roka obdobie od vzniku povinného (u SZČO), resp. dobrovoľného nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho roka
počas aktuálneho roka obdobie od vzniku povinného (u SZČO), resp. dobrovoľného nemocenského poistenia do konca predchádzajúceho mesiaca
v mesiaci, v ktorom došlo k čerpaniu materského obdobie od vzniku povinného nemocenského poistenia
do predchádzajúceho dňa – platí len pre SZČO

Ako požiadať o tehotenské a aká je dĺžka poberania tehotenského od 1.4.2021?

Tehotná žena, ktorá si chce uplatniť nárok na tehotenské, urobí tak prostredníctvom žiadosti o tehotenské, ktoré jej vystaví lekár (gynekológ) na prvej preventívnej prehliadke, t. j. na začiatku II. trimestra, po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva. Túto žiadosť o tehotenské poistenkyňa doručí do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne (zamestnankyňa podľa sídla zamestnávateľa a SZČO podľa adresy trvalého pobytu).

Poznámka: V prípade, ak si chce tehotná žena uplatniť nárok na tehotenské z viacerých nemocenských poistení, lekár jej vystaví žiadosť o tehotenské pre každé z nich.

Upozorňujeme, že je potrebné pred podaním žiadosti o tehotenské vyplniť a podpísať „Vyhlásenie poistenky“, ktoré sa nachádza na druhej strane tlačiva.

Po skončení tehotenstva je potrebné, aby lekár (gynekológ) vystavil Potvrdenie o skončení tehotenstva, v ktorom potvrdí dátum skončenia tehotenstva (t. j. napr. dátum pôrodu) a poistenkyňa predloží tlačivo príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá jej vypláca tehotenské.

Tehotná žena, ktorá má nárok na tehotenské, poberá túto nemocenskú dávku:

 • odo dňa začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu  (t. j. od začiatku 13. týždňa tehotenstva).  
 • do dňa skončenia tehotenstva pôrodom, alebo do dňa skončenia tehotenstva inak ako pôrodom (napr. spontánnym potratom).

Aktualizácia k 14.6.2021: O dávku tehotenské je možné požiadať aj elektronicky prostredníctvom e-formulára. Sociálna poisťovňa už v takejto forme prijala viac ako 8 000 žiadostí o novú dávku.

Má tehotná žena nárok na tehotenské, ak začiatok 27. týždňa pripadol na obdobie pred 1. aprílom 2021?

Nakoľko dávku tehotenské začne Sociálna poisťovňa vyplácať až od 1. apríla 2021, nastáva otázka, či aj tehotné ženy, ktoré dosiahli začiatok 27. týždňa pred týmto dátumom, majú nárok na tehotenské.

V prípade, ak takáto žena splní podmienky nároku na tehotenské k 1. aprílu 2021, prizná sa jej nárok na tehotenské, ale až od 1. apríla 2021 (t. j. nie spätne od začiatku 27. týždňa).

Príklad na posúdenie nároku na tehotenské u ženy, ktorá dosiahla začiatok 27. týždňa pred 1. aprílom 2021:

Mária je zamestnankyňou a otehotnela v novembri 2020, lekár určil deň pôrodu na 21. august 2021. Začiatok 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu (t. j. 13. týždeň tehotenstva) vychádza na 13. február 2021. V prípade, ak Mária bude spĺňať podmienky pre priznanie nároku na tehotenské k 1. aprílu 2021, Sociálna poisťovňa jej vyplatí tehotenské od 1.4.2021 do dňa pôrodu (t. j. nie spätne od 13. februára 2021).

Môže tehotná žena počas poberania tehotenského pracovať, podnikať, či poberať materské resp. rodičovský príspevok?

Tehotná žena, ktorá si uplatní nárok na tehotenské môže súčasne aj naďalej pracovať, či podnikať, rovnako môže aj poberať materské, nemocenské, či rodičovský príspevok, nakoľko súbeh čerpania tehotenského a iných príjmov, zákon o sociálnom poistení nevylučuje.

Uvedené znamená, že tehotná žena, ktorá je zamestnankyňou, či SZČO môže naďalej pracovať a dosahovať príjem, ako aj súčasne poberať dávku tehotenské. Tehotná žena, ktorá je napr. na rodičovskej dovolenke so starším dieťaťom, môže súčasne poberať rodičovský príspevok, ako aj tehotenské, a to až kým jej nevznikne nárok na materské (potom bude súčasne poberať materské aj tehotenské, a to až do dňa pôrodu).

Upozorňujeme však, že tehotné ženy, ktoré v súčasnosti poberajú tzv. pandemický rodičovský príspevok a požiadajú o dávku tehotenské, nárok na pandemický rodičovský príspevok stratia. V praxi to znamená, že žene, ktorá poberá pandemický rodičovský príspevok vo výške cca 378 € a ktorej by vznikol nárok na tehotenské aspoň v minimálnej výške, čo je cca 220 €, zníži sa jej príjem až o 158 €. 

Aktualizácia: Vláda SR 21.4.2021 schválila zmenu týkajúcu sa rodičovského príspevku a tehotenského. Za príjem na účely poskytovania pandemického rodičovského príspevku sa už nebude považovať tehotenské. „Zabezpečí sa tak, aby tehotná matka v dôsledku priznania tehotenského nestratila nárok na pandemický rodičovský príspevok,“ uvádza osobitná dôvodová správa. Viac informácií aj o ďalších zmenách nájdete v článku Pandemický rodičovský príspevok čakajú zmeny: zlepšia sa podmienky nároku

Tehotenské štipendium od 1.4.2021

Tehotná žena, ktorá je študentkou a má trvalý pobyt v Slovenskej republike a ktorá nemá nárok na dávku tehotenské, má v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, nárok na tehotenské štipendium.

Prečítajte si tiež

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne, pričom o tehotenské štipendium musí tehotná študentka písomne požiadať. Tehotenské štipendium sa vypláca tehotnej študentke od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť, až do skončenia tehotenstva, štúdia, či do dňa vzniku nároku na rodičovský príspevok. Viac informácií nájdete v článku, ktorý pre vás pripravujeme.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky